Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos – Șase ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt rostit de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la slujba Te-Deum-ului săvârșit în Catedrala Patriarhală din București cu ocazia împlinirii a șase ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române – 30 septembrie 2013:

30 septembrie, anul mântuirii 2007: ziua întronizării Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

După păstorirea binecuvântată a Părintelui Patriarh Teoctist cu o durată de peste două decenii, poporul lui Dumnezeu din România și-a primit cu bucurie și nădejde noul Patriarh. De atunci au trecut, prin mila Domnului, șase ani. Astăzi, la ceas aniversar, ne-am rugat Domnului Hristos la Dumnezeiasca Liturghie și la slujba Te-Deum-ului ca Preafericirea Sa, Părintele Patriarh Daniel, să fie dăruit în continuare sfintelor biserici în pace, în cinste și sănătate, cu înzilire îndelungată, mărturisind cu putere Cuvântul Adevărului.

Mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este sarcina de căpetenie a arhiereului lui Hristos și, cu atât mai mult, a celui așezat să prezideze adunarea arhiereilor constituiți în Sfânt Sinod. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, venit pe scaunul patriarhal după 18 ani de slujire arhierească în Moldova, a înțeles necesitatea continuării lucrării de mărturisire a lui Hristos în noua slujire, s-a integrat rapid și specific în aceasta, iar acum, la șase ani de la întronizare, putem observa roadele bogate ale acestei slujiri.

În câteva minute și fără pretenția epuizării subiectului, permiteți să prezint câteva elemente din lucrarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh în acești primi șase ani ai păstoririi Sale, păstorire aflată sub semnul mărturisirii Evangheliei Domnului Hristos.

1. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos este împlinită în viața credincioșilor prin slujirea preoților sub oblăduirea arhiereilor din fiecare eparhie. La nivel de parohie, pe lângă viața liturgică – sacramentală care rămâne esențială, preoții au nevoie în permanență de instrumente de lucru, programe misionare, proiecte catehetice. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus, prin hotărâri ale Sfântului Sinod, la îndemâna parohiilor, astfel de materiale așezate sub egida unor cuvinte cheie: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala, Calea mântuirii, etc. În același timp, Preafericitul Părinte Daniel a înțeles, din primele zile ale păstoririi Sale ca Patriarh, necesitatea așezării de arhierei în eparhiile recent înființate din țară și a înființării de noi eparhii în cadrul comunităților românești din Europa apuseană sau în Extremul Orient. În acestea din urmă, îndeosebi, s-a remarcat în ultimii ani o intensificare a vieții bisericești prin înființări de parohii, zidiri de biserici, organizări de centre eparhiale, apariții de publicații, etc.

2. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos în contextul lumii de azi impune și folosirea altor mijloace decât cele tradiționale. Acestea rămân esențiale, adică amvonul, cartea scrisă, cateheza, etc, dar pe lângă cele menționate și în strânsă legătură cu acestea, mijloacele moderne de comunicare se impun cu necesitate. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a deschis categoric spre această zonă încă din timpul păstoririi Sale la Iași. Aici la București, această preocupare a cuprins noi deschideri. Lucrarea misionară prin Radio și Televiziune, îndeosebi așezate sub semnul Sfintei Treimi, face posibilă mărturisirea Evangheliei și acolo unde, de obicei, acest lucru este mai anevoios. Singur Dumnezeu știe câte persoane singure găsesc prin intermediul Radio-ului și Televiziunii Trinitas spații generoase de mângâiere sufletească, de confort lăuntric, de regăsire a stării de bucurie și de nădejde. Personal am cunoscut multe situații în care au fost rostite cuvinte precum „Dumnezeu să-i răsplătească Patriarhului pentru darul oferit prin Trinitas”.

3. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos are nevoie, pe lângă oameni trăitori ai vieții în Duhul Sfânt, de izvoare autentice care să hrănească pe cei înfometați și însetați de pâinea cea spre ființă și de apa cea vie. Scrierile Sfinților Părinți nu pot lipsi din această sursă de hrană. De fapt, fără aceste scrieri dimpreună cu dumnezeiasca Scriptură nu poate fi concepută viața creștină. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a constatat faptul că, deși deținem în limba română Colecția Părinți și scriitori bisericești, datorată îndeosebi predecesorilor săi, patriarhii Iustin și Teoctist, este de urgentă necesitate intensificarea lucrării de traducere din limba greacă și latină a numeroase scrieri patristice de care avem o imensă nevoie. Rodul acestei constatări n-a întârziat să apară și opere fundamentale ale dumnezeieștilor Părinți au fost traduse, editate și tipărite în atelierele tipografice înnoite esențial ale Patriarhiei Române. Se cunoaște, de asemenea, faptul că multe alte lucrări patristice sunt în diferite etape de pregătire în cadrul editurii patriarhale, încât, cunoscând determinarea care-l definește pe Întâistătătorul Bisericii noastre, avem încredințarea că an de an școlile de teologie, preoții, monahii și credincioșii, vor primi la scurte intervale de timp, noi volume din Colecția Părinți și scriitori bisericești. Aceste scrieri, așezate împreună cu îndreptările și diortosirile cărților de cult, oferă parohiilor și mănăstirilor conținutul adecvat continuării vieții bisericești care are nevoie în permanență de înnoire liturgică și patristică în duhul Tradiției.

4. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos cuprinde într-un mod special pe cei chemați, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să urmeze o școală teologică. Aceștia au nevoie de o ambianță duhovnicească adecvată a ceea ce vor fi ei într-o bună zi, dar și de instrumente academice care să-i ajute în confruntarea cu o exigență din ce în ce mai mare pe care o au oamenii astăzi în legătură cu lucrarea Bisericii. Implicat adânc și de foarte mulți ani în cercetarea teologică și cunoscător îndeaproape a ceea ce se întâmplă în arealul școlii teologice din România și din afara ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a inițiat, și multe rezultate se văd deja, alcătuirea unei serii de instrumente de lucru academice pentru profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii și studenții facultăților de teologie, precum și pentru cei care în lumea academică și universitară arată interes față de viața Bisericii. Seria de enciclopedii și dicționare în domeniul teologic alcătuite sau în curs de alcătuire de cei mai cunoscuți ostenitori în școala teologică românească ajută misionarul de azi, membru al preoției sacramentale sau universale, să dialogheze cu cei care caută din partea teologilor Bisericii răspuns avizat, bine documentat și coerent prezentat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acționat cu putere în această direcție, avertizând totodată în multe din intervențiile Sale că teologia academică, înzestrată cu instrumente pe măsură, își împlinește rațiunea de a fi numai în interiorul unei vieți duhovnicești adecvate.

5. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos nu este, se știe bine, condiționată de locuri sau timpuri anume. Cu toate acestea, în anumite situații, sunt necesare repere puternice, spații sacre cu calitate de simbol și putere inspiratoare. Un astfel de simbol inspirator și cu putere multă este așezământul liturgic, misionar și cultural așezat sub denumirea de Catedrala mântuirii neamului. Preafericitul Părinte Daniel a preluat slujirea de Patriarh într-un moment în care se impunea o decizie hotărâtă în legătură cu acest deziderat exprimat cu insistență de-a lungul timpului și, în mod special, după 1990. Nu puține și nu ușoare au fost obstacolele aflate în calea începerii și desfășurării ulterioare a lucrărilor la Catedrală. Cu răbdare și insistență, cu înțelepciune și curaj deopotrivă, construcția Catedralei a ajuns, sub coordonarea Patriarhului, la un punct în care o altă cale decât a continua nu există. Cu mila Domnului, nu va trece multă vreme până la momentul în care Catedrala Sfintei Patriarhii va intra în rândul celorlalte Catedrale care împodobesc capitalele lumii creștine. Ea va umple un gol sesizat de multă vreme în misiunea Bisericii, va împlini o necesitate liturgică evidentă și va fi acel loc în care Numele Domnului să fie preaslăvit de tot românul. Constatând ceea ce s-a realizat într-un timp relativ scurt sub mâna hotărâtă a Preafericirii Sale, suntem încredințați, prin purtarea de grijă a Cerului, că nu peste multă vreme, Catedrala își va începe lucrarea specifică în sânul neamului românesc.

6. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos implică starea de jertfă continuă din partea oamenilor sfinți, dar și o bază materială adecvată. Este vorba de lăcașuri de închinare construite cu mult efort, edificii care adăpostesc așezăminte de caritate, educaționale, culturale, economice, etc. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a conștientizat acest lucru și, în ciuda a numeroase critici venite din partea celor care nu cunosc din interior în mod real nevoile Bisericii, a continuat să lupte pentru redobândirea bunurilor Bisericii confiscate la care să se alăture altele noi. Gestionarea corectă și eficientă a acestor bunuri și punerea lor la dispoziția misiunii Bisericii în componentele ei liturgice, de caritate, de educație sau de cultură, au fost preocupări importante în cei șase ani de slujire ca Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel. Aceste bunuri dimpreună cu sprijinul acordat de autoritatea statului în diferitele ei forme se adaugă suportului material pe care-l oferă credincioșii, suport care rămâne singurul constant, generos, nesupus fluctuațiilor de orice fel.

Pentru toată această strădanie de mărturisire a Cuvântului Adevărului împlinită în cei șase ani de Patriarhat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și pentru toate celelalte care n-au putut fi cuprinse în acest cuvânt, aducem mulțumire lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Hristos Domnul să-l aibă în continuare pe Părintele Patriarh Daniel sub ocrotirea Sa, „întărindu-l”, cum spune rugăciunea Bisericii, „cu bunăvestirea dumnezeieștii Sale învățături”, dăruindu-i sănătate, îndelungare în zile și putere întru propovăduirea Evangheliei.

Purtarea de grijă a Atotțiitorului Dumnezeu să cuprindă întreaga Biserică Ortodoxă Română, pe credincioșii, monahii, preoții și arhiereii săi, pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru ca împreună, urmând drumul celor ce ne-au precedat în dreapta credință, să-L preaslăvim pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Comentarii Facebook


Știri recente