Comoara din cer și avuțiile pământești

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16-26

În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb; cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averile tale, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea, vino și urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Atunci, cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

Evanghelia de as­tăzi ne istorisește des­pre un tânăr bo­gat care vine la Mân­tuitorul Iisus Hristos și i se adresează: „Învățătorule Bun, ce bine să fac ca să am via­ța veșnică?” (Matei 19, 16) sau „Ce să fac ca să moștenesc via­ța veșnică” (Marcu 10, 17). Mân­tuitorul îi răspunde: „De vrei să intri în viață, păzește po­runcile” (cf. Matei 19, 17). A­tunci tânărul a între­bat: „Ca­re?” Iar Mântuitorul Iisus Hris­tos răspunde citând poruncile prin­cipale din Vechiul Tes­ta­ment, și anume: „Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb; Cin­steș­te pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 19, 18-19). Atunci tânărul I-a răs­puns: „Toate acestea le-am pă­zit din copilăria mea” (Matei 19, 20), sau: „Acestea toate le-am pă­zit din tinerețile mele” (Mar­cu 10, 20). Mântuitorul adaugă un sfat: Dacă voiești să fii de­săvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoa­ră în cer; după aceea, vi­no și urmează-Mi (Matei 19, 21). La auzul acestui sfat, tâ­nă­rul bogat, care împlinise în via­ța lui poruncile din Vechiul Tes­tament, a plecat întristat, căci avea multe avuții (cf. Ma­tei 18, 22).

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente