Înălțarea Domnului în predicile Fericitului Augustin

Astăzi a început să strălucească pentru noi ziua sfântă și solemnă a Înăl­ță­rii Domnului nostru, Iisus Hristos: „Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Psalmul 117, 24). Hristos s-a pogorât, iadul s-a deschis! Hristos s-a înălțat, cerurile s-au luminat. Hristos pe cruce, să batjocorească cei înnebuniți de mânie! Hristos în mormânt, să mintă paznicii! Hristos în iad, să fie văzut de toți cei adormiți; Hris­tos în cer, să creadă toate neamurile!

(Predica 265/A, 1)

Hristos – Dumnezeu deasupra noastră și om printre noi

Fraților, voi știți că Domnul nostru, Iisus Hristos, s-a făcut pentru noi ceea ce suntem noi1, dar totuși a rămas și în acel chip, în care este egal cu Tatăl2. Căci noi credem că Fiul lui Dum­nezeu a devenit părtaș al slă­biciunii noastre, fără a fi lip­sit de măreția Sa. Prin urmare, aceasta este credința noas­tră: Hristos este Dum­nezeu deasupra noastră și om printre noi.

(Predica 265/A, 2)

Realitatea Înălțării Mântuitorului cu trupul

Domnul nostru, Iisus Hris­tos, după ce a înviat din morți, vrând să le dovedească, printr-o mărturie cu totul neîndoielnică și de încredere, că a înviat în același trup, în care a atârnat pe cruce, a mai stat îm­pre­ună cu apostolii Săi patruzeci de zile, intrând și ieșind, mân­când și bând (cf. Fapte 10, 40-41). Aceasta a trebuit să se întâmple, ca să fie întăriți în cre­dință cei care se îndoiau, să fie vestit ade­vărul Evangheliei urmașilor, să le arate celor credincioși viitoarea ne­stri­că­ciu­ne a trupului lor și nemu­ri­rea, în acea fericire veșnică și ca să fie combătuți oamenii răi care cunoșteau despre Dum­nezeu și învățau altceva decât adevărul. După înviere, s-a înăl­țat la cer în același trup în care, după ce a murit, s-a po­gorât la iad. De bună seamă, a așezat, în cer, lăcașul trupului său nemuritor, pe care El În­suși și L-a creat în pântecele Maicii Fecioare.

(Predica 265/B, 1)

Am fost făcuți moștenitori ai vieții veșnice

Așadar, și a murit viața și a rămas în ființă viața, și a înviat viața și prin moartea sa, uci­gând moartea, ne-a dat nouă via­ță. „Moartea a fost înghițită de biruința” (1 Corinteni 15, 54) lui Hristos, Care este viața veșnică. Deci, după cum a spus apostolul: „a înghițit moartea ca noi să fim moștenitori ai vieții” (cf. 1 Petru 3, 22). Am devenit moștenitori ai vieții veș­nice prin Hristos, prin Care am fost izbăviți de moartea veșnică și ale Cărui mădulare noi suntem, mai presus de orice în­do­ia­lă. În a patruzecea zi, adică astăzi, Domnul Iisus s-a urcat la cer, în timp ce apostolii pri­veau și se minunau (cf. Fapte 1, 9), iar în vreme ce ei stăteau acolo și vorbeau, pe neaștepta­te, un nor L-a luat și a fost dus de la ei în cer. (Predica 265/B, 5)

Hristos și Biserica

Și ce a spus despre Biserică? „Și peste tot pământul slava Ta. Înalță-Te peste ceruri, Dum­nezeule!” Noi nu L-am vă­zut pe Hristos. Apostolii L-au văzut. Ei erau acolo. El i-a adus pe muntele Măslinilor (cf. Fapte 1, 12) și ei L-au întrebat în legătură cu sfârșitul lumii, iar El le-a răspuns: „Nu este al vostru a ști vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veți primi putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea, până la marginea pământului. După ce a spus acestea, un nor L-a luat” (Fapte 1, 7-9).

După aceste cuvinte nu a vrut să mai spună nimic. A vrut ca acestea să fie ultimele cuvinte, prin care să ne să­dească în inimi, cât mai adânc, Biserica Sa care urma să se întindă în toată lumea, deoa­rece mulți aveau să își facă turmele lor, să adune învățăcei după ei și să facă erezii și schisme, în diverse locuri. Vița-de-vie ocupă totul, acolo unde au fost tăiate mlădițele. Mlă­dița rămâne acolo unde a fost tăiată. Vița-de-vie crește și se întinde peste tot, ocupă totul. La fel a făcut și Biserica.

El a dăruit Biserica, după cum a făgăduit, mirele a dat mi­reasa. (†¦) Care este slava Ta? Este Biserica Ta, mireasa Ta. (†¦) Cu adevărat, mare tai­nă! Am fost invitați la nuntă și noi înșine suntem nunta. La nunțile oamenilor, una este mireasa și alții sunt nuntașii. Noi suntem și nuntași și tot noi suntem și mireasa. Căci noi suntem Biserica și suntem invitați în Biserică? Și pentru ce am fost invitați? Preaiubiților, dacă acum s-a împlinit, dacă acum vedem, dacă acum vedem că s-a împlinit, dacă nu poate fi tăgăduit ceea ce spunem: „Peste tot pământul s-a întins slava Ta”, când va fi venit mi­rele, ce vom fi? O, dacă am păs­tra ceea ce am primit!

(Predica 265/E, 4)

(Traducere din limba latină de Corneliu Clop)

1 †‘Și-a asumat firea omenească.

2 †‘Firea dumnezeiască.

(Articol preluat de pe www.ziarullumina.ro)

Comentarii Facebook


Știri recente