Mesaje de felicitare pentru “Ziarul Lumina” de la mitropoliţi români

Din anul 2009, cândZiarul Luminaa început proiectul de dezvoltare a ediţiilor regionale, în Moldova, Transilvania, Oltenia şi Banat, credincioşii din aceste zone au urmărit cu interes articolele care descriu activitatea zilnică a ierarhilor lor, a parohiilor de care unii sau alţii poate că nici nu au auzit până acum, regăsindu-se într-un fel sau altul în problematica abordată de ediţia regională la care s-au abonat. Cititorii noştri din aceste zone sunt îndrumaţi de mitropoliţii lor care ne-au susţinut încă de la început. La împlinirea unui deceniu de activitate, aceştia ne-au transmis mesaje de felicitare, fiecare subliniind rolul acestei publicaţii unice în Biserica Ortodoxă, o publicaţie care aduce pace într-o lume tulburată.

„Un izvor necesar în cunoaşterea vieţii bisericeşti“

Ziarul Luminaîşi în­tă­reş­te pe zi ce trece mesajul măr­turisitor în peisajul mai larg al publicaţiilor bisericeşti.

În ultima vreme se constată o insistenţă mai mare asupra măr­turisirii credinţei de către ma­rii duhovnici ai Bisericii Or­to­doxe din vechime sau apro­pi­aţi ca timp de noi. Acest fapt îm­bogăţeşteZiarul Lumina, ca­re ne-a obişnuit de-a lungul a­ni­lor mai ales cu importante in­for­maţii despre viaţa Bisericii din zilele noastre.

Îmbinarea materialelor in­for­­mative cu cele legate de for­ma­­rea duhovnicească creează un izvor necesar atât în cu­noaşterea vieţii bisericeşti, cât şi ca suport lăuntric pentru a­pro­pierea oamenilor de duhul Evangheliei şi al Sfinţilor Părinţi.

Dumnezeu să binecuvânteze os­tenitorii redacţieiZiarului Lu­mina, pe cei de la Patriarhia Ro­mână, precum şi pe cei de la cen­trele mitropolitane, pentru os­teneala de a oferi zilnic celor do­ritori hrană pentru minte şi inimă, în numele Domnului Hris­tos, Mântuitorul lumii.

† Teofan,

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

„Acest cotidian creştin este parte a vieţii noastre“

În urmă cu zece ani, cu to­ţii am trăit bucuria înfiin­ţă­rii la Iaşi a primului cotidian creş­tin din România, o noutate ab­solută pentru noi, dar şi pentru întreaga lume ortodoxă. Pri­vit cu oarecare scepticism la în­ceput,Ziarul Luminaşi-a gă­sit treptat un loc de frunte în pre­sa scrisă românească, re­mar­­cându-se prin profesiona­lis­­mul echipei redacţionale, de­vo­­tamentul şi conştiinţa misio­na­ră a celor care aduc zi de zi în casele oamenilor veştile bu­ne despre lucrarea pastorală, cul­t­urală şi social-filantropică a Bisericii străbune, cuvinte şi în­văţături duhovniceşti, zidi­toa­­re de suflet. Prin eforturi con­siderabile,Ziarul Luminaa fost de la început apreciat şi în­dră­git de familiile creştine, do­ri­toare să aibă în case un altfel de ziar, din care să lipsească scan­dalurile, zbuciumul socie­tă­ţii actuale şi frământările din lumea îndepărtată de Dumnezeu.

Ziarul Luminaa devenit, mai apoi, prin iniţiativa, bine­cu­vântarea şi sprijinul oferit de Prea­fericitul Părinte Daniel, Pa­triarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, cotidianul Patriarhiei Ro­mâne. Preoţii şi credincioşii noş­tri din întreaga ţară se bu­cu­­ră să primească în fiecare zi co­tidianulLumina, cu ştiri despre activităţile bisericeşti din toa­te eparhiile Patriarhiei Ro­mâ­­ne. În Transilvania,Ziarul Lu­minaocupă un loc aparte, de­oarece, încă din 2010, a fost în­fiinţată aici o ediţie regională în care este reflectată viaţa bi­se­­ricească a românilor din Ar­deal. Istoricele locaşuri de cult din această parte a ţării, mo­men­te din trecutul comu­ni­tă­ţi­lor ortodoxe, dar şi actualitatea re­ligioasă din întreaga Tran­sil­va­nie îşi găsesc loc, zi de zi, în pa­ginileZiarului Lumina, adu­când bucurie clerului şi cre­din­cio­­şilor. În toţi aceşti ani ne-am o­bişnuit să primim veştile cele bune din comunităţile noastre prin intermediulZiarului Lu­mi­naşi din acest motiv putem afir­ma cu certitudine că acest co­tidian creştin este parte a vie­ţii noastre.

La împlinirea celor zece ani de la apariţie şi de activitate ne­întreruptă, apreciind lucra­rea mediatică misionară de ex­cep­ţie aZiarului Lumina, ne ex­primăm recunoştinţa şi grati­tu­dinea faţă de Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel, cel ca­re cu înţelepciune şi dăruire a ini­ţiat şi a sprijinit constant a­pa­ri­ţia cotidianuluiLumina. De a­se­menea, îi felicităm căl­duros pe toţi ostenitoriiZia­ru­lui Lu­mi­na, cărora le îm­părtăşim gân­durile cele mai alese, bi­ne­cu­vântarea şi preţu­i­rea cuve­ni­tă, împreună cu do­rinţa de a a­vea mulţi ani de aici înainte a­ceas­tă publicaţie creştină în ca­se­le noastre. La mulţi şi binecuvântaţi ani!

† Laurenţiu

Mitropolitul Ardealului

„Îndreaptă mintea, sufletul şi voinţa oamenilor spre cele bune“

Mântuitorul Hristos, în E­vanghelia după Ioan, în capitolul VIII, spune un lucru mare: „Eu sunt Lumina Lu­mii“. Cred că Preafericitul Pă­rin­te Patriarh Daniel, când a botezat acest cotidian, de acolo s-a inspirat, şi într-adevăr, lu­cra­rea pe care o face este una de excepţie.

Într-o lume bulversată, da­tă pes­te cap, un cotidian creş­tin-or­todox face o lucrare deo­se­bi­tă. Celelalte publicaţii îşi au ca­rac­terul lor şi multe dintre ele pot dezorienta, iar a­cest cotidi­an al Bisericii Ort­o­do­xe Ro­mâ­ne îndreaptă min­tea, sufletul şi vo­inţa oameni­lor spre cele bu­ne.

Pe lângă faptul că ne oferă hra­nă duhovnicească, ne şi in­for­­mează cu ceea ce se în­tâm­plă în Biserica noastră, cu ceea ce se întâmplă în viaţa religi­oa­să.

Dăm slavă lui Dumnezeu, acum când se împlinesc zece ani de când necontenitZiarul Lu­­minaiese, le dorim mult suc­ces tuturor redactorilor, lu­cră­­to­­rilor care se ostenesc cu edi­­ta­­rea acestui ziar, Îi mul­ţu­mim lui Dumnezeu şi îi mulţ­u­mim Prea­fericitului Patriarh Da­niel.

† Andrei,

Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Biserica, prinZiarul Lumina,propovăduieşte Adevărul înomenit

Cei zece ani de apariţie ne­întreruptă aZiarului Lu­minafac mărturia unei acti­vi­tăţi misionare deosebite în rân­dul clericilor şi credincio­şi­lor din Biserica Ortodoxă Ro­mâ­nă. Al­cătuit cu responsabilitate, în re­gim zilnic sau periodic,Zia­rul Luminaa ştiut să înveţe pe oa­meni prin puterea cuvântului şi a promovat competent şi con­cret valorile religioase şi cul­turale ale poporului nostru. În­tr-o societate se­cularizată şi o­ri­entată spre consumism, Bi­se­rica, prinZiarul Lumina, a pro­povăduit Ade­vărul îno­me­nit, Cel Care a venit în lume să ne aducă Lu­mina credinţei, a ha­rului şi a înţelepciunii dum­ne­­zeieşti. Ni­meni nu poate con­tra­­zice şi ascunde Lumina sub obroc pentru că ea este plină de via­ţă, de har şi de mărturisire. Es­te plină de slavă cerească, îm­părtăşind adevărata cunoaş­te­re şi pricepere celor care vor să-L primească pe Mântuitorul Hris­tos în suflet, în minte şi în ini­mă. În Lumină, omul însetat după Dumnezeu dobân­deş­te răspunsul cel bun la în­tre­bă­ri­le şi nedumeririle sale şi, lă­sân­du-se pătruns de Lumină, el se curăţeşte de orice fel de în­ti­năciune, lepădând întru final toa­te grijile vieţii. În razele Lu­mi­nii dumnezeieşti ale Logosu­lui înomenit, cu toţii ne regă­sim ucenici ai Mântuitorului Hris­tos, după adevărata Sa fă­gă­duinţă:„cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“(Ioan 8, 12).

Aşadar, serbăm anul acesta pri­mul deceniu de apariţie aZia­rului Lumina. Desigur, rea­li­zările cotidianului dovedesc ro­lul său eclezial şi pedagogic în viaţa Bisericii noastre Or­to­do­xe, el fiind un mijloc eficient de misiune şi mărturisire a a­de­vărului de credinţă şi a valo­ri­­lor noastre strămoşeşti. Cu a­cest binecuvântat prilej rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse ha­rul Său peste Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel, fon­da­to­­rul acestui ziar, şi peste lu­cră­to­rii lui. Cerem de asemenea ca Maica Domnului să reverse în­ţe­­lepciune şi pricepere peste ci­ti­torii acestui cotidian întru în­ţe­legerea Cuvântului Evan­ghe­liei Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

† Irineu,

Mitropolitul Olteniei

O candelă a păcii şi a iubirii aproapelui luminează de zece ani!

Împlinirea a zece ani de a­pa­riţie neîntreruptă a pri­mu­lui cotidian creştin din Ro­mâ­nia,Ziarul Lumina, îmi ofe­ră prilejul binecuvântat de a mul­­ţumi Preafericitului Pă­rin­te Da­niel, Patriarhul Bisericii Or­to­doxe Române, pentru a­ceas­tă iniţiativă misionară de a transmite cuvântul lui Dum­nezeu în­tr-o lume dominată de pu­blicaţii din cele mai diverse, ca­re nu în­tot­­deauna au mesaj de pace şi bu­curie duhov­ni­ceas­că.

Societatea de astăzi parcă îi a­preciază mai mult pe cei care fac tulburări, care instigă la vi­o­­lenţă. Că altfel, nu ne putem ex­plica de ce aceştia ies în prim plan şi sunt atât de mediatizaţi, pe când făcătorii de pace sunt în­totdeauna lăsaţi în umbră. A­şadar, avem nevoie de infor­ma­ţii şi cuvinte de pace acum când lumea se tulbură prin me­sa­­je scrise sau vorbite pentru a măr­gini libertatea şi credinţa ce­lor din jur. Nu putem ră­mâ­ne doar la cuvântul din predica şi cateheza duminicală, ci tre­bu­ie să răspundem noilor pro­vo­cări prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână.

Biserica este printre puţine­le instituţii care nu urmăresc de­nigrarea semenului indife­rent de etnie, religie sau confe­si­u­­ne, ci propovăduieşte iubi­rea lui, pentru că Cel ce ne iu­beş­te pe toţi este Dumnezeu.

În paginile acestui ziar ne în­tâlnim toţi aceia care Îl iubim pe Hristos Mântuitorul, neamul şi ţara, astfel încât îl pu­tem numi „anafora“ noastră cea de toate zilele.

Cu nădejdea căZiarul Lu­mi­nava fi pe mai departe o cande­lă de lumină în casele cititori­lor şi că în fiecare zi prin artico­le­le publicate cineva poate să-şi în­drepte paşii spre cărarea ce du­ce la Rai, rog pe Atotmi­los­ti­vul Dumnezeu să reverse da­ru­ri­le Sale cele bogate peste toţi cei din colectivul redacţional ce al­cătuiesc cu profesionalism şi dă­ruire cuvintele ce vin să îm­bo­găţească orizontul spiritual şi mântuitor al celor ce deschid paginile publicaţiei noastre bi­se­riceşti.

† Ioan,

Mitropolitul Banatului

„Aduce lumina lui Hristos în sufletul şi casa cititorilor“

Mă bucur să adresez os­te­­­nitorilorZiarului Lu­mi­na, la acest popas aniversar, un cald cuvânt de mulţumire şi de binecuvântare pentru înalta ţi­nută intelectuală şi du­hov­ni­ceas­că a conţinutului cotidia­nu­­lui care aduce lumina lui Hris­tos în sufletul şi casa ne­nu­mă­raţilor săi cititori. Misiunea creş­tină sau apostolatul pe ca­re-l împlineşteZiarul Luminaare avantajul faţă de aceeaşi mi­siune săvârşită de audio-vi­zu­al prin faptul că scrierea so­li­­cită mai mult atenţia şi prin a­ceasta favorizează înţelegerea la nivel duhovnicesc-e­xis­ten­ţial. Dacă este necesar, cuvântul poate fi recitit şi aprofundat. Astfel, el se fixează în ini­mă şi, cu timp şi răbdare, aduce rod. Mă bucur că stilul artico­le­lor este accesibil celor mai va­ria­­te categorii de cititori.Ziarul Lu­minaeste, aşadar, al tutu­ror! Suntem recunoscători Prea­fericitului Părinte Daniel pen­tru iniţiativa publicării pri­mu­lui cotidian bisericesc ortodox din ţara noastră şi mai ales pen­tru efortul neîncetat de în­dru­mare şi susţinere a redacto­ri­­lor săi. Chemăm binecuvân­ta­rea Domnului peste toţi oste­ni­torii şi cititoriiLuminii. Fie ca „Lumina lui Hristos să lumi­neze tuturor“ (din Liturghia Da­­­rurilor mai înainte sfinţite).

† Serafim, Mitropolitul

Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Comentarii Facebook


Știri recente