Mesajul PF Părinte Patriarh Daniel adresat Bisericii Ortodoxe a Greciei, la trecerea la cele veșnice a PF Arhiepiscop Hristodoulos

Inaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și preacucernici părinți,

Iubiți credincioși și credincioase ai Bisericii Ortodoxe a Greciei,

Întreaga Biserică Ortodoxă Română a primit, cu profundă tristețe creștinească, vestea plecării din aceasta lume a preaiubitului nostru frate în Hristos și coliturghisitor, vrednicul de pomenire Hristodoulos, Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade. Plecarea sa dintre noi reprezintă o mare pierdere nu doar pentru Biserica Ortodoxă, ci și pentru întreaga creștinătate, în general.

Dăruit de Dumnezeu cu harisme cu totul speciale pentru împlinirea misiunii sfinte de arhipăstor, pururea-pomenitul nostru frate în Hristos Hristodoulos s-a remarcat prin vasta sa cultură teologică, juridică și estetică.

Desăvârșit orator bisericesc și păstor dinamic, a fost luminat de Dumnezeu știind să se apropie cu părintească dragoste de toate categoriile de credincioși, contribuind astfel la apropierea Bisericii de popor și a poporului de Biserică. S-a preocupat de păstrarea și promovarea credinței și a ethosului proprii Ortodoxiei, concretizate într-o etică socială misionară. Adormitul întru Domnul a fost, în același timp, sensibil la transformările culturale și de mentalitate din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social și economic, ci, mai cu seamă, în cel spiritual. În acest sens, a acordat o atenție deosebită tineretului, în procesul de educație al acestuia, pentru a-i pregăti pe tineri în fața provocărilor lumii de azi. În viziunea Preafericitului Părinte Hristodoulos, Biserica are îndatorirea să fie prezentă și activă în societate, manifestând astfel libertatea și vocația sa misionară, izvorâte din iubirea lui Hristos pentru oameni.

Credincios următor rugăciunii Domnului „ca toți să fie una” (Ioan 17, 21), Preafericitul Părinte Hristodoulos s-a remarcat ca fervent apărător și susținător atât al unității panortodoxe, cât și al eforturilor de apropiere pe plan pancreștin, precum și al bunei înțelegeri între popoare.

Totodată, și-a dedicat mare parte din activitatea sa apropierii între oameni de știință și de credință, indiferent de orientarea lor confesională sau convingerile lor filosofice, considerând că dialogul dintre aceștia este benefic într-o lume multiculturală dorniă de unitate, dar amenințată de spectrul diviziunilor.

Adânc încrustate în memoria poporului nostru binecredincios vor rămâne cele trei vizite prietenești și frățești făcute în România, în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Cu aceste binecuvântate prilejuri, Universitățile din Iași și Craiova au avut bucuria de a-i acorda înalte titluri academice, ca semne ale recunoașterii contribuției deosebite pe care Arhiepiscopul Hristodoulos a adus-o la promovarea Ortodoxiei și a valorilor sale nepieritoare, în lumea contemporană.

Considerăm că este o datorie de conștiință să mulțumim, în acest moment, pururea-pomenitului Arhiepiscop Hristodoulos pentru dragostea deosebită arătată față de Biserica Ortodoxă Română și poporul român, în general. Din izvorul experienței și înțelepciunii sale s-au adăpat milioane de credincioși români, care s-au simțit încurajați și susținuți prin cuvânt și pildă în credința și speranșa lor. Mai mult, în momente de grele încercări pentru poporul român, pricinuite de calamități naturale, la inițiativa nemijlocită a Arhiepiscopului Hristodoulos, numeroase localități au primit ajutor generos din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei. De asemenea, cu binecuvântarea sa, foarte mulți studenți și doctoranzi români au beneficiat de burse pentru studii, iar profesori de teologie au efectuat stagii de perfecționare la universitățile din Atena și Tesalonic. La mai buna cunoaștere și apropiere între credincioșii Bisericilor noastre au contribuit și nenumăratele pelerinaje organizate la locuri sfinte și de importanță istorică din Grecia și România, la îndemnul și cu sprijinul efectiv acordat de fericitul întru adormire.

Cu siguranță că, în ultima parte a vieții sale, cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica” (Coloseni 1, 24) au căpătat o semnificație cu totul aparte, personală, în slujirea turmei încredințate lui spre păstorire de Arhiereul Cel Mare.

Pentru tot ceea ce a reprezentat fericitul de acum întru pomenire Arhiepiscop Hristodoulos, fratele nostru în Hristos, pentru credincioșii români și pentru România, precum și pentru întreaga Ortodoxie și pentru toată lumea creștină și necreștină, aducem un pios omagiu de recunoștință, prețuire și rugaciune fierbinte înaintea Tronului Ceresc, fiind încredințați că Hristos, pe Care L-a slujit întreaga sa viață, va rândui sufletul lui în comuniunea sfinților slujitori, împreună cu drepții și cu îngerii din ceruri.

Veșnică să-i fie pomenirea!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente