Cine ți-a spus ție că ești gol?

Adam cel vechi, că­zut în păcatul neascultării de Dum­nezeu, s-a trezit în starea omului golit de frumu­sețea chipului celui dintâi zidit, prin care firea umană era curată asemenea pruncilor nepri­hă­niți în plinătatea comuniunii dum­nezeiești și veșnice. Pentru restaurarea firii umane a omului, plămădit ca cea mai minu­nată creație, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Cel iubit, Răs­cum­pă­rătorul, Care S-a golit de slavă, fără a simți o știrbire și a primit cea mai adâncă smerenie, ascultarea față de Tatăl, acceptând pătimiri, batjocură și ocară din partea omului, iar în cele din urmă răstignirea pe Cruce. Acest act unic și sfânt, cu dimensiuni cosmice, avea să fie începutul mântuirii noastre prin îndemn la ascultare prin smerenie, la pocăință și îndreptare, la sfințire prin virtute. De la Adam cel vechi la Adam cel Nou, Hristos Domnul și Dumnezeul nostru nu este altceva decât o trecere de la moarte la Viață și de pe pământ la cer.

Întrebarea Cine ți-a spus ție că ești gol? reprezintă cea mai profundă cugetare și chemare la pocăință spre asemănarea cu plăcuții sfinți ai Mântuitorului Hristos. Dumnezeiasca întrebare are capacitatea de a se ra­mifica și diversifica în mulțime de întrebări ce ar putea cu­prinde întreaga teologie a Sfinților Părinți și a răspunde la unele întrebări existențiale. Iată doar câteva din aceste întrebări folositoare de suflet: Cine ți-a spus ție, omule contemporan, cu­prins de nenumăratele griji coti­diene, că lumea aceasta e unică și că în ea este toată slava omului, că trupul omenesc este ase­me­nea animalelor cu patru pi­cioare sau celorlalte vie­țui­toare? Cine ți-a spus ție că cerul, pă­mântul, marea și toată creația sunt rezultatul unor în­tâmplă­ri neprevăzute, că în­treaga frumusețe a lumii acesteia a apărut din neant? Cine ți-a spus ție că nu este iubire, voință, sentiment și rațiune, că te asemeni cu dobitoacele cele ne­cuvântătoare și că ai incapaci­ta­tea de a te ridica și de a striga și de-a ieși din temnița păcatelor ce­lor multe și grele? Cine ți-a spus ție că ești legat în lanțuri și-n obezi de mulțimea de păcate și fărădelegi și că nu mai poți primi iertare și că pentru tine nu este mântuire? Ori cine ți-a zis ție că păcatul nu este chiar o nenorocire și că Dum­nezeu va ierta pe om la sfâr­șitul lui sau al întregii lumi, indiferent câte păcate a săvârșit în întreaga viață, amăgind min­tea multor oameni, depăr­tân­du-i tot mai mult de Adevăr și de fo­loasele lui? Sau cine ți-a spus ție că nu este Înviere și Viață, nemurire și osândă, că lumea se sfârșește odată cu lumea și că dincolo de ea nu mai e nimic, că trupul omenesc se dă descompunerii și că omul rămâne supus stricăciunii și nu se va mai ridica niciodată din pământul din care a fost alcătuit?

Cine ți-a spus ție că trebuie să fii dezgolit de dinafară prin duhul proeminent al modei actu­ale, care insistă tendențios și agresiv, atentând la integritatea firii umane chemată spre sfin­țire și îndumnezeire sau pe di­năuntru prin amânarea sau ne­pă­sarea cunoașterii de Dum­nezeu? Sau cine ți-a zis că firescul stă tocmai în anormalitate și că întreaga goliciune reprezintă o stare de fapt concepută în așa fel încât să pară că așa a fost creată? Cine ți-a spus că nu poți participa la creație prin nașterea și creșterea copiilor în duhul iubirii milostive, în trăirea cea firească a viețuirii pe pământ, în armonie și bună înțelegere ziditoare? Cine ți-a spus că e folositor să te lași îndoctrinat de cele mai prăpăstioase concepte pă­gâne, de ideile bolnăvicioase ale vrăjmașilor văzuți și nevă­zuți prin care te golești cu totul de suflarea cea dumnezeiască? Cine ți-a semănat neghina în suflet și ți-a îngreunat creșterea duhovnicească, făcându-te ala­mă sunătoare și ghival răsu­nător? Cine ți-a spus să te lepezi de adevărata tradiție spirituală în care te-ai născut și prin care ai primit botezul iertării pentru un blid de mâncare atât de trecător? Cine ți-a zis să lepezi portul românesc, graiul stră­moșilor, hora care ne-a unit de secole, să-ți vinzi țarinile stră­i­ni­lor, pentru care vitejii de altădată au vărsat mult sânge?

Cine ți-a spus că Hristos nu este Domnul, că trebuie să așteptăm pe altcineva, care să ne învețe pe noi toate, sau chiar a și venit și se află în cămări ascunse și neștiute de nimeni? Cine ți-a zis că nu-i Treime, Doime, Unime și că nu știi să te închini în Duh și-n adevăr, că Sfânta Cruce este doar un semn, nu și-o lucrare de sfințire și de binecuvântare? Cine se oferă să te învețe tainele dumnezeirii, când tu te-ai botezat în numele Sfintei Treimi și de prunc fiind ai fost închinat de nași și de părinți și încredințat Bisericii sub ocrotirea tuturor sfinților?

Cine ți-a spus ție că ești gol? (Fac. 3, 11)

(Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 16 martie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente