FAPTE ALE CREDINŢEI ŞI IUBIRII MILOSTIVE

Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015:

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, proclamat în Patriarhia RomânăAnul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azişiAnul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii,este sintetizată şi prezentată din punct de vederepastoral-liturgic,cultural-misionarşisocial-filantropic.

  1. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

– vizita la Patriarhia Română, a unei delegații de la MănăstireaSfântul Paveldin Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu moaștele sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie);

– organizarea unorprocesiuni-pelerinaj cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Efrem cel Nou sau ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina în București și în țară;

înscriereaSfântului Cuvios Paisie Aghioritul(12 iulie) şia Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul din Drama(4 noiembrie) în calendarul Bisericii Ortodoxe Române;

– mai multe vizite ale unor ierarhi din alte Biserici Ortodoxe surori;

208sfințiri de biserici noi și241resfințiri de biserici restaurate;

alegereade către Sfântul Sinod aPreasfințitului PărinteAndreiFăgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,în demnitatea deEpiscop al Covasnei și Harghitei,în ziua de 5 februarie 2015;întronizarea sa a avut loc în ziua de duminică, 15 februarie 2015, la Miercurea Ciuc, în Catedrala episcopală.

alegerea de către Sfântul Sinod, în ziua de 3 iunie 2015, a Preacuviosului Părinte ArhimandritIlarion(Ioan) Urs, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titulaturaFăgărăşanul, hirotonia acestuia întru arhiereu fiind oficiată în data de 07 iunie 2015, la Mănăstirea Brâncoveanu, din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Braşov, de către un sobor de arhierei în frunte cu Înaltpreasfinţitul PărinteLaurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

vizitele canoniceale Preafericitului Părinte PatriarhDaniel:înArhiepiscopia Clujului, Maramureșului și Sălajului(Cluj, 4-7 septembrie), înArhiepiscopia Iașilor(Botoşani şi Zosin, 7-8 noiembrie) șiArhiepiscopia Sucevei și Rădăuților(Rădăuţi 6-7 noiembrie), când a oficiat slujba de sfințire a Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie” (Rădăuți, jud. Suceava), slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (Rădăuți, jud. Suceava) şi slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii Zosin, (judeţul Botoșani);

– declararea de către Sfântul Sinod a anului 2017 ca„Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeştișiAnul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”;

-În cadrulOficiului canonico-juridics-au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţiicătreParlament, Guvern, ministere și alte instituții competente, în ceea ce privește diferite proiecte de acte normative aflate în dezbatere în cadrul acestora (privind Constituția României, ora de Religie, cimitirele etc.).

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române, desfășurate prinSectorul relații bisericeşti şi interreligioase,pe plan extern, au vizat, pe de o parte,legăturile sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate, după cum urmează:

Participăriale unor ierarhi şi profesori de teologie la evenimente organizate de celelalte Biserici Ortodoxe surori:lucrărileComitetului special interortodox pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambésy, Elveția, 29 martie-3 aprilie şi Atena, Grecia, 15-19 decembrie);sărbătorilededicate împlinirii a1.150 de ani de la creștinarea bulgarilor(Pliska, Bulgaria 1-3 mai);congresuldedicat Sfântului Apostol Pavel (Veria, Grecia, 26-29 iunie);comemorarea solemnăa 1.000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Vladimir, Botezătorul Rusiei (Moscova, Federaţia Rusă, 27–28 iulie);lucrărilecelei de-a 5-aConferinţe Panortodoxe Presinodale(Chambesy, Elveţia, 10-17 octombrie);aniversareaa 400 de ani de existenţă aAcademiei Teologice din Kiev(Kiev, Ucraina, 8-9 noiembrie);

Participăriale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale intercreştine:lucrărilecelei de-a 16-a întruniri aComisiei Mixte de Dialog Teologicdintre Biserica Ortodoxă şi Federaţia Luterană Mondială(Rhodos, Grecia, 28 aprilie-5 mai);întâlnireaComitetului mixt al Conferinţei Bisericilor Europene (KEK) şi al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE),(Roma, Italia, 6–8 mai);întrunireaComisiei pentru Credinţă şi Constituţiea Consiliului Mondial al Bisericilor (Mănăstirea Caraiman, 17-24 iunie);întrunireaComisiei internaționale de Dialog Teologicîntre Biserica Ortodoxă și Comuniunea Anglicană (Buffalo, SUA, 19-25 septembrie).

Grija şi preocuparea Bisericii pentrudiaspora ortodoxă românăs-a concretizat şi în anul 2015 prin:sprijinirea construirii de bisericii noi sau reabilitarea celor existente, prin hirotonirea de clerici care să răspundă nevoilor spirituale, prin organizarea de evenimente religioase şi culturalepentru promovarea valorilor creştine şi identităţii româneşti.

Între realizările şi nevoile diasporei ortodoxe române enumerăm:

– Edificarea unui locaş de cult, care a fost sfinţit, la Dubocica, în ProtopopiatulOrtodox Român alEpiscopiei Dacia Ripensis,şi construirea unei săli multifuncționale în Malainiţa. De asemenea, a fost târnosită bisericaSfântul Mucenic Ioan Valahuldin Negotin şi au fost efectuate lucrări de consolidare, renovare şi pictare la bisericile din Negotin, Bor şi Isacova.

În Episcopia Ortodoxă Română a Italieiau fost sfinţite 3 biserici româneşti şi s-a pus piatra de temelie pentru construirea unui nou locaş de cult; au fost efectuate lucrări de renovare şi amenajare la 28 de parohii, un schit şi o mănăstire; au fost organizate diferite activităţi social-filantropice, culturale, educaţionale şi catehetice.

În Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugalieiau continuat lucrările de construcţie la Catedrala ortodoxă română de la Madrid(ajunsă la cota +16,75) şi la alte două biserici.

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Norda obţinutstatutul deCorporaţie de drept publicîn landul Nordrhein-Westfalen şi a reuşitcumpărarea unei proprietăţi în Leipzig, pentru edificarea unei biserici şi a unui aşezământ multifuncţional. Totodată, afinalizat lucrările de amenajare a bisericii mari din Berlin. Este necesară continuarea demersurilor pentru identificarea de fonduri pentru edificareaAşezământului bisericescdin München, care a primit autorizarea de construire, la data de 1 decembrie 2015;

– În anul 2015, înArhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, a avut locsfinţirea bisericilor din Las Vegas, Nevada,şiPhiladelphia, precum şi achiziţionarea unui spaţiu pentru organizarea de tabere pentru copii şi tineri, înAllegan, Michigan.

Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande a reuşit amenajarea proprietăţii achiziţionate în anul 2014, pentru parohia ortodoxă română din Auckland, Noua Zeelandă, şi au fostiniţiate demersuri pentru construirea bisericii şi a unui centru pastoral-misionar-culturalla această parohie. Este necesară intensificarea demersurilor pentru obţinerea finanţării necesare atât pentru construirea Centrului eparhial al Episcopiei Australiei şi Noii Zeelande, cât şi pentru parohiile din Auckland (Noua Zeelandă), şi Sidney (Australia).

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Așezământul Românesc de la Ierusalim şi Așezământul Românesc de la Ierihon)a desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi filantropică pentru pelerini, precum şi una de reprezentare. De asemenea, se continuă lucrările de renovare a spațiilor interioare şi acoperiș la Așezământul de la Ierusalim şi de finisare la Așezământul de la Ierihon, pentru care este necesară identificarea unor noi surse de finanțare.

– În anul 2015a fost semnat acordul de prelungire a contractuluide folosire a bisericiiSfânta Muceniţă Paraschevi,a Comunităţii Ortodoxe RomânedinTurcia (Istanbul)pentru perioada 2015-2020.

Comunitatea Ortodoxă RomânădinAfrica de Sud (Johannesburg)a finalizat edificarea bisericii parohiale, care a fost dotată cu mobilier bisericesc, cu sprijinul integral al unui binefăcător din România. În prezent, sunt necesare fonduri pentru demararea lucrărilor de pictură la această biserică.

– În anul 2015 au început, iar acum trebuie continuate demersurile pentru achiziționarea, de la Arhiepiscopia Romano-catolică din Tokyo, a unui imobil, care cuprinde un spaţiu liturgic şi un centru social-cultural, pentrucomunitatea românească din Tokyo, Japonia.

Dintre activitățileSectorului Teologic-educaționalîn anul 2015, menționăm:

– elaborarea documentuluiPlan strategic pentru creșterea calității educației religioase;

– alcătuirea, împreună cu Cancelaria Sfântului Sinod, aRegulamentului pentru organizarea şi funcționarea Seminariilor Teologice Ortodoxe din cuprinsul Patriarhiei Române, aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod, nr. 357/2015;

– revizuirea programelor școlare pentru disciplinele teologice de către grupurile de lucru constituite prin hotărârea Sfântului Sinod, nr. 205/2014;

– publicareaÎndrumătorului tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale;

Concursul Național de Materiale DidacticeEducația religioasă – tradiție și actualitate(2 februarie – 7 iunie 2015);

Concursul NaționalIcoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a IV-a (2 februarie – 21 mai 2015);

Simpozionul Național de Pedagogie Creștină,Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan(Centrul Naţional pentru Formare ContinuăDumitru Stăniloaedin Bucureşti, 27-30 aprilie 2015); publicarea volumului corespondent;

Congresul Internațional de TeologieRelația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual(Centrul Naţional pentru Formare ContinuăDumitru Stăniloaedin Bucureşti, 18-21 octombrie 2015);publicarea volumului corespondent;

Concursul Național de Muzică BisericeascăLăudați pe Domnul!, ediția a VIII-a (1 martie – 27 octombrie 2015); etapa finală a avut loc laSala Radioa Societății Române de Radiodifuziune;

– continuarea ProiectuluiAlege şcoala!, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care a ajuns la etapa a treia,

– desfăşurarea ProiectuluiCalea Mântuirii, adresat catehizării adulţilor, în toate eparhiile din ţară;

– organizarea Concursului Naţional de miniproiecte cu caracter misionar-filantropicMâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu(15 decembrie 2014 – 21 mai 2015) la care au participat aproximativ 100.000 de copii, în trei etape de desfăşurare: protopopiat, eparhie şi naţională;

– organizarea Congresului NaţionalHristos împărtăşit copiilor, ediția a VIII-a (Mănăstirea Caraiman, 22-23 septembrie 2015).

– În anul şcolar 2015-2016predau disciplina Religie 6.559 profesori, dintre care4.216titulari,156titulari de altă specialitate, care au avut în completarea normei ore de Religie și2.187suplinitori;1.297profesori de Religie sunt clerici,5.089laici cu studii teologice şi173laici cu alte studii. Dintre profesorii de Religie,1.076sunt debutanți,1.718au obţinut definitivarea în învăţământ,1.653gradul didacticII,1.961gradul didactic I, iar151au doctoratul în teologie. În inspectoratele școlare județene, şi-au desfăşurat activitatea specifică42 inspectori de specialitate, dintre care40au studii teologice şi2alte studii.

– Pentru dezvoltarea cooperării în vederea susținerii și îmbunătățirii orei de Religie, la nivelul întregii ţări s-au încheiat5.642parteneriate între parohii și școli, în cadrul cărora s-au desfășurat activități școlare și extrașcolare diverse.

– În cadrul Patriarhiei Române funcţionează28 seminarii teologice, cu diferite specializări –Teologie pastorală,Teologie patrimoniu cultural,Ghid turism religios,Filologie,Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale;7 licee teologice ortodoxe;un liceu pedagogicşiun liceu tehnologic, având clase de teologie.În anul şcolar 2014-2015 au fost şcolarizaţi5.650elevi la nivel liceal; din1.462elevi în clasa a XII-a,1.095au obţinut diplomă de bacalaureat.În şcolile teologice preuniversitareau fost şcolarizaţi75elevi din afara graniţelor României,57provenind din Republica Moldova,14din Ucraina,2din Serbia,1din Spania şi1din Statele Unite ale Americii. În anul şcolar 2015-2016 au fost înscrişi în clasa a IX-a1.416elevi, iar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost solicitate1.794locuri.

– În cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică898profesori;dintre aceştia491sunt titularişi407sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor şcoli, în anul şcolar 2014-2015, au fost în valoare totală de1.812.338lei,dintre care1.049.338lei au fost alocaţi de centrele eparhiale.

– În cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează11 facultăţi de teologie(Bucureşti, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Iaşi, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, Arad) şi4departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăţi (Galaţi, Baia Mare, Timişoara şi Reşiţa).

– În anul universitar 2014-2015, au fost şcolarizaţi5.363 studenţi. În anul 2015 au absolvit1.163studenţi, iar în anul universitar 2015-2016 s-au înscris1.501. În cadrul specializăriiTeologie Pastoralăau fost şcolarizaţi3.831studenţi, iar758absolvenţi au obținutDiplomă de licenţă. În anul universitar 2014-2015, numărulmasteranzilora fost de2.122, dintre care881 absolvenți, iar în anul universitar 2015-2016 s-au înscris1.149masteranzi.Studiile deDoctoratse organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent335doctoranzi, dintre care158în anul universitar 2015-2016. În anul universitar 2014-2015,72doctoranziau obţinut titlul deDoctor în Teologie.

– În anul universitar 2014-2015,372 cadre didactice au activat în cadrul învăţământului teologic superior, dintre care88profesori,75conferenţiari,134lectori,67asistenţi.

În contextulAnului Omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi în Patriarhia Românăși alAnului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Marilor Păstori de suflete din eparhii,Sectorul Cultură şi Patrimoniu religiosa realizat mai multe emisiuni tematice la Radio TRINITAS şi TV TRINITAS, iar în cooperare cu Sectorul Teologic Educațional a fost organizat concursul„Icoana Ortodoxă – Lumina Credinței”,ediția a IV-a; În domeniul formării profesionale, în cadrulCentruluipentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu”a fost reacreditat cursulConservator bunuri culturalede către Agenția Națională de Calificări.

Laboratorul de restaurare icoană și lemn policromalCentrului pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu”a realizat intervențiile de conservare-restaurare și documentația tehnică aferentă pentru 29 icoane aparținândAșezământului Brâncovenesc Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal și 3 tablouri pe pânză din Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale. În cadrulLaboratorului de restaurare carte vecheau fost restaurate 4 volume carte veche, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor și un document pe pergament,Hrisovul Mănăstirii Cernica.

În Patriarhia Română funcționează, în prezent, un număr de317 unităţi cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, cu peste 600 angajaţi, din care277 sunt muzee şi colecţii muzealeşi42 centre de ocrotire a patrimoniului.Comisia de pictură bisericeascăa organizat în anul 2015 două sesiuni de examene pentru pictorii bisericești.

În perspectiva organizării evenimentelorprilejuite deAnul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanuls-au desfășurat multiple activități legate de valorificarea patrimoniului aflat în muzeul și depozitul din incinta Mănăstirii Antim.

În anul 2015Radio TRINITASşi-a desfășurat activitatea în patru studiouri: București, Iași, Craiova și Sibiu, cu31 angajați și 26 colaboratori. În cadrul proiectului„Identitatea românească în lume”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe –Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au fost prezentate, în cadrul emisiunilor și buletinelor informative, 21 de comunități ortodoxe românești din 3 țări: Italia, Marea Britanie și Austria. Au fost difuzate peste 200 de interviuri și reportaje realizate de reporterii Radio TRINITAS în cele 3 țări.

Televiziunea TRINITASa Patriarhiei Române a informat opinia publică despre evenimentele bisericeşti, lucrarea pastoral-misionară, socială, educaţională şi culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura şi tezaurul de credinţă şi spiritualitate creștină românească în context european.Din categoria emisiunilor sociale, grila TRINTAS TV a fost îmbogățită cu trei emisiuni noi:România creștină, Să cultivăm recunoștința!șiMagazin Folcloric.De asemenea, a continuat emisiunea:Preoți slujitori în parohii sărace,care se bucură de o atenţie deosebită, fiindrealizate peste 50 de ediții în diferite parohii din țară. Au fost realizate mai multe transmisiuni în direct de la hramuri, pelerinaje, sărbători, precum şi transmisiunea directă de laMormântul Domnului din Ierusalim, a momentuluiPogorârii Sfintei Lumini de la Ierusalim.

ActivitateaPublicaţiilor LUMINAdin anul 2015 s-a materializat prin ediţiile tipările şi prezenţa virtuală pe site-ulwww.ziarullumina.ro. În anul 2015 a fostpublicat suplimentul lunar „Lumina Educaţiei”, în cooperare cu Sectorul Teologic-Educaţional şi susţinerea campaniei pentruOra de Religieîn şcolile publice, mediatizarea activităţii APOR; au fost realizate noi versiuni ale site-urilorZiarul Lumina,Vestitorul OrtodoxieişiFototeca Ortodoxiei; De asemenea, s-a încercat o prezentare sistematică a aşezămintelor social-filantropice ale unităţilor bisericeşti şi a activităţilor concrete de întrajutorare a semenilor.

ActivitateaAgenţiei de ştiriBasilicas-a concretizat în numărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro.Răspunzând cerinţelor jurnalistice actuale,Agenţia de ştiri BASILICAeste prezentă, începând cu luna octombrie 2015, şi în reţelele de comunicare socială(social media).Paginile oficiale deFacebook(Agenţia de Ştiri Basilica; Basilica News Agency),Twitter(@AgentiaBasilica;Twitter@BasilicaNews),Instagram(@agentiadestiribasilica)şi Google+(Agenţia Basilica)ajută la diseminarea evenimentelor religioase, sociale şi culturale,cu precădere în rândul tinerilor, sprijinind astfel misiunea mediatică a Bisericii.

Biroul de Presă şi Relaţii Publiceal Patriarhiei Române a redactat peste 80 comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări.La 1 noiembrie 2015, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc a desemnat Consilier patriarhal coordonator al Biroului de Presă şi Relaţii Publice şi Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române pe domnul Vasile Bănescu. În noul an 2016, Biroul de Presă şi Relaţii Publice al Patriarhiei Române îşi propune promovarea unei comunicări publice prompte şi eficiente a mesajului Bisericii în spaţiul public,consolidarea cooperării cu birourile şi serviciile de presă ale eparhiilor PatriarhieiRomânepentru o strategie de comunicare unitară a Bisericii Ortodoxe Române şi, nu în ultimul rând, o prezenţă mai susţinută a mesajelor şi a ştirilor despre misiunea şi activitatea Bisericii în societate în mediul digital şi, în special, pe reţelele de comunicare socială.

Editurile Patriarhiei Române(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS) au publicat13 volume noi consacrateAnului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi,precum şi17 volume dedicateAnuluicomemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. În cursul anului 2015 au fost tipărite un număr de109 titluri noide carteşi14 numere noi din revistele centrale. În total, Tipografiile Patriarhiei Române au tipărit, împreună,448.584 exemplare carte(256.914 exemplare carteşi191.670 reviste).

Între lucrările mai importante de laAtelierele Institutului Biblicîn anul 2015 menționăm: realizarea adouă racle din argint de dimensiuni mari,pentru Mănăstirea Neamț – raclaSf. Paisie Velicicovschişi pentru Mănăstirea Tismana – raclaSf. Nicodim de la Tismanaşidouă racle din argint de dimensiuni mediipentru moașteleSf. Ioan Gură de AurșiSf. Efrem cel Noude la Reședința Patriarhală. De asemenea, au fost realizateferecături de Evangheliedin argint și argint filigran (pentru: Așezămintele Românești din Țara Sfântă, Parohia Moncalieri – Italia, M-rea Bogdana – Rădăuți, Parohia Valea Cetății – Brașov), precum şi alte comenzi speciale.

Sectorul Pelerinajea desfășurat în cursul anului 2015 activităţi misionare, de pelerinaje, cu destinaţii în ţară şi în afara graniţelor ţării (Israel, Iordania, Egipt, Turcia, Grecia, Bulgaria, Italia, Cipru, Malta), prin participarea unui numar depeste32.500 pelerini(422 pelerinaje interne şi 242 pelerinaje externe).De asemenea,au fost deschise două noi sedii, în Suceava şi Reşiţa.

Sectorul Monumente şi Construcţii Bisericeştial Patriarhiei Române a desfăşurat în anul 2015importante lucrări pentru edificareaCatedralei Mântuirii Neamului.În cursul anului 2015 au fost finalizate în proporție de 95% lucrările de realizare a suprastructurii catedralei între cotele + 18,00 m ÷ + 27,00 m și în procent de 55% cele situate între cotele + 27,00 m ÷ + 36,00 m. Toate aceste lucrări sunt recepționate din punct de vedere calitativ, iar plățile efectuate corespund stadiilor fizice.

LaCentrul de Conferinţe – Palatul Patriarhieiau continuatlucrărilede restaurare, consolidare şi protecție a Palatului Patriarhiei, cu finanțare europeană. În conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a contractului de execuție,în data de 28 decembrie 2015 constructorul a anunțat finalizarea lucrărilor iar în cursul lunii ianuarie 2016 a fost efectuată recepția. La această dată se lucrează laremedierea aspectelor menționate în procesul verbal de recepție. În același timp spațiile interioare sunt pregătite în vederea inaugurării și introducerii în circuitul turistic.

Sectorul Stavropighii Patriarhale şi Centre Sociale, prin echipa de întreținereARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la:Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reședința Patriarhală,Facultatea de Teologie Justinian Patriarhulş.a. De asemenea, au fost continuate lucrările de renovare şi modernizare laCentrul Cultural – Misionar „Familia” – Casa „Sfântul Pantelimon”.În anul 2015 s-au amplificat activităţile de renovare a spaţiilor interioare laCentrul social pastoral„Sf. Maria” –Techirghiolşi de extindere a activităţilor în favoarea pelerinilor.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

În anul 2015, înlucrarea social-filantropică și medicală la nivelul structurilor eparhialeau fost implicate un număr de10.484persoane, după cum urmează:29consilieri eparhiali,24inspectori de specialitate și eparhiali,440asistenţi sociali,1.475personal cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal administrativ),8.516voluntari.

În cursul anului 2015, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, s-a desfășurat activitate filantropică în cadrul a766instituţii și servicii sociale. Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s-a impus o reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă. Diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel:150cantine sociale și brutării,52instituții ce oferă servicii medicale și farmacii,97centre de zi pentru copii,16centre de zi pentru vârstnici,50centre rezidențiale vârstnici,25centre comunitare,37centre de tip familial,40grădinițe sociale și afterschool,14locuințe protejate,78centre de informare, de consiliere și centre de resurse,2instituții de învățământ pentru adulți,16centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane),9campusuri de tabără,54centre educaționale și alte126instituții cu specific diferit.

În cuprinsul eparhiilor se află în derulare un număr de489proiecte și programe sociale, din care:35cu finanţare externă,41cu finanţare publică,326finanţate din fonduri proprii şi87cu finanţare mixtă.

Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă88.536beneficiari, după cum urmează: a)31.498copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; b)3.707persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c)21.010persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; d)23.934şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e)8.387alte categorii.

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socialăeste asigurată de un număr de504preoţi, dintre care:19în unități ale Ministerului Afacerilor Interne,77în unităţi militare,25în sistemul penitenciar şi383în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus, există în prezent un număr de443bisericişi capele sfințite, altele95aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare. De asemenea, au fost deblocate și bugetate14posturi de preot în sistemul penitenciar, care urmează să fie ocupate prin concurs la începutul anului 2016.

În cadrul activităţii filantropice s-au acordatajutoare financiaredirecte în valoare de11.605.048 leişiajutoare materialeîn valoare estimată de22.912.063 lei.

În total,pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților,în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit122.807.914 leiși1.231 euro.

Ca oconcluziela această prezentare succintă, putem spune că grija faţă de sănătatea sufletească şi trupească a omului a fost şi este o preocupare constantă a Bisericii noastre, urmând îndemnul Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos şi practica tradiţiei ortodoxe. Sfânta Evanghelie şi Tradiţia Bisericii subliniază cât de necesară este legătura dintre viaţa spirituală şi activitatea socială a omului, dintre rugăciune şi acţiune, dintre evlavie şi dărnicie, dintre Liturghie şi Filantropie. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română încearcă să contribuie tot mai mult la alinarea suferinţei atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi pastorală, cât şi prin lucrarea ei filantropică şi social-medicală.

Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară, clerici şi credincioşi mireni, autorităţi centrale şi locale, sponsori şi voluntari. Totodată, îi îndemnăm să continue şi să sporească lucrarea lor socială şi misionară, pentru a ajuta pe cei aflați în dificultate: bolnavi, bătrâni, orfani, săraci şi neajutorați.

Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască sănătate şi mântuire, ajutor şi bucurie tuturor celor care iubesc Biserica lui Hristos din poporul român şi sprijină activitatea ei de mărturisire şi slujire, prin cuvânt şi faptă, a iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente