Activitate catehetică în parteneriat Biserică – Şcoală, la Liceul Economic „Nicolae Iorga“ din Paşcani

Miercuri, 17 decembrie 2014, la Liceul Economic „Nicolae Iorga“ – Paşcani a avut loc activitatea catehetică cu tema „Ce este Sfânta Împărtăşanie?“. Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Parohia „Înălţarea Domnului“ Paşcani, având ca scop sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre Sfânta Împărtăşanie, informează “Ziarul Lumina”.

Din partea Arhie­pis­­copiei Iaşilor a fost prezent pr. dr. Bog­dan Racu, inspector în cadrul Sectorului învăţă­mânt. Au participat, de asemenea, unsprezece preoţi din Protopopiatul Paşcani şi şapte profesori de religie: pr. protopop Pavel Postolachi şi pr. Va­sile Tănase (Înălţarea Dom­nu­luiPaşcani), pr. Florin Călă­raşu (Adormirea Maicii Dom­nu­luiPaşcani), pr. Dumitru Cris­tea şi pr. Cristinel Hăr­mă­nescu (Sf. GheorghePaşcani), pr. Marius Cozma (Sf. VineriPaşcani), pr. Ioan Gigi-Daniel (Sf. Ioan BotezătorulSpitalul Municipal Paşcani), pr. Octa­vian Pantelimon (Blăgeşti), pr. Ioan Juncanariu (Lunca), pr. Marius-Ionuţ Tabarcea (Poie­niţa), responsabil cu cateheza parohială pe zona Paşcani, diac. Dimitriu Sîrghie Daniel, prof. Osoianu Maria şi prof. Pa­lade Maria Smărăndiţa (Liceul EconomicNicolae IorgaPaş­cani), prof. Dimitriu Sîrghie Va­silica (ColegiulMihail Sado­veanuPaşcani), prof. Popa Iri­na (LiceulMiron CostinPaş­cani), prof. Chiper Ana Anca (Şcoala Gimnazială Gâşteşti), prof. Constantin Elena (Şcoala Gimnazială Moţca), prof. Ţapu Roxana Andreea (Şcoala Gim­nazială Hărmăneşti).

Programul catehezei a fost structurat pe trei părţi.

Prima parte, intitulatăCo­lindele – tradiţie sfântă a neamului românesc, a scos în evidenţă caracterul interdisciplinar al activităţii, fiind susţi­nută de către domnul profesor de muzică Gheorghe Arşinel, în colaborare cu profesorul de religie, la care au participat şi un număr însemnat de cadre didactice, de diferite discipline din unitatea de învăţământ.

Partea a doua a activităţii a constat în susţinerea lecţiei demonstrative cu temaCe este Sfânta Împărtăşanie?. Noţiunile liturgice au fost prezentate de către părintele Vasile Tăna­se de la Parohia „Înălţarea Dom­nului“ Paşcani, iar aspec­tele legate de pedagogie au fost prezentate de doamna Maria Osoianu, profesor de religie la Liceul Economic „Nicolae Iorga“ Paşcani. Activitatea s-a desfăşurat la nivelul claselor a VIII-a, într-o atmosferă de săr­bătoare, comuniune şi înălţare duhovnicească pentru toţi cei prezenţi: preoţi, profesori, elevi. S-a observat în rândul elevilor preocuparea pentru însuşirea noilor cunoştinţe despre Sfânta Împărtăşanie în perspectiva valorificării acestora în aplica­ţii concrete, astfel încât de la „a şti“ să ajungi la „a şti să fii şi să devii“. Au fost îmbinate eficient strategiile didactice tradiţio­nale cu cele moderne, în vede­rea realizării unui climat pozitiv cu accent pe învăţarea prin colaborare, educarea şi sensibilizarea elevilor pentru promo­varea valorilor spirituale.

În continuare redăm câteva impresii ale elevilor participanţi la activitate:

„Această activitate mi-a schim­bat starea sufletească, felul de a gândi şi de a reac­ţiona în situaţii concrete de via­ţă.“(Savinescu Şerban, clasa a VIII-a B)

„Pe parcursul activităţii am acumulat cunoştinţe noi despre Sfânta Împărtăşanie, dar, mai presus de orice, am înţeles Bi­se­rica ca pe o oază de lumină în întunericul acestei lumi.“(Dăs­căliţa Maria, clasa a VIII-a A)

„Am simţit prezenţa lui Dumnezeu prin rugăciunile şi binecuvântările preoţilor. Voi păstra în amintire această activitate deosebită, prin care preotul şi profesorul de religie s-au completat reciproc.“(Mi­ha­e­la Murariu, clasa a VIII-a B)

„Nu se poate face cateheză improvizând“

Partea a treia a activităţii s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri cu privire la im­por­tan­ţa catehezelor în viaţa tine­ri­lor, ca o completare a orei de re­­ligie pe care copiii o au la şcoa­lă, completare care nu vi­zea­­ză atât cunoştinţele teoreti­ce, cât şi dobândirea unor de­prin­deri de comportament creştinesc.

Pr. dr. Bogdan Racu, inspector în cadrul Sectorului învă­ţământ, a prezentat importanţa orelor de cateheză în rândul tinerilor şi a subliniat faptul că roadele unei cateheze se văd în latura comportamentală a elevilor după mulţi ani de muncă:„Astfel de lecţii au ca scop să ne arate de cât de multă pregătire avem nevoie pentru a preda în faţa elevilor. Nu se poate face cateheză improvizând. O cateheză ocazio­na­lă îl aduce pe om în activitate, dar ceea ce-l trezeşte este o cateheză bine informată şi do­­cumentată. Cum putem face calitate prin cateheză? Ur­mând modelul Mântuitorului Hris­tos, care a făcut cateheză cu un singur om, femeia sama­rineancă. Apoi cuvântul ei a atras spre Hristos o întreagă cetate. Cate­he­za înseamnă dialog“.

Pr. Dumitru Cristea: „M-aţi impresionat astăzi! E o mare artă să lucrezi cu oamenii, în general, şi cu copiii, în special. Roadele pe care le vom culege mai târziu depind de felul cum vom şti să-i învăţăm astăzi religia“.

Despre importanţa învăţă­mân­tului religios în partene­riat cu Biserica a vorbit şi prof. Maria Osoianu: „Din experi­en­ţa mea, am văzut cum copiii reacţionează altfel în biserică decât la şcoală; parcă sunt alţi oameni. În plus, prin activi­tă­ţile noastre cu cei mici am reu­şit să-i atragem spre Biserică şi pe părinţi“.

Prof. Anca Chiper: „Am a­juns la concluzia că ora de religie nu-şi poate atinge scopul fără ajutorul şi fără implicarea preotului. Noi colaborăm foarte bine cu preotul din localitate şi am observat că el schimbă atitudinea elevilor. Copiii percep diferit mesajul preotului faţă de mesajul profesorului de religie. Din acest motiv simt o bucurie aparte, atunci când merg cu copiii la biserică“.

Întâlnirea catehetică, desfă­şurată pe fondul intensificării la nivelul Eparhiei Iaşilor a activităţilor de acest gen, a avut un impact deosebit asupra celor prezenţi, oferind posibilitatea trăirii unor momente de înaltă sensibilitate sufletească, printr-o eficientă colaborare dintre preotul paroh şi profesorul de religie.

Reamintim faptul că în a­cest an la nivelul Arhiepis­co­pi­ei Iaşilor s-a desfăşurat un amplu program catehetic în toate cele treisprezece protopopiate ale eparhiei. Tematica, în conformitate cu prevederile Sfân­tului Sinod privind Anul omagial al Tainelor Euharistice, a fost transpusă într-o programă catehetică, care s-a dovedit a fi mai mult decât un îndrumar practic, venind în sprijinul preo­ţilor cu recomandări, cu me­tode active de învăţare şi chiar cu o bibliografie selectivă. Cele cincisprezece teme (două pen­tru Sfânta Liturghie, şase pentru Taina Spovedaniei şi şase pentru Taina Sfintei Îm­păr­tăşanii) au fost abordate pe parcursul anului 2014 în două etape: la nivel de protopopiat (perioada mai-iulie) şi la nive­lul cercurilor pastorale (perioa­da noiembrie-decembrie).

Pentru anul următor (2015) va fi propusă preoţilor o nouă programă catehetică, care va cuprinde zece teme. Acestea dez­voltă într-o succesiune logi­că şi firească subiecte precumbiserica, parohia,preotulşicredincioşii,mănăstirea,mari duhovnici,Sfântul Ioan Gură de Aur. S-au avut din nou în vedere recomandările sinodale pentru anul 2015, cu privire laAnul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azişi laAnul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păs­tori de suflete din eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente