Un mijloc de educație morală și religioasă a tinerei generații

Se știe că rolul religiei în școala românească a fost și a rămas punct de reper în educația morală a generațiilor tinere, care au fost în mod intenționat lipsite aproape o jumătate de veac de fiorul învățăturii Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Se știe de asemenea că icoanele bisericilor noastre ortodoxe au fost și au rămas adevărate catehisme ale istoriei aproape bimilenare a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni. Se știe apoi că rolul psalmodiei sinagogale și al imnelor religioase din perioada veacurilor II-IV a fost hotărâtor în cristalizarea serviciului divin protocreștin, care capătă noi valențe în urma Edictului de la Milan din anul 313, prin dezvoltarea imnografiei creștine și a cultului religios în toată amploarea lui al cărui scop final era glorificarea divină.

Nu putem trece cu ve­­derea creația u­nor im­portanți Pă­rinți și scriitori bisericești din epoca stră­­română ale căror nume sunt păs­­trate în vechi și nemuritoare co­dice. Perioada „Veacului de aur” al Bisericii Creștine, repre­zen­­tată de personalități religi­oa­se notorii ca: Sfântul Vasile cel Ma­re, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfân­tul Atanasie cel Mare, Sfân­tul Grigorie de Nazianz, Sfântul Gri­gorie al Nyssei – toți din Ră­să­­rit -, precum și Sfântul Am­bro­zie al Mediolanului, Sfântul Ila­rie de Pictavium, Fericitul Ie­ro­nim și Fericitul Augustin în A­pus – toți adevărați titani ai creș­ti­nismului -, a avut un rol ho­tă­râ­­tor în victoria definitivă a Bi­se­­ricii în fața marilor erezii ale vre­mii: arianismul, macedonia­nis­­mul, apolinismul, pnevma­to­ma­hii și alte rătăciri de la mân­tu­i­toarea învățătură a Dom­nu­lui nostru Iisus Hristos. Toți a­cești dârzi apărători ai tinerei Bi­serici Creștine au folosit ca mij­loc de răspândire și susținere a credinței în Dumnezeirea Sfin­tei Treimi cântarea bisericească sau imnele de slavă și prea­mă­ri­re pe care credincioșii le înălțau lui Dumnezeu. Toți acești Sfinți Pă­rinți și scriitori bisericești ră­să­riteni și apuseni au arătat în scri­erile lor că dialogul cu Di­vi­ni­tatea este mai relevant prin cân­tare, întrucât, așa cum spune Fe­ricitul Augustin, „cine se roa­gă cân­tând se roagă de două ori”.

Muzica bisericească nu lipsea din activitatea didactică

Astfel stând lucrurile și re­flec­­tând în timp asupra școlii ro­mâ­nești, observăm că de timpu­riu factorii decizionali au surprins instinctul poporului român în pasiunea lui pentru muzică, res­pectul său pentru cântec, joc și voie bună, precum și grija Or­to­doxiei românești de a cultiva cân­tarea bisericească, fapt ce a dus la impunerea cântecului ca dis­­ciplină de învățământ în școa­lă de la grădiniță până la ab­solvirea anilor de liceu.

Se știe că, până la începutul se­colului al XIX-lea, Biserica era in­stituția care lua măsuri pentru organizarea și susținerea fi­nan­­ciară și morală a școlii, im­pri­­mând învățământului un ca­rac­ter religios creștin ortodox. Cer­­cetând cu multă atenție pro­gra­­mele analitice ale școlilor din a­ceastă perioadă, constatăm în­scri­erea în aceste programe a mu­zicii bisericești la loc de cinste, fiind nelipsită din întreaga ac­ti­vitate didactică.

Marele istoric român de re­nu­me european Nicolae Iorga scrie ur­mătoarele, în monumentala sa lucrare „Istoria învățământului românesc” – București 1928: „Mă­năstirea nu se odihnește”, „în vechile fundații glorioase ca și în cele nouă, se învață cu sârg sla­vona, caligrafia și muzica”. Noi însă zicem că nu numai în șco­lile mănăstirești și în cele bi­se­­ricești era în uz practicarea mu­zicii bisericești, ci întregul în­vă­țământ secundar avea în pro­gra­­ma sa cântarea bisericească drept obiect de studiu. Pro­pu­nă­to­rul acestui obiect nu era nimeni altul decât cântărețul bise­ri­cesc pe care îl găsim în docu­men­te și în ipostaza de învățător al copiilor satelor românești.

Iată ce se spune în adresa De­par­tamentului din lăuntru al Prin­cipatului Țării Românești din 24 ianuarie 1838, cu privire la această practică: „În fiecare sat să se ție, pe lângă preot și un cân­tăreț carele va fi dat să î­n­ve­țe copiii satului carte și cântări”. A­ceastă practică o găsim și în pro­gramele „Preparandiilor” din Ar­deal, cât și ale școlilor sătești din veacurile XIX și XX.

„Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta”

Din nefericire însă, rolul isto­ric al cântărețului bisericesc de a fi și dascăl al „școlilor sătești”, un­de avea obligația să propună re­ligia și muzica bisericească, a fost estompat de psaltichia gre­ceas­­că, care s-a instalat confor­ta­­bil în bisericile mari, dom­nești, mănăstirești și în cele din o­rașele de reședință, fapt care a de­terminat pe însuși Macarie Ie­ro­monahul – autor al românirii cân­tărilor – să exclame cu multă a­mărăciune următoarele, în Ir­mo­loghionul său din 1823: „Pre­cum și eu cartea elinească și psal­tichia cea grecească de-a pururi ne-am slujit, și până în ziua de astăzi atât protimisim (adică îi dăm preferință), și cartea cea e­linească, și psaltichia greceas­că, încât cei mai mulți după ce în­vață puțină elinească se ruși­nea­ză a se arăta că sunt români, și din cât pot își tăgăduiesc Pa­tria și Neamul. Așijderea și cei ce în­vață câte puțină psaltichie gre­cească, până în ziua de as­tăzi se rușinează nu numai de a cân­ta Heruvic și altele româ­nești, ci și Doamne miluiește de a zice pre limba lui”.

Iar marele și neuitatul Anton Pann, „cel isteț ca un proverb”, con­temporan cu el, scrie pe piatra sa funerară din curtea Bi­se­ri­cii Lucaci din București, ur­mă­toarele:

„Cântă, măi frate române,

Pe graiul și limba ta,

Și lasă cele străine

Ei de a și le cânta,

Cântă să-nțelegi și însuți,

Și câți la tine ascult,

Cinstește, ca fieșcare, limba și

Neamul mai mult!”

Iată de ce credem noi că trebuie ca ora de religie să fie în­so­ți­tă de cântări religioase adecva­te temei propuse. Dacă nu în­de­pli­nește aceste condiții, ora de re­ligie este searbădă, lipsită de tră­irea religioasă pe care ar trebui să o degaje în sufletele și sen­sibilitatea copiilor.

Menționăm că în caz că nu re­­curgem la ajutorul concret al cân­­tării bisericești în predarea re­­ligiei, ora aceasta nu este cu ni­­mic deosebită de celelalte ore din planul de învățământ, deși – spre deosebire de celelalte ore – ea are drept scop final edu­ca­ția mo­ral-religioasă a tinerei ge­ne­ra­ții, viitorul de mâine al Bi­se­ricii și neamului nostru românesc.

Cu toate că muzica bise­ri­ceas­că, ca disciplină didactică în școa­la românească, nu a dat roa­de­le scontate, totuși ideile edu­ca­­ției religioase coordonate cu ce­le muzicale privind școlarii nu au fost pierdute, ci transferate pe un alt plan, acela al cântecului popular, care este și va ră­mâ­ne un document de mare valoare is­torică și spirituală.

Iată de ce considerăm noi că religia însoțită de muzica bise­ri­ceas­că în învățământul preuniversitar laic joacă un rol hotărâtor în formarea morală și religi­oa­să a tinerei generații, de la gră­diniță până la universitate.

De asemenea, etnografia și fol­clorul pot constitui material de orientare a învățământului în școlile laice și bisericești, în­tru­cât atât timp cât „vor răsuna pe aceste plaiuri frumoase și pros­pere hora, chiuitura și doi­na la naștere, nuntă, în­mor­mân­­ta­re cu datinile și obice­iu­rile mi­nu­n­a­te ale acestui popor”, vom a­vea nevoie de aces­te producții lai­ce și religioase ca­re conduc în mod sigur la educa­rea sănă­toa­să fizică și psihică a ti­nerilor șco­lari din învățământul românesc.

În concluzie, educația acesto­ra cu cele două coordonate ale sa­le – laică și religioasă – va con­tri­bui la desăvârșirea vieții su­fle­tești a școlarilor pentru a nu de­veni ființe abstracte, hibride și cal­chiate după modelele ires­pon­sabile, ci după modelul viu și să­nătos al românului de totdea­u­na și de pretutindeni.

Și după cum profesorul, diri­jo­­rul și compozitorul D. G. Ki­riac spunea că soarta muzicii în școa­lă se hotărăște, așa spu­nem și noi că soarta tinerelor ge­nerații se hotărăște în școa­lă, dar cu a­ju­torul religiei și al cân­tecului re­ligios și popular, propuse de profesorul de religie și de cel de muzică.

Comentarii Facebook


Știri recente