Implicațiile neurale și fiziologice ale vieții interioare

În fiecare efort de înțelegere cuprinzătoare a omului și a lumii, în fiecare încercare de a trasa o anumită direcție în mișcarea vieții omenești, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, dar aproape inevitabil, intră în discuție modul în care înțelegem să ne raportăm la Dumnezeu.

Chiar și pentru cei ca­re se declară a­tei, despărțirea de cre­din­ță repre­zin­tă foar­te adesea o trăsătură de­fi­ni­to­rie, nota distinctă, afir­ma­­tă pu­blic și cu greutate, în­săr­ci­na­tă cu importante mize in­di­vi­du­a­lizatoare. Mai depar­te, cum e și fi­resc, o anumită ra­portare la Dum­n­ezeu și în­țe­le­gere a Lui an­trenează fă­ră în­doială o anu­mi­­tă înțelegere a lu­mii și o ra­por­­tare distinctă la ea.

De aceea, se dovedește folo­si­­tor să zăbovim asupra modului cum ne raportăm la ade­vă­ru­rile credinței și la modul cum în­țelegem lumea, cu felurile ei con­crete de a ieși în întâmpi­na­rea noastră, prin producțiile ei cul­turale, prin dispozitivele teh­nice, prin obișnuințele de pe­trecere a timpului liber, dar și prin toate celelalte. În acest cu­prins al ofertelor lumii intră de­sigur și ideologiile, și re­pre­zen­tările sociale, și felul în care sun­tem nevoiți să lucrăm, toa­te constituind până la urmă o mat­că în care se plămădesc con­vin­ge­ri­le și firescul existen­ței, felul în ca­re gândim și re­cep­­tăm lumea în­conjurătoare. O reflec­ție cu pri­vire la modul cum ne rapor­tăm la Dumne­zeu, la lume și la obișnuințele noastre este importantă, în­tru­cât în legătură cu toate a­ceste as­pec­­te, se exprimă, se as­cute și se întărește spiritul omului, ca­re de­vine tot mai deschis, mai tran­­s­­pa­rent lui Dum­nezeu și lu­crărilor Sale în lume, sau dim­potrivă, tot mai o­pac în raport cu prezența și lucra­rea lui Dum­nezeu în el și în ea.

Reflectarea aceasta atentă cu privire la lume, la mișcările și dinamica ei este poate cu a­tât mai potrivită astăzi, când a­tât de multe coordonate ale vie­ții au suferit modificări im­por­tante. Tehnica și media, eco­no­mia globalizată și divertis­men­­tul au produs deja mutații ma­jore în aproape toate sectoa­re­le vieții: actul medical sau e­du­­cațional, călătoriile, maniera în care comunicăm, profilul ar­hi­­tectural, obișnuințele, profe­si­­ile, meniul de fiecare zi, for­me­le de recreație și munca propriu-zisă, fiecare în parte și toa­te la un loc s-au schimbat sem­nificativ. În multe privințe, de­și vorbim despre același om și a­ceeași lume, avem de-a face cu o viață personală și comunitară ca­re se desfășoară în coordona­te noi. Este nevoie să reflectăm la modul cum toate aceste schim­bări ne afectează, felul cum ele pătrund în ființa și în miș­carea devenirii noastre.

Cercetarea științifică a vieții interioare și cultura exteriorității

Una dintre realitățile care în­deobște se bucură de mai pu­ți­nă atenție astăzi, dar care pa­re să sufere mult de pe urma a­ces­tor schimbări, este viața lă­un­trică. În mod salutar și cum­va parado­xal, multe arii de cer­ce­t­are știin­țifică și din reflecția fi­losofică au avut și au în a­ten­ție, tot mai pregnant și mai profund în ultima vreme, felul în ca­re tehnica, entertainementul, teh­no­­logiile digitale, cultu­ra de consum, mediatizarea glo­­bală a informației, consu­me­ri­s­mul și toa­te celelalte afec­tea­ză viața interioară.

Pe de o parte, medicina inte­gra­­tivă sau comportamentală, ne­uroștiințele, psihoterapia cog­­­nitiv-comportamentală e­vi­den­­țiază că felul în care ne pe­tre­­cem viața, atașamentul de ca­­re ne bucurăm în copilărie, dar și cel pe care îl oferim se­me­­nilor noș­tri, calitatea experi­en­țelor a­cu­­mulate în mijlocul na­turii în­con­jurătoare, felul cum în­țe­le­gem să ne angajăm în raportu­ri­le cu semenii influ­en­­țează în mod direct dis­po­zi­ți­i­le și capa­ci­tă­țile cu care ne fo­lo­sim re­sur­se­le interioare. Mai mult chiar, pe ter­men lung, a­ces­te aspecte in­flu­­ențează sem­ni­­ficativ starea sănătății.

Pe de altă parte și într-un mod chiar mai amplu, credința și viața spirituală pot deschide pe om către un nivel chiar mai a­dânc al interiorității sale, lu­mi­nate de har, care pune în dis­cu­ție și organizează toate aceste as­­pec­te concrete ale vieții într-o le­gătură strânsă cu Dum­ne­zeu.

În felul acesta, este ușor de con­statat o întâlnire surprin­ză­toa­re între arii de cercetare psi­ho­­logică și medicală care au în cen­tru coordonatele unei vieți să­nătoase și viața creștină.

Atașamentul interpersonal și sănătatea

Tehnica și dispozitivele co­mu­­nicării au produs o modifi­ca­­re importantă în planul vieții o­menești: multă interacțiune în­­tre oameni pe fondul unei dis­tanțări treptate, semnifica­ti­­ve între ei. Asistăm la o co­mu­­nicare globalizată, facilitată de dispozitive tehnice perfor­man­­te, dar participăm tot mai pu­țin la comuniunea cu seme­nii, la întrajutorarea nemijlo­ci­tă, la experierea compasiunii în re­lațiile interpersonale angajate. Iar starea aceasta se resi­m­te între altele în pla­nul să­nă­tății. Sunt repre­zen­tative aici rezultatele medi­ci­nei comportamentale. Ample stu­dii lon­gitudinale au scos la ivea­lă, în ultimele de­ce­nii, faptul că a­ta­șamentul și căl­dura ex­pri­ma­te în relațiile de fa­milie ne in­flu­ențează pe termen lung să­nătatea, dispozițiile și ma­­­ni­e­ra de receptare a experie­n­­­țelor de viață.

Studiul Harvard, de exemplu, este edificator. Este vorba de o cer­cetare care ține seama de da­te acumulate într-o perioadă de 35 de ani și care a avut în a­tenție 126 de bărbați sănătoși din clasele de studenți existenți în­tre anii 1952 și 1954. Acestor ti­neri li s-au distribuit la vremea aceea chestionare de eva­lu­­are a sentimentelor care a­ni­mă relațiile lor cu părinții. Du­pă 35 de ani, acelorași persoane li s-a întocmit un istoric medi­cal și psihologic detaliat, pe ba­za fișelor medicale realizate de-a lun­gul anilor. Datele au arătat că 91% dintre participanții care au caracterizat relația lor cu pă­rinții ca fiind rece la data ches­tionarului, fuseseră diagnosticați la vâr­stă mijlocie cu boli grave (boli coronariene, hi­per­tensiune arterială, ulcer du­o­denal și alcoolism). Compa­ra­tiv cu aceștia, doar 45% dintre cei care evaluaseră relația cu pă­rinții ca fiind caldă, cu ma­ma în special, aveau acest gen de afecțiuni. Mai convingător chiar, 100% din participanți, a­di­că toți cei care au evaluat re­la­țiile cu ambii părinți, mama și tata, ca fiind reci, au înregistrat la vârs­ta mijlocie boli sem­ni­ficative, com­parativ cu doar 47% dintre cei care au avut o re­lație a­pro­pi-ată cu tatăl și cu ma­ma1. „Per­cepția dragostei în si­ne, scriau cercetătorii, reduce im­pactul ne-ga­tiv al factorilor de stres și al agenților patogeni și susține func­ția imună și vin­de­carea.”2

Autorii studiului Harvard a­fir­mă că relațiile pe care le dez­­vol­­tăm în copilărie sunt pre­dic­to­ri pentru sănătate pe ter­men lung, tocmai pentru că ele de­ter­­mină în mare parte o a­nu­mi­­tă organizare a vieții: nu­tri­ția, comportamentele să­nă­toa­se sau nesănătoase de­prin­se în co­pilărie, modalită­ți­le alese pen­tru a face față si­tu­a­țiilor gre­le, de exemplu anxie­t­a­te, furie, ostilitate, depresie, op­timism sau valori și practici spi­ri­­tuale3.

Urmele emoțiilor în trup: amprente chimice distincte

Dar nu doar starea sufle­teas­­că și ambientul afectiv din pri­­mii ani de viață decid, pe ter­­men lung, starea sănătății. În gene­ral, modul în care în­țe­le­­gem să relaționăm cu ceilalți și cu noi în­­șine reprezintă un pre­­dictor foar­te important pen­tru să­nă­ta­te sau boală4. Pe de altă parte în­să, trebuie spus că obiș­nuin­țe­le de via­ță nu au doar un impact fi­zio­logic pe termen lung. E­xis­tă, desi­gur, și amprente ime­di­a­­te, care sunt cel puțin la fel de im­por­tan­­te. Gesturile pe ca­re le fa­­cem, stările sufletești pe care le re­simțim mai des își pun o a­m­­­pren­­tă tot mai apă­sa­tă asu­pra stă­rii de spirit, a­su­pra dis­po­­zi­ți­ei noastre gene­ra­le. Este bine cu­­­noscut faptul că învă­ță­tu­ra tra­­­diției ortodo­xe afirmă că ră­dă­­cina vieții tru­pului este în su­­flet5, motiv pen­tru care tot ce­ea ce se în­tâm­plă în suflet se răs­­­­frânge în trup. În felul a­ces­ta pu­­­­tem în­țelege ceea ce in­di­­că as­tă­­­zi și neuroștiințele, cum că a­vem par­te de o chimie spe­­cifică fie­­că­rei emoții im­pri­ma­­te în pro­ce­­sele neurocere­bra­­le, de regi­mu­ri distincte de func­ționare a cre­ierului și cor­pului care se stru­c­­­tu­rea­ză și se insta­lea­ză tot mai bine în fi­zi­ologia noas­tră, pe mă­sură ce o stare e­moțională, con­­­­duită in­te­rioa­ră, o reacție de mo­­­­ment sau un com­portament sunt tot mai des sau intens tră­i­te.

Cu timpul, și ca urmare a fie­cărei stări emoționale mai pre­g­nante sau mai îndelunga­te, în noi se imprimă dispo­ziții, stări de spirit, obișnuințe care ne călăuzesc reacțiile și tipare cog­nitive prin interme­diul că­rora receptăm și jude­căm lu­mea. Un anumit stil emo­țional, un anumit profil, mar­cat mai mult sau mai pu­țin de bucurie sau irascibilitate, de blândețe sau depresie, de bunătate sau vio­lență, lasă ur­me tot mai pro­nun­țate în sta­rea noastră de fond. „Ce faci, te face”, exprima, în­tr-o vor­bă con­centrată, vred­ni­­cul de po­me­nire părintele Te­o­fil Părăianu!

Ei bine, dacă ar fi să vedem, prin prisma datelor din cer­ce­ta­rea neuroștiințelor ac­tu­­ale, toa­te implicațiile acestei apof­teg­me, prelungirile ei în cât mai multe aspecte ale vie­ții, ar tre­bui să spunem că nu doar ce­ea ce facem cu mâi­ni­le și cu tru­pul nostru ne fa­ce, ne deter­mi­­nă într-un anumit mod felul nos­tru de a fi, ci și ceea ce fa­cem cu gândul! Și gândurile ne schim­bă într-un mod decisiv dis­poziția minții, fe­lul ei de a pri­mi și judeca lu­mea și fiecare si­tuație în par­te. Sfântul Petru Da­maschinul ob­servă lucrul a­ces­ta, că „min­tea se preface du­pă forma fie­cărui lucru pe care îl pri­meș­te și se colorează după chi­pul lucrului cunoscut de ea”6.

Adevărul de credință configurează întreaga viață a omului

Rezultatele investigațiilor ne­­­uroștiințifice au găsit multe co­­­respondențe între aceste fe­luri distincte de a gândi și simți, prezente în mod obiș­nuit în gândirea și în emoțiile noastre, și anumite arii neurale. A­ceas­ta înseamnă că fie­ca­re mod de a sim­ți, cu care ne o­biș­nu­im, și fiecare fel de a privi și de a gândi realitatea, pe care le în­­tre­bu­in­țăm în via­ța de zi cu zi, corespunde unui tip de func­țio­­nare a creierului și conso­li­dea­ză în creier anumite arii, a­nu­mite co­nexiuni. O carte recent apărută la noi, al cărei au­tor Richard Da­vid­son este chiar u­nul dintre pio­ni­erii cer­ce­­tă­ri­lor neuroști­in­ți­­fice cu pri­vire la ex­periențele vie­ții spi­rituale, o­fe­ră dovezi pri­vind a­numite ti­pa­­re de e­mo­țio­na­li­tate și gân­di­re care co­res­pund unor urme spe­cifice în structu­ri­le cerebra­le7.

Su­fle­tul, am pu­tea spune în­­tr-o lectură teolo­gi­că, lasă ur­me în trup! Faptul că asceza se imprimă în trupul și în chi­pul unui cuvios este o re­alitate an­tropologică de nă­tă­găduit. Tot așa cum mâinile unui pictor deprind, deodată cu ma­nu­a­­li­­tatea fină, solicita­tă de efor­tul lui creativ, o fra­gi­litate și o a­gerime specifice, o su­ple­țe și fi­nețe speciale, o a­nu­­mită mă­­ies­trie a mișcărilor ca­re de­vin, o­dată cu trecerea tim­pului și cu e­x­­ersarea lor repe­ta­tă, tot mai ca­pabile să tran­sporte, să plas­ti­­cizeze ide­ea în li­nii și culoare. Cer­ce­tă­rile ne­u­roștiințelor des­co­­peră as­tăzi, în­tr-un mod con­ver­­gent, că experiențele re­pe­ta­te, pe care le alegem, pe care le ur­măm, se imprimă în func­ți­i­le noastre cerebrale, afectând ma­­niera în care gândim și sim­țim, felul în care ne re­pre­zen­tăm binele și frumosul, cu­prin­de­rea și re­zo­luția sen­sibi­li­tă­ți­lor și ju­de­că­ților noastre.

În fine, și cumva firesc dacă ți­nem seama de cele spuse pâ­nă a­cum, unele rezultate ex­pe­­ri­men­ta­le scot la iveală faptul că mo­dul în care credem sau în ca­re res­pingem existen­ța lui Dum­ne­zeu sculptează ur­me a­dânci în via­ța in­teri­oa­ră, lăsând ampren­te distincte chiar și în funcțio­na­li­­­tatea cre­ie­ru­lui. Prin urmare, ateismul sau credința, fe­lul în care ne raportăm la și cre­dem în Dum­nezeu se fixează inevitabil, la fel ca orice al­tă convingere ta­re, într-o su­me­denie de articu­la­ții ale gân­di­rii, în emoționa­li­­tate și com­por­­tament, în fe­lul cum ne fău­rim viața.

Mai general, „…felul cum ne reprezentăm men­tal Întâia Ființă, pe Dum­nezeu cel Fără de Început, se răs­frânge în toate mani­fes­tă­ri­le vieții noastre”8. Fiecare mod de în­țelegere și mărturisire a lui Dum­nezeu, la fel cum și nega­rea sau ignoranța în raport cu a­de­vărul de cre­dință și exis­ten­­ța Lui, se imprimă adânc în celelalte as­pec­­te ale vieții: în expresii­le cul­tu­­rale, în maniera în ca­re ne ra­­portăm la lumea în­con­­ju­ră­toa­re, în felul în care în­țelegem să folosim timpul li­ber, în tăria și expresiile con­cre­te pe care le pri­mește ata­șa­mentul față de va­lorile mo­ra­le, în angajamentul rela­ții­lor interpersonale și, de­sigur, în lucrarea cultivării vir­tu­ți­lor. Așa­dar, o bună parte din edificarea de sine, și până la urmă întreg conținutul vieții noas­­tre interioare, deodată cu lo­­cul pe care îl acordăm lumii și o­­fertelor ei ajung toate să de­­pin­dă de felul cum îl înțele­gem pe Dum­nezeu.

Note: 1 †‘V. L. G. Russek și G. E. Schwar­tz, „Perceptions of pa­­­rental caring predict health status in midlife: a 35-zear follow-up of the Hra­­­vard Mastery of Stress Stu­dy”, în rev. Psy­cho­­so­ma­tic Medicine, 1997, 59 (2): 144-149 și D. Fun­ken­stein, S. King și M. Dro­l­le­te, Mastery of Stress, Cam­bridge MA: Har­vard Uni­ver­sity Press, 1957. Mai mul­te des­pre multe alte re­zul­ta­te de acest fel, în Dean Or­­nish, Dragoste și su­­pra­­viețuire, Curtea Ve­che, București, 2008.

2 †‘Dean Ornish, op. cit., p. 59.

3 Ibidem, p. 64.

4 Ibidem, p. 85.

5 †‘Pr. Dumitru Stăniloae, Te­o­logie Dogmatică Or­to­do­xă, Editura I.B.M.B.O.R., Bu­curești, 1996, p. 261.

6 †‘”Învățături du­hov­ni­cești”, în Filocalia ro­mâ­neas­că, vol. 5, Editura Ha­risma, Bu­­curești, 1995, p. 106.

7 †‘V. Richard J. Davidson, Cre­ierul și Inteligența E­mo­țională, Editura „Cur­tea Veche”, 2013.

8 †‘Arhimandritul Sofronie, Naș­terea întru Împărăția cea neclătită, Editura Re­în­tregirea, Alba Iulia, 2003, p. 19.

(Articol publicat în săptămânalul Lumina de Duminică din 29 septembrie 2013, semnat de Diac. dr. Adrian Sorin Mihalache)

Comentarii Facebook


Știri recente