Primul deceniu de cotidian creştin în România (2005 – 2015)

Cotidianul Pa­triar­hiei Române, Zi­arul Lumina, îm­pli­­neşte astăzi, 7 fe­bruarie 2015, 10 ani de apa­riţie neîntreruptă. În cele peste 3.000 de numere care au fost publicate până acum, pulsează viaţa Bisericii din anii de început ai acestui al treilea mileniu creştin. Cu mijloacele specifice presei scrise, dar şi prin dinamica ediţiei online, ziarul îşi împlineşte cu smerenie şi speranţă vocaţia de cronică vie a spiritualităţii ortodoxe româneşti în contextul cultural şi social-economic actual.

Lansat ca noutate publicistică la Iaşi, de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în anul 2005, chiar în ziua când vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist împlinea 90 de ani, primul cotidian creştin din România şi, până în prezent, singurul cotidian creştin ortodox din lume, Ziarul Luminaa cunoscut la Bucureşti, din anul 2007, o evoluţie ascendentă, în plan editorial şi tipografic, precum şi în privinţa extinderii ariei de difuzare către cititori. Tirajul zilnic îl aşază astăzi între cotidienele importante din ţara noastră.

Fondat pe conştiinţa mărtu­risitoare a valorilor creştine în societate, cotidianul Patriar­hiei Române este, dintr-odată, un mijloc de comunicare internă şi o cale de transmitere a frumuseţilor spirituale, morale şi artistice către un public larg, deschis dialogului şi receptiv pentru cooperare în promo­varea personalităţilor şi proiec­te­lor luminoase.

Articolele de actualitate religioasă sunt completate de inter­viuri şi reportaje realizate la parohii şi mănăstiri, în ţară şi în străinătate, tematicilor teologice le stau alături abor­dări, din perspectiva creştină, ale unor domenii care privesc viaţa socială şi rămân mereu de actualitate: educaţie, sănă­tate, cultură, patrimoniu natural şi spiritual. Păstrătoare şi promotoare a valorilor perene, Biserica veghează ca sina­xarele şi chipurile sfinţilor, precum şi memoria recentă a jertfelniciei să fie cultivate prin toate mijloacele de comunicare.

Prin Ediţia Naţională şi prin ediţiile regionale, realizate cu sprijinul centrelor mitropolitane din ţară, Ziarul Lumina a devenit un temeinic mijloc de susţinere a activităţii misio­nare a Bisericii. Alături de Lu­mina de Duminică şi Vestitorul Ortodoxiei, în triada Publi­caţiilor LUMINA, şi împreună cu celelalte componente ale Cen­trului BASILICA al Pa­triar­hiei Române, cotidianul împărtăşeşte cititorilor lumină din lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune.

Într-o societate marcată de şocurile imprevizibile ale tran­ziţiei, într-un peisaj mediatic dominat de senzaţional şi agresivitate, ZiarulLumina şi-a propus permanent să aşeze în prim-plan valorile morale şi spirituale tradiţionale sau pe­rene, cultivând totodată res­pec­tul faţă de demnitatea umană şi principiile deontologiei jurnalistice.

Lucrare misionară dina­mică, proiectul editorial alPublicaţiilor LUMINA se bucură de binecuvântarea şi sprijinul permanent al Bisericii, iar cronica evenimentelor bise­riceşti şi sinteza realităţilor din societatea de azi sunt prezentate cu acrivie profesională de tineri teologi şi jurnalişti, în­dru­maţi cu înţelepciune şi respon­sabilitate de părintele Nicolae Dascălu.

Cu mijloacele jurnalistice clasice şi cu trăsături specifice elanului misionar al Bisericii noastre, trăsături izvorâte din bucuria credinţei, mesajul Ziarului Lumina contribuie la promovarea educaţiei tinerei generaţii, cultivând credinţa creştină şi valorile care stau la temelia culturii şi civilizaţiei europene moderne: libertate şi responsabilitate, dreptate şi so­lidaritate, progres şi spe­ranţă.Ziarul Lumina şi săptămânalul Lumina de Duminică oferă constant informaţii proaspete desprelucrarea pastorală, spi­rituală şi cultural-educativă a centrelor eparhiale, a paro­hiilor şi mănăstirilor, a insti­tuţiilor bisericeşti culturale şi sociale din întreaga ţară şi din diasporă.

Într-o lume în care educaţia tinerilor noştri este puternic influenţată de secularism şi sincretism, superficialitate şi dezinteres faţă de patrimoniul spiritual şi cultural tradiţional, ostenitorii cotidianului Pa­triarhiei Române pun în lumină, prin documentarele, interviurile şi reportajele reali­zate sub semnul unei respon­sabilităţi comune, pilda multor personalităţi româneşti, care prin cultura, erudiţia şi profesionalismul lor sunt repere apreciabile. Astfel se realizează un ziar echilibrat, care îi ajută pe tineri să înţeleagă că pre­zentul lor se sprijină şi pe jertfelnicia generaţiilor anterioare simbolizate de crucile din cimitir, unde odihnesc părinţii, bunicii şi străbunicii multor români de azi.

Conţinutul spiritual, cultural-educaţional şi social-filantropic al vieţii bisericeşti, adunat cu migală în paginileZiarului Luminaprin mărturii concrete, s-a rostuit tematic, sub forma volumelor tipărite, în Colecţia Media Christiana – Seria LUMINA a Editurii TRINITAS, ca o contribuţie la îmbogăţirea tezaurului cultural naţional.

La acest moment aniversar prilejuit de împlinirea a 10 ani de apostolat mediatic al cotidianului ortodox LUMINA, adu­cem mulţumire Preasfintei Treimi şi pomenim în rugă­ciune pe toţi cei care au ostenit şi ostenesc la această lucrare misionară sfântă de cultivare a conştiinţei şi unităţii eclesiale româneşti azi. Aniversarea primului deceniu de cotidian creştin în România este acum ceasul bucuriei de-a vedea roadele cultivate cu iubire smerită, răbdare şi jertfelnicie. Cu această bucurie sfântă, felicităm pe toţi ostenitorii, tipografii, binefăcătorii şi cititorii Publicaţiilor LUMINA şi ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos – „Lumina lumii“ (Ioan 8, 12) să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în lucrarea lor misionară viitoare.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj adresat cu prilejul împli­nirii a 10 ani de apariţie neîn­­treruptă a Ziarului Lumina, 7 februarie 2015.

Comentarii Facebook


Știri recente