LUMINĂ PESTE TIMP

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu (1915-2015), cel de al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Sâmbătă, 07 februarie 2015:

La împlinirea a 100 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire Patriarhul TEOCTIST (1915-2015) reînnoim un cuvânt de omagiere a memoriei acestui vrednic Arhipăstor al Ortodoxiei românești, fiind încă vii în inimile noastre dragostea sa neţărmurită pentru Biserică şi popor, chipul său luminos şi bunătatea sa sufletească. Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală şi socială pentru binele Bisericii Ortodoxe Române, reprezintă pentru noi cei de astăzi, ierarhi, cler şi credincioşi, un prilej de a înţelege mai duhovnicește istoria recentă a Bisericii noastre, care a avut de înfruntat multe încercări și umiliri, dar a cunoscut și puterea ajutorului primit de la Dumnezeu spre a birui aceste încercări.

Ne reamintim acum cu emoţie de „Betleemul” patriarhului Teoctist, satul Tocileni din ţinutul Botoșanilor, din frumoasa Moldovă, unde a văzut lumina zilei la 7 februarie 1915 şi de Mănăstirea Vorona, unde a devenit frate de mănăstire la vârsta de 14 ani şi i-au fost încredinţate primele rosturi în Biserică. De acolo, din Moldova Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, până la demnitatea de Patriarh, fericitului întru adormire Patriarhului TEOCTIST i s-au adăugat anii și vredniciile slujind lui Hristos și Bisericii Sale, timp de 57 de ani, numai în demnitatea arhierească, iar ca slujitor al Sfântului Altar, (ierodiacon, ieromonah, arhiereu) 70 de ani în total.

Părintele Patriarh TEOCTIST a răspândit în jurul său lumină din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios şi harnic. A păstorit în vreme de oprelişti comuniste, dar şi de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe şi jertfelnicie, multă înţelepciune şi luptă duhovnicească. De aceea, experienţa rugăciunii i-a fost izvor de putere spirituală, de curaj şi înţelepciune, de bunătate şi iertare, de dialog şi cooperare atât în vreme de necaz şi suferinţă, cât şi în timp de noi speranţe și multiple împliniri.

Statornicia sa în credinţă ca tărie sufletească l-a ajutat să slujească Biserica în vremuri grele, urmând pilda Sfântului Apostol Pavel: „în multă răbdare, în necazuri, în nevoie, în strâmtorări, (…) în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăţie, în cunoștinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste” (Cf. 2 Corinteni 6, 4 – 6).

În contextul ostil Bisericii din vremea regimuluicomunist, Părintele Patriarh TEOCTIST a fost un arhiereu harnic şi înţelept care a lucrat pentru păstrarea credinţei și a valorilor culturale românești inspirate de ea.

După anul 1990 Părintele Patriarh TEOCTIST a folosit libertatea pentru a urma tradiţiei româneşti privind prezenţa activă a Bisericii în societate. A răspândit lumină şi speranţă prin multele biserici construite din temelie, prin multe canonizări de sfinţi români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reintegrarea învăţământului teologic în reţeaua de stat, prin reactivarea asistenţei religioase a preoţilor de caritate în unităţile militare, în spitale și în penitenciare, prin înfiinţarea multor centre social-filantropice pentru persoanele defavorizate, precum și prin înfiinţarea de cabinete ori centre social-medicale.

A adus bucurie multor români prin eparhiile reactivate sau nou înfiinţate în Ţară şi în afara hotarelor actuale ale României. A cultivat comuniunea prin relaţii frăţeşti pline de lumină şi de căldură cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, dar și prin grija părintească pentru fraţii noștri români de pretutindeni.

Din sufletul său bun și pașnic a izvorât adesea îndemnul spre dialog și cooperare cu alte Biserici creștine, fiind înţelept păstrător al tradiţiei irenice a Ortodoxiei românești, care a evitat atât izolarea de alţi creștini, cât și dizolvarea identităţii proprii în întâlnirea sau coexistenţa cu aceștia.

Binecuvântata moștenire pe care ne-a lăsat-o Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST trebuie păstrată și cultivată în continuare cu înţelepciune și responsabilitate.

Chiar la vârsta sa venerabilă, Părintele Patriarh TEOCTIST arăta o uimitoare tinereţe și o dinamică viguroasă în receptarea și promovarea noilor șanse pastorale și misionare ale Bisericii în societatea românească de azi. În același timp, era conștient că totdeauna mai sunt unele probleme de rezolvat potrivit cu nevoile concrete ale Bisericii. Să ne gândim doar la dorinţa sa arzătoare de a vedea construită Catedrala Mântuirii Neamului! În acest sens, am păstrat locaţia aleasă de Preafericirea Sa pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, apoi, în anul 2010, am organizat concursul pentru proiectul construirii Catedralei Mântuirii Neamului pe amplasamentul respectiv. Lucrările au început în anul 2010, iar astăzi Catedrala creşte deja în înălţime de la o lună la alta, în stil arhitectural românesc, aceasta fiind şi dorinţa sa.

Prin tot ceea ce ne-a lăsat ca moștenire spirituală a personalităţii și activităţii sale bisericești și românești, Părintele Patriarh TEOCTIST rămâne în memoria noastră ca fiind un om evlavios şi înţelept, un păstor harnic şi răbdător, precum şi un mare iubitor de Biserică şi popor.

Întrucât simţim astăzi că, prin lumina vieţii şi a faptelor sale pilduitoare, vrednicul de pomenire Părintele nostru Patriarh TEOCTIST este tainic prezent în Biserica noastră ca o lumină peste timp, ca o călăuză spirituală, ne rugăm lui Hristos Domnul, Arhiereul Veşnic, să aşeze sufletul lui în locaşurile sfinţilor Săi slujitori, în bucuria îngerilor, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente