Avva Cleopa, întru lumina cea neînserată (II)

Îmi amintesc că la Si­hăstria erau mulți duhovnici căutați de popor: Calinic Lupu era unul dintre ei. Din aproape toate satele Bucovinei veneau credincioși la ușa Cuvioșiei Sale. Era apoi părintele Ve­nia­min Barbacariu, un călugăr sfânt, iubitor de liniște. Nu se prea vorbește despre el. Și apoi Ioil Gheorghiu, Valerian, Da­mas­chin arhimandritul, Na­za­rie, Ambrozie și alții împreună cu ei.

Părintele Cleopa era vestit pentru predicile lui, pentru a­go­niseala duhovnicească, po­ve­țe și înțelepciunea ieșită din tipare.

Preoții îl căutau fie pentru sfat, fie pentru spovedanie. Și arhiereii îngenuncheau sub epitrahilul lui și-i cereau lă­mu­riri. Îmi amintesc (sunt mulți ani de atunci) că mitropolitul Teoctist al Moldovei și Sucevei l-a invitat, prin anii â80, la Mă­năstirea Neamț. Hramul de la sărbătoarea Înălțării Dom­nului, ca și la cele de la Su­cea­va și Iași, aduna mulțimi de cre­dincioși. Același mitropolit l-a invitat și la sfințirea de la Sasca, lângă Fălticeni. Bi­se­rică nouă, frumoasă, mai ales pentru anii aceia. Și acolo puhoi de lume, în plin regim comunist. La vremea cuvenită, Avva Cleopa a cuvântat. Nu se auzea nici o vorbă, nici un murmur. A vorbit atunci despre dra­gostea de mamă. Mama noastră și iubirea ei fără margini, dar mai ales despre Biserică – mama noastră a tuturor. Biserica care-i așteaptă îndelung pe cei care au plecat de la sânul ei. Așteaptă în­toarcerea lor.

Satul Sasca este aproape de Mănăstirea Slatina, locul în care Părintele Cleopa stărețise cu dăruire. Oamenii din ținutul Fălticenilor îl știau, iar părintele, la rându-i, îi cunoștea pe mulți dintre ei.

Într-unul din pelerinajele ce le-am făcut de timpuriu la Sihăstria, Părintele Cleopa m-a întrebat de unde sunt. Aveam să aflu că știa bine satul Ră­dășeni cu oamenii lui, ctitori de lăcașuri sfinte.

În vremea stăreției sale, Mă­năstirea Sihăstria a trecut prin încercarea focului. Au ars în întregime paraclisul de iar­nă și un corp de chilii că­lu­gă­rești. În anii â40, un grup mare de ră­dă­șeneni s-a aflat pentru câteva luni în refugiu la Si­hăs­tria. În marginea schitului își făcuseră colibe și au făgăduit că, dacă vor găsi în bună stare gospodăriile de acasă, vor ajuta Sihăstria să refacă paraclisul și chiliile arse. Ceea ce s-a și întâmplat.

Credincioși făgăduinței fă­cu­te, au înălțat un nou paraclis, închinat Sfinților Ioachim și Ana, pictat mai târziu de vestitul iconar Irineu Prot­cenco. Deasupra ușii de intrare în paraclis se află o pisanie: „Acest paraclis s-a zidit prin bunăvoința credincioșilor din comuna Rădășeni, jud. Su­cea­va”. Mulți ani, masa la care participa întreaga suflare din ziua Sfinților Părinți Ioachim și Ana, considerată până aproape de noi al doilea hram, era pre­gătită de rădășeneni. Amin­tindu-și mereu de momentul deosebit de greu prin care trecuse mănăstirea în vremea stăreției sale, părintele pomenea de satul Rădășeni și de unii credincioși: Costache și Maria Sofica, Andron Gheorghe și Marița, Toader și Vasile Șol­dă­nescu etc.

Își mai aducea aminte părintele de slujbele pe care le-a săvârșit la Rădășeni cu prilejul hramului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de parastasele și înmormântările la care a participat. Pomenea de părinții Haralambie Teodorescu, Mo­dest Antonovici și Emanuel Manoliu. Îmi mai aduc aminte de ceea ce mi-a spus cândva: „N-am văzut nicăieri atâția colaci ca la Rădășeni. Mesele pentru pomeniri erau mai lungi ca biserica, iar colacul pentru ctitori era mai mare decât roa­ta căruței”. Știa bine de aceste tradiții, pentru că mulți ră­dă­șeneni l-au ajutat în vremuri grele. Într-adevăr, în Rădășeni se află o tingire (tavă) și un cuptor mare, unde se coace colacul pentru zilele speciale de sărbătoare.

Tot datorită Părintelui Cle­o­pa, în Biserica „Sfinții Apostoli” din Rădășeni se păstrează un valoros epitaf pictat de Irineu Protcenco. La îndemnul Părintelui Cleopa, icoanele mari pictate de Protcenco la Schitul Icoa­na Nouă din vatra Mă­năs­tirii Neamț au fost donate de credincioși din Rădășeni, cum se poate citi din însemnările făcute de pictor pe marginea acestora.

În pomelnicele rădășănenilor, duse la biserică în zilele de duminici și sărbători, apar adeseori numele Părintelui Cleopa și al părintelui Paisie, cunoscuți în urma nume­roa­selor vizite făcute în satul aflat între „livezi nesfârșite”.

Într-una din cărțile „Ne vorbește Părintele Cleopa” se amintește, într-o predică rostită de Cuvioșia Sa, de ajutorul pe care locuitorii acestui sat l-au dat mănăstirii în vremuri de încercare. Toate acestea au valoare de document. Ele vor trebui amintite într-o viitoare monografie a comunei Ră­dă­șeni. Părintele Cleopa a făcut multă misiune în vremea stă­re­ției sale la Sihăstria și apoi la Slatina, iar mai târziu, din nou la Sihăstria. Cuvântul lui Dum­nezeu răsuna cu putere sub bolțile bisericilor mă­năs­ti­rești, ca și ale celor parohiale, unde părintele era invitat și așteptat cu bucurie.

Părintele Cleopa a împlinit cuvintele Mântuitorului „Mer­geți în toată lumea și pro­po­văduiți Evanghelia la toată zidirea!” El a fost, poate, cel mai înfocat apărător al cre­dinței Bisericii noastre în a doua jumătate a veacului al XX-lea. „Măiestria corăbierului se vede în vreme de furtună, și nu pe timp senin”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constan­ti­no­po­lu­lui. A fost un corăbier iscusit, care a condus cu înțelepciune corabia, mai ales în vreme de furtuni și vijelii. În zbuciumata-i viață a prins prea pu­țină vreme senină.

Am avut bucuria să-i calc de multe ori pragul chiliei. Am și îngenuncheat sub epitrahilul său. I-am cunoscut pe unii dintre ucenicii săi: Adrian Dubleș, Antim, Macarie Enache, Ar­se­nie Butnaru (pentru scurt timp), David și Grichentie Găl­bează, Cleopa Condoroș și alții. Am fost unul dintre cei prezenți (martor) la călugăria din 5 august 1987, când părintele l-a luat sub mantia sa pe profesorul și doctorul în teologie Dan-Ilie Ciobotea, Mitropolitul Daniel de mai târziu al Mol­dovei și Bucovinei și Patriarhul României. L-am văzut în preaj­ma Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, a Patriarhului Teoctist al României, a Pa­tri­ar­hului Partenie al Alexandriei, a lui Pavle al Serbiei, Hrisostom al Ciprului, Ioan al Careliei și a toată Finlanda, a unor ierarhi, clerici, monahi, demnitari, scriitori și celebrități ale vremii.

L-am văzut lăcrimând, în­du­rerat de vremelnica des­păr­țire de prietenul și duhovnicul său, părintele cu viață sfântă, ieroschimonahul Paisie Olaru. L-am văzut înconjurat de florile aduse de noi la împlinirea vârstelor patriarhale de 80, 85 și mai mulți ani. L-am văzut bucurându-se ca un copil, des­chizându-și sufletul față de noi, cei fără virtuți și experiență. L-am văzut aplecându-se pentru a săruta mâna unor clerici tineri. L-am vizitat la patul de spital în Iași, unde a fost internat de câteva ori. Am fost, deși eram nevrednic, păr­taș câtorva mărturisiri tulburătoare ori la momente de mare înălțare duhovnicească.

I-am fost alături la 5 decembrie 1998, însoțindu-l pe drumul către Împărăția cerurilor. Printre atâtea amintiri și la­crimi, i-am cântat prohodul cu ceilalți părinți de la Catedrala mitropolitană din Iași.

Părintele Cleopa a fost unul dintre marii slujitori ai Bi­sericii Mântuitorului Hristos. Cunos­cut, apreciat, iubit, res­pectat și pomenit, arhimandri­tul Cleopa Ilie a schimbat istoria unei mănăstiri, înscriindu-și numele în șirul monahilor ro­mâni care au dăruit lui Hristos întreagă viața lor. (Articol semnat de Arhim. Timotei Aioanei și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 5 decembrie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente