Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea ședinței anuale a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor – sâmbătă, 23 ianuarie 2010

Semne de speranță în vreme de criză* – activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2009 – Anul acesta, 2010, „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești” (proclamat solemn de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din ziua de 18 iunie 2009), este și anul în care expiră mandatul organismelor deliberative și executive de la parohiile și eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române, alese pentru perioada 2006-2010, fiind în derulare deja alegerile pentru organismele deliberative și executive parohiale și urmând a se desfășura alegerile pentru cele eparhiale (luna aprilie a.c.). Prin urmare, această ședință anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor este deosebit de importantă: pentru că evidențiem activitatea sectoarelor Centrului Eparhial, care s-au străduit să aducă speranță într-un an dificil, 2009, în care criza economică mondială a cuprins toate aspectele vieții publice românești, dar și pentru că reprezintă încununa-rea activității rodnice a mandatului de patru ani pe care îl încheie onorații membri ai Adunării Eparhiale. În luna februarie, anul trecut, Arhiepiscopia Bucureștilor și-a propus un set de obiective de realizat, dintre care amintim: inventarul bunurilor mobile și imobile (însoțite de fotografierea lor) la mănăstiri și parohii, continuarea recuperării proprietăților și intabularea lor în cartea funciară, acolo unde aceasta nu este făcută, înființarea de case și cantine social-filantropice la parohiile mari din capitală și din mediul rural, înființarea de grădinițe de copii ortodoxe în București și în alte localități din cuprinsul Arhiepiscopiei, precum și implementarea programului „Nici un sat fără biserică”. Cu ajutorul Preasfintei Treimi, sectoarele Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au întreprins demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a priorităților propuse pentru anul 2009, o mare parte din cele propuse realizân-du-se, desigur, potrivit posibilităților existente, dar cu eforturi lăudabile. În anul care a trecut, Arhiepiscopia Bucureștilor a cuprins în jurisdicția ei canoni-co-administrativă un număr de nouă protoierii cu 724 unități bisericești (658 parohii și 66 filii) în municipiul București și județele Ilfov și Prahova, din care opt parohii sunt nou-înființate (Arhiepiscopia Bucureștilor este cea mai mare eparhie din Patriarhia Română, ca număr de credincioși). În cadrul acestor parohii, și-au desfășurat activitatea un număr de 1324 de preoți, cu 7% mai mulți decât în anul 2008, nevoile pastorale fiind crescânde. În ceea ce privește viața monahală, există pe teritoriul Arhiepiscopiei Bucureștilor un număr de 38 de unități monahale (33 de mănăstiri și cinci schituri), cu patru unități ridicate la rangul de mănăstire în decursul anului 2009, cuprinzând un număr total de 742 de viețuitori (493 călugărițe și surori și 249 călugări și frați), cu 14 noi intrări în monahism, fapt apreciabil într-o vreme în care vocațiile monahale diminuează. Activități pastoral-liturgice și edilitare I. Dintre activitățile pastoral-liturgice și edilitare din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2009, amintim: înființarea a opt parohii, 20 târnosiri de biserici și paraclise, sfințirea a două altare de vară, șase resfințiri și punerea a trei noi pietre de temelie pentru biserici. Comparativ cu anul 2008, se remarcă o creștere de cinci ori a numărului de biserici sfințite, precum și o dublare a activității pastoral-edilitare prin cele 54 de biserici aflate în diferite stadii de construire și cele 35 de biserici în reparație din cuprinsul eparhiei. La toate acestea se adaugă lucrările de reabilitare și amenajare executate la Reședința patriarhală, Palatul patriarhal și la alte edificii ale Centrului Eparhial, precum și intensa activitate desfășurată în teritoriu pe cele 40 de șantiere deschise pentru noi edificii bisericești (case sociale, cantine, grădinițe etc.), în majoritate susținute de credincioși, autorități locale și sponsori. Noua fabrică de lumânări „Făclia Sfinților Români”, din incinta mănăstirii „Duminica Sfinților Români” (Popești – Leordeni), sfințită în data de 28 octombrie, anul 2008, și-a dovedit eficiența în anul 2009 printr-o producție de 424 tone de lumânări (din care două tone de lumânări de ceară curată) distribuite beneficiarilor din Arhiepiscopia Bucureștilor și din alte eparhii, totalizând un venit mai mare decât cel realizat în 2008 de vechea fabrică, iar din profitul rezultat au fost susținute multe lucrări de reparații și dotări, precum și activități sociale și culturale ale Arhiepiscopiei. Pentru sporirea calității vinului liturgic, ca urmare a activității noului Sector agricol, viticol și silvic, a fost finalizat în 2009 programul de reconversie cu viță-de-vie pe o suprafață de aproape două hectare la Mănăstirea Ceptura și 1,2 ha la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați – Jercălăi, program realizat cu fonduri europene nerambursabile. De asemenea, au fost achiziționate opt cisterne inox, cinci cisterne Polstif și aparate performante pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare care, coroborate cu lucrările sezoniere în plantațiile de viță-de-vie executate la timp, au dus la obținerea unei producții de vin superioare calitativ și cantitativ față de 2008. Totuși, din motive financiare, nu s-a construit încă noua cramă modernă care să permită o procesare mai amplă și o îmbuteliere automată a vinului. Un alt tânăr sector al Centrului Eparhial, care și-a început activitatea în anul 2008, Sectorul de bunuri imobile bisericești, și-a arătat pe deplin eficiența în anul 2009 prin activitatea de reconstituire a dreptului de proprietate privind imobilele majorității unităților de cult din eparhie, prin ajutorul oferit parohiilor care dețin proprietăți ce necesită intabularea în cartea funciară (măsurători cadastrale, consultanță de specialitate etc.), prin centralizarea situației imobilelor parohiale și prin administrarea eficientă a bunurilor imobile bisericești deținute de Arhiepiscopia Bucureștilor. Cu toate acestea, însă, mai sunt încă multe imobile de recuperat, consolidat și restaurat, pentru a deveni o sursă de susținere a multiplelor activități sociale ale arhiepiscopiei, într-o vreme în care se așteaptă mai mult de la Biserică, deși este ajutată mai puțin economi- co-financiar. Activități cultural-misionare II. În ceea ce privește activitățile cultural-misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2009, se evidențiază activitatea editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Aceasta a publicat deja mai multe lucrări în colecțiile sale: Lumina credinței, Păstorul cel Bun, Vieți de Sfinți și Vita Aeterna, având în curs de publicare numeroase alte volume. Dintre aparițiile editoriale se remarcă în mod deosebit volumul Domnitorii și ierarhii țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, lucrare cu caracter enciclopedic și ilustrativ, o adevărată carte de vizită a bisericilor prezentate, cuprinzând și cea mai mare colecție de pisanii din Țara Românească. De asemenea, amintim lucrarea de o deosebită importanță pentru clerici Îndrumător administrativ bisericesc. Ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească, administrarea parohiei și a mănăstirii, rodul unei colaborări a sectoarelor Centrului Eparhial, lucrare folosită ca model și instrument de lucru în toate eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, în anul 2009, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: pelerinajul de Florii (11 aprilie 2009), un adevărat simbol al credinței vii și al comunicării, la care au participat 530 de preoți și aproximativ zece mii de credincioși; Calea Sfinților (24 octombrie 2009), procesiune pe Colina Bucuriei (Dealul Patriarhiei) cu moaștele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Grigorie de Nyssa, ale Sfântului Grigorie Teologul, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, eveniment care a atras anul acesta apreciere din partea mass-mediei românești pentru organizare și desfășurare; Icoana din sufletul copilului, ediția a XVII-a; expoziția fotografică Iconostase din biserici ortodoxe bucureștene; expoziția Mitropolia țării Românești – 650 de ani de existență; Simpozionul Internațional Dumnezeu Tatăl și viața Preasfintei Treimi (București, 15-17 octombrie 2009); Congresul Internațional de Teologie închinat Sfântului Vasile cel Mare (București, 1-4 noiembrie 2009), sub patronajul Patriarhiei Române; Serile filocalice (București, 15-30 noiembrie 2009); programul special cultural-artistic Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor (București, 6 decembrie 2009). În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2008-2009 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, a Universității din București, 1091 de studenți. La aceștia se adaugă 330 de masteranzi (177 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 28 de doctoranzi (15 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2008-2009, 222 de elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filoteea – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise, pentru anul școlar 2008-2009, 122 de eleve. Învățământul religios din școlile de stat a fost asigurat, în 938 unități de învățământ preuniversitar, de către 765 profesori de religie (348 titulari și 417 suplinitori), cu rezultate deosebite în munca lor, anul 2009 oferind bucuria de a consemna încheierea Protocolului de colaborare între Arhiepiscopia Bucureștilor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, privind intrarea unui număr de 15 școli și licee sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca urmare a strădaniei Preasfințitului Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul. Cât privește grija pentru patrimoniul sacru (liturgic), în anul 2009 s-a continuat procesul de fișare a obiectelor de patrimoniu, potrivit Protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul de Interne, privind evidența patrimoniului bisericesc pe fișe de obiect tip B. O. R. (s-a ajuns la 90%, urmând să se definitiveze în 2010). Arhiepiscopia Bucureștilor a avut în subordine anul trecut 14 muzee și colecții de artă bisericească și patru depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind a-testați pentru acestea 15 muzeografi și 10 gestionari custozi de sală. Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul Eparhial, protoieriile și parohiile sale, a fost și în anul 2009 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina și al posturilor Radio Trinitas și TV Trinitas, contribuind cu suma de 1.128.000 lei la bunul mers al acestor instituții misionare ale Patriarhiei Române, importante pentru activitatea pastorală a parohiilor atât din țară, cât și din diaspora română. De asemenea, pentru eficientizarea activităților misionare ale Centrului Eparhial, a fost reorganizat Serviciul desfacere-colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin modernizarea spațiilor de desfacere vechi, precum și prin înființarea de magazine, remarcându-se, în 2009, o creștere importantă a vânzărilor de obiecte și cărți de cult, iar venitul obținut fiind folosit pentru susținerea multiplelor activități misionare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Activitatea social- filantropică III. Activitatea social-filantropică vine să completeze realizările din 2008 prin experiența comuniunii și solidarității cu oamenii aflați în nevoi și suferințe. Programul de ajutoare financiară în caz de urgență a fost, în anul 2009, în valoare de 72.500 lei și s-a adresat unui număr de 363 persoane aflate în dificultate. S-au primit donații și sponsorizări în valoare 109.479 lei și 57.500 euro pentru ajutorarea persoanelor care au necesitat tratamente medicale și intervenții chirurgicale în străinătate și o donație, în produse farmaceutice, în valoare de 150.000 lei. Sectorul social filantropic al Centrului Eparhial a derulat, în 2009, un număr de 24 de programe sociale. În 2009, Arhiepiscopia Bucureștilor și-a desfășurat activitatea social-filantropică prin intermediul a 11 cantine pentru 677 beneficiari, 57 programe de ajutor alimentar pentru 1993 beneficiari, două grădinițe cu 41 beneficiari, un centru de zi cu 43 beneficiari, nouă cabinete medicale și de asistență stomatologică cu 5643 beneficiari, opt locuințe protejate pentru 310 beneficiari, 22 programe educaționale, culturale și social-educative cu 1110 beneficiari, un cămin de bătrâni cu 21 beneficiari, 86 programe de burse pentru elevi și studenți. De asemenea, au fost derulate alte 30 de programe la nivelul parohiilor. Un număr de 144 de preoți de caritate și-au desfășurat activitatea în cadrul sectorului amintit mai sus în 101 paraclise, din care 32 sunt biserici și 69 sunt capele. În cursul anului 2009 au fost finalizate două biserici, din care una a fost târnosită (23 aprilie 2009 – Sfințirea bisericii din incinta Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” din București ). De asemenea, s-a săvârșit slujba de sfințire a locului și de punere a pietrei de temelie pentru două noi biserici, care se vor construi în unități medicale din București. În concluzie, se remarcă o intensificare a activităților desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2009, cu rezultate notabile pentru fiecare sector de activitate, deși criza financiară creează multe obstacole pentru o activitate mai amplă. În mare măsură, aceste rezultate sunt, în primul rând, meritul echipei tinere și dinamice de la Centrul Eparhial, care a înțeles că numai împreună se poate contribui eficient la bunul mers al Arhiepiscopiei Bucureștilor, astfel ca ea să fie prima arhiepiscopie care ajută Patriarhia Română în misiunea sa. Prin înființarea de noi parohii și ridicarea de noi biserici acolo unde e mare nevoie de ele, construirea de noi așezăminte social-culturale pe lângă parohii și mănăstiri, motivate de impactul social benefic pe care acestea îl au în rândul populației, mai ales în contextul unei societăți din ce în ce mai secularizate și mai sărace, Biserica noastră contribuie la sănătatea spirituală a fiilor ei și la realizarea coeziunii sociale a oamenilor confruntați cu singurătatea, incertitudinea și disperarea din cauza sărăciei, a migrației, a șomajului și a altor fenomene din societatea românească de astăzi. Mulțumim în mod deosebit tuturor celor ce ajută Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară, instituții de stat, firme și persoane particulare, dar mai ales clerului și credincioșilor darnici din această arhiepiscopie, pentru efortul de a fi contribuit la păstrarea dreptei credințe și la susținerea activităților pastorale, culturale, sociale și misionare ale Bisericii noastre în societatea de azi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce lucrează azi pentru slava Preasfintei Treimi și pentru binele Bisericii și poporului nostru. †DANIEL Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române * Publicat în Ziarul Lumina, luni, 25 ianuarie 2010

Comentarii Facebook


Știri recente