Sfântul Dionisie Exiguul, podoaba Bisericii noastre strămoșești

Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul) este una dintre marile personalități ale teologiei străromâne din sec.V-VI, cel care a marcat cultura universală prin așezarea numărării anilor începând cu Hristos, Mântuitorul lumii. Prin opera sa (Patrologia latină, vol. 67) și prin contactele dintre romanitatea răsăriteană și cea apuseană, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul) a realizat o „osmoză specifică la nivelul uman cel mai elevat și transfuzia reciprocă de elemente spirituale între cele două vaste arii europene”. Pentru contribuțiile teologice și viața sfântă a monahului dobrogean, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a caracterizat drept un savant și un sfânt, iar cercetătorii care i-au studiat opera și viața l-au numit erudit daco-roman sau podoabă a Bisericii noastre strămoșești.

Călugărul dobrogean Dionisie Exi­guul, Smeritul sau cel Mic, cum este cunoscut în studiile de patrologie, s-a născut în Scythia Minor, Dobrogea anilor 465 d.Hr. Originea Sfântului Cu­vios Dionisie Exiguul (Sme­ri­tul) din Scythia Minor este mai presus de orice îndoială. În afară de mărturia fără echivoc a lui Casiodor și de propria mărturie, vine dovada fraților de viață monahală, călugării sciți cu care Cuviosul Dionisie Exiguul a ținut o legătură strânsă în privința ideilor și activității. De asemenea, despre sine ne oferă date chiar sme­ritul învățat în epistola sa Către Preafericitul stăpân, părintele episcop Petru, lângă care, drept urmare a sfintelor stră­da­nii ale acestuia, do­bândise calea spre adevărurile dumnezeiești și căruia i-a tradus Epistola sinodală a Sfântului Chiril al Alexandriei contra lui Nestorie.

În căutarea lui Dumnezeu din copilărie

Conform acestei mărturii, Dionisie Exiguul a intrat într-o mănăstire dobrogeană foarte devreme, atunci când era copil și unde s-a îmbogățit du­hov­nicește. Mărturii sigure despre mănăstirea în care a fost închinoviat și datele privind șederea aici nu există.

După unii cercetători, ar fi stat o vreme în mănăstirea de la Mabboug (Ierapole) din Siria și apoi la Constantinopol, pe timpul arhipăstoririi patriar­hu­lui Eufimie (490-496). Pre­gă­tirea sa teologică a fost aceea care l-a „recomandat” pentru a fi chemat la Roma de papa Ghelasie (492-496), care avea nevoie de un bun cunoscător al limbilor latină și greacă, lucru deloc lipsit de importanță dacă avem în vedere că erudiția sa ajunsese să fie cunoscută până la Roma.

Timpul când Cuviosul Di­o­nisie Exiguul a ajuns la Roma se poate stabili, luând în calcul două elemente: primul, acela privitor la faptul că Dionisie spune în prefața Decretelor papale, care au fost cumulate și publicate pentru prima dată de Cuviosul Dionisie și adresate cardinalului Iulian, con­du­că­to­rul Mănăstirii Sfânta Anas­ta­sia, că pe papa Ghelasie nu l-a văzut niciodată cu ochii săi („eum praesentia corporali non vidimus”). Având în vedere că papa Ghelasie a trecut la cele veșnice la data de 21 noiembrie 496, sosirea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul) trebuie să fie luată în conside­rare ca fiind împlinită în a­ceas­tă vreme, sfârșitul anului 496.

Al doilea element îl constituie faptul că în Collectia Ave­lla­na se găsește un Memoriu (nr. 102) în care este scrisă mențiunea: Dionysius Exiguus Romae de graeco converti (l-am tradus eu din grecește, Dionisie Exiguul, la Roma). Traducerea acestui memoriu din limba greacă în limba latină a fost făcută, fără îndoială, la scurtă vreme după sosirea la Roma, adică pe la începutul anului 497, pentru a fi accesibil papei Anastasie al II-lea (496-498). Cele două elemente conduc în mod sigur către anul sosirii sale la Roma, sfârșitul anului 496.

Aici, a fost închinoviat la Mănăstirea Sfânta Anastasia, de la poalele Palatinului, a­vând responsabilități privitoa­re la organizarea arhivei Can­ce­lariei pontificale, fiind considerat fondator al arhivelor pontificale. Șederea Sfântului Dionisie în Roma s-a întins pe perioada păstoririi a zece papi, de la Anastasie II până la Vigilius (496-555).

În perioada șederii sale la Roma, Biserica creștină era frământată de două mari dispute, și anume: schisma acaciană și deosebirile privitoare la data serbării Paștilor. Pa­tri­ar­hul Acaciu al Constanti­no­po­lului fusese excomunicat și depus de papa Felix al III-lea (483-492), care s-a implicat în problemele Răsăritului ortodox, încercând aplanarea disputelor apărute.

Trei mari virtuți au îm­po­dobit viața Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul: credința ortodoxă păstrată cu sfințenie de-a lungul întregii vieți, smerenia inimii, dragostea față de Dum­nezeu și de oameni, iar despre aceste calități găsim mărturia prietenului său Cassiodor în­tr-o caracterizare de o frumusețe greu egalabilă, marcată în principal de respect, prețuire și ad­mi­ra­ție, dar și mesaj pentru urmași: „†¦ a fost în zilele noastre și călugărul Dionisie, scit de neam, dar după caracter cu totul roman, foarte învățat în amândouă limbile, dovedind prin faptele sale echilibrul sufletesc pe care îl învățase în Cărțile Domnului. A cercetat Scripturile cu o râvnă atât de mare și le-a înțeles astfel încât ori de unde ar fi fost întrebat avea răspunsul pregătit, dându-l fără nici o întârziere. Acesta a predat dialectica împreună cu mine și a petrecut cu ajutorul lui Dumnezeu foarte mulți ani din viață în cadrul învățământului glorios. [†¦] În el era multă simplitate îm­preună cu înțelepciune, sme­renie împreună cu învățătură, moderație împreună cu talentul de a vorbi, încât se socotea un nimic sau unul dintre cei din urmă slujitori, deși era vrednic, fără îndoială, de societatea regilor. Să mijlocească pentru noi, el care obișnuia să se roage împreună cu noi, ca să putem fi ajutați acum prin meritele lui, cu rugăciunea căruia am fost întăriți aici pe pământ. [†¦] El se folosea cu o pricepere atât de mare de latină și de greacă, încât orice cărți grecești lua în mâini, le traducea fără poticnire în latinește și, la fel, pe cele latinești le citea pe grecește, încât credeai că aceasta este scrisă așa cum o pronunța gura lui cu o iuțeală nestăvilită. [†¦] Era de o castitate rară, [†¦] vărsa lacrimi mișcat de durere când auzea cuvinte necuviincioase în timpul veseliei; [†¦] postea fără să reproșeze celor ce mănâncă. [†¦] integru, legat total, cu statornicie de rânduielile stră­mo­șești; și ceea ce pot să găsească unii citind la diferiți (scriitori), era cunoscut că strălucește în știința lui†¦”

Biografia Sfântului Dionisie Exiguul nu poate fi susținută de izvoare care să ne ofere date amănunțite și coerente privitoare la acesta, fiind prea puțin generoase sau în unele privințe lipsind cu desăvârșire. Urmare a acestei situații, data sfârșitului monahului dobrogean este supusă unor dezbateri venite din partea cercetătorilor operei dionisiene. Bazându-se pe textul de la Cassiodor („quimecum dialecticam legit et in templo gloriosi magisterii plurimosannos uitam suam, Domino praestante, transegit”), luând în considerare că Dionisie a predat dialectica împreună cu Cassiodor la Vivarium și că întemeierea Vivariu­mu­lui a avut loc între anii 537 și 540, afirmăm că Sfântul Dionisie încă era în viață după anul 540. În sfârșit, conform acelorași autori, deoarece Cassio­dor a scris elegia sa către anul 555, Dionisie a înce­tat din viață către 545-550. Părerea cu caracter general acceptată privitoare la sfârșitul Sfântului Dionisie Smeritul este anul 545. Astfel, părintele dreptului canonic apusean, pă­rin­tele teologiei morale ști­in­ți­fice și părintele erei creștine, cel care a primit darul de a marca istoria, a fost ales să rămână până la sfârșitul vieții același fiu al virtuții creștine a smereniei.

Cel mai mare canonist care a trăit vreodată în Roma

Opera de traducere reali­za­tă de Sfântul Dionisie Exiguul: – lucrări cu caracter dogmatic (Epistola sinodală a Sfântului Chiril al Alexandriei contra lui Nestorie; Epistola Sfântului Chiril al Alexandriei către episcopul Succesus al Diocesareei; Tomosul lui Proclu al Con­stan­tinopolului către armeni; Me­moriul apocrisiarhilor ale­xan­drini către delegații papali de la Constantinopol din anul 496; Cuvântarea Patriarhului Pro­clu al Constantinopolului despre Maica Domnului (Oratio Procli de Deipara); Despre cre­a­rea omului a Sfântului Gri­go­rie de Nissa; – lucrări de drept canonic (trei ediții ale Ca­noa­nelor; Colecția Decretalelor papale); – opera de calendarolog (Cartea despre Paști, Ar­gu­men­te Pascale; – două scrisori De ratione Paschae; – lucrări cu caracter divers (Minunata pocăință a Sfintei Taisia; Viața Sfântului Pahomie; Istoria aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul).

Faptul că Dionisie a prelucrat un mare volum de materiale, texte ale sinoadelor și Decretale îl definește, fără îndoială, a fi fost cel mai activ canonist care a trăit vreodată în Roma. Cu darul său de critic al surselor și canonist ordonat, Dionisie a adus o viziune total nouă a izvoarelor dreptului bi­se­ricesc. Colecția cuprinde ca­noa­­nele sinoadelor de la Niceea până la Calcedon, dar din ea lipsesc câteva canoane, care în prelucrările lui Dio­ni­sie nu au fost recunoscute că ar avea legătură cu restul (pro­ba­bil o consecință a dezapro­bă­rii în Decretum Gelasianum), fiind vorba aici despre ca­noa­ne­le apostolice și cele ale sinoa­de­lor locale de la Sardica și Car­­ta­gina. Prof. Valerian Șe­san susține că Dionisie este auto­rul celei mai importante co­lecții canonice apusene și care poartă titlul de Codex Ca­no­num Eccle­siasticorum. Po­tri­vit acestuia, Codex-ul cu­prin­de 50 de ca­noa­ne apostolice, canoanele celor 4 sinoade ecu­menice și 5 sinoade particulare, la care se adaugă canoa­ne­le de la Sardica și Car­tagina. Dionisie a mai început și o co­lec­ție cu Decretaliile papilor: Co­llectio decretorum pontificium romanorum. Această colecție a fost unită cu Codex ca­nonum și răspândită în Spa­nia, Galia, Africa și Anglia. Papa Adrian I a donat lui Ca­rol cel Mare, în anul 774, un exem­plar comentat din această co­lecție, numită acum Collectio Dionisio-Hadriana, care a de­ve­­nit codice oficial pentru im­pe­­riul franc. Același codice, obli­­ga­toriu pentru Spania, a fost numit Collectio Hispana. Pen­tru activitatea sa, Dionisie Exi­guul a fost considerat pă­rintele drep­tului bisericesc apusean.

Lucrările de cronologie ale Sfântului Dionisie Exiguul se bazează pe o perfectă cu­noaș­te­re a scrierilor grecești referitoare la această problemă, ba­zate pe autoritatea totală a Si­noadelor Ecumenice și a Sfin­ților Părinți, iar așa-numita eroare a monahului dobrogean este justificată în principal de lipsa anului zero în cultura romană (matematică și istorică) a timpului său și a intervalului cronologic de capăt, nesocotite de Sfântul Dionisie.

Sinodul mitropolitan al Mi­tro­poliei Munteniei și Do­bro­gei, la propunerea Prea­fe­ri­ci­tu­lui Părinte Patriarh Daniel, a inițiat demersurile canonice și statutare în vederea ca­no­ni­ză­­rii Sfântului Cuvios Di­o­ni­sie Exiguul (Smeritul), părintele erei creștine, și Sfântul Si­nod al Bisericii Ortodoxe Ro­mâ­ne, prin hotărârea nr. 5070/2008, a aprobat înscri­e­rea ca sfânt în calendar, cu da­tă de prăznuire la 1 septembrie, începutul anului biseri­cesc. Astfel a emis Tomosul Si­no­dal de proclamare a cano­ni­ză­rii în data de 9 iulie 2008, iar proclamarea solemnă a avut loc în 26 octombrie 2008. (Articol publicat în săptămânalul Lumina de Duminică din data de 1 septembrie 2013, semnat de pr. Alexandru Moțoc)

Comentarii Facebook


Știri recente