Praznicul Învierii Domnului în urbea de pe malurile Crișului Repede

Praznicul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din Anului Domnului 2014, 20 aprilie, a găsit Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea înveșmântată în frumoasă haină de sărbătoare, cu prilejul hramului somptuosului locaș de închinare, noua Catedrală Episcopală din Eparhia Oradiei, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

A fost un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Chiriarhul Oradiei, dar și pentru clerul și dreptcredincioșii creștini din întreaga eparhie, fiind pentru a treia oară când s-a săvârșit Slujba Învierii în catedrala propriu-zisă, după ce în anul 2012, la marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos au fost săvârșite primele sfinte slujbe în noua Catedrală Episcopală.

Un moment de mare binecuvântare pentru clerul și credincioșii catedralei, dar și pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezența, și în acest an, la noua Catedrală Episcopală, a Luminii Sfinte de la Ierusalim, adusă în țara noastră, la București, prin grija și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de o delegație a Patriarhiei Române, fiind răspândită în întreaga țară.

Sfânta Lumină a ajuns la noua Catedrală Episcopală din Oradea cu câteva minute înainte de miezul nopții, fiind oferită de Preasfințitul Părinte Sofronie clerului slujitor și celor peste trei mii de credincioși prezenți. A urmat, apoi, procesiunea de înconjurare a sfântului locaș, urmată de Utrenia Învierii, oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie în catedrala propriu-zisă, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, Sfânta Liturghie din noaptea Învierii Domnului a fost oficiată de unul dintre slujitorii catedralei, în paraclisul „Sfinții Ierarhi Nicolae, Spiridon și Nectarie” de la demisolul catedralei.

Sfânta Liturghie din prima zi a Sfintelor Paști, Duminica Învierii Domnului, a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în catedrala propriu-zisă, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși din urbea de pe malurile Crișului Repede, care au participat cu bucurie la hramul noii Catedrale Episcopale din Oradea.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice a marelui praznic al Învierii Domnului, Ierarhul Oradiei a subliniat frumusețea și importanța celei mai mari minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa Înviere din morți:

„Sărbătoare de astăzi, sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicelor, Învierea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne pregătește pe noi toți să intrăm întru bucuria Tatălui ceresc, Care L-a trimis pe Fiul Său în lume, pe Cuvântul Său Cel Veșnic, la plinirea vremii, să Se nască din Fecioara Maria, întru toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, pentru ca pe noi, oamenii, să ne mântuiască și la cunoștința Adevărului să ne aducă și, mai mult decât atât, ca prin harul Duhului Sfânt, noi, cei botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, care în Hristos ne-am botezat și în Hristos ne-am îmbrăcat, să ne îndumnezeim, să devenim fii ai lui Dumnezeu prin har.”

„Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, a venit, deci, pe pământ, printre noi, pentru ca, prin El și cu El împreună, să ne întoarcem la Creatorul nostru și să ședem de-a dreapta Tatălui. Pentru aceasta a creat Dumnezeu lumea, pentru aceasta a făcut Dumnezeu toate și pe om, ca să îl aibă pururea în dialog de iubire cu El, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.”

„De aici, iubit popor al lui Dumnezeu, vine puterea noastră, a creștinilor, din Învierea Domnului Iisus Hristos, Care a venit pe pământ să ne dăruiască nouă învierea, o putere ce nu este din lumea aceasta, ci din Împărăția cerurilor. El a venit, cu puterea Sa dumnezeiască, ca să învingă moartea, să o doboare, să o facă de rușine, moartea noastră, pe care nimeni de pe pământ, nici un muritor nu ar fi avut putere să o învingă.”

Ierarhul a amintit despre ajutorul pe care suntem datori să îl dăm săracilor, celor care sunt în lipsuri și suferințe, mai de aproape sau mai de departe, anunțând colecta ce urmează a se desfășura la nivelul întregii Patriarhii Române pentru ajutorarea creștinilor ortodocși din Siria:

„Nu doar în primele veacuri creștine, la începuturile Bisericii, sau în vremurile mai noi, dar chiar în zilele noastre creștinii dreptmăritori sunt omorâți pentru credința lor, așa cum se întâmplă în Siria și în Egipt. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române organizează, vreme de trei duminici, începând din Duminica a doua după Paști, 27 aprilie 2014, o colectă în bani pentru frații noștri creștini ortodocși din Siria care sunt prigoniți și se află în mari lipsuri și suferințe.”

La finalul Sfintei Liturghii, s-a dat citire rugăciunilor de binecuvântare a ouălor, brânzei și cărnurilor.

În a doua zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Sofronie s-a aflat la biserica din cartierul orădean Mihai Eminescu, ce are hramurile „Învierea Domnului” și „Intrarea Domnului în Ierusalim”. În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a arătat semnificațiile Învierii din morți a Domnului Iisus Hristos pentru întreaga umanitate:

„Așa cum am ascultat cu toții din cuvântul Sfintei Evanghelii ce s-a citit, la cunoașterea lui Dumnezeu nu putem ajunge decât prin Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua Persoană a Preasfintei Treimi. Cunoașterea lui Dumnezeu, atât cât este oamenilor cu putință, se poate face doar pe baza a ceea ce Dumnezeu a descoperit, și Dumnezeu S-a descoperit pe Sine oamenilor prin Legea ce a dat-o lui Moise și prin prooroci, dar desăvârșirea descoperirii dumnezeiești vine atunci când, la plinirea vremii, Dumnezeu Îl trimite pe Fiul Său, Cel împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ca să Se facă Om, să Se nască din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și să moară pentru păcatele noastre pe Cruce, să învieze și, apoi, să Se înalțe la dreapta slavei Tatălui.”

„Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, a mărturisit despre sine și despre Mântuitorul Iisus Hristos spunând că nu el este Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci Cel Care vine după El, și că el, Ioan, pregătea calea Domnului, fiind glasul celui ce strigă în pustie, în pustia lumii acesteia, în pustiul din inimile oamenilor căzuți, netezea venirea Domnului, în așa fel încât lumea să fie pregătită, prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu, pentru întâlnirea cu Cel Care avea să Se descopere, să vină, cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos.”

„Fiul lui Dumnezeu descoperă lumii întregi, apostolilor mai întâi și prin aceștia tuturor oamenilor, că Dumnezeu este Unul în Ființa Sa dar întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Sfânta Treime fiind, așa cum spunea marele nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri, tâlcuind și dogmatizând atât de minunat despre cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi, după chipul Căreia am fost creați și noi, oamenii.”

„Taina mântuirii noastre începe din clipa în care Fiul, Cuvântul Veșnic al Tatălui, Își ia fire omenească, unind-o cu firea dumnezeiască, în chip neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat, în unicul Ipostas, unica Persoană, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Care S-a făcut Om, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, pentru ca să ne îndumnezeiască, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, Care ne transformă în purtători de Hristos, devenind, prin înfiere, fii ai lui Dumnezeu după har.”

În a treia zi a Sfintelor Paști, 22 aprilie 2014, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal cu hramul „Învierea Domnului”, capela Hașaș, din cimitirul municipal din Oradea. Biserica, ridicată în perioada interbelică, între anii 1938-1940, de către ctitorul Dr. Alexandru Hașaș, în memoria răposatei sale soții, Irina Hașaș, în cimitirul municipal din Oradea, spre a servi drept capelă de cimitir, are o pictură deosebit de valoroasă, realizată de către renumitul pictor Corneliu Baba. A fost cea dintâi biserică de cimitir zidită în Transilvania după Marea Unire.

După șapte decenii în care bisericuța ortodoxă din incinta cimitirului municipal din Oradea, ca și alte lăcașuri de cult din oraș, a fost nevoită să își întrerupă rostul liturgic, devenind doar un spațiu de depozitare a sicrielor celor adormiți și loc de prohodire, părăsită și neîngrijită, prin grija Preasfințitului Părinte Sofronie, biserica a devenit, în anul 2009, paraclis episcopal, fiind declarată monument istoric, intrând, din nou, în circuitul liturgic.

Comentarii Facebook


Știri recente