Ședința de încheiere a lucrărilor Primului Sinod Ecumenic

Încheierea lucrărilor Primului Sinod Ecumenic din istoria Bisericii s-a făcut în mod pașnic, atât împăratul, cât și episcopii prezenți luându-și rămas-bun în cele mai cordiale relații. Cu toate acestea, în discursul de final, Sfântul Constantin cel Mare a ținut să precizeze câteva aspecte funda­men­tale ce trebuiau respectate pe viitor, astfel încât roadele lucrărilor sinodale să nu fie pierdute. Ne vom concentra în cele ce urmează asupra mesajului în cauză.

Pentru a putea ana­liza discursul îm­pă­ratului Constantin cel Mare, suntem nevoiți să apelăm din nou la biografia sa realizată de Eusebiu de Cezareea. Cu privire la în­cheierea lucrărilor sinodale, acesta ne precizează urmă­toa­re­le: „Cele hotărâte îm­preună au fost pe dată întărite printr-un act semnat de fiecare (epis­cop). După încheierea lu­cră­rilor, împăratul a descris sino­dul drept cea de-a doua iz­bândă purtată de el asupra vrăj­ma­șului Bisericii și a hotărât sărbătorirea evenimentului spre slava lui Dumnezeu” („Viața lui Constantin cel Mare”, trad. Radu Alexandrescu, în col. PSB, vol. XIV, EIBMBOR, București, 1991, p. 131). Acordul episcopilor și armonia învă­țăturii lor sunt subliniate în acest scurt pasaj, dar, ca un adevărat semi-arian și bun prieten cu Eusebiu de Nicomidia, principalul sus­ținător al ereziei ariene, Eusebiu de Cezareea, nu ne spune absolut nimic despre decizia sinodală cu privire la con­damnarea în cauză a în­vă­țăturii greșite. Acest fapt rezultă cu ușurință și din analiza atentă a discursului împă­ratului Constan­tin cel Mare rostit cu oca­zia încheierii lucrărilor Sino­dului Ecumenic de la Niceea. Doar partea introductivă a alocuțiunii conține u­ne­­le referiri vagi la neîn­țe­le­ge­ri­le privind credința adevărată, în timp ce cuprinsul și încheierea sunt dedicate exclusiv problemei stabilirii corecte a datei Paștilor. Considerăm că singura expli­ca­ție constă într-o manevrare abi­lă de către Eusebiu a ade­vă­ra­tu­lui discurs, prezentat într-o ma­ni­eră care evită explicit men­ți­o­na­rea crizei ariene și condam­na­rea ereziei de către episcopii prezenți la Sinod. Iată debutul discursului: „Încredin­țându-mă eu (Constantin cel Mare, n.r.) din fericita întor­să­tură pe care au luat-o lucrurile la noi cât bine se poate ascunde în puterea lui Dumnezeu, socotit-am că cea mai frumoasă țintă pe care mi-aș putea pune-o în viață ar fi să fac așa încât fericitele mul­țimi intrate în Biserica univer­sa­lă să poarte în ele o singură cre­dință, o dragoste neîntinată, pre­c­um și cuvioșia cea într-un sin­gur gând în fața lui Dum­nezeu, stăpânul nostru, al tuturor” („Viața lui Constantin cel Mare”, p. 132), Eusebiu prezintă într-o manieră generală ade­văratul scop al întrunirii episcopilor la Sinodul Ecumenic de la Niceea. Astfel, ni se vorbește despre o credință unică pe care mulțimile care intraseră în Biserică trebuia să o îm­părtășească, atribuind ade­văratul motiv unei catehizări „universale”. El exclude explicit erezia ariană din discuție, în acest mod folosindu-se de motivul unității, atât de drag împăratului Constantin cel Mare și pe care acesta îl utiliza din belșug în corespondența sa cu episcopii și teologii ortodocși ai vremii.

Convocarea episcopilor doar pentru un simplu acord?

