Editurile Patriarhiei Române, prezente la Bookfest

Editurile Patriarhiei Române sunt prezente la Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2015, care se desfăşoară în Bucureşti, la Romexpo, în perioada 20-24 mai 2015, cu noutăţile editoriale. Cumpărătorii beneficiază acum de oferte la toate apariţiile. Despre noile colecţii, despre bogăţia titlurilor care îi întâmpină pe iubitorii de carte ieşită de sub teascurile tiparelor bisericeşti de la Bucureşti şi despre dragul de slovă am stat de vorbă cu părintele consilier patriarhal Mihai Hau.

Preacucernice părinte consilier patriarhal, prezenţa Editurilor Patriarhiei Ro­mâne la târgurile de carte a devenit o constanţă. Cum s-a realizat aceasta?

Este firesc ca Editurile Pa­tri­ar­hiei Române să se afle îm­pre­u­nă cu toţi iubitorii de carte. La momentele deosebite de manifestare ale iubitorilor de slovă, la marile întruniri expoziţionale de carte, Editurile Patriarhiei Române nu pot şi nu trebuie să lip­sească vreodată. Editurile noastre nu tipăresc cărţile doar pentru credincioşii prezenţi în biserici duminică de duminică, ci pentru toţi cititorii, fie ei religioşi sau nu. Editurile Pa­tri­ar­hiei Române publică pentru toţi cei care au dragoste într-un fel sau altul să răsfoiască o carte apărută de sub teascurile tipare­lor bisericeşti. Ţinând cont de istoria îndelungată a tiparului în ţara noastră, care îşi are începuturile în tinda Bisericii, orice târg de carte impune şi presupune şi prezenţa Bisericii.

Vorbiţi-ne despre colecţiile noi, despre ce oferiţi cititorilor şi vizitatorilor la acest târg de carte din Capitală.

Paleta apariţiilor editoriale s-a diversificat în ultima vreme, în ultimii ani. Linia tradiţională a tipăriturilor bisericeşti este a­ceea a cărţilor de cult şi a scri­e­rilor biblice, în marea lor majoritate diortosite şi îmbogăţite cu ilustraţii, cu scene iconografice neobizantine autentice. În ace­laşi timp însă, avem permanent în atenţie cartea privind cân­ta­rea bisericească, cartea omi­le­ti­că şi pastorală, cartea patristi­că, cartea teologică, cartea enci­clo­pe­­dică, manualele şi dic­ţio­na-re­le, cartea pentru copii şi ti­ne­ret, albumele, monografiile, dar şi tra­ducerile marilor teologi ortodocşi. În acelaşi timp au fost ini­ţiate colecţii precum:Teologi or­to­docşi români sec. XX;PărinteleDumitru Stăniloae – Opere complete; Ştiinţă-Filosofie-Teo­logie; Patrimoniu Eclesial; Co­lec­ţia Canonico-Juridică, Me­dia Chris­tia­naşi altele.Celor inte­re­saţi le oferim multe lucrări va­loroase publicate anul trecut, an dedicat în mod special Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni, cum ar fi:Constan­tin Brâncoveanu (1688-1714) – stu­dii şi cercetări academice, Cons­tantin Brân­co­vea­nu, viaţa-domnia-epoca, a regretatului prof. dr. Panait I. Panait;Jertfa lor – lumină peste veacuri, o amplă monografie ce în­sumează toate manifestările de­dicate Sfân­­tului Voievod Mar­tir Cons­tan­tin Brâncoveanu (de către Pa­triarhia Română) în anul ce a trecut; Monografia Bi­se­ricii „Sfân­tul Gheorghe“-Nou din Bu­cu­reşti – ctitoria sfântului voie­vod, resfinţită anul ce a trecut de către Părintele Patriarh Daniel, şi multe altele, care se găsesc pâ­n­ă mâine seară la târgul de car­te.

În paleta lucrărilor foarte bu­ne de citit, aş dori să recomand în mod deosebit carteaBrâncuşi – sculptor creştin ortodox,a Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel. Această lucrare este singura interpretare creştină a ope­rei marelui sculptor român, lucrare de excepţie în peisajul cultural românesc, care merită o atenţie specială din partea iubitorilor de lectură autentică.

Prezenţa Editurilor Patriar­hiei Române în astfel de spaţii culturale este o formă extinsă a misiunii bisericeşti în oraş?

Ţinând cont de contextul social şi cultural pe care îl traver­sea­ză societatea românească con­­temporană, aceste manifes­tă­ri culturale sunt o formă de pre­zentare comercială, potrivit ce­rinţelor timpului, dar îm­pli­nesc şi o misiune culturală de ma­­re actualitate şi nevoie. Mi­si­u­nea Bisericii prin intermediul ti­parului, al cărţii, prin cuvântul scris a reprezentat dintotdeauna garanţia reuşitei, cu cele mai alese rezultate. Cuvântul scris, cuvântul tipărit, este cel care ră­mâne întotdeauna. Deşi, în soci­e­­tatea românească de astăzi,online-ul este cel care câştigă din ce în ce mai mult teren, cuvântul scris rămâne mai apro­piat de suflet. Este mai plăcut şi mai uşor să deschizi o carte, să revii atunci când ai nevoie la pagina la care ai rămas. Se poate face acest lucru şi pe suport electronic, dar este ceva mai greu, şi parcă nu are aceeaşi valoare sentimentală. Cartea ti­pă­rită are ma­rele dar de a ră­cori şi de a răscoli sufletul citito­rului.

Cum pot cărţile editurilor pe care le coordonaţi să readucă interesul, dragostea de carte celor tineri?

Ca să insufli dragostea în sufletul cuiva, în primul rând trebuie să ai tu acea dragoste! Ca să poţi prezenta, să poţi oferi un lucru, trebuie să te identifici cu el, să-ţi fie foarte drag, să fie o mică parte din existenţa ta. Atunci când edităm o carte, nu o edităm la întâmplare. Titlurile pe care le propunem spre publicare fac parte dintr-un plan editorial aprobat la început de an de către Consiliul Naţional Bi­se­ri­cesc, iar eventualele urgenţe sau noutăţi, care nu se regăsesc în planul editorial, sunt supuse aprobării preşedintelui CNB, Părintele Patriarh Daniel. Pen­tru fiecare titlu de carte încer­căm să punem o parte din sufletul nostru. Atunci când lucrul este făcut cu drag, îl prezinţi cu drag, iar cantitatea aceasta de dragoste pe care o sădeşti chiar şi într-o carte se simte şi se transmite mai departe. Ade­vă­rat este şi faptul că, din punct de vedere comercial, modul de pre­zentare al unui lucru este cel care impune. Ţinem cont şi de acest aspect, iar cărţile care apar la Editurile Patriarhiei în aceste vremuri sunt mai bogat ilustrate şi mai atent tipărite. Orice lucru care se distinge prin eleganţă, prin decenţă, prin rafinament, adică prin calitate, este menit să trezească interesul celor de lângă noi şi avem permanent în vedere acest fapt. De aceea, ca­racteristica esenţială a cărţilor care apar la Editurile Pa­triarhiei Române este calitatea, şi nu cantitatea. De altfel, în Biserică cărţile s-au tipărit, se tipăresc şi se vor tipări în pri­mul rând din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Sfânta Sa Biserică, şi nu în ultimul rând din respect pentru toţi iubitorii de cultură! (Articol publicat în“Ziarul Lumina”.)

Comentarii Facebook


Știri recente