Ceremonia de întronizare a Preasfințitul Părinte MIHAIL FILIMON, primul Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande

Preasfințitul Părinte MIHAIL FILIMON, primul Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va fi întronizat duminică, 29 iunie 2008, la sărbătoarea Sf. Apostoli Petru și Pavel în biserica cu acest hram din Melbourne (Australia). Sfânta Liturghie și ceremonia de întronizare vor fi oficiate de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, alți ierarhi ai altor Biserici Ortodoxe surori, preoți și diaconi din Australia și Noua Zeelandă. La eveniment vor mai participa reprezentanți ai autorităților române, ai autorităților locale, preoți, monahi și credincioși, precum și reprezentanți ai altor culte.

Hirotonia întru arhiereu a Preasfințitului Părinte MIHAIL, primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon al Târgoviștei și Exarh patriarhal, înconjurat de alți ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala patriarhală din București, la sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim – Floriile (20 aprilie 2008). În cadrul ceremoniei de întronizare a Preasfințitului Părinte MIHAIL FILIMON va fi citită următoarea Gramată patriarhală:

†D A N I E L,

Prin mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu,

Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei și

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Prea iubitului cler și tuturor dreptcredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestei

GRAMATE PATRIARHALE,

Har și pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,

iar de la Noi Arhipăstorească binecuvântare!

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a așezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii și vrednicii deosebite și, prin trimiterea Preasfântului și de viață făcătorului Duh peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, i-a întărit pe aceștia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune de la Sfinții Apostoli și până astăzi, pe toți slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtași darurilor Sale de multe feluri, în treptele rânduite, ca diaconi, preoți și arhierei.

Este binecunoscut că Ortodoxia a pătruns în Australia și Noua Zeelandă către sfârșitul secolului al XIX-lea, dar, mai ales, în secolul al XX-lea, odată cu emigrația din țările ortodoxe, organizarea bisericească ortodoxă făcându-se în principal pe baze etnice.

Începuturile imigrației românilor în Australia și Noua Zeelandă se situează înainte și după cel de al doilea război mondial, acolo trăind astăzi, aproape 90.000 de români, păstrători de spiritualitate, civilizație și cultură românească, dar și de viață religioasă ortodoxă în contextul societății multiculturale, sociale și religioase din acea parte a lumii.

Fondarea parohiilor ortodoxe românești în Australia și Noua Zeelandă s-a făcut pe bazele canonice și păstrând principiile din Biserica Ortodoxă Română, iar Patriarhia Română, îndreptățită canonic și legal, s-a îngrijit de fiii ei, care au ales să trăiască în acele zone geografice. Printre parohiile înființate după cel de al doilea război mondial se numără, în Australia: Parohia Sfinții Petru și Pavel din Melbourne (1970), Parohia Sfânta Maria din Sydney (1970), Parohia Sfântul Nicolae din Adelaide (1972), Parohia Sfântul Dumitru din Brisbane (1984), Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Perth (1982), iar în Noua Zeelandă: Parohia Sfânta Maria din Wellington (1971), altele luând ființă după anul 1989. Parohiile ortodoxe române din Australia și Noua Zeelandă, mai vechi și mai noi, au fost organizate în două protopopiate alcătuind Vicariatul Ortodox Român pentru Australia și Noua Zeelandă înființat, la cererea preoților și a credincioșilor români, prin hotărârea nr.1.289/2006 luată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 26 iunie 2006.

Amploarea slujirii și misiunii în parohiile ortodoxe române din teritoriile australian și neo-zeelandez, în cei aproape 40 de ani, a țintit permanent cultivarea în sufletele credincioșilor ortodocși români dragostea și atașamentul față de credința străbună, față de Biserica Mamă și țara natală, România, având ca scop păstrarea identității creștin-ortodoxe și românești într-un vast spațiu multicultural și pluriconfesional.

De asemenea, dorința consolidării unității specifice a clerului român și a promovării unei viziuni comune în ce privește activitatea misionar-pastorală, cultural-socială și filantropică au alimentat conștiința necesității unei prezențe ierarhice românești permanente în Australia și Noua Zeelandă, sporind premisele unei strânse solidarități în sânul comunității românești din acest spațiu geografic. În acest context, prezența unui episcop ortodox român semnifică reprezentarea cu altă autoritate și la alt nivel a credincioșilor ortodocși români din Australia și Noua Zeelandă, atât în fața autorităților civile, cât și a celorlalte biserici și culte.

Realitățile pastoral-misionare și culturale amintite mai sus, lipsa unei structuri administrativ-bisericești de nivel eparhial, precum și prezența ocazională a unor ierarhi ortodocși români în Australia și Noua Zeelandă, au sporit nădejdea preoților și credincioșilor românilor din acele comunități din Australia și Noua Zeelandă, aflate într-o arie misionară și pastorală întinsă, cu parohiile situate la mare distanță unele de altele, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va aproba organizarea acestora într-o eparhie, privilegiu de care alte comunități ortodoxe ale altor etnii se bucurau deja.

Pentru toate aceste considerente și ținând seama de dorințele tot mai puternice ale preoților și credincioșilor ortodocși români din Australia și Noua Zeelandă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând aminte la propunerea Noastră, prin hotărârea nr.4.708/2007 a aprobat înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, în dependență directă de Patriarhia Română și înscrierea acesteia în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ca etapă fundamentală în procesul de consolidare a comuniunii preoților și credincioșilor ortodocși români din Australia și Noua Zeelandă cu Sfânta Biserică Mamă din România și, prin aceasta, cu Biserica Ortodoxă Universală.

Ca slujitor al lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, cu scrisoarea nr.445 din 25 ianuarie 2008, am încredințat Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale misiunea de a conduce delegația Patriarhiei Române care s-a deplasat în Australia pentru convocarea ședinței de constituire și de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande – 24 februarie 2008, în cadrul căreia, prin vot secret consultativ, a fost desemnat drept candidat pentru alegerea celui dintâi ierarh eparhiot al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Preacuviosul Arhimandrit Dr. MIHAIL FILIMON, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Împlinind această procedură statutară bisericească și luând aminte la îndatoririle ce Ne revin ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în ziua de marți, 5 martie 2008, la Reședința Patriarhală din București, în vederea alegerii chiriarhului noii Episcopii Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, în dependență directă de Patriarhia Română.

În urma cercetării canonice și a votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe Preacuviosul Arhimandrit Dr. MIHAIL FILIMON, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credință și îmbrățișarea vieții monahale în Mânăstirea Cernica – mare școală duhovnicească din apropierea Bucureștilor; prin pregătirea teologică dobândită la Institutul Teologic Universitar din Sibiu și, apoi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Tesalonic (Grecia) în cadrul căreia, în anul 1999 a obținut titlul academic de Doctor în Teologie; prin vocația sa pentru slujirea sfântului altar; prin râvna și dăruirea cu care a slujit Biserica în ascultările care i s-au rânduit în posturile de răspundere administrativă încredințate în Episcopia Argeșului și Muscelului în calitate de cadru didactic la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia” a Universității din Pitești și de inspector școlar – specialitatea Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, și apoi în Episcopia Ortodoxă Română în America și în Arhiepiscopia Bucureștilor.

Drept urmare, în ziua de Duminică, 20 aprilie 2008, la măritul praznic al Intrării Domnului în Ierusalim, în Catedrala Patriarhală din București, a fost hirotonit întru arhiereu Preacuviosul Arhimandrit Dr. MIHAIL FILIMON, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca cel dintâi Episcop eparhiot al nou înființatei Episcopii Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane și al prevederilor cuprinse în art.133 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, se aduce la cunoștința tuturor această GRAMATĂ PATRIARHALĂ, prin care dăm alesului Episcop, Preasfințitului Părinte MIHAIL, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu toate parohiile din țările câte țin astăzi și vor ține și în viitor de această eparhie, drept mărturie că Preasfinția Sa, dobândind jurisdicția de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici și după legile țărilor respective: citeți, cântăreți, ipodiaconi, diaconi, preoți și protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinției Sale, iar stareți și starețe, egumeni și egumene la mânăstiri și schituri, și de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii.

Din partea Preasfinției Sale așteptăm, așa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Patriarhul României și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii și mânăstiri, pentru valorile credinței ortodoxe, pentru cultura creștină, precum și dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre strămoșești; să se sfătuiască și să coopereze cu autoritățile din Australia și Noua Zeelandă pentru binele Bisericii, fiind tuturor călăuză pentru păstrarea și întărirea dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune.

Îndeosebi, pe lângă slujirea arhierească ce-i revine prin Sfintele Canoane, precum și drepturile și îndatoririle prevăzute de Statutul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, încredințăm pe Preasfințitul Părinte Episcop MIHAIL că este unicul arhipăstor canonic și legal al preoților și credincioșilor din această Episcopie, drept pentru care îl povățuim să pună la inimă și să lucreze neîncetat pentru a aduna în jurul scaunului episcopal comunitățile bisericești ortodoxe, care aparțin jurisdicțional Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, arătând neobosită stăruință pentru realizarea unității spirituale a tuturor credincioșilor și preoților acestei Episcopii, pentru comuniune cu ceilalți ierarhi canonici din Australia și Noua Zeelandă.

Totodată, îndemnăm pe Preasfinția Sa să prețuiască unitatea creștină pentru care S-a rugat Mântuitorul nostru Iisus Hristos înainte de Patima Sa și să promoveze dialogul și cooperarea practică socială cu celelalte Biserici creștine din Australia și Noua Zeelandă.

Așadar, tuturor celor din cinul preoțesc și călugăresc, precum și tuturor dreptcredincioșilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, le recomandăm cu dragoste părintească pe Preasfințitul Părinte Episcop MIHAIL, drept Chiriarhul lor canonic ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte și să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin și împreună-lucrare în tot ceea ce săvârșește cu jertfelnicie și iubire pentru Sfânta Biserică, pentru neam și pentru semeni, în respectul frățesc față de cei cu care Dumnezeu i-a rânduit să conviețuiască în această parte a lumii.

Cunoscând și prețuind însuflețirea cu care slujitorii și credincioșii ortodocși români din Australia și Noua Zeelandă au întâmpinat întotdeauna cuvântul Întâistătătorilor Bisericii Noastre, îi povățuim pe toți cu părintească dragoste ca, sub păstorirea noului lor arhipăstor, să păstreze unitatea dreptei credințe, viețuind în pace și în bună înțelegere ca fii adevărați ce cred în Hristos și „întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”, încredințându-l pe Preasfințitul Părinte Episcop MIHAIL, milostivirii Bunului Dumnezeu și rugăciunilor Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, precum și ale tuturor Sfinților odrăsliți din binecuvântatul pământ românesc.

Iar pentru ca să se împlinească după cuviință toată datina Sfintei noastre Biserici, am rânduit ca întronizarea Preasfințitului Părinte MIHAIL în scaunul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande să se facă în ziua de 29 iunie 2008, de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Laurențiu Streza, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, înconjurat de Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului și de ierarhi coliturghisitori ai celorlalte Biserici Ortodoxe surori, de clerici și credincioși de la parohii din cuprinsul acestei Episcopii, de față fiind înalte personalități din viața bisericească și publică locală.

Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântului Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin!

Dată în Reședința Patriarhală din București la 20 aprilie 2008, la sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, în cel dintâi an al Arhipăstoririi Noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

†D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei

și Arhiepiscop al Bucureștilor

Comentarii Facebook


Știri recente