A III-a ediție a Simpozionului Internațional de Teologie Dogmatică

Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși (I.A.O.D.T.), care a luat naștere la Arad, odată cu prima sa conferință organizată în anul 2007 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, s-a dorit a fi o platformă de dezbatere privind rolul și misiunea teologiei în viața Bisericii și a societății, în care, din doi în doi ani, teologii să-și poată aduce contribuția la conturarea unei viziuni asupra problematicii amintite. Din rațiuni obiective, cea de-a doua conferință s-a desfășurat tot la Arad, în anul 2009, unde interesul față de acest demers a crescut, fapt atestat de numărul profesorilor și cercetătorilor prezenți. Aspecte legate de aceste evenimente au fost consemnate la vremea aceea în cotidianul național „Lumina” și în săptămânalul „Calea Mântuirii”, precum și revista facultății arădene „Teologia”.

Cel de-al treilea Simpozion al I. A. O. D. T. s-a reușit a fi organizat anul acesta la Tesalonic, în Grecia, în perioada 23-26 iunie, prin colaborarea cu Academia Ecleziastică din oraș, aducându-și contribuția și renumita revistă teologică franceză Contact, după cum ne-a mărturisit Pr. Filip Albu. Pentru această întâlnire academică, tema propusă spre analiză și dezbatere a fost circumscrisă sub titlul: Funcția și limitele rațiunii în Teologia Dogmatică.

În dimineața primei zile, participanții s-au reunit în Paraclisul Academiei pentru a lua parte la slujba Te Deum-ului.

În deschiderea festivă, au fost transmise mesaje de binecuvântare, salut și felicitare: din partea SS Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, și din partea IPS Antimos, Mitropolitul Tesalonicului, prin reprezentanții lor. Prof. Dr. Christoforos Kontakis, Rectorul Academiei Eclesiastice din Tesalonic, în cuvântul său de salut a ținut să precizeze că se simte onorat de prezența distinșilor membri ai Asociației și urează bun venit acestora. Pr. Prof. dr Ioan Tulcan, Președintele IAODT, a arătat, în mesajul său, care sunt obiectivele acestei asociații înființate la Arad acum cinci ani precum și o scurtă prezentare a realizărilor de până acum, aducând mulțumiri gazdelor și organizatorilor pentru primirea călduroasă și pentru efortul acestora, ținând seama de contextul socio-economic, de a menține continuitatea acestor întruniri. Cuvinte de bun venit s-au adresat și din partea Prof. dr. Ioannis Kaimakis și a Prof. dr. Christos Ikonomou, de la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic.

Pe parcursul acestei zile s-au prezentat următoarele referate: Dr. Pyotr Mikhailov, de la Universitatea Umanistă Ortodoxă Sf. Tikhon din Moscova/Rusia: The Competence of Rationality in Christian Theology according to the Great Cappadocians ( Funcția raționalității in teologia creștină după marii părinți capadocieni); Dr. Despina Prassas, de la Colegiul din Providence, Rhode Island/USA: To the Limits of Reason and Beyond: St. Gregory the Theologian’s Theological Orations (Limitele rațiunii și dincolo de ea: teologia Cuvântărilor Teologice a Sf. Grigorie de Nazianz); Dr. Peter Bouteneff, de la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vladimir, New York/USA: The Transfiguration of Reason in Ps. Dionysius (Transfigurarea rațiunii la Pseudo Dionisie); Pr. Dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Ilarion V. Felea’ din Arad/Romania): The Importance of Human Reason in Knowing God according to St. Maximus the Confessor (Importanța rațiunii umane în cunoașterea lui Dumenzeu după Sf. Maxim Mărturisitorul); Dr. Alexey Fokin, de la Institutul Filosofic din Moscova/Rusia: The Rational Methods in Latin Patristic Trinitarian Dogma (Metodele raționale în dogma trinitară latină); Dr. Michel Stavrou, de la Institutul Sf. Serghie din Paris/Franța), La raison illuminée par la foi dans la théologie byzantine du XIIIe siècle (Rațiunea iluminată de credință în Teologia bizantină a sec. al XIII-lea); Dr. Stavros Yangazoglou, de la Universitatea Greacă din Patras/Grecia): Discours théologique et expérience ecclésiale lors du conflit hésychaste (XIVe siècle) (Discursul teologic și expereința eclesială în timpul controversei isihaste a sec. XIV.); Dr. Christoph Schneider, de la Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe din Cambridge/UK), Beyond the Limits of Reason: Reflections on Pavel A. Florensky’s „The Pillar and Ground of Truth” (Dincolo de limitele rațiunii: Reflecții asupra lucrării lui Pavel Florensky „Stâlpul și temelia adevărului”); Dr. Pantelis Kalaitzidis, de la Academia Teologică din Volos/Greece), La théologie comme science et doxologie : logocentrisme, apophatisme et theologie mystique chez quelques théologiens orthodoxes contemporains (Teologia ca știință și doxologie: logocentrism, apofatism și teologie mistică la câțiva teologi ortodocși contemporani).

În seara aceleiași zile, participanții au vizitat Mănăstirea Vlatadon și Institutul de Cercetări Patristice găzduit aici. Institutul se află sub patronajul Patriarhiei Ecumenice, fiind condus de către Prof. dr. Georgios Martzelos. Prin amabilitatea sa au fost vizitate departamentele centrului și au fost oferite informații legate de istoricul, rolul, obiectivele și manifestările organizate de acest institut.

A doua zi, Vineri, 24 iunie, s-au prezentat alte referate: Dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Ilarion V. Felea’ din Arad/România): The Function of Human Reason in the God-Man-World Relationship as Reflected in Fr Dumitru Staniloae’s Annotations in the Romanian Philokalia (Funcția rațiunii umane in relația Dumnezeu-om-lume reflectată în notele Pr. Dumitru Stăniloae la Filocalia Română); Dr. Nicolae Răzvan Stan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova/România: The Function and Limits of Mind in Dogmatic Knowledge According to Father Stăniloae’s Teachings in the Explanatory Notes On Patristic Works Published in the „PSB” Collection (Rolul și limitele minții umane în cunoașterea dogmatică potrivit învățăturii Părintelui Stăniloae exprimate în notele de subsol din colecția „Părinți și scriitori bisericești”); Pr. Dr. Nikolaos Loudovikos, de la Academia Bisericească din Tesalonic, Greece: Maximus the Confessor and Thomas Aquinas: The Limitations of Reason in Dogmatic Theology (Sf. Maxim Mărturisitorul și Toma de Aquino: limitele rațiunii în teologia dogmatică); Rev. Dr. Nicolae Mosoiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univ. „Lucian Blaga” Sibiu/Romania): „We have the mind (nous) of Christ” (1Cor 2:16) – Rational and Spiritual Knowledge of God’s Creation (Noi avem mintea lui Hristos 1 Cor. 2, 16) – Cunoașterea rațională și spirituală a lui Dumnezeu în creație), Dr. Georgios Martzelos, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic /Greece): Reason and Revelation according to Luther and to Orthodox Tradition (Rațiunea și revelația duoă Luther și după Tradiția Ortodoxă), Pr. Dr. Adrian Niculcea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” Constanța/România): Modern Discourse about God: „Natural Theology” or „Biblical Theology” (Barth’s Criticism of „Natural Theology:” One Possible Orthodox Response (Discursul modern despre Dumenzeu: „Teologie Naturală” sau „Teologie biblică”(Critica lui Barth asupra „Teologiei Naturale”: Un posibil răspuns orthodox); Pr. dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Boylai” Cluj/Romania: The Participative Logic and the Iconic Ontology of Theological – Ecclesiastical Knowledge (Logica participativă și ontologia iconică a cunoașterii teologic-eclesiale), Dr. Aristotle Papanikolaou, de la Centrul Teologic Lincoln a Universității Fordham, New York/USA): The Role of Reason in the Formulation of the Dogma of the Trinity (Rolul rațiunii în formularea dogmei trinitare).

Aceste prezentări au fost animate de interesante și provocatoare discuții pe marginea temelor tratate, apreciindu-se beneficiile multiple pe ce le aduce o astfel de manifestare pentru cercetarea teologică.

Dimineața celei de-a treia zi, a fost dedicată problemelor administrativ-organizatorice, Adunarea generală a Asociației, fiind prezidată de către comitetul director format din Pr. Prof. Ioan Tulcan – președinte, Prof. Michel Stavrou și Prof. Peter Bouteneff – ca vicepreședinți, oficiul de secretariat fiind împlinit de către Pr. Filip Albu. Astfel, a fost elaborat un document final ce urmează a fi dat publicității în curând; s-a făcut o dare seamă privind bugetul asociației; au fost admiși noi membrii în această organizație și s-au purtat discuții privind data, locul și tema viitoarei întâlniri din anul 2013. Intenția mai veche privind înființarea unei reviste a fost rediscutată, o comisie de analiză fiind instituită acum pentru observarea diferitelor posibilități de materializare a acestei inițiative.

După încheierea ședinței, participanții au fost oaspeții Mânăstirii Sf. Ioan Prodromitul din Veria, vizitându-se și peștera Sf. Grigorie Palama. De aici, s-a coborât în orașul Veria pentru a face un tur al celor mai importante obiective: locul de unde a predicat Sf. Ap. Pavel precum și diferite biserici și paraclise din oraș.

Încheierea Simpozionului s-a făcut Duminică 26 iunie, odată cu participarea la Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul Academiei din Tesalonic.

Comentarii Facebook


Știri recente