Duhovnicul și penitentul în scaunul spovedaniei

Studiile referitoare la Tai­na Spo­ve­da­ni­ei au, în marea lor ma­jo­­ritate, în cen­trul a­tenției pe cel ce se măr­­tu­ri­seș­te, conținutul măr­tu­risirii lui, trep­tele spo­ve­da­niei, canonul sau epitimia etc. Mai puțin s-a ac­cen­tuat dispo­zi­ția pe care tre­buie să o aibă pre­otul. Spo­ve­dania este o naș­tere du­hov­ni­ceas­că marca­tă de durerile pro­vo­cate de pă­re­rea de rău pentru păcatele să­vârșite. Aceste du­reri ale u­nei noi nașteri le sim­te și le su­portă deopotrivă și preotul.

Pre­zența preotului es­te o pre­zen­ță activă, el se in­te­­rio­ri­zea­ză penitentului, co­boa­ră în a­d­âncurile de taină a­le sufle­tu­­lui acestuia și odată cu el co­boară Hristos: „Du­hov­ni­cul tre­buie să pătrundă în viul ce­lui ce se măr­turisește, ca măr­tu­risirea aceluia să țâș­neas­că de acolo. Trebuie să taie cu cu­vân­­tul lui, cu dragostea lui, pâ­­nă la acel viu. Dar la viul cui­­va nu se poate pătrunde de­­cât prin viul propriu. Cel ce se măr­turisește trebuie să sim­tă și el că mărturisirea lui a­tinge vi­ul din duhovnic, fă­cân­du-l să vi­breze frățește. În măr­turisire tre­buie să se în­tâl­nească deci oa­meni ade­vă­rați, adică prin viul din ei. Nu­mai prin aceasta de­vin una, se des­chid unul altuia prin sen­si­bi­­litate. Altfel ră­mân două coji care se ating fă­ră să se sim­tă una pe alta”1.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente