Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului

La sfârșitul săptămânii trecute, pe parcursul a două zile, la Reședința arhiepiscopală și la Centrul eparhial din Arad s-au desfășurat lucrările Consiliului și ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, ambele organisme având pe ordinea de zi prezentarea și analizarea rapoartelor asupra activității administrativ-bisericești, cultural-pastorale, economice și de asistență social-filantropică din eparhie în anul 2012.

Întruniți în ședința anuală ordinară, sub președinția Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, membrii aleși ai Consiliul eparhial, împreună cu membrii Permanenței Consiliului eparhial și protopopii arhiepiscopiei, au avut ca principale puncte pe ordinea de zi audierea, analizarea și definitivarea rapoartelor generale ale sectoarelor administrației eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale. În deschiderea lucrărilor, Înalt Preasfințitul Timotei i-a salutat pe cei prezenți și a subliniat importanța acestei ședințe de analiză și bilanț asupra unei activități desfășurate pe parcursul unui an, cu concluziile și măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susținută în viitor. Sub coordonarea Înalt Preasfinției Sale, lucrările s-au desfășurat pe parcursul întregii zile.

Consilierul administrativ-bisericesc, pr. Traian Micoroi, a prezentat Raportul general asupra activității din Sectorul administrativ-bisericesc: situația statistică a unităților și a lăcașurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime și grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire și perfecționare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică și disciplinară în cuprinsul eparhiei, situația numirilor, încadrării, completării posturilor clericale și neclericale, viața monahală, alte probleme care intră în competența administrativ-bisericească.

Raportul anual al Sectorului cultural-educațional a fost prezentat de către pr. Vasile Pop, consilier cultural, potrivit Ziarul Lumina. În cele opt capitole ale raportului a fost evidențiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate și parohii, desfășurată sub sigla Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, activitatea educațională în școlile teologice ale eparhiei și cea de predare a religiei în școli, relațiile interconfesionale, activitatea de perfecționare pe latura cultural-teologică prin editarea și desfacerea lucrărilor teologice și a cărții religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil și imobil, activitatea bibliotecii și arhivei eparhiale.

În darea de seamă asupra activității eparhiale sub aspect economic-financiar, consilierul economic, pr. Teodor Faur, a supus analizei situația economică a eparhiei, bugetul anual de venituri și cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate și la Centrul eparhial. Au fost prezentate și prelucrate situații concrete și cazuri care au creat disfuncționalități de ordin economic și financiar și s-au adoptat măsurile care s-au impus. O atenție deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopești, în mod special a achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.

Activitatea eparhială din anul 2012 desfășurată în Sectorul social a fost cuprinsă în Raportul general prezentat de către preacucernicul părinte Mircea Bupte, consilier social. Au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susținute în latura social-filantropică și de caritate creștină: coordonarea activității de acordare a asistenței religioase în instituții bugetare, la protopopiate și parohii, coordonarea proiectului POSDRU: Centrul de Incluziune Socială Arad, a activităților și proiectelor cu caracter caritabil, educațional sau umanitar inițiate în cadrul acestui centru.

După epuizarea prezentării și analizării rapoartelor anuale ale sectoarelor Consiliului eparhial, ședința a continuat cu soluționarea unor probleme curente care intră în competența acestui for deliberativ eparhial: ratificarea înființării unor parohii, rearondarea altora, numiri și transferări de personal bisericesc.

În cea de a doua zi, sâmbătă, 19 ianuarie, în sala de lectură a bibliotecii Centrului eparhial s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate de un Te Deum oficiat în Paraclisul „Sfânta Treime” al Reședinței arhiepiscopale, la care a participat Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunării Eparhiale și de cei ai Permanenței Consiliului eparhial.

În cuvântul rostit în deschiderea lucrărilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, președintele Adunării Eparhiale, după ce i-a salutat pe cei prezenți, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale și economice ale eparhiei care au marcat anul 2012, consacrat Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor. În continuare, într-un excurs de o profundă consistență, cu conotații istorice, patristice și culturale asupra contextului și evenimentelor care au determinat promulgarea Edictului de la Milano și asupra importanței covârșitoare a Sfântului Împărat Constantin cel Mare pentru lumea creștină, dar mai ales pentru contemporaneitate, pentru continentul european, IPS Timotei a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activitățile eparhiale din anul 2013, în lumina programului-cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial consacrat Sfinților Împărați Constantin și Elena, la împlinirea a 1.700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano.

Din încredințarea președintelui Adunării Eparhiale, vicarul eparhial pr. Iacob Bupte a dat citire Raportului-sinteză al activității sectoarelor administrației eparhiale pe anul 2012.

După citirea mesajelor, de fiască ascultare și conlucrare la întărirea vieții bisericești, transmise din plenul Adunării Eparhiale Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, și Înalt Preasfințitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, și a procesului-verbal al ultimei ședințe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-bisericească, Cultural-educațională, Economică, Socială și Comisia de validare. În cadrul comisiilor, după analizarea rapoartelor generale de activitate, au fost elaborate proiectele de hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale reunite. După luările de cuvânt ale prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității „Vasile Goldiș” din Arad, ec. Iosif Matula, I. Micurescu și Teodor Păiușan asupra unor aspecte din conținutul acestora, proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

În încheiere, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei a mulțumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuția adusă bunei desfășurări a lucrărilor, cu îndemnul ca propunerile să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente