Restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist

În „Monitorul Oficial” nr. 393, partea I, din 29 iunie 2013, a fost publicată Hotărârea nr. 401 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Documentul conține o serie de reglementări cu privire la constituirea, modul de funcționare și stabilirea atribuțiilor Comisiei locale pentru inventariere, etapele întocmirii situației terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, procedura de valorificare în numerar a punctelor. Astfel, actul normativ stipulează faptul că, prin ordinul prefectului, se constituie Comisia locală pentru inventarierea terenurilor, formată dintr-un reprezentant al instituției prefectului (în calitate de președinte), primarul localității, secretarul localității, un specialist în măsurători topografice, un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară.

După caz, în funcție de specificul localității, comisia se poate completa și cu un reprezentant al Agenției Domeniilor Statului, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, un reprezentant al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA și un reprezentant al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

Odată constituită, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor se întrunește în termen de 10 zile de la emiterea ordinului prefectului, iar lucrările ei se desfășoară în prezența majorității simple (jumătate plus unu) a membrilor. Lunar, comisia va înainta prefectului un raport cu privire la stadiul lucrărilor și dificultăților întâmpinate.

Dintre atribuțiile acestei comisii, consemnăm: identificarea terenurilor care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate; întocmirea situației terenului disponibil pe sectoare cadastrale; centralizarea datelor și informațiilor tehnice puse la dispoziție; sesizarea organelor competente în orice situație în care, în procesul de inventariere, se constată existența unor titluri de proprietate ilegal emise. Comisia este convocată în ședințe de lucru, de către reprezentantul instituției prefectului, ori de câte ori este nevoie.

Cu privire la întocmirea situației terenurilor, documentul prevede ca, în termen de 180 de zile de la data constituirii, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor să întocmească situația terenurilor care pot face obiectul cererilor de restituire. În acest sens, sunt folosite o serie de formulare speciale, care vor fi completate cu datele oferite de autoritățile și instituțiile publice, precum și de institutele și stațiunile de cercetare care administrează terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului.

Certificatele de deținător de puncte sunt emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pe baza unei decizii de compensare, în cazul transmiterii drepturilor recunoscute în respectiva decizie de compensare, a valorificării parțiale a acestor drepturi sau în cazul decesului titularului deciziei. Procedura de plată a acestora se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 31 decembrie 2016, valoarea unui punct fiind de 1 leu. Ordinea de înregistrare a dosarelor de opțiune constituite la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților reprezintă criteriul în funcție de care se emit titlurile de plată aferente titlurilor de despăgubire. (Articol apărut sub semnătura Drd. Daniel-Grigore Filimon și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 6 iulie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente