Ceasurile sfintelor şi mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos

În Sfânta şi Marea Vineri, în Biserica Ortodoxă se săvârşesc dimineaţa Ceasurile Împărăteşti, care se numesc aşa deoarece odinioară la ele participau împăraţii din Bizanţ, iar la noi, domnitorii din Ţara Românească şi Moldova. Conform rânduielilor Bisericii noastre cuprinse în Anuarul Liturgic şi Tipiconal, slujba Ceasurilor Împărăteşti se săvârşeşte dimineaţa, începând cu ora 8:00, ele oficiindu-se unul după altul. Prin lecturile scripturistice din Sfintele Evanghelii, ele ne vorbesc în Vinerea Mare despre sfintele, mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi înainte de toate Crucea şi moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.

Toate acestea le gă­sim menţionate în Evangheliile care se citesc la Ceasurile Împărăteşti: Ceasul I – pericopa evanghelică de la Sfântul Evan­ghelist Matei capitolul 27, versetele de la 1 la 56; Ceasul al III-lea – pericopa evanghelică de la Marcu, cap. 15, versetele de la 16 la 41; Ceasul al VI-lea – pericopa evanghelică de la Luca, capitolul 23, versetele de la 32 la 49; Ceasul al IX-lea – Evanghelia de la Ioan, capitolul 18, versetele de la 28 la 40, capitolul 19, versetele de la 1 la 37.

Dacă sintetizăm relatările din cele patru pericope evan­ghe­li­ce care se citesc la Ceasurile Împărăteşti, vedem că îndată ce se face ziuă membrii Sinedriului iu­daic se întrunesc din nou, pro­ba­bil tot în casa arhiereului Ca­iafa. Aici ţin sfat arhiereii şi bă­trânii poporului împotriva Dom­nului nostru Iisus Hristos ca să îl omoare. Apoi este predat pro­curatorului Ponţiu Pilat, care era singura autoritate din Pa­les­ti­na de atunci ce putea condamna la moarte un inculpat. Tot acum a­flăm că Iuda, constatând că Iisus a fost osândit la moarte în urma trădării lui, s-a răzgândit şi a adus înapoi ar­hiereilor cei 30 de arginţi zicând: „Am greşit vân­zând sânge nevi­no­vat“ (Mt. cap. 27, 4). Aceştia îi refuză arginţii, însă el aruncă banii în templu şi merge şi se spânzură. Arhiereii iau arginţii şi cumpărăŢarina Olaruluipentru îngroparea stră­i­nilor, care se va numi apoiŢa­ri­na Sângelui.În acest timp, Domnul nostru Iisus Hristos este dus la procuratorul roman Pilat din Pont. Când Iisus a fost adus înaintea lui, acesta nu era deloc interesat dacă el rostise blasfe­mii la adre­sa Dum­ne­zeului evre­i­lor. Un sin­gur lucru îl interesa:Tu eşti re­gele iudeilor?“ (In. 18, 33). Fără să-şi clameze nevino­văţia, Iisus a răspuns: „Tu zici“. (In. 18, 37) Apoi nu a mai răs­puns la nici o altă acuzaţie. În Evan­ghe­lii, Pilat pare foarte pu­ţin dispus să-l trimită pe Iisus la moarte. Aflând că Iisus Hristos este din Galileea, încearcă să plaseze problema la Tetrarhul acestei re­giuni, şi anume Irod Antipa, care se afla la săr­bă­toa­rea Paş­tilor în Ierusalim. Irod nu îl găseşte vrednic de moarte şi se mulţumeşte doar să dispună ca să-l îmbrace „într-o haină stră­lu­citoare“ (Lc. 23, 11) şi îl trimite înapoi la Pilat. Întors la procuratorul roman, acesta declară că Iisus este nevinovat şi le propu­ne un compromis în urma insistenţelor acestora de a-l condamna, şi anume că Îl va bate şi apoi Îl va elibera, dar, lovindu-se de nemulţumirea mai-marilor iu­deilor, propune ca în virtutea unui vechi obicei să elibereze cu ocazia Paştilor iudaic un deţinut pe care îl alegea po­porul. Pune înainte pe Dom­nul nostru Iisus Hristos şi un anu­me Baraba despre care Sfântul Evanghelist Luca ne spune că „era aruncat în tem­niţă pentru o răscoală fă­cută în cetate şi pentru omor“ (23, 19). Orbit de ură, fanatizat de căpetenii şi de farisei, poporul cere eliberarea lui Baraba şi răstignirea Domnului Iisus Hristos. Pilat revine asupra pri­mei idei de eliberare a Domnului şi dispune să fie bătut. Plin de sânge, este adus înaintea po­po­rului şi îl prezintă: „Iată Omul“ (In. 19, 5), crezând că îi va impresiona prin starea Lui. Însă po­porul, la în­demnul arhie­reilor, îi cere răs­tig­nirea. La intervenţia sine­driş­tilor, care îl acuză că nu e prie­ten cu Cezarul dacă îl eli­berează pe Iisus, deo­a­re­ce acesta s-a făcut Împărat, te­­mându-se de o eventuală in­ter­venţie la îm­pă­ratul de la Roma împotriva sa, Pilat ros­teşte verdictul de con­dam­­nare, îşi spală mâinile în mod simbolic, spunând că este nevinovat de „sângele Dreptului acestuia“ (Mt. 27, 24). Apoi dă ordin să fie eliberat Baraba, iar Iisus să fie răstignit. Cru­ci­fi­carea sau răs­tig­nirea este descrisă de Cicero ca fiind „cea mai crudă şi îngro­zi­­toare dintre pedepse“.Era re­zer­vată în Pa­les­tina criminalilor fără ce­tă­ţe­nie romană, în general rebelilor ce se ridicau contra pute­rii romane, sclavilor, rău­fă­că­­torilor sau ucigaşilor. Procesul înainte al lui Pilat şi condam­narea Mân­tui­torului corespund intervalului de timp reprezentat de Ceasul I.

Mântuitorul nostru Iisus Hris­tos este luat de legionarii ro­mani care Îl biciuiesc, Îl dez­bracă de hainele Sale, Îl îm­bracă într-o hlamidă roşie, Îi pun o cunună de spini pe cap şi o trestie în mână, îngenunchind în faţa Lui zicând: „Bucură-Te, Împă­ratul iudeilor“, îl scuipă şi îl lo­vesc peste cap cu o trestie (Mt. 27, 29; Ioan 19, 1-3). Sol­daţii reţinuseră bine vina capitală imputată lui Iisus. Evan­ghe­listul Ioan notează că, după pronunţarea sentinţei, Pilat a poruncit să se scrie pe tăbliţă mo­tivul pedepsei: „Iisus Na­za­ri­neanul, împăratul iu­deilor“ (Ioan 19, 19). Sinaxarul din Sfânta şi Marea Vineri ne spune căostaşii L-au bătut peste faţă cu trestia şi I-au pus în spate Crucea. Apoi au silit pe Simon Cirineanul să-I ducă crucea. Au ajuns pe la ceasul al treilea la locul Căpăţânei şi acolo L-au răs­tignit“. Tradiţia creştină care s-a aplecat cu pietate asupra Sfintelor Păti­miri ale Domnului îm­parte Drumul Crucii în 12 stări sau trepte, pe care le re­gă­sim şi astăzi marcate când mer­gem în pelerinaj la Ieru­salim, şi anume: 1. Domnul este batjocorit şi supus chinurilor în pretoriu; 2. Domnul ia Crucea în spa­te şi porneşte spre Golgota; 3. Epuizat de chinuri şi zdrobit de greutatea Crucii, Domnul cade; 4 Maica Domnului îşi face loc prin mulţime şi încearcă să îşi ajute Fiul; 5. Simon Cirineanul este silit de ostaşi să ducă Crucea lui Hristos; 6. O femeie bună la suflet, Veronica, oferă Mântui­torului o năframă să-şi şteargă sudorile de pe faţă, iar chipul Domnului i-a rămas în­ti­părit pe năframă; 7. Domnul cade din nou, la ieşirea din ce­ta­te; 8. Spre dealul Golgotei, fiicele Ierusali­mu­lui plâng pe Domnul; 9. A­proa­pe de locul Răstignirii, Dom­nul cade pentru a treia oară; 10. Când ajunge la locul Răs­tignirii, Domnul este dez­bră­cat şi pre­gătit pentru crucificare; 11. Dom­nul este pironit pe cruce; 12 Domnul îşi dă viaţa pentru mântuirea lumii. Aici pe Golgota, unde Mântuitorul este răstignit între doi tâlhari, sol­daţii romani împart hainele Lui, iar pentru cămaşa Sa, care era făcută dintr-o bucată, au aruncat sorţi. Este ironizat de „că­pe­te­niile“ iudeilor prin cuvinte de bat­jocură, iar ostaşii fac la fel, dându-i oţet. (Lc. 23, 35-37). Revenind la Sinaxar, acesta ne spune căîn ceasul al treilea, după cum spune dumnezeiescul Marcu, a fost răstignit. Din ceasul al şaselea până în ceasul al nouălea s-a făcut întuneric. (…) Unul dintre tâlhari Îl insulta pe Iisus; celălalt însă, mustrându-l cu asprime pe acesta, a mărturi­sit pe Hristos ca Fiu al lui Dum­nezeu. Mân­tuitorul i-a răsplătit credinţa lui şi i-a făgăduit petrecerea în rai îm­preună cu El“. Sfântul Evan­ghelist Ioan ne relatează că Mântuitorul o încre­din­ţează pe Maica Sa Apos­to­lului iubit (19, 26-27). După ultimele patru rostiri ale Mântuitorului pe Cruce: „Dum­ne­zeul meu, Dum­ne­zeul meu, pentru ce m-ai părăsit“ (Mt. 27, 46; Mc. 15, 34); „Mi-e sete“ (In. 19, 28); „Să­vârşitu-s-a“ (In. 19, 30); „Părin­te, în mâinile Tale încre­dinţez duhul Meu“ (Lc. 23, 46), îşi apleacă capul şi îşi dă Duhul în mâinile Tatălui, iar evan­ghe­liştii sinoptici ne spun că pământul s-a cutremurat, pie­trele s-au despicat, mor­mintele s-au deschis, tru­purile multor drepţi din Ieru­salim au înviat, catape­teasma templului s-a rupt în două (Mt. 27, 51-53; Mc. 15, 38; Lc 23, 45). Toate acestea s-au pe­trecut la ceasul al nouălea. Mântuitorul a fost răstignit în ziua a şasea a săptămânii, atunci când a fost creat omul la în­ceputul lumii. A fost răstignit în ceasul al şaselea din zi, pentru că tot în acelaşi ceas Adam a mâncat din pomul oprit, iar noul Adam, Hristos, prin Răstigni­rea, Moartea şi Învierea Sa, l-a scos pe om de sub povara pă­ca­tului stră­mo­şesc şi i-a dăruit viaţă veşnică, de aceea să spu­nem şi noi cu sutaşul astăzi,cu ade­vă­rat, Fiul lui Dumnezeueste Iisus Hristos Mântuitorul nostru. (Articol semnat de Pr. Cons. Dr. Ciprian Florin Apetrei, directorul Agenţiei de ştiri Basilica a Patriarhiei Române)

Comentarii Facebook


Știri recente