Partener medical şi sprijin pentru cinci tineri cu deficit locomotor

Organizat sub for­ma unei competi­ţii de înot, Swima­thon Iaşi a reunit în acest an 23 de cauze locale, peste 270 de înotători şi peste 1.000 de susţinători care au ales să se implice în atragerea de fonduri pentru îmbună­tă­ţi­rea vieţii urbane prin investiţii ca­re se vor realiza în artă, edu­ca­ţie sau sănătate, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.

În calitate de partener medi­cal, Spitalul „Providenţa“ a ofe­rit servicii medicale persoa­ne­lor prezente la eveniment, care, da­torită vremii călduroase, dar şi efortului fizic intens, au soli­ci­tat măsurarea tensiunii, a gli­­cemiei sau realizarea unui ma­saj pentru decontractarea mus­culatu­rii. De asemenea, e­for­tul echipe­lor care au realizat ce­le mai mul­te lungimi de ba­zin a fost răs­plă­tit prin consul­ta­ţii şi investi­gaţii medicale gra­tuite oferite de spital. E­chi­pe­le câştigătoare (Că­suţa dintre Coline, Fluturii Marini, Keep Mo­ving, Aquaticii şi Ech­i­pa Be­thany) vor beneficia de consul­ta­ţii oftalmologice, de recupera­re medicală, chirurgie sau pa­che­te de investigaţii pe medici­nă internă.

La această ediţie, angajaţii spi­talului au ales să se implice în susţinerea cauzei „Ajută-mă să te ajut!“, din partea Asoc­i­a­ţiei „euRespect“, iniţiativă pentru îmbunătăţirea vieţii a cinci ti­neri cu diferite grade de defi­cit locomotor. Alex, Andrei, Cris­­tian, Bogdan şi Gheorghiţă sunt beneficiarii proiectului, ti­neri cu vârste cuprinse între 18 şi 31 de ani, care, fie din cauza unor boli degerative, fie ca urmare a unor accidente grave, au fost di­a­gnosticaţi cu traumatisme ver­tebro-medulare ce au condus la imobilizarea lor în scau­nul cu rotile. Însă ambiţia şi cu­ra­­jul i-a determinat să lupte şi îm­preună au iniţiat acest pro­iect. „Am întâlnit tineri cu de­fi­cit motor greu de imobilizat în vi­­talitatea lor şi aşa a apărut a­cest proiect: pentru ei, dar mai a­les pentru noi, care avem atâta ne­voie de oameni care au ales să nu renunţe“, declară coor­do­na­­torii acestui proiect.

Pentru obţinerea de fonduri la nivelului Spitalul „Pro­vi­denţa“, pe 1 iulie a fost orga­ni­­zat un concert caritabil sus­ţi­nut de Trupa Sage. Cei 7 membri ai trupei au fost prezenţi la spi­tal şi au oferit angajaţilor un con­cert deosebit, presărat cu cân­­tece româneşti vechi, com­pu­­se de Anton Pann. La eveniment a fost prezent şi Alex Lu­chici, unul dintre beneficiarii pro­­iec­tului „Ajută-mă să te ajut!“ şi fondatorul Asociaţiei „euRes­pect“. „Am fost impresionaţi de im­plicarea tuturor în sprijinul ca­uzei noastre şi vă mulţumim din inimă pentru valul de ener­gie şi emoţie pe care ni l-a oferit a­cest eveniment. A fost un pri­lej minunat să cunoaştem o e­chi­pă de oameni profesionişti şi cu inimă mare, pe care îi consi­de­răm deja prietenii noştri. Am în­ţeles că Spitalul «Providenţa» es­te un loc unde îţi poţi vindeca atât problemele fizice, cât şi pe ce­le sufleteşti. Mulţumim, de a­se­menea, şi Trupei Sage pentru sus­ţinere şi dăruire!“, a menţio­nat Alex Luchici.

Sâmbătă, 4 iulie, în ziua de­­di­cată evenimentului, re­pre­­z­en­­­ta­ţii spitalului s-au mo­bi­li­zat şi au făcut galerie pentru E­chi­pa „Golden Fish“ care a înotat pentru susţinerea ca­u­­­zei A­so­ciaţiei „euRespect“. Ast­­fel, mo­tivaţi de un public e­ner­gic, viu colorat şi hotărât, cei şase îno­tători au parcurs timp de o oră 33 de lungimi de ba­zin, con­tri­buind la de­pă­şi­rea sumei sta­bilită iniţial.

În urma participării la Swi­ma­­thon 2015, Asociaţia „euRes­­­pect“ a obţinut 5.200 de lei, din ca­re 1.064de lei au fost do­naţi din par­tea Spi­ta­lului „Pro­vi­denţa“. Ac­easte fon­duri vor fi folosite pen­­tru ca cele cinci persoane imo­­bi­li­za­te în sca­unul cu rotile să be­ne­fi­ci­e­ze periodic de şe­din­ţe de psiho­te­rapie, kineto-fi­­zi­o­te­ra­­pie şi ma­saj, atât de ne­ce­sare în pro­gra­mul lor de re­cu­perare fi­zică şi integrare so­ci­al­ă.

Spitalul „Providenţa“ are o ca­pacitate de 102 paturi în sec­ţii­le de Oftalmologie, Gas­tro­en­te­rologie, Recuperare Me­­di­ca­lă, Medicină Internă, Car­­di­o­lo­gie şi Chirurgie. Spi­ta­lul dispu­ne de 2 săli de o­pe­ra­ţie, o unita­te de Terapie In­ten­sivă, laborator de analize medicale şi com­par­­timent de Ra­diologie şi Ima­gis­tică. De ase­menea, pacienţii in­ternaţi în saloanele şi rezer­ve­le uni­tă­ţii medicale bene­fi­ci­a­­ză de dotări ultramoderne la stan­darde europene. Totodată, Spi­­talul „Providenţa“ oferă ser­­vi­cii în regim ambulatoriu.

Comentarii Facebook


Știri recente