Scrisoare patriarhală şi sinodală cu ocazia împlinirii a 1070 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cuvios Ioan de la Rila

Cu prilejul împlinirii a 1070 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Ioan de Rila, 18 august 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a transmis o scrisoare, adresată poporului binecredincios. Redăm mai jos traducerea în limba română a acestei scrisori:

„Când te-ai mutat de pe pământ în Patria cerească, … ai urcat muntele şi ca un stâlp ai fost spre cer, îndrumând oamenii pe drumul mântuirii. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit în pământul drepţilor, cuviose părinte Ioane!” (Sedealnă, glas 5)

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, fii ai Sfintei Biserici, în ziua în care prăznuim 1070 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cuvios şi făcător de minuni Ioan de la Rila, ne adresăm tuturor cu scrisoarea arhipastorală pentru pace şi comuniune în Sfântul Duh şi facem apel să vă rugaţi osârduitor lui Dumnezeu şi tuturor sfinţilor Săi, printre care mai luminos ca soarele străluceşte ocrotitorul bulgarilor şi mijlocitorul nostru ceresc, Sfântul Cuvios părinte Ioan. Acest înger în trup, slujitor al Domnului şi vorbitor cu îngerii, ca şi acum multe veacuri, ne-a adunat astăzi pe toţi să fim un neam ortodox recunoscător şi să arătăm cinstea cuvenită şi rugăciunea, dimpreună cu dragostea noastră către Domnul. Înaintea icoanei sale preacurate înălţăm astăzi cununi nefăcute de mână şi laude, pentru că prin el au fost proslăvite cerurile şi pământul şi în el s-a întărit credinţa şi evlavia neamului nostru ortodox. Astăzi, Bulgaria ortodoxă vede în acest sfânt pe îndrumătorul adevărat în drumul către Dumnezeu şi sprijinul cel mai sigur în zilele de încercare. Astăzi, acest om duhovnicesc, evlavios şi iubitor de Hristos, care a avut frică de Dumnezeu şi i-a slujit cu putere (din Vieţuirea populară), primeşte cinstea pe care orice popor creştin o acordă strămoşilor care s-au desăvârşit întru credinţă.

Aşa a fost minunatul Ioan, ascet şi rugător, sfânt şi biruitor al oricărei ispite, mlădiţă cu mult rod, înfrumuseţare a pustiei şi slava poporului bulgar. În el strămoşii noştri au văzut un model şi un luminător care a fost aşezat sus, la vedere, ca să răspândească lumina peste tot (Matei 5, 14). Un luminător care pe mulţi strămoşi ai noştri, aflaţi în suferinţa şi întunericul credinţelor păgâne, i-a botezat şi cu dragoste sinceră le-a scris în testamentul său: „Oameni nou luminaţi, pe cei de un neam cu voi întăriţi-i în credinţă şi insistaţi să lepede obiceiurile păgâneşti cele rele şi necuviincioase, pe care …  le mai ţin chiar şi după dobândirea sfintei credinţe. Pentru că fac aceasta din neştiinţa lor; de aceea şi au nevoie de învăţători”.

Aşa a fost şi a rămas în amintirea fraţilor săi în credinţă şi neam sfântul şi făcătorul de minuni din Rila, dedicat întru totul credinţei în Dumnezeu, urmaş adevărat al lui Hristos şi ucenic al Domnului, a cărui dragoste pentru Dumnezeu şi aproapele nu are hotare şi care continuă să reverse până astăzi har peste toţi cei care cu credinţă şi nădejde aleargă la cereasca lui mijlocire. El ne-a lăsat şi mănăstirea aceasta din pustia Rilei, care este cu adevărat centrul tainic al Ortodoxiei din ţinuturile Bulgariei şi care, de la întemeierea ei şi până astăzi rămâne nezdruncinată şi plină de evlavia întregului popor. Slava ei, alături de slava întemeietorului, a trecut de multă vreme de graniţele ţării şi a ajuns în întreaga lume creştină. Testamentul lăsat de cuviosul ucenicilor săi este şi testamentul lăsat întregului nostru popor: “Să păziţi sfânta credinţă neprihănită şi nestinsă de orice gând rău, aşa cum aţi primit-o de la Sfinţii Părinţi, fără a vă deda învăţăturilor străine. Staţi bine şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi auzit şi le-aţi văzut la mine. Să nu păşiţi la dreapta sau la stânga, ci mergeţi pe calea de mijloc cea împărătească… Învăţaţi legea Domnului ziua şi noaptea… Ţineţi-vă strâns de pravila bisericească şi nu lăsaţi deoparte nimic din aceasta, ca una ce a fost rânduită de Sfinţii Părinţi…” (din Testamentul Sfântului Ioan de la Rila). Acestea şi multe alte nestemate ne-a lăsat moştenire făcătorul de minuni din Rila, ca să ne sprijine în credinţă şi în lucrarea ascetică şi să ne aducă aminte că de sus, de la Dumnezeu, ne vin toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit.

Prin urmare, iubiţilor, veniţi împreună în ziua în care a adormit el întru Domnul, ca să-i cântăm celui care, plin de râvnă dumnezeiască, a dispreţuit orice ispită a acestei lumi, ca să găsească însingurarea în pustia Rilei şi acolo, în lipsuri şi nevoinţe, cu lacrimi de pocăinţă a dobândit răsplata pe care Domnul a pregătit-o din veac celor care Îl iubesc pe El (Iacov 1, 12; 1 Corinteni 2, 9). Să ne închinăm cinstitei icoane şi nevoinţelor celui care, în zorii naşterii poporului bulgar, a fost vas ales al Evangheliei lui Hristos şi al harului nestins al lui Dumnezeu; celui care a biruit pe vrăjmaşul mântuirii noastre, minunând cetele îngereşti şi primind binecuvântarea Domnului nu doar pentru el, ci şi pentru fraţi, ca şi noi astăzi să continuăm să cădem şi să ne rugăm înaintea Tronului Celui Preaînalt.

Să ţinem minte şi să păzim îndemnurile lui pe care ni le-a lăsat şi să-i urmăm pilda iubirii negrăite faţă de Dumnezeu şi de aproapele, tăria în ispite şi încercări şi neîncetata căutare a singurului lucru de care avem nevoie (Luca 10, 42) pentru a împlini porunca Domnului: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui” (Matei 6, 33). Atunci şi noi vom fi vrednici să ne numim fii şi urmaşi ai Sfântului Ioan întru Domnul, purtători ai duhului său de unitate şi credinţă, dreptate, fidelitate faţă de Biserică şi iubire jertfelnică faţă de Dumneuzeu şi aproapele.

Sfinte Cuvioase părinte Ioane, făcătorule de minuni din Rila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

†Neofit, Patriarhul Bulgariei, Preşedintele Sfântului Sinod

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare

Comentarii Facebook


Știri recente