În continuare, se spun următoarele: „Dar întrucât în această privință nu se putea ajunge la o rostuire nepărtinitoare și nestrămutată altfel decât prin convocarea tuturor – sau măcar a majorității – epis­co­pilor și prin amănunțita cer­ce­tare a fiecăruia în legătură cu articolele preasfintei voastre credințe, voi n-ați pregetat a vă aduna – ba încă a veni în nu­măr cât mai mare (voi adău­ga aici că am fost eu însumi de față, ca și cum aș fi făcut parte din cinul vostru; de ce să o tăgăduiesc de vreme ce faptul de a mă fi pus, alături de voi, în slujba aceluiași scop, îmi face atâta bucurie?)” („Viața lui Constantin cel Mare”, p. 132). Eusebiu de Cezareea modifică din nou unghiul de atac al discursului. Sinodul este prezentat drept o întrunire la care fiecare episcop trebuia să fie cercetat în legătură cu articolele preasfintei credințe. Așadar, voalat ni se precizează că a existat o problemă de cre­dință care trebuia soluționată, dar nu ni se spune în ce a constat aceasta și cât de importantă a fost. Introducerea discursului se încheie cu ur­mă­toarele cuvinte: „Așa, lucrurile au fost cercetate cu cea mai mare luare-aminte, toate, până ce – în duh de înțelegere și unire – a ieșit la lumină și cu­ge­tul cel plăcut lui Dumnezeu, pretutindeni veghetorul, și până nu le-au mai rămas, dihoniei și îndoielii într-ale cre­dinței, nici cea mai mică urmă de loc” („Viața lui Constantin cel Mare”, p. 132). În tot discursul în cauză nu regăsim termenul de erezie, nici pe cel de aria­nism. Ni se precizează la modul general că era necesară o mărturisire a credinței ortodoxe și că s-a ajuns la o armonie desăvârșită în cadrul lucrărilor sinodale. Discursul se îndreaptă apoi exclusiv asupra stabilirii datei pascale.

Este textul autentic sau nu?

În mod clar nu putem vorbi despre o lipsă totală de autenticitate. Textul a fost scris de Sfântul Constantin cel Mare, dar pretutindeni se vede influența lui Eusebiu de Ceza­reea și a lui Eusebiu de Ni­comidia. Personal, consider că discursul nu a fost rostit în această formă, ci a fost ușor modificat, atât prin reformularea unor aspecte introductive (ne vine greu să credem că Sfântul Con­stantin cel Mare nu ar fi menționat deloc aria­nismul drept problemă principală discutată în cadrul lucrărilor sino­dale și nu ar fi cerut în mod expres eradicarea ei), cât și prin adăugarea a două sau trei paragrafe pri­vind argumentele principale în favoarea stabilirii unei date comune a sărbătoririi Paștilor. De vreme ce lucrarea în cauză nu este varianta finală pe care dorea Eusebiu să o pu­blice și ținând cont că el a trăit încă trei ani după moartea Sfân­tului Constantin cel Mare, până în anul 340, suntem convinși că multe pasaje au fost mo­dificate într-o oarecare mă­sură, iar discursul analizat anterior se numără printre ele. Așa­dar, nu putem atribui îm­pă­ratului Constantin lipsa de precizie în privința arianismului pe care o regăsim în discursul final rostit la încheierea lu­crărilor Primului Sinod Ecu­menic. O putem atribui însă încercării de falsificare a realității istorice întreprinse de Eusebiu de Cezareea, care dorea astfel să susțină în continuare o imagine coruptă a ine­xistenței arianismului ca erezie. Adesea, suntem nevoiți să trecem dincolo de mărtu­riile istorice pentru a putea ve­dea adevărul, iar în acest caz avem de-a face cu o sursă a cărei cre­dibilitate trebuie pri­vită cu multă prudență și cu o acrivie deosebită. În mate­rialul ur­mător vom discuta stabilirea datei de prăznuire a Paștilor efectuată în cadrul lucrărilor sinodale și importanța pe care o acordă acestui eveniment Sfân­tul Constantin cel Mare. Din episodul de astăzi trebuie să reținem un principiu-cheie: atât timp cât cuvintele unei persoane nu sunt scrise cu propria ei mână, biograful poate ajunge să mis­tifice anumite aspecte cu bună- știință, în special în cazul personajelor semnificative ale istoriei. De aceea, în fața unui text de acest gen, să cercetăm mai întâi sinceritatea biografului, pentru a nu cădea în capcana primirii unei imagini greșite, așa cum au pățit foarte mulți istorici occidentali în privința Sfântului Constantin cel Mare.

Comentarii Facebook


Știri recente