Forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 541 din 27 august 2013, a fost republicată Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după cum aflăm din Ziarul Lumina.

Documentul normativ reglementează cadrul meto­do­lo­gic referitor la for­me­le de sprijin financiar acor­da­­te unităților de cult aparți­nând cultelor religioase din ța­ra noastră, recunoscute în baza Le­gii nr. 489/ 2006 privind li­ber­­tatea religioasă și regimul ge­neral al cultelor.

Hotărârea de Guvern regle­men­­tează, printre altele, acor­da­­rea de sprijin financiar uni­tă­ților de cult pentru ur­mă­toa­re­le domenii: plata contri­bu­ți­ilor privind completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical; restaurarea și con­servarea lăcașurilor de cult (mo­numente istorice aparți­nând cultelor recunoscute din Ro­mânia); construirea și re­pa­ra­rea lăcașurilor de cult; cons­tru­irea și repararea sediilor ad­mi­nistrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; amenaja­rea și întreținerea muzeelor cul­tural-religioase; construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, pro­pri­e­­tate a cultelor recunoscute etc.

De asemenea, documentul le­gislativ stipulează că spriji­nul financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor reli­gi­oase recunoscute din Româ­nia poate fi alocat din bugetele lo­cale ale județelor și al muni­ci­piu­lui București, precum și din bu­getele locale ale comunelor, ora­șelor, municipiilor, sectoa­re­lor municipiului București.

Personalul neclerical angajat în unitățile de cult bene­fi­cia­­ză de contribuții pentru com­­ple­ta­rea drepturilor salariale numai pen­tru posturile un­de acesta își are funcția de ba­ză.

Pentru obținerea sprijinului fi­nanciar sunt necesare o serie de documente, precum: cere­rea-tip; devizul de lucrări pentru lucrările de executat; copii du­pă autorizația de construire pen­tru reparații capitale și con­s­truc­ții noi, după avizul elibe­rat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cul­tu­­ral na­țio­nal (în cazul monu­men­­telor istorice), precum și du­pă avizul eliberat de Comi­sia pentru pic­tu­ră bisericească (în cazul lu­cră­ri­lor de pictură ale lăcașurilor de cult aparți­nând Bisericii Or­to­doxe Româ­ne); alte documente specifice ti­pu­lui de activitate; avizul cul­tu­­lui sau unității centrale de cult, copia certificatului de în­re­­gistrare fiscală etc.

Ajutorul financiar acordat tre­buie justificat de către bene­fi­­ciar. Justificarea sprijinului se poate face prin diferite docu­men­te justificative prezentate în copii xerox și certificate prin a­plicarea ștampilei și a sem­nă­tu­rii beneficiarului ajutorului fi­nanciar. Se stipulează faptul că nu sunt admise la justificare fac­turile plătite înainte de pri­mi­rea sprijinului financiar.

Religia – serviciu public esențial

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicată Hotărârea Gu­ver­nului nr. 647/ 2013 privind sta­bilirea serviciilor publice e­sen­țiale la nivelul unităților ad­ministrativ-teritoriale. Actul nor­mativ reglementează apro­ba­­rea serviciilor publice esen­ți­a­le fără de care unitățile admi­nis­trativ-teritoriale (aflate în si­tuație de criză financiară sau in­solvență) nu pot funcționa. Prin sintagma servicii publice e­sențiale, actul normativ face re­ferire la acele activități de in­te­­res general care îndeplinesc în mod regulat și continuu o ne­voie socială apreciată ca fiind de interes public. Între aceste ser­vicii publice esențiale este e­nu­merată și religia.

Potrivit anexei Hotărârii de Gu­vern, Lista serviciilor publi­ce esențiale fără de care uni­tă­ți­le administrativ-teritoriale, a­fla­te în situația de criză finan­cia­­ră sau insolvență, nu pot func­ționa cuprinde: impozitele și taxele locale; evidența per­soa­­nelor; iluminatul public; si­tu­ațiile de urgență; registrul a­gri­col; sănăta­tea; amenajarea teritoriului și ur­­banismului; cul­tura; învăță­mân­tul și servi­ci­ile auxiliare pentru educație; re­ligia; alimen­ta­rea cu apă și ca­nalizare; asistența socială; sa­lubrizarea și gestionarea de­șe­urilor; produce­rea, transpor­ta­rea, distribuția și fur­nizarea e­nergiei termice în sis­tem cen­tra­­lizat și autorizarea și avi­za­rea transportului public ju­­de­țean și a transportului pu­blic lo­cal de călători.

Același act normativ stipu­lea­ză că religia figurează în rân­dul serviciilor publice e­sen­ți­ale în limita contribuțiilor pen­tru personalul neclerical an­gajat în unitățile de cult din ța­ră, finanțate din sume defal­ca­­te din taxa pe valoare a­dău­ga­tă pentru finanțarea cheltu­ie­­lilor descentralizate la nive­lul județului, aprobate prin le­gea bugetului de stat.

Comentarii Facebook


Știri recente