Mila lui Hristos are drept temei credința celor vindecați

Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum) Matei 9, 27-35

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând și zicând: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii și Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor zicând: După credința voastră fie vouă! Și s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe. Dar ei, ieșind, L-au vestit în tot ținutul acela. Și, plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Și, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor.

Numai Sfântul E­van­ghelist Matei pre­zintă vindec­a­rea celor doi orbi și apoi a unui mut demonizat du­pă ce a săvârșit minunea în­vi­erii fiicei lui Iair. Ceilalți E­van­gheliști nu relatează aceste minuni.

Cei doi orbi așteptau pe Dom­nul. De aceea, Sfântul E­van­ghelist Matei își începe isto­ri­sirea în felul următor: Și tre­când pe acolo Iisus, l-au urmat doi orbi, strigând și zicând: Mi­lu­iește-ne, Fiul lui David. Măr­tu­risirea aceasta era corectă, dar insuficientă. Iisus este Me­sia, de aceea mărturisirea orbi­lor era corectă. Dar, prin ceea ce este, El întrece speranțele iu­­daice. Orbii auziseră că Mân­tu­itorul Hristos vindecă pe slă­bă­nogi, pe leproși, pe îndrăciți și că tocmai înviase pe fiica lui Iair, care fusese moartă. Ei au în­țeles că acestui mare Făcător de minuni nu i-ar fi greu să le re­dea și lor lumina ochilor.

Cei doi orbi, femeia ca­na­ne­an­­că (Mt. 15, 22) sau mulțimea la intrarea triumfală în Ieru­sa­lim (Mt. 21, 9, 15) îi dau Mân­tu­itorului Iisus acest apelativ de „Fiu al lui David”, totuși ni­cio­dată în Sfintele Evanghelii Iisus nu folosește El Însuși pen­tru Sine acest titlu. Iar da­că Sfân­tul Matei folosește titlul de „Fi­ul lui David” în chiar primul ver­set al Evangheliei sale – „Car­tea neamului lui Iisus Hris­tos, fiul lui David, fiul lui A­vraam” (Mt. 1, 1), cu scopul e­vi­dent de a sublinia adevărul În­trupării, totuși, conștient de in­suficiența acestui titlu ca măr­turisire hristologică, el nu-l mai folosește niciodată în ex­pri­­mările care-i sunt proprii, ci r­e­dă numai folosirea sa de că­tre alții, care recunosc în Iisus pe Mesia Cel așteptat, dar că­ro­ra nu li s-a relevat, ca lui Pe­tru, taina dumnezeirii Sale, ca Fiu al lui Dumnezeu, pe care Dom­nul l-a și fericit, pentru că nu trupul și sângele i-au desco­pe­rit adevărul, ci Tatăl Lui, Ca­re este în ceruri. Fiindcă toți iu­deii cunoșteau făgăduința lui Dum­nezeu, pe care o făcuse re­ge­lui David, că Mesia va fi co­bo­râtor din neamul acestuia cu toa­te prerogativele și darurile Sa­le, ei credeau că este totuși nu­mai un om. Din Vechiul Tes­ta­ment, evreii nu descifrează tai­na dumnezeirii lui Mesia.

Mântuitorul Hristos nu co­men­­tează, nici nu respinge titlul mesianic, care avea nuanță et­nico-politică în gura unui iu­deu, ci îi dă adevăratul con­ți­nut prin vindecarea pe care o să­vârșește imediat. În vremea a­ceea, tot poporul aștepta să vi­nă Me­sia, ca să elibereze popo­rul lui Dumnezeu. Așadar, cei doi or­bi, care la suflet erau mai lu­mi­­nați decât cei care aveau o­chii sănătoși, înțelegeau și credeau că Iisus este Mesia cel aș­tep­tat. Ei Îl numesc așa și Îl măr­t­urisesc în mijlocul poporului ca Fiu al lui David. Ce im­por­tanță avea pentru orbi că fa­riseii și cărturarii aveau ochi să­nătoși, că citiseră Legea, că vă­zuseră fața Domnului, câtă vre­me ochii sufletului lor erau în­chiși? Orbii au recunoscut pe Fiul lui David, pe care nu L-au re­cunoscut cei care vedeau bi­ne. Așa și astăzi sunt mulți ca­re au lumina științei, dar se a­ra­tă mai orbi decât cei neștiutori de carte când este vorba să va­dă lumina Evangheliei și să pri­mească adevărul cel mân­tu­i­­tor al lui Hristos.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente