Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2021

Raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2021, prezentat joi în ședința Adunării Eparhiale, prezidată de Patriarhul Daniel.


În pofida pandemiei, în anul 2021, Biserica a continuat și a sporit lucrarea sa spirituală și socială

Pe parcursul anului 2021, activitățile mai importante ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, de la protopopiate, parohii, mănăstiri şi schituri, s-au desfășurat respectând prevederile programului cadru transmis de Cancelaria Sfântului Sinod tuturor eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române, așa cum reiese din rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial. Anul 2021 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al pastorației românilor din afara României  și  Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Activitatea din anul 2021 a personalului clerical și administrativ bisericesc s-a desfășurat în concordanță cu măsurile impuse de autoritățile sanitare în stare de alertă, în contextul pandemiei COVID – 19. Astfel, audiențele, cercetările disciplinare, concursurile, examenele, vizitele pe teren, precum și hramul Catedralei patriarhale au fost pregătite în mod special, cu responsabilitate față de semeni și cu respectarea măsurilor igienico-sanitare necesare prevenirii infectării cu noul coronavirus.

I. Activitatea administrativ-pastorală și economic-patrimonială

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2021 au funcționat: 13 protoierii, 713 parohii (331 urbane și 382 rurale) și 43 filii, 35 mănăstiri și 7 schituri (42 unități monahale).

În Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea 1.151 clerici încadrați pe post la parohii (dintre care 1.082 preoți și 69 diaconi), dintre aceștia 26 de preoți și 7 diaconi fiind hirotoniți  în anul 2021. La mănăstiri și schituri slujesc 125 preoți și 21 diaconi, în total 146 de clerici monahi.

La Centrul eparhial își desfășoară activitatea 24 clerici (11 preoți și 13 diaconi): 21 de clerici de parohie și 3 clerici monahi.

În diferite instituții de stat, 114 preoți asigură asistența religioasă și socială astfel: M.Ap.N.18, penitenciare4, M.A.I.6, S.P.P.1 și S.R.I.1, spitale43, unități de învățământ9, centre rezidențiale/de găzduire4, centre de plasament5, cimitire de stat15, alte instituții – 8.

În total, există în eparhie 1.638 clerici, dintre care 205 clerici sunt pensionari.

În anul 2021, 8 clerici au fost primiți din alte eparhii, 1 cleric a plecat în altă eparhie, 27 preoți au fost pensionați, 37 preoți au fost îmbisericiţi, iar 20 preoți au trecut la cele veșnice.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost oficiate 17.944 botezuri, 6.241 cununii şi 24.091 înmormântări.

În ceea ce privește personalul monahal, numărul total de viețuitori în mănăstiri este de 663, din care 242 de călugări și frați și 421 de monahii și surori. Au fost închinoviați 8 viețuitori, au fost săvârșite 6 tunderi în monahism. Au fost hirotoniți 4 ieromonahi și 2 ierodiaconi.

În anul 2021, au fost târnosite 10 biserici, au fost sfințite cu agheasmă  3 biserici, au fost târnosite 2 paraclise și s-au oficiat sfințiri pentru: lucrări pictură la 6 biserici, 2 catapetesme,  2 altare de vară, o capelă mortuară, 2 sfințiri ale pietrei de temelie pentru construirea de biserici, punerea pietrei de temelie pentru un centru social, 2 clopotnițe, precum şi slujbe de binecuvântare pentru alte lucrări.

De asemenea, la data de 31 decembrie 2021, în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor se înregistra un total de 248 unități de cult cu lucrări de pictură din nou (în diferite tehnici: frescă, al secco, mozaic), lucrări de restaurare a picturii sau pictură/restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc, execuție catapeteasmă și mobilier bisericesc. Aceste lucrări se află în diferite faze de execuție (proiectare, licitație, execuție şi recepție parțială). Au fost recepționate parțial sau definitiv 45 de lucrări, dintre care 32 au fost recepții definitive la lucrări încheiate în cursul anului 2021. Au fost acordate 42 de aprobări pentru noi proiecte și memorii tehnice privind execuția picturii murale sau restaurare pictură murală și mobilier bisericesc. Totodată, au fost angajate prin licitație 30 de noi lucrări de pictură sau restaurare pictură murală și mobilier bisericesc.

Activitățile administrative și misionare au fost intensificate prin diminuarea navetismului clericilor și propuneri de soluții concrete, acestea fiind implementate gradual, în funcție de distanța dintre domiciliul clericului și parohia unde activează. S-au făcut propuneri de transfer pentru unii preoți harnici din mediul rural la parohii din mediul urban, unde era necesară intensificarea activității. Au fost înființate noi  posturi clericale la parohii. Pentru recunoașterea strădaniilor și rezultatelor activității unor clerici și credincioși mireni din Arhiepiscopia Bucureștilor, în diferite domenii ale vieții bisericești sau publice în sprijinul Bisericii, în anul 2021, au fost acordate ranguri bisericești, distincții sau ordine patriarhale și eparhiale, de onoare și de vrednicie.

În activitățile desfășurate pentru marcarea Anului omagial al pastorației românilor din afara României, în cadrul protoieriilor, mănăstirilor și parohiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, s-au organizat conferințe, evenimente culturale, ateliere tematice,  înfrățiri între unități de cult din țară și din afara țării.

În contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2021 – Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, Sectorul Administrativ bisericesc în colaborare cu Sectorul Cimitire, Monumente și Servicii Funerare și cu Sectorul Patrimoniu și Pictură bisericească, precum și cu Sectorul Exarhat, pentru cimitirele mănăstirești, a organizat Concursul eparhial Cimitirul bine organizat.

Concursul a avut trei secțiuni:

Secțiunea 1. Cimitirele unităților de cult (parohii și mănăstiri)

Analizându-se documentația înaintată și propunerile protoieriilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, după verificarea situației reale de pe teren, s-au acordat 32 premii pentru parohii și 3 premii pentru mănăstiri; în total 35 premii.

Astfel, la nivel eparhial, din cele 533 de cimitire bisericești (eparhiale, parohiale și mănăstirești) existente pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cimitirul mănăstirii Cernica a primit premiul I. De asemenea, în cadrul acestei etape, la nivelul fiecărei protoierii au fost distinse parohiile cu cimitire parohiale bine organizate.

Premiile au constat în oferirea Diplomei comemorative a Anului 2021 cu medalie comemorativă pentru parohii și mănăstiri din protoierie.

Secțiunea 2. Persoane și instituții care au susținut înființarea, extinderea, organizarea, sistematizarea și înfrumusețarea cimitirelor parohiale

A fost solicitată protoieriilor întocmirea unei situații centralizate cu privire la ctitori, sponsori și donatori care au susținut activitatea cimitirelor parohiale: instituții și persoane care au contribuit la înființarea, extinderea, organizarea, sistematizarea și înfrumusețarea cimitirelor parohiale, precum și la construirea unor capele sau realizarea unor alei, împrejmuire și alte lucrări. Astfel, două instituții și 49 de persoane au primit Diploma comemorativă a Anului 2021 cu medalie comemorativă.

Secțiunea 3. Persoane și instituții care au contribuit la construirea sau restaurarea monumentelor închinate eroilor neamului sau unor personalități ale istoriei și culturii naționale

În acest sens, au fost centralizate datele cu privire la asociații, instituții și persoane care au contribuit la construirea sau restaurarea monumentelor închinate eroilor neamului sau unor personalități ale istoriei și culturii naționale. Astfel, o instituție și 10 persoane au primit Diploma Comemorativă a Anului 2021 cu medalie comemorativă.

În total, la prima ediție a concursului eparhial Cimitirul bine organizat, s-au acordat 105 distincții bisericești.

Din punct de vedere economic, au fost luate măsuri privind limitarea cheltuielilor la utilități, carburant, consum de materiale, astfel realizându-se un echilibru bugetar privind cheltuielile și veniturile.

Totodată, au fost efectuate și investiții la mai multe obiective: Centrul de Odihnă și Meditație (liturgică) din cadrul Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon, Parohia Gherman (susținere cheltuieli neeligibile din cadrul unui proiect de restaurare cu fonduri europene), amenajarea noului sediu al Sectorului Social Filantropic și Misionar al Centrului eparhial, au fost plătite serviciile de arhitectură și proiectare privind noul Centrul Social pentru persoanele cu deficiențe de auz. Investițiile suportate din fondurile Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost de peste 2.500.000 lei,  mai precis 2.561.640,98 lei.

Din contribuțiile unităților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor și ale Centrului eparhial, a fost susținută activitatea Radio Trinitas cu suma de peste 900.000 lei (912.000,00 lei) și activitatea Trinitas TV cu suma de peste 1.700.000 lei (1.709.979,00 lei).

În anul 2021, unitățile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor au sprijinit construcția Catedralei Naționale cu peste 3.000.000 lei (3.282.360,00 lei).

Referitor la salarizarea personalului, în contextul restricțiilor impuse de pandemia generată de COVID – 19, trebuie să evidențiem faptul că, la fel cum s-a procedat și în anul 2020, niciun angajat nu a fost disponibilizat, spre deosebire de mediul privat, unde mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă.

Comparând sprijinul financiar la salarizare primit de Arhiepiscopia Bucureștilor de la Bugetul de Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Primăria Municipiului București (6.827.558,00 lei), cu suma totală achitată de Arhiepiscopia Bucureștilor către Bugetul de Stat sub formă de impozite, rețineri salariale și T.V.A. (8.446.631,00 lei + 1.618.670,00 lei = 10.065.301,00 lei), rezultă că Arhiepiscopia Bucureștilor a plătit către Bugetul de Stat mai mult cu 3.237.743,00 lei față de cât a încasat.

Dintre achizițiile deosebite ale anului 2021, urmare demersurilor făcute de juriștii Centrului eparhial, menționăm încasarea sumei de 4.604.408,00 lei de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, sumă care a fost folosită, așa cum prevede Regulamentul Administrării Bunurilor Bisericești, pentru achiziționarea unui imobil contra sumei de 6.451.407,28 lei, situat în Sectorul 1 al Capitalei, care, pe termen lung, va genera venituri constante pentru Arhiepiscopia Bucureștilor.

Fabrica de lumânări Făclia Sfinților Români a finalizat construirea și a recepționat lucrările la noua hală, cu o suprafață desfășurată de 1.460 mp, compartimentată astfel: zonă depozitare materie primă, zonă producție lumânări, zonă reciclare resturi lumânări, zonă vestiare şi sală de mese pentru muncitori. Lucrarea a costat peste 4.500.000 lei (4.517.500,00 lei).

Totodată, Fabrica de lumânări a recepționat un nou utilaj de producție lumânări pentru intensificarea și creșterea calității producției.

Serviciul Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor a înregistrat în anul 2021 o creștere a veniturilor, raportat la anul 2020. În cadrul Serviciului, la atelierele de croitorie, au fost confecționate Sfintele Antimise, care au fost deja distribuite gratuit la unitățile de cult din diaspora română (decembrie 2021).

Prin măsurile noi implementate, activitatea S.C. Chivotul Mare S.R.L a fost extinsă în zona protoieriilor Câmpina, Vălenii de Munte și Ilfov. Fondurile gestionate în anul 2021 au generat un profit care se va folosi pentru susținerea proiectelor sociale aflate în derulare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Distribuția de vin a crescut față de anii anteriori. Cooperativa agricolă „Via Domnului” a obținut în anul 2021 o medalie de aur la un concurs internațional, INTERNATIONAL WINE CONTEST BUCHAREST IWCB – Ediția 2021, cu soiul de vin Fetească neagră.

De asemenea, Cooperativa agricolă „Via Domnului” a obținut în anul 2021 locul I în Top Profit România, Top pentru Întreprinderi Mici, județul Prahova, domeniul 0121 – cultivarea strugurilor.

Totuși, prețurile practicate la vânzarea vinului produs de Arhiepiscopie sunt moderate, spre a ajuta eparhiile care nu au producție proprie de vin liturgic.

II. Activitatea cultural-misionară și educațională.

Activitatea culturală și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat în trei direcții specifice:

  • Activități culturale în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor;
  • Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
  • Redacția Revistei Glasul Bisericii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

În cadrul editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au fost coordonate lucrări înscrise în tematica anului 2021. Dintre acestea amintim: 1. Iubirea mai tare decât moartea. Înțelesul și folosul pomenirii morților; 2. Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri. Personalități ale Bisericii și ale neamului înmormântate în cimitirele parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Activitatea redacției revistei mitropolitane Glasul Bisericii, în anul 2021, a fost mult eficientizată, atât din punct de vedere editorial, prin realizarea numerelor la zi (tipărite și expediate către abonați), cât și prin continuarea activității și în mediul online.

