Viața Sfintei Maria Egipteanca

Biserica Ortodoxă o cinstește pe Sfânta Maria Egipteanca la 1 aprilie, dar și în Duminica a V-a din Postul Mare. Sfânta Maria Egipteanca, născută în Egipt (445), a părăsit la 12 ani casa părintească și a trăit timp de 17 ani în desfrânări. Împinsă de patimă, a plecat la Ierusalim, la vârsta de 29 de ani, cu o corabie cu mulți bărbați care mergeau la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Dorind să intre în biserică, o putere nevăzută a împiedicat-o. Însă după ce a promis la icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu că se va pocăi, Fecioara Maria i-a îngăduit. A doua zi, povățuită de Maica Domnului, a trecut Iordanul, la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, unde s-a împărtășit cu Sfintele Taine, retrăgându-se apoi în pustie pentru 47 de ani.

În cele ce urmează vă prezentăm viața Sfintei Maria Egipteanca scrisă de scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Cuprinsă în paginile Triodului, Viața Sfintei Maria Egipteanca se citește integral la Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul din Săptămâna a V-a a Sfântului și Marelui Post.

Bun lucru este a ascunde taina împăra­tului și slăvit lucru a propovădui faptele lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul către Tobie după minunata recăpătare a vede­rii, căci îi orbiseră ochii, și după ace­le primejdii prin care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia ce avea. A nu păzi taina împă­ratu­lui este primejdios și vătămător, iar a ascunde sub tăcere faptele minu­nate ale lui Dum­nezeu, aduce primejdie sufletului.

Pentru aceea și eu, cuprins de frica de a tăcea faptele lui Dumnezeu și temându­-mă de pri­mej­dia ce stătea atârnată dea­supra slugii care a îngropat în pământ ta­lantul luat de la stăpân, fără să scoată vre­un folos din el, nu voi tăcea deloc povestirea sfântă care a ajuns până la mine.

Nimeni să nu pună la îndoială cele au­zite de mine, alcătuitorul acestei scrieri, și nici să creadă că povestesc ceva care depășește adevărul, sau să se mire de măreția celor în­tâm­plate. Departe de mine gândul să mint sau să falsific istorisirea, în care Dumnezeu este pomenit. Nu mi se pare că este lucru binecuvântat să se cu­gete lucruri mici și nevrednice cu privire la măreția Cuvântului lui Dumnezeu întru­pat și să se pună la îndoială cu­vintele ce­lor care vorbesc despre măreția Lui. Dar dacă se află unii care la citirea cărții de față sunt oarecum izbiți de minunăția povestirii și nu vo­iesc cu ușurință să crea­dă, și cu aceia Dum­nezeu să fie milostiv, căci ei, uitându-se la slă­biciunea firii ome­nești, socotesc cu nepu­tință de primit ce­le spuse în chip minunat despre oameni.

Încep deci această povestire. Cele isto­risite s-au petrecut în vremea noastră și ni le-a povestit un sfințit bărbat, învățat din copilărie să spună și să facă cele dum­nezeiești. Dar să nu atragă spre necredință pe cititori nici gândul că este cu ne­putință să se întâmple o minune ca aceasta în vre­mea noastră. Harul Tatălui, după cum a în­vățat Solomon, trece din neam în neam în su­fletele cuvioase și face prieteni ai lui Dumnezeu și profeți.

Este însă timpul să încep acea sfântă istorisire.

*

În una din mănăstirile din Palestina era un bărbat împodobit în viață și în cuvânt, crescut din pruncie în moravurile și fap­tele cele călu­gărești. Numele acestul băr­bat era Zosima. Să nu socotească cineva, după nume, că vorbesc despre acel Zosi­ma, osândit odinioară ca eretic din pricina învățăturii sale. Altul este acesta și altul celălalt, iar deosebirea între cei doi este mare, cu toate că amândoi au avut același nume.

Acest Zosima era drept credincios și dintru început a trăit ca monah în una din mănăstirile zidite în vechime în Palestina. Râvnă avea pen­tru orice fel de nevoință pustnicească și a ajuns destoinic în orice fel de închinare. Nu numai că a păzit toată rânduiala predată de cei care s-au nevoit spre o astfel de luptă, dar și el însuși a iz­vodit încă alte multe nevoințe, prin care căuta să supună trupul duhului. Iar ținta nu și-a greșit-o. Și într-adevăr bătrânul a ajuns atât de vestit în cele duhovnicești, încât adeseori mulți din mo­nahii din mănăs­tirile învecinate, ba chiar și din cele în­depărtate, veneau la el ca să fie povățu­iți în ce privește închinarea. Cu toate că bătrânul avea o astfel de viețuire, totuși niciodată n-a trecut cu vederea studiul cu­vintelor dumne­ze­iești, nici când se culca, nici când se scula, nici când ținea în mâini lucrul său, din care-și ago­nisea hrana. Iar dacă vrei să afli despre hrana gustată de el, îți voi spune că un singur lucru avea el care nu se poate ține ascuns și nici nu se putea termina, anume cântarea neîntre­ruptă a psalmilor și studiul neîncetat al cuvintelor sfinte.

Se spune că bătrânul a fost de multe ori în­vred­nicit cu vedenii dumnezeiești, fiind ilu­mi­nat de Dumnezeu. Căci, după cum a spus Domnul, cei care-și curățesc trupul și sunt pururea ve­ghetori prin privirea trează a sufletului lor văd vedeniile dum­nezeiești ale iluminării și primesc de aici arvuna binelui ce nu se ia de la ei.

Zosima zicea că din pântecele maicii sa­le, ca să spun așa, a fost dat în această mănăstire; iar aici și-a îndeplinit pustni­ceasca sa cale până la al cincizeci și treilea an al vieții. După aceasta însă, după spu­sele sale, a fost tulburat de gândul că ar fi întru toate desăvârșit și că n-a avut ne­voie să învețe ceva de la altul. Și după mărturisirea sa gândea întru sine astfel:

„Se află, oare, vreun monah pe pământ, care poate să mă învețe un chip nou de pustnicie, pe care să nu-l cunosc și nu l-am făcut, sau să fie în stare să mă ajute cu ceva? Se găsește, oare, vreun bărbat, din cei care trăiesc înțelepțește în pus­tie, care să mă întreacă în ce privește fapta și con­templația?”.

Pe când spunea bătrânul acestea, i s-a arătat cineva și i-a spus: „Zosima, bine te-ai nevoit, atât cât era cu putință unui om, și bine ai dus la capăt pustnicescul drum. De altfel, nu este ni­meni între oameni, care să fie desăvârșit. Dar lupta ce-ți stă în față este mai mare decât cea dusă până acum, deși n-o cunoști. Ca să știi însă că sunt încă și multe alte căi spre mântuire, ieși, întoc­mai ca și A­vraam, acel vrednic de respect între pa­triarhi, din pământul neamului tău și din casa părintelui tău și du-te la mănăstirea ce se află lângă râul Iordanului”.

*

Îndată bătrânul, ascultând de poruncă, a ieșit din mănăstirea în care monahicește din pruncie viețuise și ajungând la Ior­danul cel între râuri sfânt, a fost condus de cel ce i-a poruncit în acea mănăstire, în care Dumnezeu a hotărât să fie. Bătând cu mâna în poarta mănăstirii, i-a ieșit întru întâmpinare mai întâi monahul însărcinat cu paza porții. Portarul l-a dus la stareț. Iar el, când l-a văzut cu haina și chipul cu­vioșiei și că-i face metania obișnuită mo­nahilor, după ce i-a dat binecuvântarea, l-a întrebat:

„De unde vii, frate? Pentru care pricină ai venit la noi, niște sărmani călugări?”.

„Să spun de unde am venit, a răspuns Zosima, nu mi-i de folos; dar pentru fo­losință am venit, Părinte! Am auzit des­pre voi slăvite și vrednice de laudă lu­cruri, cu putință să apropie sufletul de Hristos, Dumnezeul nostru”.

„Dumnezeu, frate, a zis către el starețul, sin­gurul care vindecă neputința omeneas­că, El Însuși și pe tine și pe noi ne va în­văța dum­nezeieștile Sale voi și ne va în­druma să facem cele ce se cuvine. Omul nu poate fi de folos omului, decât numai să ia aminte fiecare tot­deauna de sine și să lucreze cu minte trează ceea ce trebuie, dobândind ajutor în cele ce facem pe Dum­nezeu. Dar dacă, după cum ai spus, dra­gostea lui Dumnezeu te-a mânat să ne vezi pe noi, smeriți călugări, atunci rămâi cu noi, dacă pentru aceasta ai venit. Iar Păs­torul cel Bun, Care Și-a dat sufletul pentru mântuirea noastră și cheamă oile Lui pe nume ne va hrăni pe noi toți prin ha­rul Domnului”.

Acestea a spus starețul către Zosima; iar el a făcut iarăși metanie și a cerut bi­necuvântare; și după ce a răspuns: „A­min”, a rămas în acea mănăstire.

*

Zosima a văzut pe călugări strălucind în fapte și în contemplație slujind Domnu­lui. Cântarea era necontenită, privegherea tot timpul nopții, iar în mâini aveau neîn­trerupt lucrul și în gură psalmi. Cuvânt deșert nu era printre ei. Grija de lucru­rile lumești nu se afla la aceia. Veniturile ce se socotesc și se adună în fiecare an, și grijile cu privire la viață, griji care au în vedere un câștig bănesc, nici cu numele nu erau cunoscute de ei. Ci un singur lucru și cel dintâi era cel râvnit de toți, anu­me că fiecare din ei să fie mort cu trupul, după cum au și murit o dată și nu mai tră­iesc pentru lume și pentru toate cele din lume. Hrană neterminată aveau cuvintele de Dumnezeu insuflate. Hrăneau însă, și trupul, dar numai cu cele de trebuință, cu pâine și apă, pe cât era fiecare înflăcărat de dumnezeiasca dragoste.

Văzându-le pe acestea Zosima, după cum în­suși și-a spus, se întărea foarte mult sufle­tește, pășind înainte spre desăvârșirea ce-i stătea în față și găsind împreună-lucrători care să lucreze în chip bun paradisul dumnezeiesc.

*

După ce-au trecut multe zile, s-a apro­piat timpul în care s-a predat creștinilor să se să­vârșească Sfântul și Marele Post. Atunci mo­nahii se curățeau mai dinainte pentru dumne­zeiasca patimă și pentru în­chinarea Învierii lui Hristos. Porțile mă­năstirii nu erau deschise nicio­­dată, ci în­cuiate totdeauna pentru a face mo­nahilor netulburată nevoința pustnicească. Nici nu era voie să se deschidă porțile, afară numai dacă vreun monah ieșea pentru vreo mare tre­buință. Locul era pustiu, iar celor mai mulți dintre monahii din vecini nu numai greu de străbătut, dar și necunoscut.

În mănăstire se păstra din vechime o rân­duială. Socotesc că din pricina acestei rân­duieli Dumnezeu a adus pe Zosima la acea mănăstire. Care este rânduiala și cum se păzea, voi spune aici.

În Duminica ce s-a obișnuit să se nu­mească întâia din săptămânile Postului Mare, se să­vâr­șea Sfânta Liturghie ca de obicei și fiecare se împărtășea cu preacuratele și de viață făcătoarele Taine și mâncau puțin, după cum era obiceiul. După aceasta se strângeau toți în biserică și fă­cându-se îndelungată rugăciune și multe me­tanii, călugării se îmbrățișau cu sărutare unii pe alții, sărutau și pe stareț, făcându-i metanie, și se rugau să le dea binecuvântarea, care să le fie de ajutor și de sfătuire în nevoințele ce le stăteau înainte.

După ce se săvârșeau acestea, se deschi­deau porțile mănăstirii și ieșeau toți din mănăstire cântând cu dulce voce: „Dom­nul este luminarea mea și Mântuitorul meu de cine mă voi teme? Domnul este apără­torul vieții mele, de cine mă voi înfrico­șa?” și celelalte stihuri ale psalmului. Ei lăsau de multe ori un paznic sau doi paz­nici la mănăstire; nu ca să păzească ave­rea ce se afla înăuntru, căci călugării nu aveau ceva care ar fi putut fi luat de hoți, dar ca să nu lase biserica fără slujbă dumnezeiască.

Fiecare își lua de ale mâncării, după cum putea și după cum voia. Unul lua cu sine pâine pe mă­sura trebuinței trupului, altul, smochine; altul, finice; altul, legume us­cate muiate în apă; altul, nimic, ci numai trupul lui și rasa, cu care era îm­brăcat, se hrănea, de câte ori firea îl silea, cu ierbu­rile ce cresc în pustie. Și era păzită această rânduială și lege cu sfințenie de fiecare din ei, de a nu ști unul de altul, cum se în­frânează și pe­trece celălalt. Îndată ce tre­ceau Iordanul se des­părțeau unii de alții. Pustiul era mare și nici unul nu se întâlnea cu altul. Dar și dacă unul din ei vedea din depărtare venind pe altul spre el, se abă­tea din drum și se ducea în altă parte. Trăia pentru el și pentru Dumnezeu, cân­tând neîntre­rupt psalmi și gustând din hra­na pe care o avea la îndemână.

Petrecând astfel toate zilele postului, se întor­ceau la mănăstire în duminica dina­intea săr­bă­torii de viață făcătoarei Învieri a Mântuitorului, duminică, pe care Biserica a primit-o să se prăz­nuiască cu stâlpări. Atunci se întorcea fiecare având rod al os­tenelilor sale conștiința sa, care cunoștea cum a lucrat și semințele căror osteneli a adunat. Și nimeni nu întreba deloc pe ce­lălalt cum sau în ce chip a purtat lupta ce i-a stat în față.

Aceasta era rânduiala mănăstirii și ea se în­deplinea în chip desăvârșit. Fiecare din­tre ei, când era în pustie, lupta cu sine în­suși sub în­drumarea lui Dumnezeu, fără să caute să placă oamenilor și nici să arate că se înfrânează. Căci cele ce se fac de dragul oamenilor și cele ce se săvârșesc pentru a plăcea oamenilor nu se poate spune că aduc vreun folos celui ce le să­vârșește, ci dimpotrivă mare pagubă.

*

Atunci Zosima, potrivit obișnuitei orân­duieli a mănăstirii, a trecut Iordanul, du­când cu sine puține ale mân­cării pentru nevoia trupului și rasa, cu care era îmbră­cat. Canonul său de rugăciune și-l îndepli­nea străbătând pustia; iar când tre-buința trupului o cerea, gusta ceva.

Noaptea dormea întinzându-se puțin la pământ; se bucura de puțintel somn, acolo unde îl apuca seara. Dis-de-dimineață începea din nou să meargă, având tot­deauna locuri aspre pentru mers. Și avea dorința, după cum spunea, să pătrundă în adâncul pustiei, cu nădejdea să găseas­că vreun părinte locuind în ea, în stare să-l ducă spre ceea ce dorea. Și își conti­nua drumul cu sârguință, ca și cum ar fi zorit spre o locuință cunoscută și faimoasă. A mers așa cale de două­zeci de zile. Când a venit vremea amiezii s-a oprit puțin din mers și, privind către răsărit, și-a făcut obișnuita rugăciune. Căci obișnuia la hotă­râte ceasuri ale zilei să-și întrerupă anevoiosul mers și să se odihnească puțin, stând în picioare, ca să cânte psalmi și să facă metanii. Așa își făcea el rugăciunea.

*

Dar pe când cânta psalmi și privea la cer, cu o neîntreruptă privire, vede din colina din dreapta locului în care sta și se ruga, pe la ceasul două­sprezece, ivindu-se o um­bră ca un trup de om. Mai întâi s-a speriat și tremura din tot trupul, bănuind că vede o nălucire diavolească. După ce a făcut semnul crucii și a dat la o parte frica, căci rugăciunea i se terminase, și-a în­tors privirile și văzu într-adevăr pe cineva mergând spre mia­zăzi. Vedenia era cu tru­pul gol, neagră la trup, înnegrită ca din pricina arșiței soarelui; părul capului îi era alb ca lâna, dar și acesta puțin, încât nu trecea mai jos de grumazul trupului. Când a văzut asta Zosima, s-a făcut de bucurie ca o floare; și vesel de minunăția priveliștii, a început să alerge spre locul spre care se zorea și vedenia. Cu nespusă bucurie se bucura, căci în toată scurgerea acelor zile n-a putut să vadă chip ome­nesc, de animal sau de zburătoare, chip sau umbră pământească, sau umbra vre­unei viețui­toare. Căuta deci să cunoască cine este vedenia și din ce loc, pentru că nădăjduia că va vedea mari lucruri.

Vedenia însă, când a înțeles că Zosima vine de departe spre ea, a început să fugă și să alerge spre adâncul pustiei. Zosima, ca și cum și-ar fi uitat de bătrânețe, ba, în­că, neținând seamă nici de oboseala dru­mului, se îndrepta zorindu-se să ajungă pe cel ce fugea. Unul urmărea, celălalt era urmărit. Mersul lui Zosima, însă, era mai iute și, încetul cu încetul, a ajuns mai a­proape de cel ce alerga. Când s-a apropiat, încât putea să i se audă și vocea, a început Zosima să strige și să dea drumul cu lacrimi la astfel de strigăte:

„Pentru ce fugi de mine, un bătrân și un pă­cătos? Așteaptă-mă, robule al lui Dumnezeu, orice ai fi, pentru numele lui Dum­nezeu, pentru care locuiești în această pus­tie. Așteaptă-mă pe mine, neputinciosul și nevrednicul, pentru nă­dejdea pe care o ai în schimbul ostenelii tale. Stai și roa­gă-te și binecuvântează pe bătrân, pen­tru Dumnezeu, Căruia nu i-a fost scârbă de ni­meni niciodată!”.

Pe când Zosima înlăcrimat spunea aces­te cu­vinte, alergau amândoi spre un loc care avea înfățișarea unui pârâu uscat. Îmi dau cu părerea însă că acolo n-a fost niciodată pârâu, pentru că nu avea cum să fie pârâu în acel loc, ci că locul a dobândit de la natură o astfel de înfățișare.

*

După ce-au ajuns amândoi la locul mai sus pomenit, făptura omenească ce fugea înaintea lui s-a coborât în vale și s-a urcat pe malul ce­lălalt. Dar Zosima, obosit și nemaiputând să fugă, a stat pe celălalt mal al locului cu înfățișarea de pârâu. Și a adăugat lacrimi la lacrimi și plânsete la plânsete, încât tânguirile lui puteau să ajun­gă până departe. Atunci arătarea trupeas­că de pe celălalt mal a dat drumul unor astfel de cuvinte:

„Părinte Zosima, pentru Domnul, iar­tă-mă, dar nu pot să mă întorc și să mă arăt în fața ta astfel. Sunt femeie și, după cum vezi, goală, iar rușinea trupului meu o am neacoperită. Dar dacă voiești cu tot dinadinsul să dăruiești binecu­vân­tare unei femei păcătoase, aruncă-mi rasa cu care ești îmbrăcat, ca să-mi ascund cu ea ne­putința femeiască și să mă întorc spre ti­ne și să primesc binecuvântările tale”.

Atunci cutremur și rătăcire a minții a cuprins pe Zosima după cum spunea, când a auzit că-l chema pe nume. Căci bărbatul, fiind pătrunzător la minte și preaînțelept în cele dumnezeiești, cunoș­tea că dacă acea făptură n-ar fi fost lumi­nată de harul profetic, negreșit că nu l-ar fi chemat pe nume pe el, pe care nicio­dată nu l-a văzut și despre care niciodată n-a auzit.

Cu grabă deci a îndeplinit ce i s-a po­runcit; și, dezbrăcând haina veche și ruptă ce-o avea, i-a aruncat-o stând întors cu spatele. Iar ea a luat-o și și-a acoperit unele părți ale trupului, care trebuiau să fie acoperite mai mult decât altele.

După aceasta se întoarse spre Zosima și-i zise: „Ce ți-a venit în minte, Părinte Zosima, de a vedea pe o femeie păcătoasă? Ce vrei să afli de la mine sau să vezi la mine, de nu ai pregetat să te obosești atât de mult?”.

Zosima, închinându-și genunchii la pă­mânt, cerea să fie binecuvântat după obi­cei, iar ei îi făcea metanie. Și amândoi se mișcau spre pă­mânt, fiecare cerând să fie binecuvântat de celă­lalt. Nimic altceva nu se putea auzi de la amândoi decât: „Bine­cuvintează”.

După multă trecere de vreme, a spus fe­meia către Zosima: „Părinte Zosima, ție ți se cuvine să bine­cuvintezi și să te rogi pentru mine, căci tu ești cinstit cu vrednicia preoției; tu de multe ori ai săvârșit dumnezeieștile Taine”.

Cuvintele acestea l-au aruncat pe Zo­sima în mai mare frică și neliniște. Bătrâ­nul tremura, era plin de sudoare și suspi­na, iar glasul i se tăia. Și grăi cu răsu­flare greoaie și întreruptă:

„Este lămurit, duhovnicească Maică, din felul de viață chiar, că te-ai apropiat de Dumnezeu și că în cea mai mare parte ai murit pentru lume. Dar mult mai lămurit este harul dat ție, pentru că m-ai chemat pe nume și m-ai numit preot, pe mine pe care niciodată nu m-ai văzut. Dar pentru că harul nu se cunoaște din vredniciile pe care le are cineva, ci este obișnuit să fie cunoscut din darurile sufletești, pentru aceea, pentru Domnul binecuvintează-mă și roagă-te pentru mine, care am nevoie de ajutorul tău”.

Supunându-se deci stăruinței bătrânu­lui, fe­meia a zis:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Care se îngri­jește de mântuirea oamenilor și a su­fletelor!”.

Și după ce a zis Zosima: „Amin”, s-au scu­lat amândoi din genunchi, iar femeia a zis bătrânului:

„Pentru care pricină, omule, ai veni la mine păcătoasa? Pentru care pricină ai venit să vezi o femeie lipsită de orice vir­tute? Afară numai dacă harul Sfântului Duh nu te-a călăuzit să înde­pli­nești cu timpul vreo slujbă de trebuință trupului meu. Spune-mi cum viețuiesc creștinii as­tăzi? Cum cârmuiesc împărații? Cum este păstrată Biserica?”.

„În puține cuvinte, maică, a spus Zo­sima către ea, prin rugăciunile tale cuvi­oase, Hristos a dăruit tuturor pace sta­tornică. Dar primește rugăciunea nevred­nică a bătrânului și roagă-te pentru toată lumea și pentru mine păcătosul, pentru ca să nu-mi fie fără rod întinderea pus­tiului acestuia”.

„ție ți se cuvine, Părinte Zosima, i-a răs­puns ea, să te rogi pentru mine și pentru toți, căci după cum ai spus, ai vrednicia preoțească și spre aceasta ai fost rânduit. Dar pentru că datori sun­tem să facem as­cultare, voi îndeplini cu dragă inimă porunca”.

După ce a spus acestea, s-a întors către răsărit și, ridicându-și ochii în sus și înălțându-și mâi­nile, a început să se roage în șoaptă. Glasul ei nu se auzea lămurit, așa că Zosima n-a putut să în­țeleagă nimic din rugăciunea ei. El stătea, după cum spunea, cu privirile aplecate la pământ, tre­murând, fără să rostească ceva. Zosima s-a jurat, luând pe Dumnezeu martor de cele spuse, că ridicându-și puțin ochii de la pământ, a văzut-o în timpul rugăciunii ei înălțată cu un cot de la pământ, încât se ruga stând în văzduh. Când a văzut a­ceasta l-a cuprins mai mare frica și puter­nică neliniște; nu îndrăznea să rostească ceva, ci spunea numai în el însuși: „Doam­ne miluiește!”. În timp ce bătrânul sta la pământ, un gând de sminteală i-a trecut prin minte. Oare, nu cumva este un duh rău și se face că se roagă?

După ce femeia și-a terminat rugăciunea s-a întors, a ridicat pe călugăr și a zis:

„Pentru ce, părinte, te tulbură gândurile și te smintești cu privire la mine, că sunt duh și că mă prefac că mă rog? Fii de­plin încredințat, omule, că femeie păcă­toasă sunt și am fost de altfel în­tărită cu Sfântul Botez. Nu sunt duh, ci pământ și țărănă și, într-un cuvânt, trup care n-a gândit nimic duhovnicesc”.

Spunând acestea și-a pecetluit cu sem­nul crucii fruntea, ochii, buzele și pieptul, zicând astfel:

„Dumnezeu, Părinte Zosima, să ne izbă­vească de cel rău și de lanțurile lui, căci mare este puterea diavolului împotriva noastră”.

Când bătrânul a auzit și a văzut acestea, s-a aruncat la pământ și a cuprins cu mâi­nile picioa­rele ei, spunând cu lacrimi: Te jur, în numele lui Hristos, Dumne­zeul nostru, Care S-a născut din Fecioara, pentru Care goliciunea aceasta o porți, pentru Care ți-ai istovit trupul acesta, să nu as­cunzi nimic robului tău, cine ești, de unde, de când și în ce chip ai locuit în pus­tia aceasta? Nimic să nu ascunzi din fap­tele tale, ci pe toate să le dezvălui, ca să faci cunoscută slava lui Dumnezeu. Căci după cum este scris, ce folos are în­țe­lepciunea ascunsă și comoara îngropat­ă? Spune-mi toate, pentru Domnul. Nu mi le vei spune pentru laudă sau pentru fală, ci ca să mă încunoștiințezi pe mine, păcătosul și nevred­nicul. Cred în Dum­nezeu pentru Care trăiești și ai viețuit, că pentru aceasta am fost călăuzit în pustiul acesta, ca Domnul să facă fap­tele tale cu­noscute. Nu este în puterea noastră a ne împo­trivi judecăților lui Dumnezeu. Căci dacă n-ar fi fost bine plăcut lui Hristos Dumnezeul nostru ca să fii cunoscută de mine, și să se știe cum te nevoiești, n-ar fi îngăduit să fii văzută de cineva și nici pe mine nu m-ar fi întărit să merg atâta cale, pe mine care niciodată n-am voit și nici n-am putut să ies din chilia mea”.

După ce Părintele Zosima a spus aces­tea, și mai multe altele, femeia l-a ridicat de la pământ și i-a spus: „Mă rușinez, părintele meu, să-ți spun rușinea faptelor mele. Iartă-mă, pentru Domnul. Dar de vreme ce ai văzut trupul meu gol, atunci să-ți dezgolesc și faptele mele, ca să cunoști de câtă rușine și neru­șinare este plin sufletul meu. Nu din pri­cina de a nu mă lăuda, după cum socoteai, n-am voit să-ți istorisesc faptele mele, căci cu ce am a mă lăuda eu, care am fost vas ales al diavolului? Știu însă că, dacă voi începe să-mi povestesc viața, vei fu­gi de mine, cum fuge cineva de șarpe și nu vei suferi să auzi cu urechile faptele nebune săvârșite de mine. ți le spun, fără să las ceva deoparte. Dar mai întâi, te jur, să nu încetezi de a te ruga pentru mine, ca să găsesc milă în ziua judecății”.

Comentarii Facebook


Știri recente