Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în comunism

În ceea ce privește aplicarea reglementărilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 717 (din data de 21 noiembrie 2013) și nr. 726 (din data de 26 noiembrie 2013) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 469 a primului-ministru privind în­fi­in­ța­rea Comitetului Interministerial pentru monitorizarea și sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr.165/2013. Obiectivul principal al acestui comitet este acela al monito­ri­zării și sprijinirii aplicării Legii nr. 165/2013, cu scopul prevenirii unor disfuncționalități sau întârzieri. Comitetul este condus de președintele Au­to­ri­tă­ții Naționale pentru Res­ti­tu­i­rea Proprietăților și este al­că­tuit din reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai auto­ri­tă­ților publice centrale (Mi­nis­te­rul Afacerilor Externe, Mi­nis­te­rul Finanțelor Publice, Mi­nis­terul Afacerilor Interne, Mi­nis­terul Justiției, Ministerul A­gri­culturii și Dezvoltării Rurale, Cancelaria Primului-Ministru, Agenția Domeniile Statului).

Ordinul nr. 1857 al vice­prim-ministrului, ministrul finan­țe­lor publice, pentru aprobarea Pro­cedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în con­dițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013. Actul normativ reglementează procedura de plată a sumelor specificate în titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Pro­prie­tă­ți­lor (ANRP), în baza prevederi­lor art. 41, alin. (4) din Legea nr. 165/2013. În aceste condiții, ANRP este singura res­ponsa­bilă pentru emiterea, rea­li­ta­tea, corectitudinea și le­ga­li­ta­tea datelor înscrise pe titlurile de plată.

Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, plata su­me­lor de bani reprezentând des­păgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubi­rilor înain­te de intrarea în vi­goa­re a pre­zentei legi, precum și a sumelor stabilite prin ho­tă­râri ju­de­că­to­rești, rămase definitive și irevocabile la data in­trării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranșe anuale e­ga­le, în­ce­pând cu 1 ianuarie 2014.

În baza datelor înscrise pe titlurile emise de ANRP, plata va fi făcută de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de maximum 175 de zile de la primirea titlului.

Persoanele fizice sau juri­di­ce în cauză vor putea să ridice su­mele înscrise pe titlurile de plată de la orice unitate bancară CEC Bank, pe baza ur­mă­toa­relor do­cu­mente: act de iden­titate valabil (în cazul persoanelor fizice) sau certificat de înmatriculare la registrul co­mer­țului (persoane fizice), pro­cu­ră specială autentificată, cer­ti­ficatul de moștenitor, originalul titlului de plată primit de la ANRP (se va reține de către bancă) și ordinul de retragere numerar sau ordinul de pla­tă/dispoziția de transfer pentru plățile prin virament.

Pentru îndreptarea unor e­ve­ntuale erori materiale, în ceea ce privește desfășurarea a­cestei proceduri, responsabilitatea revine Ministerului Fi­nan­țelor Publice și ANRP. (Articol semnat de Daniel-Grigore Filimon și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 5 decembrie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente