Cuvânt către pelerini: Pelerinajul de Florii – mărturie a înaintării noastre duhovniceşti spre Împărăția Cerurilor

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul pelerinajului din ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, sâmbătă, 8 aprilie 2017:

Preasfințiile Voastre, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Iubiți pelerini,

Vorbind despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu-Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru zice: Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi (1 Petru 1, 1-3). Aşadar, Învierea lui Hristos reprezintă temelia învierii noastre, a tuturor, şi a vieții duhovniceşti desăvârşite pe care suntem datori să o trăim încă din timpul vieții noastre pe pământ.

În acest sens, pelerinajul de Florii este o comemorare şi o mărturisire a învierii lui Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta şi Maria, dar şi o mărturisire a credinței în învierea de obşte care va avea loc la sfârşitul veacurilor. Totodată, acest pelerinaj este şi o arvună a bucuriei sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos. Noi, cei prezenți la pelerinaj, biruind păcatul şi ridicându-ne, prin harul lui Hristos, din mormântul patimilor noastre, alergăm în întâmpinarea Celui ce a biruit moartea, purtând în mâini semnele biruinței Sale pentru mântuirea noastră: ramuri de salcie sau de finic.

Astăzi, noi ne asemănăm cu cei care L-au întâmpinat pe Hristos când intra în Ierusalim, smerindu-Se, şezând pe mânzul unei asine, împlinind astfel prorocia lui Zaharia: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9). Uniți cu Hristos, prin rugăciune, cântare şi pelerinaj, devenim şi noi părtaşi ai biruinței lui Hristos asupra păcatului şi asupra morții. Totodată, prin acest pelerinaj mulțumim Domnului Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru întreaga omenire, deşi aceasta nu era vrednică de El, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel zicând: Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi (Romani 5, 8). De aceea, considerăm că atât efortul duhovnicesc, cât şi cel trupesc, pe care suntem datori să le oferim ca un prinos de mulțumire şi cinstire aduse Domnului Iisus Hristos, se împletesc şi se evidențiază reciproc în comuniunea-procesiune pe care o trăim astăzi ca pe o arvună a bucuriei Sfintelor Paşti şi a vieții de veci din Împărăția Cerurilor.

Iubiți pelerini,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi An comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. În prima Duminică a Postului Sfintelor Paşti am sărbătorit biruința Ortodoxiei, încununată de stabilirea fermă a cinstirii sfintelor icoane şi, implicit, a prețuirii slujirii de iconar sau pictor bisericesc. Prin intermediul chipurilor pictate ale sfinților, iconarii ne ajută să percepem nu doar intelectual, ci şi vizual, chemarea omului la sfințire, la unirea lui cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În acest sens, icoana Intrării Domnului în Ierusalim ne ajută să privim cu multă atenție şi evlavie la iubirea smerită şi jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, Care intră în Ierusalim spre a pătimi multe suferințe şi moartea, pentru ca apoi, prin Înviere, să ne dăruiască viața veşnică. Vorbind despre sfintele icoane, Sfântul Ioan Damaschin zice:

Negreşit, să nu faci icoana lui Dumnezeu, Care este nevăzut. Evident însă că, atunci când vezi că Cel fără de trup S-a făcut pentru tine om, atunci vei face icoana chipului Său omenesc. […] Zugrăveşte coborârea Lui fără nume, Naşterea din Fecioară, Botezul în Iordan, Schimbarea la față de pe Tabor, pătimirile – mijlocitoarele nepătimirii – moartea, minunile – simbolurile firii Lui dumnezeieşti, minuni făcute prin lucrarea trupului, dar cu ajutorul lucrării dumnezeieşti – Crucea (Lui) cea mântuitoare, înmormântarea, Învierea, Înălțarea la ceruri. Zugrăveşte-le pe toate şi prin cuvânt, şi prin culori. Nu te teme, nu te înfricoşa! (1).

Chemați prin Botez să fim icoane vii ale lui Dumnezeu, noi, creştinii ortodocşi, avem datoria de a urma nu numai în cursul acestui pelerinaj de Florii, ci şi în fiecare clipă a vieții noastre, chipul sau exemplul smerit şi jertfelnic al lui Hristos şi al sfinților pictați în icoane. Cinstirea şi laudele pe care le-au adus mulțimile din Ierusalim Domnului Iisus Hristos nu trebuie să ne adoarmă conştiința, pentru că la doar cinci zile distanță de la intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, mulțimea striga împotriva Sa, cerând să fie răstignit. De acest adevăr trist ne încredințează şi miile de creştini, preoți, credincioşi intelectuali sau oameni simpli, care au suferit multe persecuții şi presiuni în vremea regimului comunist. Întrucât slava lumii păcătoase este una înşelătoare şi cuprinsă de nestatornicie, Hristos Domnul îi mustră pe cei cuprinşi de slava lumească şi nu caută slava adevărată care vine de la Dumnezeu: Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții, iar slava care vine de la Unicul Dumnezeu nu o căutați? (Ioan 5, 44).

Iubiți pelerini,

Să întâmpinăm praznicul Intrării Domnului în Ierusalim într-un mod bineplăcut lui Dumnezeu, bucurându-ne pentru sporirea duhovnicească a creştinilor, dar şi purtând în iubirea noastră şi în rugăciunile noastre pe cei care suferă, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți.[…] Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng (Romani 12, 12; 15).

Să mărturisim în orice timp şi în orice loc credința noastră în Domnul Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat, să împărtăşim pacea lui Hristos şi bucuria credinței în jurul nostru, în familie şi în societate, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea oamenilor!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


1. Sfântul Ioan Damaschin, Primul tratat apologetic contra celor care atacă sfintele icoane, în: Cele trei tratate contra iconoclaştilor, trad., introd. şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2016, pp. 57-58.

Pelerinajul de Florii – 2017

Traseul pelerinajului de Florii din Capitală

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente