Prohodul Maicii Domnului | Text integral

STAREA ÎNTÂI

1. În mormânt Viaţă
Ai fost pus, Hristoase,
Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt
Şi se mută la viaţa cea de sus.

2. Tu născând Viaţa,
Pe a tot-Dumnezeu
Şi viaţa, Prea Curată schimbând-o
La viaţa cea de sus te-ai şi mutat.

3. Te mărim pe tine,
Maică prea curată,
Şi-adormirea ta cinstim, prăznuind-o
Cu solirea-ţi pururea fiind păziţi.

4. Fericimu-te toţi,
O, prea sfântă Maică,
Închinându-ne cinstitei tale mutări,
Cea de care îngerii s-au minunat.

5. Te mărim pe tine,
Maică a Lui Hristos,
Care fără de sămânţă ai zămislit
Şi a a ta mutare toţi o preamărim.

6. Fericimu-te toţi,
Maică a Lui Hristos
Ceea ce-ai pricinuit pe noul Adam,
Şi-adormirea-ţi cu credinţă o cinstim.

7. Te mărim, Fecioară
Pururea cinstită
Şi icoanei tale ne închinăm,
Ca la oglindirea sfântului tău chip.

8. Fericimu-te toţi,
Maică a Lui Hristos,
Ca pe rugătoarea pururea pentru noi
Şi ca pe o solitoare pentru toţi.

9. A fericiţilor
Tăi părinţi străluciţi,
Tu prea fericită fiică lor te-ai făcut
Şi pe toate neamurile ai întrecut.

10. Drept-măritori preoţi
Şi popor credincios
Cu smerenie cădem la sicriul tău
Prea curată Maica Lui Emanuil.

11. Mulţimea de pustnici,
Cete de cuvioşi
O, voi tineri şi fecioare, cu cei bătrâni
Cântaţi adormirea prea Curatei Maici.

12. O voi domnitori mari,
Toţi acum lăudaţi
Strămutarea prea curatei Împăratese
Ce-a născut pe Împăratul tuturor.

13. Cine dar va spune
Bucuria multă
Ce-a cuprins pe Maica Domnului Iisus
Când i s-a vestit mutarea Ei la cer.

14. Suind Prea Curata
Muntele Eleon
Şi în mână de la înger floare luând
Către Cel născut din Ea se închina.

15. A muntelui saduri
Ţie ţi se-nchină,
Prea Curată, văzând ramura de finic
Ca la Maica Celui atotziditor.

16. Glasul Celui de sus
Fără veste-a grăit
De mutarea ta iubitului ucenic,
În Efes fiind cu slujba lui Hristos.

17. “Mergi la Ghetsimani
Iute şi prea degrab,
Căci se mută Maica Domnului sus la cer,
Făcând cea de pe pământ mutarea sa”.

18. O, minuni străine,
Mari şi dumnezeieşti,
Cum de nori pe sus, Curată, s-aduseră
La înmormântarea ta, Apostolii!

19. Venind de la margini
Ceata de ucenici
Minunat de nori purtatu-s-a prin văzduh,
Ca să-ngroape trupul Maicii Lui Hristos.

20. De la margini vine
Ceata de ucenici,
Ca să-ngroape în mormânt preasfântul său trup,
Cea mutată negrăit de pe pământ.

21. Dintre ale lumii
Margini pân-la margini,
Adunându-se soborul apostolesc
Pe Cea fără de prihană preamăresc.

22. Coruri de la Arhangheli
Şi de la îngeri cete
Adunându-se la sfântă mutarea ta,
Te măresc în cânturi, spăimântându-se.

23. Stăpânul ca Fiu dând
Haruri Maicii Sale,
Din cereştile lăcaşuri s-a pogorât,
Ca pe-al Maicii Sale Duh să-l poarte sus.

24. La a ta curată,
Cinstit-adormire,
A venit întreg soborul cel îngeresc,
Iară ceata de apostoli te plângea.

25. Adevăr minune
Străină-i a privi
Şi-a vedea pe Dumnezeu ca un om primind
În mâini sufletul prea sfintei Sale Maici.

26. Ceea ce suit-ai
La lăcaşuri cereşti
Nu lipsi, Stăpâna noastră, privind spre noi,
Spre cei ce cu drag cinstim mutarea ta.

27. Înălţând Fecioara
Mâinile sale-n sus
Credincioşii toţi se roagă a fi păziţi
Prin mutarea Ei la Fiul său iubit.

28. Mori acum şi te duci
La viaţa de sus
Ci să nu ne părăseşti pe noi, robii tăi,
Veşnic trează Solitoare pentru toţi.

29. Minune prea mare
Este a se vedea,
Cum ceea care Viaţa lumii născu
Morţii cei fireşti părtaşă s-a făcut.

30. Prunc fiind Iisus,
Fiul Celui de sus,
Se purta de prea curatele tale mâini,
Iar acum El poartă-n mâini sufletul tău.

31. Ucenice Petre
Şi ceilalţi ucenici
Bun rămas de petrecanie cuvântând
A cânta începeţi Maicii Domnului.

32. Fericimu-te toţi,
Maică prea curată,
Şi mutarea-ţi prăznuind, cu toţi te cinstim,
Căci te-ai dus de pe pământ la cei de sus.

33. Mutatu-te-ai de jos
La viaţa de sus,
Dară oştile de îngeri s-au înspăimântat,
Când al tău duh Tatălui ceresc ai dat.

34. Duşmanii tăi cei răi,
Şi prea înşelători
Vrând să-ţi ardă trupul ca nişte păgâni
S-au orbit de dreapta Celui Prea Înalt.

35. Sabie grozavă
Cu tăierea sclipi
Împotriva celui singur semeţ pornit
Spre curata Maică a Lui Dumnezeu.

36. Nemernicul vrăjmaş,
Patul vrând a-ţi surpa,
Nevăzut a pătimit tăierea de mâini
Ticaloase ce de pat s-au fost atins.

37. A cereştilor oşti,
Dulci cântări şi frumos
Potrivite s-auzeau de toţi ce erau
Privind adormirea Maicii Domnului.

38. Ceea ce născut-ai Pe Hristos Viaţa,
Spune dară cum de moarte te-mpărtăşişi?
O cunoaşte numai Cel născut al tău.

39. Prea curată Maică
Prea cinstită Sfântă,
După strălucit-acum adormirea ta,
Apără pe cei ce cred întru Hristos.

40. Pe cei ce mutarea-ţi
Credincios prăznuiesc,
Tu-i acoperă şi-i apără de nevoi,
Prea curată totdeauna rămânând.

41. Din grele primejdii
Şi de limbi viclene
Scapi pe cei ce cântă-acum adormirea ta,
Prea cinstită Solitoare-a tuturor.

42. Către Domnul te am
Solitoare şi-ajutor,
Prea curată Născătoare de Dumnezeu,
Ca Tu din primejdii să mă mântuieşti.

43. Înainte îţi stăm,
Maica Lui Dumnezeu,
Pomenirea ta din inimă lăudând,
Cântări sfinte cu buzele versuim.

44. Însufleţite Cer
Ce-ncăpuşi pe Domnul,
La cerească locuinţă te-ai ridicat
Şi pe lumea cea de sus ai luminat.

45. Cei ce cu dorinţa
Săvârşim, prea sfântă
Maică şi Fecioară, astăzi mutarea ta,
Mântuiţi să fim de patimi ne rugăm.

46. Proorocul David,
Strunindu-şi lăuta,
Te mareşte Prea Curată, cântându-te
Şi-adormirea ta cu drag vestind-o.

47. Credincioase cete
Cântă chivotului
Împletite versuiri de cereşti cântări
Celei duse la odihna cea de sus.

48. Ţie, ce născut-ai
Pe Hristos Viaţa
Cu credinţă îţi cântăm şi te prea cinstim
Şi mutarea ta, Fecioară o mărim.

49. Mulţime de oameni
Laudă pe Pruncă,
Mărind, Prea Curată, şi adormirea ta
Cea cântată de soborul îngeresc.

50. A toţi credincioşii
Din nevoi scăpare,
Miluieşte, Născătoare de Dumnezeu,
Pe câţi cântă astăzi adormirea ta.

51. Proorocii cândva,
Prea Curată, vestind
Adormirea ta, Fecioară, o au vazut
Şi mulţimi de îngeri o au lăudat.

52. Într-a morţii umbră
Se Îngroapă acum
Ceea ce născu Viaţa, mutându-se
De la voi la Tronul cel veşnic de sus.

53. Certaţi cu Dumnezeu
Fiind, ne-am împăcat
Întru tine, Născătoare de Dumnezeu,
Deci Fecioară adormirea ta mărim.

54. Pre a lumii Stăpână
Preacurată privind,
Strălucit ca să se-ncuie-n mormânt acum,
O, tu sat Ghetsimani, te bucură!

55. Mult dumnezeiescul
David s-a bucurat
Psalmi cântând sculării tale celei din morţi,
O, Tu al Lui Dumnezeu sicriu sfinţit.

56. Săvârşim toţi astăzi
Ducerea de la noi
A Maicii Cuvântului, curăţindu-ne
Mintea, inima, trupul şi sufletul.

57. A Domnului Maică,
Pe cei drept-măritori
Care cinste dau mutării tale, fă-i tari
Împotriva luptătorilor vrajmaşi.

58. Dar cum mori, Fecioară,
Care Viaţă ai dat,
Ca şi oamenii fireşti supuindu-te
Şi cum rabdă Cel născut făr-de păcat?

59. Strângându-vă margini,
Veniţi să fericim
Cea de-aci dumnezeiască petrecere
Către cer a Maicii Domnului acum.

60. Din curate-ţi sângiuiri
Luând trup Iisus,
Pe flamânzi i-a săturat prea îndestulat
Şi afară pe bogaţi i-a scos deşerţi.

61. De a ta mutare
Saltă firea acum,
Veselindu-se cu îngerii, oamenii,
Îngroparea ta de obşte săvârşind.

62. Ceea ce trup de lut
Lui Hristos dăruişi,
Zămislindu-l, Născătoare de Dumnezeu,
Rugăciunile noastre să nu le treci.

63. La puteri mai-nalte,
Cereştile Puteri
Au strigat zicând, acum pregătiţi-vă,
Ca pe Maica Domnului să o primiţi.

64. Preoţi şi norodul
Şi toţi cei credincioşi,
Cu smerenie te roagă, ca să primeşti,
O, Stăpână, rugăciunile lor azi.

65. Una Prea Curată,
Ţie toţi ne rugăm,
Ca prin blânzii şi miloşii tăi ochi frumoşi
Să priveşti spre noi smeriţii pururea.

66. Născând Tu, Curată,
Pe Hristos Ziditor,
Din nevoi să mântuiască, roaga-te Lui,
Pe cei ce cu drag cinstesc mutarea ta.

67. Solitoarea lumii,
Scutul creştinilor,
Pe cei câţi scapă la tine acoperă-i,
De ispite şi nevoi păzind pe toţi.

68. Nădejdea toţi având
La tine, Prea Sfântă,
Nenuntită, Născătoare de Dumnezeu,
În nădejdea ta noi nu ne poticnim.

69. Strigăm toţi cinstitul
Glas al lui Gavriil,
Bucuria tuturor credincioşilor:
Bucurie fie-ţi, Maica Domnului.

70. De orice ispite
Şi de multe nevoi
Ceea ce pe Dumnezeu, Prea Sfânt-ai născut,
Şi pe robii tăi acum să-i izbăveşti.

71. Fericimu-te toţi,
Maica Lui Dumnezeu,
Pe care te-a închipuit stâlpul cel de foc
Şi pe noul Israil povăţuieşti.

72. Fericimu-te toţi,
Maica Lui Dumnezeu,
Pe care Moisi de mult te-a văzut în rug
Ce nears ardea în muntele Sinai.

73. Fericimu-te toţi,
Maica Lui Dumnezeu,
Scara-naltă insuflată, ce oarecând
S-a văzut de către dreptul Iacov.

74. Fericimu-te toţi,
Maica Lui Dumnezeu,
Cea pe care Ghedeon te-a închipuit
Lâna udă ce pământul rourezi.

75. Te mărim, Lumina
Cea în trei străluciri
Pe Parintele, pe Fiul şi Duhul Sfânt,
Pe Treimea cea Atotputernică.

76. Fericimu-te toţi
Credincioşii tăi fii,
Căci purtaşi pe Dumnezeu cel neîncăput
Ce în tine-a încăpea a primit.

77. Te mărim pe tine,
Preacurată Maică,
Şi prea sfântă adormirea ta o cinstim,
Şi mutarea ta de pe pământ la cer.

78. În mormânt Viaţă
Ai fost pus, Hristoase,
Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt
Şi se mută la viaţa cea de sus.

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:

„Că s-a binecuvântat numele Tău…”

STAREA A DOUA

1. Cade-se acum,
Ca să te mărim, Fecioara Maică
Mai cinstită fiind şi mai mărită mult
Decât toate cetele cele de sus.

2. Cade-se acum
Să te fericim, Fecioara Maică,
Fericită totdeauna adevărat,
Mai mărită decât cei ce au ochi mulţi.

3. A te ferici
Se cuvine, pururea Fecioară,
Ca născând pe Făcătorul tău te-ai făcut
Decât cerurile cu mult mai presus.

4. Ca să te mărim
Se cuvine, Născătoare, Doamnă
Ca prin ale tale rugi să ne-acoperim
Pentru adormirea ta cea sfânt-acum.

5. Toţi cei credincioşi
Ai curatei Maice şi Fecioare
Adormirea-ţi cântând, zicem: bucură-te,
Solitoarea noastră caldă-a tuturor;

6. Primeşte-acum
De petrecere cântări, Fecioară,
Maică a Tot-Împăratului Dumnezeu
Şi trimite pace credincioşilor.

7. Monahi mulţi şi sfinţi
Şi-ale cuvioşilor soboare,
Cum şi cetele bărbaţilor credincioşi,
Din evlavie cu toţii te măresc.

8. Cete tinereşti,
Cu fecioarele drept credincioase,
De petrecere cântare strigaţi acum,
Pentru Maica sfânt-a lui Emanuil.

9. Trupul pământesc
Văzând ceata ucenicească,
Al tău, Maica Ziditorului tuturor,
Cu sfială tronul tău ţi l-au purtat.

10. Credincioşii toţi
Fericim pe cea acum mutată
Către ceruri, Născătoarea de Dumnezeu,
Că pe dânsa solitoare s-o avem.

11. Noul Israel,
Acum după sfânta datorie.
Cu cântări dumnezeieşti preamăreşte-n cor
A Fecioarei ducere la cei de sus.

12. Pe cei ce-ţi cântăm
Cu credinţă, Preacurată Maică
Ce-ai născut pe Împăratul cerurilor,
Binecuvânteaza-ne pe noi de sus.

13. Prea curate mâini
Tinzând către Dumnezeu, Fecioară,
Ca o buna miluieşte şi-acoperă
Pe toţi care-şi pun nădejdea-n mila ta.

14. Priveghelnică
Rugăciune, curată Fecioară,
Primeşte acum cu milă şi cererea
Celor ce cinstim cu drag mutarea ta.

15. Pomeneşte-ne,
Maică şi Fecioară Preacurată,
Prin a ta mutare sfânta, rugâmu-te
Şi a noastre greşeli nu le socoti.

16. Din multe nevoi,
Întâmplări, necazuri, izbăveşte
Pe acei care în tine nădăjduiesc
Şi cinstire adormirii tale dau.

17. Ucenicii toţi
La sicriul tău sosind în grabă,
Prin văzduh fiind purtaţi de pe unde-au fost,
În genunchi, Fecioară, ţi s-au închinat.

18. Toţi au povestit
Celei sfinte şi neprihănite,
Cum au fost răpiţi de nori din locurile
Unde stau şi predicau noroadelor.

19. Fără de bărbat
Ai născut, Fecioară Preacurată
Dar şi moartă tu fiind, nu ai putrezit
Şi-ndoită închinare ai primit.

20. Cel de Dumnezeu
Primitor trup, ceata de Apostoli
Îl îngroapă-acum strigând cu-ale tale rugi,
Moştenirea ta, Stăpână, apără.

21. Toţi Arhanghelii,
Stăpânii, Domnii şi Puteri toate,
Limbi, popoare, neamuri ale pământului
Adormirea Preacuratei lăudaţi

22. Vas ales fiind,
Pavel a cântat pe Preacurata,
De petrecere cântare a glăsuit
Pentru ceea ce e mai presus de cer.

23. Sfărâmă Moisi
Mânios, a Sinaiului table,
Iar Stăpânul pe aceea ce L-a născut
O păzeşte-n ceruri vie pururea.

24. De mâini fu lipsit
În chip nevăzut semeţul vrăjmaş
Care-n faţa ucenicilor a încercat
Sicriul tău să răstoarne, o Maică!

25. Versuia cu glas
Mulţimea de oştire cerească,
De la margini pe pământ tainic alergând
La-ngroparea Maicii Lui Emanuil…

26. Cu dumnezeieşti,
Cuvioase cântări împletite,
Îngroparea Născătoarei de Dumnezeu
Veniţi ca şi noi, acum, să lăudăm.

27. La mutarea ta,
Maică şi Fecioară Preacurată,
Ţi-au cântat cu duioşie îngerii toţi,
Şi mulţime mare de popor creştin.

28. Tu, dintre femei
Întrecut-ai hotarele firii,
Căci tu singură avuşi adormirea ta,
Mai mărită decât orice muritor.

29. Preoţi şi popor
Adormirea-ţi cântă lăudând-o
Dezlegarea datoriilor ne rugăm
Dă-ne Maica Domnului la toţi acum.

30. Pe cei ce-au greşit,
Maică şi Fecioară Preacurată,
Sfântă Pruncă, miluieşte-i, că mânecă
La locaşul tău cel ce-i dumnezeiesc.

31. Lanţurile rup
Ale tale rugi, curată Pruncă,
Şi din toată munca scapi pe cei ce cinstesc
Cu credinţă sfântă adormirea ta.

32. Strigă, o David,
Născătoarei de Dumnezeu, lira
Răsunându-ţi: auzi fiică mutarea ta
Către ceruri sus, de jos de pe pământ.

33. Minunat a fost
A privi de jos spre cer cum pleacă
Cerul cel însufleţit, Dumnzeule!
Minunate-s, Doamne, lucrurile Tale.

34. Cete îngereşti
Al tău pat cu bună-cuviinţă,
Maică şi Fecioară, ţi l-au acoperit
În vremea când Tu, Curat-ai adormit.

35. Danţuri netrupeşti
Cu dumnezeiască cuviinţă
Cânt-acum, Curată, Cerul însufleţit,
Spre cereştile odihne Tu mergând.

36. Către cer de jos
Al lui Aaron toiag se mută,
Care pe Hristos nespus L-a fost odrăslit
Şi rodeşte pomul vieţii veşnice.

37. Pe cea de demult
Scară-naltă de Iacov văzută,
Cea pe care o întări Iisus cu trup,
S-a mutat acum de pe pământ la cer.

38. Patul tăinuit,
Ne-ntinată Maică şi Fecioară,
La prea-sfinte locuinţe se suie acum
Nelipsit a locui cu Fiul Său.

39. Cartea curată,
În care cu trup s-a scris Cuvântul,
Se închide şi se mută, puindu-se
Întru ale Fiului curate mâini.

40. Daruri datu-ţi-a
Peste fire, Fiul tău, Fecioară,
Nelipsit, Preasfântă Pruncă păzindu-te
Şi suindu-te la viaţa veşnică.

41. Cu adevărat
Ca pe o aleasă smirnă sfântă
Te sălăşluieşte-n Sfânta Preasfintelor
Cel Atoateziditor şi Fiul Tău.

42. Viaţa a răsărit
Dintru tine, Preasfântă Fecioară,
În ce chip, dar trupul cel neîntinat
Se făcu acum morţii împărtăşit?

43. Casă te-ai văzut,
Preacurată Fecioară, vieţii,
Deci murind, îndată te-ai şi învrednicit
Totdeauna cu Hristos a vieţui.

44. Înstrunind acum
Buze prea curate-n loc de coarde,
Maicii Atotfăcătorului Dumnezeu
Imnuri de petrecere să întocmim.

45. Înălţarea-n cer
A curatei Maicii Tale, Doamne,
A unit acum pe oamenii cu îngerii,
Ţie lăudări de obşte aducând.

46. Pământeşti numiri,
Domnitori ce judecaţi noroade,
Tineri, tinere, cântare toţi să-nălţăm
Maicii Împăratului Hristos din cer.

47. Pomenirea ta
Cea cinstită, Preacurată Maică,
Lăudându-ţi, o măresc toţi cei ce trăiesc
Şi făptura toată cu smerenie.

48. Prunca odrăslind
Dintru a lui Iesei tulpină,
Omeneşte Maica Lui Dumnezeu muri
Şi-mpreună cu Fiul tău vieţuieşti.

49. Pământenilor,
Săltaţi şi vă minunaţi acuma,
Ca Muntele cel Preasfânt şi dumnezeiesc
Desfătare a aflat la Fiul său.

50. Arătatu-s-a,
Preacurată, moartea ta pod vesel,
Pe care-ai trecut la ceruri de pe pământ
Şi la Fiul tău odihnă ai aflat.

51. Uşile cereşti
Se deschiseră ţie, Preasfântă,
Şi Puterile cereşti mult te-au lăudat
Şi pe-al tău trup Fiul l-a primit în cer.

52. Norii luminaţi
Au adus mulţimea de Apostoli
De la marginea pământului, cuvios
Pe curata Maică Fiului s-o dea.

53. Preasfânt trupul tău,
Ucenicii plângându-l, Curată,
Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări
De petrecerea cea de aici la cer.

54. Margini pământeşti
Glăsuiescu-ţi Maică şi Fecioară,
Că născând pe Fiul tău cel dumnezeiesc,
Amăgirea idolilor ai sfârşit.

55. Laudă strigând
Toată sfânta adunare mare
Pe aceea ce nascut-a pe Dumnezeu:
Pază fii la toţi prin ale tale rugi.

56. Duhul tău luând
Chiar Cuvântul ce din tine, Pruncă;
Ce născuse fără ispită de bărbat,
Ca un Fiu în slavă l-a sălăşluit.

57. Pe Stăpânul lor
Îngereştile Puteri văzându-L
Duhul Maicii sale singur în mâini luând,
Spăimântatu-s-au şi mult s-au bucurat.

58. Firea cea de om
Întreci, de Dumnezeu Născătoare,
Căci Fecioară ai rămas după naştere
Şi murind te duci la Fiul tău Preasfânt.

59. Cete îngereşti,
Oameni şi făptura toată,
Laude ţi-aduc, o Maică, toţi la un loc,
Că Tu, mai presus de orice fire eşti.

60. Strajă tare fii
Celor ce te laudă, Curată,
Împotriva bântuielilor duşmăneşti
A văzuţilor şi nevăzuţilor vrajmaşi.

61. Întru rugăciuni
Pe Fecioara, Maica Ta, primeşte-o
Ca pe o caldă Solitoare pentru noi toţi,
Iar pe noi, ca un bun, mântuieşte-ne.

62. Pe Cel ne-nceput
Împreună cu Fiul mărescu-L
Şi pe Duhul, in trei feţe un Dumnezeu,
Cel ce este Ziditorul tuturor.

63. Lucru minunat
Eşti cu totul fără de prihană,
Căci mormântu-ţi tuturor credincioşilor
Se arată rai prea-înţelegător.

64. Cade-se acum,
Ca să te mărim, Fecioara Maică
Mai cinstită fiind şi mai mărită mult
Decât toate cetele cele de sus.

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul:

„Că s-a binecuvântat numele Tău…”

STAREA A TREIA

  1. Neamurile toate
    Laudă-ngropării
    Tale Fecioară, cântă.

2. Neamurile toate
Te fericesc Doamnă,
Că eşti Lui Hristos Maică.

3. Neamurile toate
Te fericesc, Maică
Cu daruri dăruită.

4. Limbile pe tine
Te fericesc Sfântă,
A Lui Dumnezeu Maică.

5. Ceata de Apostoli
Alergaţi cu râvnă
La îngroparea Maicii.

6. Ceata de Apostoli
A venit din margini
Să-ngroape Fecioara.

7. Fricos te-mpresoară
Cetele de îngeri
La prea slavita-ţi moarte.

8. Cu sobor de îngeri
Se pogoară Fiul
Să ia al Maicii Lui duh.

9. Deşi mori, Fecioară
Dar te-nalţi la ceruri,
La prea-iubitul tău Fiu.

10. Preoţi lăudaţi toţi
Pe a Domnului Maică
Ce în cer se strămută.

11. Laudă din ceruri,
Să se glăsuiască
La adormirea Maicii.

12. Satul Ghetsimani
Slăveşte mormântul
De-a pururea Fecioarei.

13. La cereşti lăcaşuri
Acum mergând Maica
Pe cei ce-ţi cântă scapă-i.

14. Cetele slăvite
Trecând pe Fecioara
La cer, au proslăvit-o.

15. Prea curată Maică,
Fericimu-te cu
Ai tăi prea-sfinţi născători.

16. Tu, născând viaţa,
Preacurată, cum mori
Biruind legea firii?

17. O, minuni străine,
Ziditorul cum ia
Al Maicii Sale suflet!

18. S-alergăm îndată
La groapa Preasfintei
Şi dobândi-vom milă.

19. Bucură-se totul
De a ta Preasfântă
Şi cerească mutare.

20. Cerul şi pâmântul
Cântec de mutare
Glăsuiesc Preacuratei.

21. Lumii mântuire,
Stăpână, arată
Întru a ta mutare.

22. De finic mlădiţe.
Ca Lui Hristos, Maică
Ţie-acum aduc.

23. Din a lumii margini,
Cei trimişi la tine
Se adunară, Maică.

24. Către a Sa Maică,
Astăzi de la ceruri
S-a pogorât Stăpânul.

25. Astăzi lumea toată,
S-a sfinţit cu totul
Prin Sfânta-ţi adormire.

26. Astăzi dar, Fecioara
Şi Maica Vieţii,
Sus, către ceruri s-a dus.

27. Mă spăimânt, Fecioară,
Petru striga ţie
Când stai întinsă moartă.

28. Mă spăimânt, Fecioară,
Văzându-te-ntinsă
Pe pat, stigat-a Pavel.

29. La cereşti lăcaşuri,
Te-ai mutat cu totul
De jos, Fecioară Maică.

30. Frică ia mulţimea,
De cinstita-ţi moarte
Trupească Preacurată.

31. Cete credincioase,
Mărescu-ţi, Fecioară,
Slăvita-ţi adormire.

32. Vie eşti şi-n moarte,
Fără de sămânţă
Născând Viaţa lumii.

33. Soarele cel mare
Te-a luat la Sine,
Norule cel uşurel.

34. Din părţile depărtate,
Corul de Apostoli
S-a strâns să cânte ţie.

35. Cetele de îngeri,
Coruri de Apostoli,
Mărescu-te, Fecioară.

36. Pe cei care cântă
Şi veghează, Doamnă,
La tronul tău păzeşte-i.

37. Limbi, noroade, neamuri,
Îngropaţi cu frică
Pe Solitoarea voastră.

38. Îngerii te cântă,
Maică și Fecioară,
Întru a ta mutare.

39. Se întărâtară,
În zadar Iudeii
Asupra ta, Fecioară.

40. Gânduri pângărite,
Cugetat-au, Doamnă
Asupra trupului tău.

41. Preasfântă Fecioară,
A Domnului Maică,
Pe cântăreţi mângâie.

42. Sfântă Pruncă, Maică
Roagă pe al tău Fiu
Pentru toţi care-ţi cântă.

43. Robilor ce cântă,
Cere mântuire
De la Hristos Cuvântul.

44. Din toată nevoia
Scapă, Preacurată,
Pe ai tai dreptcinstitori.

45. Din toată ispita,
Scapă, Preacurată,
Pe ai tăi dreptmăritori.

46. Dă-ne mântuire,
Celor ce cu lacrimi
Icoana ta o cinstim.

47. O Treime Sfântă,
Tatăl, Fiul şi Duh Sfânt
Mântuieşte-ne pe noi.

48. Candela luminii
Prea curată Pruncă,
Nu ne lăsa uitării.

49. Neamurile toate
Laudă-ngropării
Tale Fecioară, cântă.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente