„La mântuire sunt chemate toate popoarele, indiferent de etnie”

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 20 decembrie 2015, în Duminica dinaintea Naşterii Domnului. Pericopa Evanghelică rânduită de Biserică a se citi astăzi la Sfânta Liturghie ne prezintă Genealogia Mântuitorului:

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Obed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt paisprezece neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Şi, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi, deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus”. (Mt. 1, 1-25)

Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu

În cuvântul de învăţătură rostit astăzi, în paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a arătat că evanghelia de astăzi cuprinde o pedagogie şi o înţelepciune divină care împreună exprimă: aşteptarea cu speranţă a Mântuitorului de-a lungul generaţiilor şi pregătirea în credinţă a oamenilor pentru venirea Domnului Iisus Hristos.

„Pregătirea omenirii pentru venirea lui Mesia culminează cu «plinirea vremii» despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Galateni, adică devine aşteptare şi speranţa eliberării lumii de păcat şi de moarte devine o dorinţă activă, păcatul fiind boala sufletului şi despărţirea omului de Dumnezeu, Izvorul vieţii veşnice. Pregătirea generaţiilor umane pentru venirea şi primirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume se face treptat. Proorocii Vechiului Testament au prevăzut şi au prezis pe Cel ce urma să Se întrupeze sau să Se facă Om, au prezis, cu sute de ani înainte, că El Se va naşte din Fecioară, aşa cum ne spune prorocul Isiaia, că locul naşterii va fi Betleemul Iudeii, după cum citim în cartea prorocului Miheia: «Şi tu Betleeme, Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei». Aşadar, prorocul Miheia a prezis că originea adevărată a lui Mesia este una veşnică, El există ca Persoană divină din veşnicie, înainte de facerea lumii. Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

În Hristos se unesc dumnezeirea necreată şi umanitatea creată; cerul şi pământul, veşnicia şi timpul

„Sfânta Evanghelie după Matei ne mai arată şi modul în care s-au săvârşit zămislirea Mântuitorului Hristos şi naşterea Sa”, a mai subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române: „şi anume îngerul îl înştiinţează pe dreptul Iosif că ceea ce s-a zămislit sau cel zămislit în pântecele Fecioarei Maria este de la Duhul Sfânt. De fapt, îngerul îi spune lui Iosif, logodnicul Mariei, ceea ce i-a spus şi Mariei în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 31, şi anume că Pruncul care Se va naşte din ea va purta un nume ales de Dumnezeu, şi anume Iisus, o transpunere a cuvântul ebraic Ieşua, care înseamnă Dumnezeu mântuieşte. Deci, Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuieşte omenirea de păcate şi de moarte, dăruindu-i iertare, înviere şi viaţă veşnică. Vedem, aşadar, că Iisus Hristos este Dumnezeu şi Om. În El se unesc dumnezeirea necreată şi umanitatea creată; se unesc cerul şi pământul, veşnicia şi timpul, pentru ca oamenilor pământeni vieţuitori în timp Hristos să le dăruiască viaţa cerească veşnică”.

Toate neamurile sunt chemate la mântuire

„Evanghelia lui Hristos rupe barierele mentale. La mântuire sunt chemate toate popoarele, indiferent de etnie”, a mărturisit Patriarhul României. Referitor la Evanghelia din această duminică, Preafericirea Sa a spus că „nu numai bărbați au valoare în fața Lui Dumnezeu și în lucrarea Lui mântuitoare, ci și femeile”.

„Sfânta Evanghelie ne spune că nu numai poporul evreu este chemat la mântuire, ci şi popoarele de altă etnie. De asemenea, prezenţa femeilor în genealogia Mântuitorului ne arată că nu numai bărbaţii au valoare în faţa lui Dumnezeu şi în lucrarea Lui mântuitoare, ci şi femeile. Mai mult, Iisus Hristos Cel Unul Sfânt cheamă la sfinţenie bărbaţi şi femei, fără deosebire, iar Sfânta Biserică a lui Hristos cinsteşte deopotrivă pe bărbaţii sfinţi şi pe femeile sfinte. Cu alte cuvinte, înţelegem că Sfânta Evanghelie rupe unele bariere mentale, pentru ca fiecare om să înţeleagă că Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii din toate popoarele, deşi Israel a fost cel dintâi popor ales, pentru ca să-I slujească Lui pentru binele umanităţii întregi. Dumnezeu iubeşte şi preţuieşte deopotrivă pe bărbaţi şi pe femei, pentru că atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. El a creat prima familie umană, pentru a spori mereu numărul persoanelor umane care se bucură de iubirea şi fericirea Persoanelor divine ale Preasfintei Treimi”, a spus Preafericirea Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente