Vestitorul Ortodoxiei – un sfert de secol de apariţie neîntreruptă

Sărbătorirea a 25 de ani de apariţie neîntreruptă aVestitorului Ortodoxieireprezintă un prilej binecuvântat de rememorare a momentelor de început ale publicaţiei centrale a Patriarhiei Române şi de evocare a impactului acesteia asupra vieţii Bisericii noastre şi a societăţii româneşti postdecembriste.

Ne amintim cu e­mo­­ţie cum în a­nul 1989, în a tre­ia zi de Cră­ciun, la praz­­nicul Sfântului A­pos­tol, în­tâi Martir şi Ar­hi­di­a­con Ştefan, vred­­nicul de po­me­ni­re Patriarh Te­­­o­ctist a bi­ne­cu­vântat iniţiati­va noastră – pe atunci protosin­ghel şi con­si­­lier în cadrul De­par­ta­men­tu­lui „Teologie Con­tem­porană şi Dialog Ecumenic“ al Ad­mi­nis­traţiei Patriarhale – de a e­di­ta un ziar al Patriarhiei Ro­mâ­ne. Acestui demers, inspirat deopotrivă de experienţa a­­ca­demică de la Institutul E­cu­­me­nic de la Bossey, Elveţia, şi de la Catedra de misiune creş­­­ti­­nă a Institutului Teo­lo­gic U­ni­ver­sitar Ortodox din Bu­cureşti, pre­cum şi de bucuria provocată de darul e­li­be­ră­rii de sub dicta­tu­ra comunis­tă, i s-au alăturat alţi ostenitori ai Administraţiei Pa­tri­ar­ha­le şi ai Centrului e­par­hial bu­cureştean: Înaltprea­sfin­ţi­tul Părinte Arhiepiscop Ca­sian al Dunării de Jos, pe a­tunci arhimandrit şi inspector pa­­triarhal pentru învăţământul teologic, vrednicul de po­me­­ni­re Episcop-vicar Roman Ia­­lo­mi­­ţeanul al Arhiepiscopiei Bu­­cu­reştilor, şi domnul Te­o­dor Ba­conski, la acea vreme doc­torand şi redactor la Edi­tu­ra In­sti­tu­tului Biblic şi de Misiune al Bi­sericii Ortodoxe Române.

În noaptea şi în ziua imediat ur­mătoare, am lucrat cu en­tu­ziasm la primul număr al a­cestui inedit produs media bi­se­ri­cesc, expresie a schim­bă­rilor e­ro­ice din societatea ro­­mâ­neas­că. Au rezultat patru pagini în ca­re au fost pre­zen­tateMesajul de adeziune al Sfântului Sinod la înnoirile po­litice din ţară, a­pe­lul la uni­ta­­te şi îndemnul pas­toral de Cră­ciun şi de Anul Nou ale vred­nicului de po­me­ni­re Pa­tri­arh Teoctist – în sec­ţi­u­nea „Bi­serica strămoşească, a­lă­turi de popor“, articole pri­vind jert­fa eroilor re­vo­lu­ţio­nari, cu su­pratitlul „Pomenirea lor din neam în neam!“, eseuri pri­vind „Libertatea – renaş­te­rea co­muniunii“ şi „Puterea în­no­i­toa­re a adevărului“, după de­nu­mirea secţiunilor de la pa­gi­ni­le 3 şi 4. Totul sub o singu­ră titulatură:Vestitorul Or­to­do­­xiei Româneşti.

Alegerea titlului publicaţiei a avut în vedere, pe de o parte, fi­­delitatea faţă de adevărul E­van­gheliei (Vestea cea Bună) şi, implicit, faţă de tradiţia Bi­se­­ricii, şi, pe de alta, iniţierea u­­nui dialog misionar şi cultu­ral în­tre valorile Evangheliei şi so­ci­e­tatea românească. Cu­vân­tul de binecuvântare al vred­nicului de pomenire Pa­tri­arh Te­oc­tist arată tocmai le­gătura dintre titlul şi pro­gra­­mul editorial al noului zi­ar: „Rod firesc şi ne­ce­sar al li­ber­tăţii pe care poporul nostru a cucerit-o prin­tr-o uriaşă jert­­fă de sânge,Ves­ti­torul Or­to­doxiei Româneştido­reşte să fie şi el vestitorul re­naş­terii spi­rituale a neamului ro­mâ­nesc, vestitorul unei au­ten­­tice re­veniri la o viaţă religi­oa­să, în duhul tradiţiilor noastre stră­moşeşti, păstrate cu sfin­ţe­nie de Biserica-mamă, în po­fi­da tuturor vicisitudinilor. Bi­­­­necuvântăm aşadar acest prim număr al ziarului, îm­păr­­tă­şind nădejdea că el va con­tri­bui la redescoperirea va­lo­­rilor creş­tine ale culturii noas­tre şi la întărirea unităţii su­fleteşti a tu­turor românilor drept­credincioşi“. Până la ju­mă­tatea anului 1992, ziarul şi-a păstrat a­ceas­tă denumire, apoi, pentru un an de zile, s-a nu­mit într-un sin­gur cuvântVes­titorul, pentru ca de la nr. 94/15 mai 1993 să se statorni­ceas­­că titlul păs­trat până în pre­­zent:Vestitorul Ortodo­xi­ei.

Efortul colegiului redacţio­nal a fost continuat de cel al os­­te­nitorilor Tipografiei In­sti­tu­­tu­lui Biblic şi de Misiune al Bi­­se­ricii Ortodoxe Române, ca­re, sub îndrumarea regreta­tu­lui pă­rinte director Sabin Ver­zan, au asigurat tipărirea pri­mului nu­măr alVes­ti­to­ru­luiîn noap­tea dintre 28 şi 29 de­cembrie. Bu­curia imensă a pu­blicării pri­mului ziar bise­ri­cesc în noul con­text socio-po­li­tic a covârşit pro­blemele teh­ni­ce legate de ti­ra­jul limitat de lipsa hârtiei ti­po­­grafice şi de grafica austeră. De altfel, pen­tru a simboliza a­us­­piciile pro­videnţiale şi me­ni­rea du­hov­nicească ale publi­­ca­ţiei s-a op­tat pentru folosirea u­nei nu­an­ţe de albastru pentru ti­tlul periodicului.

Iniţial, redacţia şi-a des­fă­şu­­rat activitatea în condiţii de pro­­vizorat în anticamera pa­ra­­cli­­sului istoric al Reşedinţei Pa­­tri­arhale. Acest aspect nu a îm­­pie­dicat implicarea în re­dac­­ta­rea materialelor a unor au­tori de marcă. De pildă, în­că de la cel de-al doilea nu­măr, în pa­gi­ni­le ziarului semnau articole pă­rintele profesor Du­mitru Stă­niloae, părintele pro­fesor Con­stantin Galeriu şi pă­rintele pro­fesor Mircea Păcurariu.

După mai puţin de o lună, Sfân­­tul Sinod întrunit în şe­din­­ţa din zilele de 18-19 ianu­a­rie 1990 a adoptat oficial pro­iec­tul e­ditorial lansat cu bi­ne­cu­vân­ta­rea Patriarhului Teo­c­tist şi l-a de­semnat pe vredni­cul de po­me­nire Episcop Da­mas­chin, la a­cea dată E­pis­cop-vicar al Ar­hi­episcopiei Cra­iovei cu titlul de Severi­nea­nul, să coordoneze e­di­ta­reaVestitorului. Colegiul de re­dacţie şi al autorilor s-a îm­bo­găţit succesiv cu noi nume ca: vrednicul de pomenire Mi­tro­­polit Bartolomeu Anania (pe a­tunci arhimandrit), pă­rin­tele pro­fesor Ion Bria, pă­rin­tele pro­fesor Dumitru Po­pes­cu, pre­ot profesor Viorel Io­niţă, părin­te­­le profesor Ni­colae Necula, pă­­rintele profesor Ştefan Bu­chiu, părintele pro­fesor Con­stan­tin Coman (care a fost re­dac­tor responsa­bil în perioada 1990-2007), a­ca­­demician prof. dr. Virgil Cân­dea, academician prof. dr. Zoe Dumitrescu-Bu­şu­len­ga, aca­demician Marin So­res­cu, lector dr. Ioan Ale­xan­dru, lector dr. Adrian Lemeni, pen­tru a enumera numai pe câ­ţi­va din­tre ierarhii, teologii şi in­­te­lec­tualii creştini care au con­tribuit la apariţia neîntre­rup­­tă a periodicului.

Încă de la început, caracte­rul de gazetă şi apariţia bilu­na­­ră au fost menite să conducă la re­alizarea unui cotidi­an de in­for­­mare şi atitudine creş­tină. În primă fază,Vesti­to­rul Or­to­do­xieia determinat treptat toa­te centrele epar­hi­a­le din Pa­tri­ar­hia Română să e­diteze un pe­ri­­odic local. În ce­le din urmă, bi­mensualul Pa­triarhiei Ro­mâ­ne a pregătit pu­blicareaprimului cotidian creş­tin din istoria pre­sei ro­mâ­neşti:Ziarul Lumi­na, fondat în anul 2005 cu bine­cu­vân­tarea primită din partea noa­s­tră ca Mitropolit al Mol­do­­vei şi Bucovinei şi efortul lai­ca­tu­lui misionar ortodox din Iaşi. Da­torită continuităţii din­tre co­­tidianulZiarul Lu­mi­naşi săp­­tămânalulLumina de Du­­mi­nică, pe de o parte, şi pe­ri­o­­di­­culVestitorul Ortodoxiei, pe de alta, acestea alcătuiesc din 2008 un tot unitar, intitulat „Pu­blicaţiileLumina“, par­te in­te­­­grantă a Centrului de Pre­săBa­­silicaal Patriarhiei Ro­mâne (a­­lături deTrinitas TV,RadioTri­­­n­itas, Agenţia de ştiriBa­si­li­caşi Biroul de pre­să). Imediat du­­pă ce a fost aso­ciat Publica­ţi­i­­lorLumina, s-a inaugurato serie nouăaVes­titorului Orto­do­xiei, care în­cepând cu nr. 415/ ia­nu­arie 2008 a devenitrevista lu­na­ră de informaţie bise­ri­ceas­că a Pa­triarhiei Române. Men­su­a­lul îşi împlineşte astfel mi­siu­nea de comunicator al lu­cră­rii Bi­­se­ri­cii în societate şi al co­muniunii şi solidarităţii fră­ţeşti inte­re­par­hi­ale în Patriar­hia Română, in­te­rortodoxe, in­ter­­creştine şi in­ter­­religioase pe mapamond.

Aducem rugăciune de mul­ţu­­mire Preasfintei Treimi pen­tru ajutorul dat în sfertul de se­­col de presă bisericească, re­­flec­­­tat în paginileVestito­ru­lui Or­todoxiei, îi felicităm şi îi bi­ne­cuvântăm pe membrii co­le­giu­lui redacţional, pe toţi os­te­ni­­torii, susţinătorii şi cititorii re­­vistei şi ne rugăm lui Dum­nezeu să le dăruiască bucuria pro­povăduirii cuvântului divin ca fiind Vestea cea Bună a mân­­tuirii şi a vieţii veşnice.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente