Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului

În zilele de 17-18 ianuarie 2014, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la reședința arhiepiscopală și la Centrul Eparhial din Arad, s-au derulat lucrările Consiliului și ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, moment de bilanț anual desfășurat potrivit rânduielilor bisericești și bun prilej de trecere în revistă a ceea ce s-a realizat în domeniile: administrativ-bisericesc, cultural-pastoral, economic și de asistență social-filantropică din Eparhie în anul 2013.

ȘEDINȚA CONSILIULUI EPARHIAL

Întruniți în ședință ordinară, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, membrii aleși ai Consiliului Eparhial, împreună cu membrii Permanenței Consiliului Eparhial și Părinții Protopopi, au avut ca principal punct pe Ordinea de zi audierea, analizarea și definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administrației eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale.

În deschiderea lucrărilor, potrivit episcopiaaradului.ro, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a salutat pe cei prezenți și a subliniat importanța acestei ședințe de analiză și bilanț asupra unei activități desfășurate pe parcursul unui an, cu concluziile și măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susținută în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfinției Sale, lucrările s-au desfășurat pe parcursul întregii zile.

Părintele Protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activității din Sectorul Administrativ-Bisericesc: situația statistică a unităților și a locașurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime și grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire și perfecționare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică și disciplinară în cuprinsul eparhiei, situația numirilor, încadrării, completării posturilor clericale și neclericale, viața monahală, alte probleme care intră în competența administrativ-bisericească.

Părintele Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat Raportul anual al Sectorului Cultural-Educațional. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidențiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului Eparhial, la protopopiate și parohii, desfășurată sub auspiciile „Anului Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și ale „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae”, activitatea educațională în școlile teologice ale eparhiei și cea de predare a Religiei în școli, relațiile interconfesionale, activitatea de perfecționare în latura cultural-teologică prin editarea și desfacerea lucrărilor teologice și a cărții religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil și imobil, activitatea bibliotecii și arhivei eparhiale.

Părintele Teodor Faur, consilier economic, în Raportul cu Darea de seamă pe anul 2013, a supus analizei situația economică a eparhiei, bugetul anual de venituri și cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate și la Centrul eparhial. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopești, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.

Activitatea eparhială din anul 2013 desfășurată în Sectorul social a fost cuprinsă în Raportul general prezentat de către Părintele Gabriel Mariș, consilier social. Au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susținute în latura social-filantropică și de caritate creștină: coordonarea activității de acordare a asistenței religioase în instituții bugetare, la protopopiate și parohii, a activităților și proiectelor cu caracter caritabil, educațional sau umanitar inițiate în cadrul Sectorului social.

După prezentarea și analizarea Rapoartelor anuale ale Sectoarelor Consiliului Eparhial, ședința a continuat cu soluționarea unor probleme curente care intră în competența acestui for deliberativ eparhial: ratificarea înființării unor parohii, rearondarea altora, numiri și transferări de personal bisericesc.

ȘEDINȚA ADUNĂRII EPARHIALE

În ziua de sâmbătă, 18 ianuarie a.c., în sala de lectură a bibliotecii Centrului Eparhial, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, economice, social-filantropice și patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, cu slujba de Te Deum, oficiată de către un sobor de preoți în paraclisul „Sfânta Treime” al reședinței arhiepiscopale, la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunării Eparhiale și de cei ai Permanenței Consiliului Eparhial.

În cuvântul rostit în deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Președintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenți a făcut o retrospectivă sintetică, arătând cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, economice și sociale ale eparhiei, care au marcat anul 2013. După aceea, în lumina programului-cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat obiectivele stabilite pentru anul 2014 declarat în Patriarhia Română ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)” și „Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”.

Din încredințarea Președintelui Adunării Eparhiale, Părintele Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ, a dat citire Raportului de Sinteză al activității sectoarelor administrației eparhiale pe anul 2013.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare și conlucrare la întărirea vieții bisericești, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului și a Procesului-Verbal al ultimei ședințe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural-Educațională, Economică, Socială și Comisia de Validare. În cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiecte de Hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale. După luările de cuvânt ale: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad; prof.univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității Vasile Goldiș; ec. Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad; ec. Iosif Matula; I. Micurescu; Teodor Păiușan ș.a., asupra unor aspecte din conținutul acestora, Proiectele de Hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga Eparhie.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulțumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuția adusă bunei desfășurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii Eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente