Ședință a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

În data de 21 februarie 2015, la Centrul de Conferinţe Providenţa din Iaşi, s-au desfăşurat lucrările şedinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. Întrunită sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, acest organism statutar a examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2014 şi bugetul eparhiei pentru anul 2015. Şedinţa a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Biserica „Sf. Proroc Daniel” din Iaşi. La şedinţă au mai participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundaţii sau asociaţii care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză în date şi în cifre a activităţii Arhiepiscopiei Iaşilor în 2014.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor)

**********************************

Continuitate şi înnoire

– reflecţii pe marginea activităţii Arhiepiscopiei Iaşilor în anul 2014 –

Botezul ne-a oferit şansa înnoirii noastre, începutul unei vieţi noi, în care suntem chemaţi să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. De aceea şi Sfântul Apostol Pavel ne învaţă, în epistola sa către romani: „Toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Romani 6, 3-4). Din moartea păcatului ne ridicăm prin taina pocăinţei, numită şi „al doilea botez”, care se face, de asemenea, început unei noi vieţi. Iar făptura cea nouă a noastră, fiind mlădiţă din viţa dătătoare de viaţă a Domnului (cf. Ioan 15, 5), nu poate fi decât în strânsă legătură cu cei prin care Dumnezeu a ales să lucreze în poporul Său. Precum trupul nostru nu este sănătos decât dacă este în deplina noastră ascultare, dându-ne putinţa de a ne coordona mişcările, tot aşa şi mădularele cele vii din trupul Bisericii nu pot lucra în bună rânduială fără a asculta de cei care sunt chemaţi pe diferitele trepte ale slujirii sacerdotale, toţi ascultând, astfel, de Însuşi Hristos, Care este Capul Bisericii. Tocmai spre o armonizare în acest sens, în anul ce s-a încheiat, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan şi Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoşăneanul au săvârşit Sfânta Liturghie, sfinte taine sau ierurgii în lăcaşuri de cult din toate cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor, au vizitat 194 de parohii, respectiv 65 de mănăstiri şi schituri din eparhie şi au săvârşit slujba de sfinţire sau de resfinţire a 32 de biserici. Anul trecut au fost hirotoniţi 28 de candidaţi, dintre care cinci din cinul monahal. De asemenea, itinerariul pastoral al celor doi ierarhi a inclus şi vizite la şcoli teologice, numeroase audienţe, întâlniri cu autorităţile locale sau prezenţa la diferite evenimente, participarea la şedinţe ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului eparhial şi ale Consiliului eparhial.

Model de vieţuire şi de desăvârşită dăruire lui Dumnezeu ne sunt sfinţii, cei ce alcătuiesc Biserica biruitoare. Pentru a birui şi noi, cei din Biserica luptătoare (de pe pământ), nu avem decât a conştientiza şi pune în lucrare cuvintele cu care „apostolul neamurilor” îi responsabiliza pe coloseni, arătându-le demnitatea de care s-au învrednicit prin botez, căci le spunea: „V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit” (Coloseni 3, 9-10). Au fost numeroase prilejuri de întâlnire cu sfinţii, în anul ce a trecut, mai ales în rugăciunile înălţate lui Dumnezeu din faţa sfintelor lor moaşte sau a icoanelor ce-i zugrăvesc. Un eveniment de o deosebită importanţă l-a constituit, în acest context, aducerea la Iaşi, în zilele sărbătorii Sfintei Parascheva, a moaştelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, de la a cărui moarte mucenicească s-au împlinit, în 2014, 300 de ani. Racla cu sfintele sale moaşte a fost adusă la Iaşi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de la biserica „Sf. Gheorghe – Nou” din Bucureşti.

Parohia şi mănăstirea – loc de mântuire

Lucrând pentru noi înşine şi a noastră mântuire, acasă, în parohie, în slujba la care suntem chemaţi, ostenindu-ne fiecare după puteri, să fim încredinţaţi că viaţa noastră se integrează organic şi în iconomia întregii Eparhii, ai cărei fii suntem. Arhiepiscopia Iaşilor cuprinde, în momentul de faţă, conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, 1.206 parohii şi 10 filii, grupate în 13 protopopiate, însumând 1.161 preoţi.

Poate unul dintre efectele cele mai nocive ale secularizării societăţii contemporane îl reprezintă însingurarea şi egoismul. Ca indivizi, oamenii arareori şi pentru scurt timp gustă din bucuria lucrului împreună. În Biserică însă, spre aceasta suntem chemaţi în toate zilele vieţii noastre. Căci „dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (II Corinteni 5, 17), ne spune cel care s-a convertit pe drumul Damascului. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, ca atare, intensificarea unităţii şi a misiunii Bisericii, lucrare ce a fost posibilă şi prin activitatea celor 3.479 de ostenitori, angajaţi în unităţile de cult şi subunităţile Centrului eparhial aflate pe raza celor trei judeţe – Iaşi, Botoşani şi mare parte din Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au desfăşurat activitatea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituţii bisericeşti.

Oricare ar fi locul nostru, dacă suntem din rândul mirenilor, din clerul bisericesc ori din cinul monahal, viaţa noastră devine viaţă a Bisericii, iar viaţa Bisericii este şi viaţa noastră, a fiecăruia. Căci „darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi” (I Corinteni 12, 4-6). La nivelul Eparhiei Iaşilor există 98 de aşezăminte monahale, dintre care 64 de mănăstiri şi 34 de schituri, în care se nevoiesc, un total de 1.937 vieţuitori (782 monahi şi 1.155 monahii). Anul trecut, au fost aprobate 37 tunderi în monahism şi 17 rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se, în aceste pridvoare ale Raiului, şi 28 de noi închinovieri (18 fraţi şi 10 surori de mănăstire). Misiunea călugărului nu s-a restrâns doar la cadrul delimitat de aşezământul monahal în care vieţuieşte, patru monahi şi o monahie fiind desemnaţi spre a susţine, în 2014, conferinţe în ţară sau în străinătate. Totodată, Sectorul Exarhat s-a implicat activ şi în organizarea Sinaxei monahale anuale cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor, dar şi în facilitarea unui sprijin financiar acordat de către Centrul eparhial unui număr de 31 de mănăstiri şi schituri ce s-au confruntat cu dificultăţi din punct de vedere material.

Copiii şi tinerii – viitorul sfânt al Bisericii

Nimeni nu poate să-şi înnoiască viaţa dacă nu va învăţa cum se face acest lucru. „Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12,2). Din aceste cuvinte, înţelegem că, atât prin învăţătura propriu-zisă, primită în biserici, în şcoli, la cateheze, din cărţi sau din alte surse de informare, dar mai cu seamă printr-o vieţuire conformă cu poruncile dumnezeieşti, gustând din dumnezeiasca dulceaţă a sfintelor taine, putem ajunge să primim de la Dumnezeu şi acest mare dar al „înnoirii minţii” noastre. Astfel curăţită, mintea noastră va putea să se hrănească din lumina cea necreată, întorcându-se, prin pocăinţă, de la împrăştierea către cele din afară, spre Împărăţia cea dinlăuntru. Iubitori de Dumnezeu şi de învăţătura Sa, în anul universitar 2013-2014, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, au fost înscrişi, la cursuri, 1.163 de studenţi, dintre care 30 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 118 candidaţi, 165 de studenţi au absolvit masteratul şi au fost acordate 9 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, 21 au fost din afara graniţelor ţării.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”. În cadrul celor nouă comisii în care aceşti tineri îşi desfăşoară activitatea, s-au pus în practică 1.200 de ore de voluntariat, 1.500 de ore de sesiuni de pregătire pe diverse teme şi peste 100 de proiecte. Şi pentru studenţi, dar şi pentru toţi cei pasionaţi de lectură creştină, pe parcursul anului 2014, au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” un număr de 2.373 volume, care au fost inventariate, încât fondul total existent la sfârşitul anului trecut se ridica la 127.132 de volume, din care 77.447 sunt prelucrate informatizat.

Responsabilitatea de a învăţa, de a ucenici în cele ale credinţei, ne revine în primul rând cu privire la propria noastră persoană, dar, deopotrivă, şi cu privire la cei spre care se îndreaptă grija noastră de părinţi, trupeşti sau duhovniceşti, de educatori sau de îndrumători. În cele şase seminarii, în care au activat 133 de profesori, au fost şcolarizaţi 1.062 elevi. În cadrul Seminarului de la Botoşani funcţionează şi o grădiniţă la care au fost şcolarizaţi, în cinci grupe, 135 copii, iar în cadrul Seminarului de la Dorohoi funcţionează şi două grădiniţe la care au fost şcolarizaţi 150 copii, organizaţi în şapte grupe. În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul şcolar 2013-2014, de 770 de cadre didactice, dintre care 364 erau titulare pe post. La Şcoala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 82 de elevi, iar la Grădiniţa „Bunavestire” au fost înscrişi 113 copii. Cele două instituţii de învăţământ au beneficiat de aportul a 40 de ostenitori, dintre care 26 persoane constituie personalul didactic. În cadrul Şcolii „Varlaam Mitropolitul” a fost inaugurat, anul trecut, Gimnaziul Varlaam. Grija pentru o educaţie sănătoasă a copiilor s-a reflectat şi în atenţia acordată părinţilor acestora, Fundaţia „Varlaam Mitropolitul”, împreună cu partenerii săi, organizând, anul trecut, ediţiile VII şi VIII ale conferinţelor „Ai copil. Învaţă să fii părinte!”.

Biroul de catehizare din cadrul Sectorului învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor a continuat, în anul 2014, proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” în toate cele 13 protopopiate, prin implicarea copiilor participanţi la activităţi precum concerte de colinde, pelerinaje, tabere etc. sau în acţiuni caritabile. Acest Birou a organizat şi o sesiune de pregătire a preoţilor, privitoare la modul cum se face o cateheză, veghind şi la susţinerea a 128 de cateheze la nivelul cercurilor pastorale din eparhie, adresate tuturor categoriilor de vârstă. În afara activităţilor curente, Sectorul învăţământ a organizat sau a susţinut, anul trecut, o serie de evenimente cum ar fi ateliere de formare, simpozioane, tabere internaţionale sau manifestări de promovare a muzicii bisericeşti.

Cuvânt spre slava lui Dumnezeu

Botezul este uşa de intrare în Biserică, este începutul vieţii în Hristos. Chiar dacă cei mai mulţi primim această taină încă din fragedă pruncie, pe măsură ce creştem avem putinţa de a ne asuma statutul de creştin, de fii ai lui Dumnezeu, dar avem şi libertatea de a ne îndepărta de El, luându-ne averea şi cheltuind-o prin „ţări străine”, precum fiul risipitor. Şi cât de important este, în a ne ajuta să ne venim în fire (cf. Luca 15, 17), să ne întâlnim cu Dumnezeu-Cuvântul, comunicat sau propovăduit în areopagul mediatic de azi, în cărţi teologice şi de spiritualitate, în icoane şi calendare, în muzică bisericească, în publicaţii creştine şi în emisiuni radio sau TV. Astfel de activităţi s-au desfăşurat, în 2014, de către Sectorul cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Iaşilor prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura şi Tipografia Doxologia au imprimat un număr de 201 lucrări (dintre care 81 sunt cărţi reprezentând noutăţi editoriale), cu un tiraj cumulat de 260.482 de exemplare. Pe parcursul anului 2014, Editura Doxologia a participat la 7 târguri de carte, unde a obţinut 2 premii, a organizat lansări pentru 11 noi apariţii editoriale şi 8 conferinţe sau alte tipuri de evenimente care au creat emulaţie şi interes în jurul cărţilor editate, a iniţiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediţia de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, dar şi alte publicaţii, 20 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 100.000 de exemplare, şi un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniţi în Iaşi cu prilejul hramului Sfintei Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitatea mediatică a Centrului Eparhial Iaşi, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta având, de-a lungul anului 2014, un număr cumulat total de 2.463.296 vizitatori unici, aproape dublu faţă de 2013. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat şi întreţinut un număr de saituri sau de aplicaţii pentru alte unităţi ale Centrului eparhial.

Ediţia de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2013, o medie de aproximativ 2.780 de abonaţi pe lună. Studioul Radio Doxologia a avut emisie pe internet şi a oferit celor peste 500.000 de ascultători, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, şi transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericeşti, precum şi o emisiune de o oră de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel naţional, de Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de conferinţe, predici ori evenimente, furnizarea de materiale pentru jurnalele de ştiri ale Trinitas TV, dar a realizat şi trei emisiuni săptămânale: Pridvoarele credinţei (difuzată pe TVR Iaşi şi, selectiv, pe TVR3), Lumina Ortodoxiei (difuzată de Iaşi TV Life) şi Ferestre către suflet (difuzată de TeleM Iaşi).

Sub egida Serilor Doxologia, în 2014 au fost organizate o serie de conferinţe cu invitaţi din ţară şi din străinătate, piesa de teatru „Plecare fără întoarcere”, dedicată sfinţilor martiri Brâncoveanu, fiind oferită spectatorilor din Iaşi, Botoşani şi Piatra Neamţ, iar Expoziţia „Rădăcini Brâncoveneşti”, a doamnei Elena Murariu, a fost găzduită de Mănăstirea Golia, după un periplu prin ţară şi străinătate.

Mâinile iubirii lui Hristos

Într-o meditaţie făcută în duhul Sfinţilor Părinţi, filosoful creştin Nikolai Berdiaev spunea: „problema pâinii pentru mine, personal, este o problemă materială. Dar pâinea aproapelui meu nu mai e o problema materială, ci o datorie spirituală”. Această exigenţă se cuvine a fi împlinită, aşadar, dar nu după modelul filantropiei lumeşti, ci având mereu vie conştiinţa că toate cele materiale sunt pieritoare şi că sufletul are şi el nevoie, chiar mai presus de toate, de hrană şi de vindecare. Căci şi „apostolul neamurilor” spunea că, „dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi” (II Corinteni 4, 16). Evanghelia Mântuitorului Hristos ne arată că, în toţi oamenii suferinzi şi singuri, se ascunde tainic Hristos Cel Care vine către noi şi aşteaptă răspunsul şi fapta iubirii noastre, iar în toţi slujitorii iubirii Lui smerite şi milostive se arată discret Hristos Cel Care Se dăruieşteşi altora. Opera socială şi medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistenţă socială şi medicală şi a fost împlinită prin activitatea unităţilor furnizoare de servicii social-filantropice, educative şi medicale, precum şi prin filantropia parohiilor şi mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistenţă socială, cantine sociale, centre pentru copii şi bătrâni etc.

Pentru misiunea social-medicală putem desluşi, de-a lungul anului 2014, mai ales următoarele repere:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor şi a preoţilor misionari din unităţi bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare şi materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sf. Parascheva şi altele. Au fost asistaţi peste 100.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de 4.849.199 lei.

2) Birourile de asistenţă socială, cantinele sociale, Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” şi alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni şi persoane defavorizate de pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri (în total 65 de unităţi), care au oferit servicii sociale primare şi specializate pentru 14.938 de beneficiari, utilizându-se un buget de 5.615.278 lei.

3) Fondul „Păstorul cel Bun” a fost, şi în anul 2014, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate şi pentru unităţile de cult cu obiective în construcţie. În anul precedent, contribuţia Centrului eparhial pentru acest fond a fost de 1.224.904 lei, iar o parte dintre parohii, ale căror posibilităţi materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 210.242 lei.

La aceste acţiuni filantropice s-au mai adăugat şi alte acţiuni similare, derulate prin alte instituţii eparhiale. Prin contribuţia ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi şi Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 422 de beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit în cursul anului 2014 a fost de 16.412 m3, cu o valoare totală a contribuţiei de 2.663.149 lei. Prin Sectorul financiar au mai fost sprijinite un număr de 112 comunităţi parohiale care au lucrări de construcţii, cu suma totală de 566.500 lei.

La nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor s-au mai organizat şi o serie de colecte pentru sprijinirea celor aflaţi în dificultate. Pentru sinistraţii din Serbia s-a colectat suma de 15.000 lei. La nivelul Centrului eparhial Iaşi au fost sprijinite un număr de şapte familii, cu suma totală de 32.500 lei, respectiv două unităţi de cult, cu suma de 11.000 lei, care au fost afectate de calamităţi naturale. Prin colecta specială pentru sprijinirea creştinilor din Siria, care au avut de suferit de pe urma conflictelor şi persecuţiilor religioase, s-a colectat de la parohii suma de 155.000 lei, la care s-a adăugat şi contribuţia Centrului eparhial în valoare de 440.000 lei, sume ce au fost donate apoi prin intermediul Patriarhiei Române. În anul 2014, programul de ajutorare a familiilor sinistrate a inclus şi o colectă organizată pentru zonele afectate de inundaţiile din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, respectiv Arhiepiscopia Craiovei, oferindu-se sprijin financiar în valoare totală de 125.000 lei. La aceasta s-a adăugat colecta de alimente neperisabile, produse de igienă şi pături, transportată în luna august la cele trei Centre eparhiale, în cantitate totală de 54 de tone.

În anul 2014, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli şi nouă specialităţi, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 81 de cadre medicale angajate şi a 11 medici colaboratori, iar Policlinica Providenţa a beneficiat de competenţa a peste 51 de cadre medicale şi a oferit servicii de sănătate în 24 de specialităţi medicale. Fundaţia Medicală Providenţa a oferit servicii socio-medicale clinice şi paraclinice în regim gratuit, precum şi servicii medicale cu plată, promovând medicina de tip creştin, „de bună credinţă”, cultivând solidaritatea în faţa suferinţei. Servicii medicale gratuite au fost oferite de Spitalul, Policlinica şi Fundaţia Medicală „Providenţa” din Iaşi, dar şi prin cele trei unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratic şi Paltin din judeţul Neamţ). Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iaşi şi în regim de coplată de la pacienţi, activitatea caritativă a utilizat un buget de 589.456 lei, pentru 15.716 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm toate sumele amintite mai sus, prin care s-a acordat sprijin unor persoane, comunităţi sau instituţii, obţinem un total de 16.497.228 lei, ce se constituie într-o oglindă financiară a tuturor acţiunilor filantropice desfăşurate de către unităţi ale Arhiepiscopiei Iaşilor în anul 2014. Evident, s-a însumat doar ceea ce s-a putut cuantifica, dar la aceasta se adaugă acea milostenie neştiută decât de cel ce dăruieşte şi cel ce primeşte, în mănăstiri sau în parohii, un ajutor. Este greu de estimat câte persoane au beneficiat de aceste acţiuni de întrajutorare cuantificabile; în orice caz, numărul lor este cu mult peste cifra de 131.000 de persoane.

Misiunea de a călăuzi întru Viaţă

Încă de la începuturi, activitatea Bisericii, prezenţa ei în lume a fost una de esenţă misionară. Numai printr-o astfel de lucrare poate fi împlinită porunca Domnului, aceea „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21). De aceea, la nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor, chiar dacă toate unităţile bisericeşti sunt implicate, direct sau indirect, în această lucrare, există un sector dedicat în exclusivitate acestei activităţi, Sectorul de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate conferinţele preoţeşti, organizate la sediile protopopiatelor sau la parohii, în două etape: de primăvară şi de toamnă. La etapa din primăvară s-a tratat tema „Sf. Spovedanie şi Sf. Împărtăşanie – pregustare a Împărăţiei cerurilor”, iar la etapa de toamnă tema „Sfinţii martiri brâncoveni – modele pentru creştinii de azi. Rolul mirenilor în mărturisirea credinţei”.

Duhul Sfânt este „dătătorul de viaţă”, iar noi suntem chemaţi a proteja darul acesta sfânt al vieţii, lucrare ce se împlineşte şi prin Departamentul Pro Vita. Acest departament a contribuit la crearea unei reţele de preoţi dedicaţi activităţilor Pro Vita, la nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor, şi s-a implicat în campanii de informare a tinerilor despre riscurile avortului în 11 şcoli şi licee, beneficiari fiind 700 de tineri. Prin programul de solidaritate pentru familia cu mulţi copii – Sf. Stelian, au fost ajutate 153 de familii cu opt şi peste opt copii înscrise în program. S-au mai organizat evenimente precum: Marşul pentru viaţă, Marşul pentru familie şi s-a conceput, alături de alte organizaţii Pro Vita din ţară, cursul dedicat profesorilor şi consilierilor şcolari cu titlul „Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului”.

De aici reiese o preocupare specială a Bisericii pentru toţi copiii şi tinerii, care au o chemare specială către a creşte şi a-şi zidi viaţa lor pe temelia care este Hristos. Hrănindu-i cu sfintele taine, învăţându-i să stea de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, deschizându-le inima spre a primi, cu dragoste, prezenţa aproapelui, dar şi îndreptându-i prin disciplinarea vieţii de zi cu zi, ne vom face împlinitori ai îndemnului pe care l-au primit efesenii de la Apostolul Pavel: „voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului” (Efeseni 6, 4). Iar dacă păcatul îşi va fi făcut deja loc în viaţa unui tânăr, avem a lua aminte la alt cuvânt insuflat de Duhul Sfânt, cel al psalmistului, care zice „înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale” (Psalm 102, 5), adică să avem nădejde că Dumnezeu, curăţindu-ne de păcatul îmbătrânitor, ne întinereşte fiinţa noastră prin puterea înnoitoare a harului.

Departamentul Taberea organizat, în total, 15 serii săptămânale de tabere, precum şi nouă serii de vară ale proiectului misionar în parohii „Tabăra din pridvorul satului”. În total taberele au găzduit 2.418 copii şi tineri. Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălţăteşti a organizat, de asemenea, tabere, simpozioane, colocvii, excursii, ateliere de creaţie etc. pentru 470 de copii şi tineri.

Departamentul de tineret şi Misiune în universităţi este în strânsă legătură cu ONG-uri extrem de active precum Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Iaşi, sau Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Români, filiala Iaşi. De menţionat, din lista organizaţiilor ce funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor, sunt şi alte asociaţii precum Societatea Ortodoxă a Femeilor Române – SOFR (Iaşi), care a împlinit, în 2014, 20 de ani de la reînfiinţare, sau Centrul de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cu activităţi de consiliere mai ales a persoanelor cu adicţii sau codependente. La nivelul Eparhiei Iaşilor, funcţionează, cu binecuvântare arhierească, un număr total de 26 de asociaţii şi fundaţii.

Departamentul de misiune externă a oferit sprijin financiar în vederea organizării „Şcolii de vară” de la Durău, pentru 70 de tineri basarabeni şi a organizat seminarii de formare şi conferinţe pentru românii din Republica Moldova şi Spania.

Să fim doar cu numele creştini nu ne ajută la nimic, poate fi, eventual, un lucru care să conteze la statistici. Dar dacă luăm în serios faptul că, prin botez, nu mai cerşim înlăcrimaţi, precum odinioară Adam, pe la porţile raiului, ci avem deschisă uşa de la Casa Tatălui ceresc, atunci ne e de mare folos această înţelegere spre a deveni „casnici ai lui Dumnezeu”. Tocmai de aceea, Departamentul Statistică şi Cercetare culege şi oferă acele informaţii care să ajute la a percepe în mod cât mai adecvat realitatea de pe teren, oferind instrumente care să ghideze intervenţia Bisericii acolo unde mădularele trupului său dau semne de slăbiciune. Tot spre revigorarea vieţii autentice, comunitare, lucrează şi Departamentul Tradiţii, care aduce la lumină şi vorbeşte lumii despre valoroasele moşteniri etnografice ale poporului român.

Indiferent cât de drag şi de familiar i-ar deveni locul în care trăieşte, un creştin are în el sădit dorul după Dumnezeu, bineştiind că „nu avem aicicetatestătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14). Pelerinajul este o pregustare, astfel, în timp şi în spaţiu, a acelei călătorii duhovniceşti pe care o facem către Împărăţie. De aceea, şi în anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva” a organizat un număr de 25 de pelerinaje în Israel, însumând 837 de pelerini,patru pelerinaje în Grecia, însumând 144 de pelerini, 11 pelerinaje în Sfântul Munte Athos, însumând 132 pelerini, şi 28 de pelerinaje în România, însumând un număr de 1.030 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rându-le, oaspeţi ai Arhiepiscopiei Iaşilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor şi a schiturilor, dar şi a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSf. Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSf. Ilie” de la Miclăuşeni. Însă au existat şi alte activităţi decât cele strict bisericeşti către care s-a deschis Eparhia Iaşilor şi în anul precedent, Sectorul de conferinţe găzduind, spre exemplu, în spaţiul modern şi generos al Centrului de Conferinţe Providenţa, activităţi cultural-educaţionale, dar şi reuniuni medicale sau concerte.

Lumină din făclia ostenelilor

Omul fiind, deopotrivă, suflet şi trup, grija pentru înnoirea vieţii duhovniceşti este, dintotdeauna în Biserică, strâns unită cu grija pentru asigurarea celor necesare vieţii trupului. Centrul Eparhial Iaşi, prin intermediul Sectorului economic, al Sectorului financiar sau al Sectorului agricol şi silvic, precum şi al altor entităţi de profil economic de care este responsabil, a susţinut, din punct de vedere material, o serie de activităţi misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunităţi sau ale unor fundaţii ce funcţionează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi, unitate tutelată de Arhiepiscopia Iaşilor. Întregul profit obţinut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcţionat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susţinere a acestor tipuri de activităţi menţionate a constituit-o şi valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări Albina a Centrului eparhial. Aşa cum se ştie, fiecare lumânare produsă la această fabrică a Bisericii, atunci când este cumpărată de credincioşi, devine şi jertfă curată adusă lui Dumnezeu, dar şi un ajutor oferit celor care au beneficiat, ulterior, de un sprijin acordat din veniturile aduse astfel la Centrul Eparhial.

Sfintele biserici în care păşim cu evlavie, acea lumânare a cărei lumină o înălţăm odată cu rugăciunea, strana de lemn pe care ne sprijinim când ostenim sau icoana care ne mijloceşte dialogul cu persoane sfinte, toate acestea şi multe altele ne ajută să ne întărim în comuniune de iubire, să ne adunăm forţele trupeşti şi sufleteşti în lupta cea bună. Şi Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susţinere a activităţilor specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte şi obiecte de cult ,,Sf. Luca”, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox, să ajungă acolo unde este nevoie de el, adică în biserici şi în casele credincioşilor.

Cu toate eforturile depuse şi cu toate veniturile obţinute din diverse activităţi cu un caracter economic, suntem departe de a acoperi toate nevoile unităţilor de cult şi ale credincioşilor aflaţi în situaţii speciale, mai ales că eparhia este situată într-una dintre cele mai sărace zone din Uniunea Europenă. Aşa încât, prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanţă şi sprijin în elaborarea şi depunerea a 10 proiecte, solicitările de finanţare fiind ale unor subunităţi din Arhiepiscopia Iaşilor. De asemenea, s-a demarat procedura de pregătire a 17 proiecte de reabilitare a monumentelor istorice din cuprinsul eparhiei, care vor fi propuse spre finanţare din fonduri europene ce sunt accesibile în intervalul 2014-2020. Principala preocupare a Sectorului fonduri externe a constituit-o, şi anul trecut, buna desfăşurare a proiectului „Valorificarea turistică a ansamblului mitropolitan din Iaşi”, care ar trebui să fie finalizat în acest an.

Suportul material este necesar nu doar pentru viaţa oricărui om pe pământ, ci şi Bisericii, pentru misiunea ei concretă şi activă în această lume. Aşa cum trupul nostru primeşte haină spre a se încălzi, proteja şi a se face cu putinţă ieşirea sa în lume, tot aşa şi Trupul lui Hristos primeşte pe cele văzute, palpabile, spre a se descoperi tuturor. Sfintele lăcaşuri devin, astfel, locuri de întâlnire cu Dumnezeul Cel nevăzut şi puncte de intersecţie a cerului cu pământul. Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti a avut rolul de a coordona şi supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut, fiind înregistrate un număr total de 475 de şantiere (79 în mediul urban şi 396 în mediul rural) de construcţie, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Serviciul tehnic (cu 24 de proiecte de lăcaşuri noi de cult şi alte edificii bisericeşti, elaborate pentru parohii sărace, din sate care nu au biserică), Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. şi Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”.

Proiecte şi perspective

Fiecare an, fiecare clipă din viaţa noastră, marchează o nouă treaptă. Una în care suntem chemaţi la a păşi „în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus”, precum ne zice Sf. Ap. Pavel, „pe calea cea nouă şi vie pe care pentru noi a înnoit-o, prin catapeteasmă, adică prin trupul Său” (Evrei 10, 20), Însuşi Mântuitorul. Fiind mădulare vii ale aceluiaşi Trup, care este însăşi Biserica Sa, înnoirea noastră înseamnă şi înnoirea vieţii din comunitatea noastră. Încât şi în anul ce a început deja, vor fi continuate şi aprofundate lucrările specifice Bisericii, urmărindu-se, spre exemplu, identificarea de noi modalităţi pentru sprijinirea celor aflaţi în nevoi, atât de către parohii, cât şi de către unităţile social-filantropice aflate sub oblăduire bisericească, finalizarea construcţiilor de biserici sau a restaurărilor de monumente istorice, imprimarea de carte ziditoare de suflet şi de conştiinţe, precum şi multe altele. Cu siguranţă, o grijă specială va fi acordată copiilor şi tinerilor, inclusiv prin sprijinirea învăţământului teologic sau printr-o grijă sporită faţă de viitorul orei de religie în şcoală.

Dintre înnoirile pe care ni le propunem în anul 2015 sau în anii următori, amintim următoarele proiecte care au primit girul Adunării Eparhiale:

 1. Implementarea Proiectului „Sf. Gherasim”, care include un centru pentru găzduirea persoanelor cu afecţiuni psihice.
 2. Organizarea de caravane medicale pe teritoriul Arhiepiscopiei Iaşilor (la mănăstiri, comunităţi parohiale rurale şi urbane).
 3. Organizarea unui masterat profesional pentru formarea viitorilor preoţi.
 4. Editarea unui CD cu informaţii şi suport video, cu tema: „Cum se face o cateheză?”.
 5. Înfiinţarea, în cadrul CCM Doxologia, a unui Departament dedicat exclusiv Promovării şi Difuzării titlurilor publicate de Editura Doxologia (DPDD), completând şi extinzând, astfel, activitatea de distribuţie a Depozitului „Sf. Luca”.
 6. Organizarea, în fiecare lună a anului, de către Editura Doxologia, ȋn colaborare cu Fundaţia ,,Solidaritate şi Speranţă”, a unor ateliere de lectură şi de ilustraţie pentru copiii asistaţi social.
 7. Realizarea, pe portalul doxologia.ro, a unei secţiuni speciale dedicate familiei creştine.
 8. Organizarea, în cadrul Serilor Doxologia, a unei expoziţii anuale cu icoane realizate de pictori care activează pe aria canonică a Arhiepiscopiei Iaşilor (în colaborare cu Centrul Resurrectio).
 9. Implementarea, de către Tipografia Albina, în colaborare cu Doxologia Media, a unor măsuri de revigorare a activităţii de editare şi tipărire de publicaţii (buletine) parohiale.
 10. Organizarea conferinţelor preoţeşti de la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” – Durău şi M-rea Neamţ, cu participarea doamnelor preotese, sub egida Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”.
 11. Realizarea de diagnoze pastoral-misionare pentru parohiile afectate de prozelitism din Arhiepiscopia Iaşilor şi întocmirea de strategii pastorale adaptate nevoilor identificate.
 12. Elaborarea şi publicarea unui mini-catehism.
 13. Proiect nou: Tabăra de supravieţuireNemţişor (5 – 17 iulie, două serii).
 14. Reuniunea studenţilor, eveniment dedicat studentului ieşean, cu 300 de participanţi.
 15. Organizarea evenimentului Tânărul botoşănean, cu 300 de participanţi.

***

Orice călătorie am întreprinde în afara noastră, orice lucrare văzută am săvârşi, chiar şi cea mai bineplăcută lui Dumnezeu, nu este decât pentru a ne întoarce mai întăriţi înspre noi înşine, spre a rosti, în cămara inimii noastre, cuvintele proorocului David: „duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele” (Psalmi 50, 11). Am văzut că această înnoire nevăzută este sprijinită de lucrarea exterioară sau văzută, cuantificabilă, după cum şi cele din afara noastră se fac oglindă fidelă a modului în care vieţuim interior. Este o mişcare vie şi continuă, dinspre interior spre exterior şi dinspre exterior spre interior, pe care suntem chemaţi să o trăim ca lucrare de înnoire, ca prilej de îmbogăţire în Domnul. E o mişcare ce verticalizează viaţa noastră, înălţând spre cer această plămadă de trup şi suflet, precum mâinile pe care le ridicăm, rostind: „Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ție”.

(Un material realizat de Pr. Constantin Sturzu, pe baza informaţiilor furnizate de sectoarele Centrului eparhial Iaşi)

Comentarii Facebook


Știri recente