Promotor al păcii și al bunei înțelegeri între oameni

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la funeraliile Patriarhului Ignatie al IV-lea al Antiohiei și al Întregului Orient, Beirut, Liban, 9 decembrie 2012:

Biserica Ortodoxă Română a primit, cu profundă tristețe creștinească, vestea plecării din această lume a fratelui nostru în Hristos și coliturghisitor, Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient.

Dăruit de Dumnezeu cu harisme deosebite, Patriarhul Ignatie a adăugat la acestea strădaniile sale personale împlinite printr-o vastă cultură teologică, o deosebită jertfelnicie pentru Biserică și o largă deschidere spre dialog intercreștin și interreligios, în misiunea sfântă de slujitor al lui Hristos.

Patriarhul Ignatie s-a preocupat permanent de păstrarea și promovarea credinței și a etosului proprii Ortodoxiei, fiind, în același timp, sensibil la transformările culturale și de mentalitate din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social și economic, ci, mai cu seamă, în cel spiritual. În acest sens, a acordat o atenție deosebită tinerilor, pe care i-a pregătit spiritual pentru a putea răspunde provocărilor lumii de azi, susținerea nemijlocită a Facultății de Teologie din cadrul Universității de la Balamand însemnând un aport deosebit la formarea viitorilor clerici și teologi, chemați să apere și să promoveze, pe mai departe, valorile Ortodoxiei în Orientul Mijlociu.

Credincios împlinitor al rugăciunii Domnului Hristos „ca toți să fie una” (Ioan 17,21), Patriarhul Ignatie s-a remarcat ca fervent apărător al unității panortodoxe și neobosit susținător al eforturilor de apropiere între creștini. În același timp, a promovat buna înțelegere dintre popoare cu credințe religioase diferite, cultivând speranța, solidaritatea și respectul reciproc, pentru rezolvarea unor probleme comune.

Pentru noi, românii ortodocși, vor rămâne memorabile vizitele sale în România, în calitate de Patriarh al Antiohiei (1981, 1996 și 1998), mai ales la evenimentul sfințirii bisericii Sfântul Spiridon Vechi din București (26 octombrie 1996), prima biserică reconstruită după anul 1990, dintre cele demolate de fostul regim comunist. În același timp, cooperarea practică exemplară dintre Bisericile noastre surori a fost pusă în evidență prin grija pastorală arătată de Patriarhul Ignatie IV față de românii ortodocși din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei și, respectiv, față de credincioșii ortodocși de limbă arabă care trăiesc în România. La nivel panortodox, intercreștin și interreligios, el a fost un promotor al coresponsabilității și al cooperării practice.

În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, în aceste zile de doliu, încredințăm pe toți membrii Sfântului Sinod, clerul și întregul popor ortodox din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei de prețuirea și compasiunea noastră, rugându-ne Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletul Patriarhului Ignatie împreună cu sfinții bineplăcuți Lui, în iubirea, lumina și pacea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

******************

Promoteur de la paix et de la bonne entente entre les hommes

Le message de Sa Béatitude DANIEL, le Patriarche de l†™Eglise Orthodoxe Roumaine, aux funérailles de feu le patriarche IGNACE IV d†™Antioche et de tout l†™Orient, Beyrouth, Liban, le 9 décembre 2012:

L†™Eglise Orthodoxe Roumaine a reçu avec profonde affliction chrétienne la nouvelle du départ de ce monde de notre frère en Christ et concélébrant, Ignace IV, Patriarche d†™Antioche et de tout l†™Orient.

Béni par le Seigneur avec de charismes remarquables, le Patriarche Ignace les a cultivés par ses efforts personnels, parvenant à une vaste culture théologique et manifestant un esprit de sacrifice pour l†™Eglise et d†™ouverture au dialogue interchrétien et interreligieux, dans sa mission sacrée de serviteur du Christ.

Le Patriarche Ignace a veillé inlassablement à la sauvegarde et à la promotion de la foi et de l†™ethos propres à l†™Orthodoxie, étant en même temps sensible aux transformations culturelles et de mentalité du monde contemporain, affecté par la crise non seulement dans le domaine social et économique, mais surtout dans le domaine spirituel. A ce sens, il accordait une attention toute particulière aux jeunes, qu†™il préparait spirituellement afin de pouvoir faire face aux défis du monde actuel. Le soutien accordé à la Faculté de Théologie de l†™Université de Balamand représentait une contribution significative à la formation des futurs ecclésiastiques et théologiens, appelés à défendre et à promouvoir à l†™avenir aussi les valeurs de l†™Orthodoxie au Moyen Orient.

Obéissant à la demande du Christ Seigneur „que tous soient un” (Jean 17,21), le Patriarche Ignace s†™est affirmé comme un défenseur fervent de l†™unité panorthodoxe et un artisan du rapprochement entre les chrétiens. En même temps, il a promu la bonne entente entre les peuples à croyances religieuses différentes, cultivant l†™espérance, la solidarité et le respect réciproque pour résoudre des problèmes communs.

Pour nous, les Roumains orthodoxes, resteront mémorables ses visites en Roumanie en tant que Patriarche d†™Antioche (1981,1996 et 1998), notamment sa participation à la consécration de l†™Ã©glise de Saint Spiridon l†™Ancien de Bucarest (le 26 octobre 1996) – la première église reconstruite après 1990 parmi celles démolies par l†™ancien régime communiste. En même temps, la coopération pratique exemplaire entre nos Eglises sÅ”urs a été mise en évidence par la sollicitude pastorale manifestée par le Patriarche Ignace IV à l†™Ã©gard des Roumains orthodoxes se trouvant sur le territoire du Patriarcat d†™Antioche et, respectivement, à l†™Ã©gard des fidèles orthodoxes de langue arabe vivant en Roumanie. Au niveau panorthodoxe, interchrétien et interreligieux, il était un promoteur de la coresponsabilité et de la coopération pratique.

Au nom des hiérarques, du clergé et des fidèles de l†™Eglise Orthodoxe Roumaine, en ces jours de deuil, nous assurons tous les membres du Saint Synode, le clergé et le peuple orthodoxe du Patriarcat d†™Antioche de toute notre estime et de notre compassion, et nous implorons le Seigneur Miséricordieux d†™accueillir l’âme du Patriarche Ignace parmi les saints, dans l†™amour, la lumière et la paix de la Très Sainte Trinité.

Eternelle mémoire!

† DANIEL

Patriarche de l†™Eglise Orthodoxe Roumaine

Comentarii Facebook


Știri recente