În urma clasificării revistei Glasul Bisericii de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria B (pentru perioada 2021-2024), numărul și calitatea articolelor primite la redacție spre publicare de-a lungul anului 2021 au crescut în mod substanțial. Avantajele obținerii acreditării CNCS și indexării sunt creșterea vizibilității în mediul academic și atragerea unor articole științifice de nivel ridicat.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2020 – 2021 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 785 studenți. La aceștia se adaugă 487 masteranzi și doctoranzi. Pentru anul școlar 2020 – 2021, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost înscriși 174 elevi. În cadrul aceleiași instituții funcționează Școala Postliceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina,  pentru anul școlar în curs fiind înscriși 297 elevi și eleve. De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise 91 eleve. În anul școlar 2020–2021, disciplina Religie la școlile de stat a fost predată de către un număr total de 783 profesori, dintre care 551 titulari și 232 suplinitori, care desfășoară o activitate didactică și spirituală foarte necesară și benefică în rândul tinerilor.

III. Activitatea social-filantropică.

Parohiile, mănăstirile și schiturile Arhiepiscopiei Bucureștilor au sprijinit în mod constant și concret bătrâni, bolnavi, familii cu venituri mici, copii proveniți din familii defavorizate, orfani și pelerini săraci prin oferirea de cazare, hrană, bani, medicamente, haine și ajutoare materiale, precum și burse pentru elevii și studenții fără posibilități financiare, dar cu rezultate bune la învățătură. În același timp, unele parohii, mănăstiri și schituri oferă sprijin material și financiar permanent Centrelor sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor cum ar fi cele de la Mănăstirea Pasărea, Mănăstirea Christiana, Parohia Precupeții Vechi, Valea Plopului și ale Asociației Diaconia. Unele unități de cult ajută și alte grădinițe, centre de bătrâni și de copii din județele Prahova și Ilfov, organizează tabere de copii în cadrul proiectului Alege școala, precum și pentru copii cu dizabilități, bolnavi de cancer sau SIDA de la diferite centre de plasament. Totodată, se efectuează deplasări periodice la spitale, orfelinate și familii nevoiașe pentru a dărui diverse ajutoare și se oferă sprijin comunității persoanelor hipoacuzice din București. Mănăstirea Caraiman a ajutat cu diferite sume de bani, produse materiale și alimentare familiile afectate de inundații din Orașul Bușteni.

La Mănăstirea Turnu de lângă Ploiești funcționează Centrul Medical-Social „Sfântul Dorothei” care cuprinde un cabinet stomatologic, un cabinet de pediatrie și un cabinet de medicină internă unde sunt oferite consultații și ecografii gratuite. De asemenea, la Mănăstirea Zamfira există un spațiu destinat acordării unui consult medical pentru viețuitoarele mănăstirii și pentru persoanele nevoiașe.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2021 de Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru unitățile bisericești și persoanele aflate în dificultate, a fost de peste 7.000.000 lei (7.223.622 lei).

În completare, valoarea ajutoarelor financiare cu caracter social acordate la nivelul unităților de cult a fost de 2.241.719 lei.

Valoarea totală a produselor distribuite în cursul anului 2021 prin Programul „Masa Bucuriei” este de 987.268,41 lei.

Astfel, în anul 2021, Arhiepiscopia Bucureștilor prin toate componentele ei (Centrul eparhial, unități de cult, Asociația Diaconia) a sprijinit activitatea socială cu suma de 10.452.609,41 lei (7.223.622+2.241.719+987.268,41).

Sectorul Social – Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a implicat cu sprijinul protopopiatelor și parohiilor din cuprinsul eparhiei în organizarea sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, hramul Catedralei patriarhale, oferind 21.950 pachete alimentare pelerinilor.

Și în anul 2021, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au organizat mai multe acțiuni ocazionale de sprijinire a unor persoane aflate în dificultate sau unele așezăminte sociale/medicale din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În încheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activități pastorale, edilitare și social-filantropice în anul 2021. Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente