Sinaxar la Duminica Lăsatului Sec de Carne

Biserica Ortodoxă se află la 15 februarie 2015 în Duminica Lăsatului sec de Carne. În cele ce urmează vă prezentăm Sinaxarul acestei Duminici din Triod:

În aceastăzi se face pomenirea Venirii a Doua, întruslavă, a Domnului nostru Iisus Hristos. După cele două pilde din duminicile trecute, pilda Vameşului şi aFariseuluişi pilda Fiului risipitor, dumnezeieştii Părinți aurânduit în această duminică pomenirea celei de a DouaVeniri a Domnului, pentru ca nu cumva omul, aflând dinacele pilde despre iubirea de oameni a luiDumnezeu, să trăiască fără nici o grijă, spunându‐şi:,,Dumnezeu este iubitor de oameni! Dacămăvoi departade păcat, îndată voi dobândi totulʺ.

Au rânduit decidumnezeieştii Părinți în această duminică pomenireaînfricoşătoarei zile a celei de a Doua Veniri a Domnului, caînfricoşându‐i pe oameni prin moarte şi prin aşteptareachinurilor ce vor săfie, să‐i întoarcăspre virtute pe cei cetrăiesc fărănici o grijăşi sănu se încreadănumai în iubireaSa de oameni, ci să ținăseamă şi de aceea căDumnezeueste un Judecător drept Care răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. De altfel, trebuia să vină şi Judecătorulsufletelor care au mers mai înainte. Într‐un fel oarecare,sărbătoarea de azi pune oarecum astăzi sfârşit tuturorsărbătorilor, deoarece a Doua Venire va fi cea din urmă faptă din toate cele săvârşite de Dumnezeu pentru noi.Căci trebuie să avem în vedere căîn Duminica viitoare,dumnezeieştii Părinți au aşezat pomenirea începutuluilumiişi a izgonirii lui Adam din rai, iar în sărbătoarea deastăzi este pomenirea sfârşitului tuturor faptelor noastreşial lumii înseşi. Socotesc căau aşezat aceastăsărbătoare înDuminica lăsatului sec de carne pentru a ne opri, de fricaJudecății, de la desfătări şi de la mâncări prea multe şipentru a ne îndemna spre dragostea de aproapele.Şi altfel:se pune aici sărbătoarea de față, pentru că din pricinadesfătării am fost izgoniți din raişi am ajuns sub judecată şi blestem, şi pentru căîn duminica viitoare avem săfimizgoniți din rai, în chip simbolic, prin Adam, pânăcând vaveni Hristos spre a ne duce iarăşi în rai.Se numeşte a Doua Venire, pentru motivul căîntâiaoarăHristos a trăit cu trupul printre noi, dar blândşi fărăslavă. La a Doua Venire însăva veni dinCer cu minuni mai presus de fire şi cu mare strălucire; vaveni în trup ca săfie cunoscut de toți căEl este Cel Care avenit întâia oară pentru a mântui neamul omenesc, iaracum a doua oară, ca să‐l judece dacăa păzit bine poruncilece i‐au fost date. Nimeni nu ştie când va fi venirea Lui.Domnul a ascuns‐o chiar Apostolilor Săi. Cu toate acestea, aarătat căînainte de venirea Sa vor fi unele semne, lămuritemai pe larg de unii dintre Sfinți. Se spune căa doua venireva fi dupătrecerea celorşapte mii de ani. Înainte de venireaLui, va veni Antihrist. Se va naşte, dupăcum spune SfântulIpolit al Romei, dintr‐o femeie desfrânată, fecioară cunumele, dintre evrei, din seminția lui Dan, fiul lui lacov. Seva purta caşi cum ar trăi dupăHristos, va face minuni, câtea făcut şi Hristos, şi va învia morți. Totuşi, pe toate le vaface în chip mincinos, nu cu adevărat;şi naştereaşi trupulşi toate celelalte minuni, dupăcum zice Apostolul. „Atunci‐zice el ‐se va descoperi fiul pierzării, cu toatăputerea şisemne şi minuni mincinoaseʺ(2 Tesaloniceni 2:3‐4). Dar,după cum spune Ioan Damaschin, nu se va întrupadiavolul, ci va fi om născut din desfrânare. Va lua asupra sa toatălucrarea Sataneişi se va arăta pe neaşteptate. Apoi seva arăta bunşi blând tuturor Va fi atunci foamete mare. Vaveni, aşa zicând, în ajutorul poporului; va cercetadumnezeieştile Scripturi; vaține postşi va fi silit de oamenisăprimească a fi ales împărat. Va iubi mai cu seamăpepoporul evreu, se va aşeza în Ierusalim şi va zidi templuliudeilor. Cu şapte timpuri înainte, după cum ziceDaniil, va veni Enohşi llie, propovăduind poporului sănu‐iprimească. Antihrist însăîi va prindeşi‐i va chinui, apoi leva tăia capetele. Cei care vor voi sărămânăcredincioşi vor fugi departe; pe cei care îi va găsi în munți îi va ispitiprin demoni. Dar, din pricina celor aleşi, se vor micşoraceleşapte timpuri. Va fi foamete mare; toate stihiilelumii se vor schimba, încât aproape sădisparătoate.

Dupăacestea va fi pe neaşteptate venirea Domnuluidin Cer, ca un fulger, mergând înainte cinstita Lui Cruce.Râu de foc clocotitor va merge înainte, curățind totpământul de necurații. Îndată, vor fi prinşi Antihrist şislugile lui şi vor fi dați focului veşnic. La sunetele detrâmbițe ale îngerilor, va veni deodată, de la marginilepământului şi din toate stihiile, tot neamul omenesc înIerusalim, căci acesta este centrul lumii, şi acolo vor statronurile de judecată. Toți oamenii se vor schimba întrunestricăciune cu propriile lor trupurişi suflete,şi vor aveaaceeaşi formă. Înseşi stihiile lumii vor primi o schimbareîn mai bine. Domnul, printr‐un singur cuvânt, va despărțipe cei drepți de cei păcătoşi. Şi vor merge lucrătoriifaptelor bune spre a primi viața veşnică, iar păcătoşii,iarăşi, spre a primi chinul veşnic. Şi nu vor încetaniciodatăacestea, nici viața veşnică, nici chinul veşnic.Dar trebuie săseştie căHristos nu va întreba atuncinici de post, nici de sărăcie, nici de minuni, cu toate că sunt buneşi acestea, ci de cele ce sunt cu mult mai bunedecât acestea, de milostenieşi de milă. Va spune drepțilorşi păcătoşilorşase lucruri: „Am flămânzitşi Mi‐ați dat să mănânc; am însetatşi Mi‐ați dat săbeau; străin am fostşiM‐ați primit; gol am fostşi M‐ați îmbrăcat; bolnav am fostşi M‐ați cercetat; în temnițăam fost şi ați venit la Mine.întrucât ați făcut unuia dintre aceşti mai mici. Mie Mi‐ațifăcut!ʺ(cf. Matei 25:35‐45) Aceste fapte bune poate sălefacăoricine dupăputerea sa.

Aşadar, atunci toatălimba va mărturisi căDomnuleste Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu‐Tatăl.

Chinurile despre care vorbeşte Sfânta Evangheliesunt acestea: acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinților;viermele lor nu se va sfârşişi focul lor nu se va stinge;şi„aruncați‐i în întunericul cel mai dinafară!ʺ(cf Matei 8:12;22:13; 25:30) Pe toate acestea Biserica lui Dumnezeuhotărât le primeşte.

Biserica lui Dumnezeu socoteşte cădesfătarea şi împărăția Cerurilor sunt petrecerea Sfinților cu Dumnezeu,strălucirea ce o vor avea şi urcarea la Dumnezeu; iarchinul şi întunericul şi cele asemenea sunt depărtarea deDumnezeuşi mustrarea sufletelor pricinuităde conştiințacă au fost lipsite, din pricina nepăsării şi a desfătării trecătoare, de strălucirea dumnezeiască.

Cu iubirea Ta de oameni cea negrăită, HristoaseDumnezeule, învredniceşte‐ne de glasul Tău cel dorit,numără‐ne în rândul celor de‐a dreapta Taşi ne miluieştepe noi. Amin.

Comentarii Facebook


Știri recente