Crucea și învierea sunt personalizate de Hristos

Evenimentele mântuitoare de­­cisive pentru umanitatea în­trea­­gă devin în ordinea eclesia­lă și în comuniunea cu Hristos, prin rugăciune, lectură biblică și me­ditație la cuvintele Scrip­tu­rii, prin post și faptele bune ale mi­los­teniei sufletești și tru­pești, stări spirituale și existen­ți­­ale ale creș­tinului prin iubi­rea lui Dum­nezeu și împlinirea po­runcilor Lui care sunt legea și bucuria su­fletului, a inimii sa­le. Viața creș­­tinului re­pre­zin­tă modul de a fi în acest veac cu Hris­tos Cel ce a fost răstignit, a mu­rit și a în­­viat pentru noi. Lu­area crucii în sens spiritual, e­xistențial nu con­stituie pentru creș­tin o op­ți­u­ne spirituală în­tre altele, ci mo­dul ontologic u­nic și mântuitor al vieții lui, o via­ță cu Hristos. Sfân­tul Ioan Hri­sostom redă a­cest adevăr cu re­torica sa bine­cu­­noscută; „Cru­cea este trofeu con­tra de­mo­­nilor, sabie împo­tri­va păca­tu­l­ui, sabie prin care Hris­tos a stră­puns șarpele. Cru­cea este vo­ința Tatălui, slava U­nu­­ia Năs­cut, bucuria Duhului, po­­doa­ba îngerilor, siguranța Bi­se­­ri­cii, lauda lui Pavel, zidul sfin­­ți­lor, lumina întregii lumi. Căci, după cum când cineva a­prin­­de lumina într-o casă cu­prin­­să de întuneric și ținând-o dreap­­tă alungă întunericul, tot ast­­fel, când lumea era cuprinsă de întuneric, Hristos a aprins ca pe o lumină Crucea și ți­nân­d-o dreap­tă a risipit toată în­tu­ne­ci­mea pământului. Și după cum lu­mânarea are sus în vârf lu­mi­na, tot astfel și Crucea a a­vut sus în vârf strălucind pe Soa­rele drep­tății” (Omilie la Cru­­cea Domnului).

Cuvintele Marelui Părinte al Bi­sericii surprind și redau a­ria in­finită de sensuri ale Cru­cii ca­re nu este separată de Per­soana di­vino-umană a Celui ce S-a dă­ru­it pe Sine jertfă Ta­tă­lui pentru mântuirea oa­me­ni­­lor. De a­ce­­ea, Crucea ca o­biect de cult es­te cinstită de creș­tini prin în­chi­na­re smerită și aducătoare a­min­­te de Sân­ge­le dumnezeiesc cu care am fost spă­lați, luminați și mântuiți. Ne „închinăm crucii ca unui în­su­flețit” pentru că ea nu mai poa­te fi separată de Hris­tos. Ci­ne privește spre Cru­ce pri­veș­te spre Hristos și Bi­se­ri­ca Sa, poporul cel nou al lui Dum­­nezeu care în ființa sa este un po­por al crucii și al Învierii. De a­ceea, a sărbători ziua a­ceas­ta nu este doar o opțiune, ci rea­la și unica libertate spirituală, în Du­­hul lui Hristos, a creștinilor. De aceea, la rugăciunea de la sfâr­­șitul slujbelor Bisericii, Cru­­cea este amintită după Hris­tos și Preacurata Sa Mai­că, înaintea îngerilor și a sfin­ți­lor. Ea es­te semnul și puterea co­muniunii cu ­Hristos, vederea ei înseamnă con­templarea lui Hris­tos și a luc­rării sale mân­tu­i­toare, mai mult, ea re­pre­zin­tă însăși pre­zen­ța Sa dumne­ze­ias­că cu noi, prin Duhul Său cel Sfânt trimis Bi­sericii Sale, așa cum a în­cre­din­țat El Însuși pe apostolii și uce­nicii Săi.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente