Aprecieri de la personalităţi din viaţa culturală şi socială

Costion Nicolescu: Zece ani de lucrare jurnalistică consistentă

Într-o lume mediatică a scan­dalului cotidian şi a sen­za­ţio­nalului fără substanţă,Zia­rul Luminaa ales calea cu­min­ţe­niei şi a pledoariei constructi­ve. Îi cunosc pe o parte dintre cei care lucrează în redacţia co­ti­­dia­nului. Le preţuiesc impli­ca­­rea şi profesionalismul în con­tinuă sporire. Unii sunt stră­lucitori. Eu am colaborat cu­ osebire laLumina de Du­mi­ni­că, varianta de sărbă­toare a co­tidianului. Cu mijloace relativ reduse,Ziarul Luminaa re­a­­lizat destule lucru­ri remarca­bi­­le, în măsura impu­să de con­di­ţia sa asumată, aceea de ofi­ci­­os al Patriarhiei Române. Ia­tă câteva dintre lucrurile pe ca­re le apreciez eu în chip deo­se­bit laZiarul Lumina: faptul că ne descoperă, prin interviuri ex­ce­lente, personalităţi exem­pla­­re, în dubla lor condiţie de buni profesionişti şi de oameni ai credin­ţei; reportajele vii prin ca­re suntem conduşi întru cu­noaş­­terea de importante valori spi­rituale şi patrimoniale ale u­nor parohii mai mici sau mai mari; materialele de catehetică prac­tică, atât de necesare bu­nu­lui comportament liturgic; e­vo­carea nume­ro­şilor preoţi măr­turisitori din tem­niţele co­mu­­niste; deschi­derea spre cul­tu­­ră, atât cât îi îngăduie spa­ţiul (spre deosebire de alţii, agre­am şi firava rubrică de sport, atunci când exista) etc.

Îi urez cotidianuluiZiarul Lu­minaani mulţi, dezvoltare or­ganică în continuare şi o an­ver­­gură editorială pe zi ce trece tot mai largă şi mai curajoasă. Ide­ea este că noi, creştinii, suntem prezenţi în toate sectoarele vie­ţii sociale, că nimic din ceea ce este uman nu ne este străin, dar că, în acelaşi timp, în­cer­căm să ne însoţim, cât mai mult posibil, cu Hristos şi să pro­movăm, prin cuvânt, dar în­de­o­sebi cu viaţa, învăţătura Lui. Întru încercarea de tă­mă­du­ire, cât de cât, a acestei lumi bol­nave. De aceea, mi-aş mai dori caZiarul Luminasă fie tot mai mult citit, îndeosebi ca el să pătrundă la oameni din afa­ra vieţii liturgice, întru cu­noaş­te­re a lucrării spornice a Bis­e­ri­cii şi apropiere benefică de ea.

Mihai Coman: Cuvântul cre­dinţei şi cuvintele culturii

În momentul în careLu­mi­nacelebrează 10 ani de exis­ten­­ţă, îşi măsoară evoluţia şi îşi contu­rează proiectele de vii­tor, nu pu­tem decât să ne bucu­răm şi să do­rim celor care tru­desc la reali­za­rea ziarului viaţă lungă şi râvnă.

Presa religioasă a fost şi este o prezenţă semnificativă în toa­te sistemele mass-media din lu­me. Ea răspunde unor aspiraţii pro­funde ale sufletului omenesc. Ea transmite un mesaj de cre­dinţă şi o viziune despre rostul vieţii care ne împlineşte. O lun­gă tra­di­ţie a presei ortodoxe din Ro­mâ­nia a fost reînnodată o­d­ată cu a­pariţia acestei publi­ca­ţii şi dez­vol­tată prin lansarea posturilor de radio şi televiziu­ne ale Bise­ricii Ortodoxe Ro­mâ­ne şi a site-urilor specifice aso­ci­a­te acestora.

Ziarul Luminaînseamnă în­să mai mult decât un titlu în an­samblul mass-mediei din Ro­mâ­nia. Acum, când presa ti­pă­ri­tă laică îşi reduce dramatic ti­rajele şi când problemele ne­re­zolvate de atâtea decenii ale dis­tribuţiei ziarelor şi revist­e­lor conduc la transformarea u­nor largi zone ale ţării în insule fă­ră acces la presa scrisă, a­ceas­tă publicaţie, fi­delă nume­lui şi misiunii ei, a­duce lumină în colţurile cele mai înde­păr­ta­te. Sigur, peste tot exis­tă acces la radio şi televizi­une; dar acestea sunt media ale clipei, ale in­stantaneului şi media dom­i­­­na­­te de conţinuturi de divertisment. Este în natura lor şi, ca niş­te fiinţe vii, nu trebuie con­dam­­­nate pentru că sunt ceea ce sunt. Presa scrisă este însă o me­dia a tihnei, a aprofundării, a informaţiei utile şi formative şi a conţinuturilor culturaliza­toa­­re (e­vident ea nu exclude di­ver­­tis­mentul, dar nu e stă­pâ­ni­tă de a­cesta decât în formatele ta­bloide sau în revistele de timp liber). Astfel, în peisajul con­temporan al presei ro­mâ­neşti,Ziarul Lumi­natransmite me­sajele care consolidează iden­titatea noastră cul­­­­turală şi na­ţională, prin cu­vân­tul cre­din­ţei şi prin cuvintele culturii.

Corina Chiriac:Ziarul Lumi­na,adevă­rată hra­nă spirituală pentru creştini

Poate să pară greu de cre­zut, dar iată că asistăm la un e­ve­ni­ment care mie personal îmi um-ple inima de bucurie: îm­plinirea a zece ani de când pri­ma ediţie aZiarului Luminaa văzut lumina tiparului şi a în­ceput să fie distribuit! Îna­in­te de toate, aduc sincerul şi mo­des­tul meu oma­giu de mul­ţu­mi­re Prea­ferici­tului Părinte Pă­triarh Daniel pentru iniţiati­va de a înfiinţa Tele­viziu­nea şi Ra­dioul TRINITAS, cărora le sunt o fidelă ascul­tă­toare şi te­les­pec­tatoare, şi desigur în­fi­in­ţă­riiZiarului Lum­ina, care, ia­tă, se află la ceas de sărbă­toa­re. Mă grăbesc să urez un sincer „La mulţi ani“ tuturor celor care se străduiesc să alcătuiască ru­bri­cile acestui ziar special, le do­resc tuturor să­nătate şi in­spi­raţie de la Bunul Dum­ne­zeu! De asemenea, le doresc să­nătate susţină­torilor acestui zi­ar „ne­comercial“ şi urez, în total, via­­ţă lungă pu­blicaţieiLu­mi­na!Doam­ne ajută să ne bu­cu­răm de ea pentru zecile de ani care vor veni.

De două mii de ani trăim „vre­muri tulburi“, vremuri în ca­re credinţa noastră în exis­ten­­ţa, în învăţăturile şi în În­vi­e­rea Dom­nului şi Mântui­to­ru­lui nostru Iisus Hristos este pu­să sub semnul atacurilor făţişe sau mas­­cate. De două mii de ani, îm­pli­nirea Sfintei Litur­ghii este ne­ce­sară nu numai su­fletului nostru, ci şi însăşi în­vă­ţării mereu altor generaţii în cu­noaşterea jert­fei de viaţă fă­că­toare a Dom­nului nostru Iisus Hristos. Şi tot de două mii de ani Ortodoxia este păs­tră­toa­rea tradiţiei bizantine a slu­ji­­rii Domnului nostru Iisus Hris­tos, a Maicii Dom­nu­lui, Prea­sfânta Fecioară Maria, a Sfin­tei Treimi, a Sfinţilor şi a bi­neplăcuţilor lui Dumnezeu.

Cu siguranţă, existenţaZia­ru­lui Luminavine în întâmpi­na­rea nevoilor noastre de creş­tini din ce în ce mai ocupaţi cu a­gonisirea pâinii noastre celei de toate zilele, prin articolele sa­le atât de informative. Cred că pot vorbi în numele unei ma­jo­­rităţi de credincioşi atunci când voi ura încă o dată ca Bu­n­ul Dumnezeu să ajute la exis­t­en­ţa pe mai departe a acestui bun şi de folos ziar de credinţă or­todoxă. La mulţi ani!

Victor Opaschi:Ziarul Lumi­na,o prezenţă necesară în pei­sa­jul mediatic românesc

Într-o lume în care liberta­tea religioasă este în atenţia tu­turor, este foarte important ca vo­cea tuturor religiilor să fie cât mai bine auzită şi receptată în societate. De aceea, iniţiati­va Preafe­ricitului Părinte Pa­tri­arh Daniel de a înfiinţa a­cum ze­ce aniZiarul Luminaa fost un gest de înţelepciune, me­nit să facă auzită în spa­ţiul pu­blic con­tribuţia Bise­ricii Or­to­doxe Ro­mâne la construirea bi­nelui co­mun. A venit firesc, ca o con­ti­nuare a misiunii Bi­se­ri­cii Or­to­doxe prin mass-media, după ex­perienţa deja con­sis­tentă de laRadio TRINITAS.

Ziarul Luminaeste o expresie a unei Biserici angajate pe de­plin în viaţa societăţii, în spa­ţiul liturgic, ca şi în cel soci­al, care vi­ne în întâmpinarea ne­voilor oamenilor, oferindu-le cre­dinţă şi speranţă, mân­gâ­ie­re şi şansa ac­ţi­­u­nii pentru bi­ne­le imediat al a­proapelui, ca şi pen­tru binele comun.

PrezenţaZiarului Luminaîn pe­isajul mediatic românesc, mai ales în spaţiul online este ne­ce­sară într-o societate în ca­re identitatea religioasă conti­nuă să fie un ferment puternic al solida­rităţii sociale şi un ca­ta­lizator al acţiunii în spaţiul pu­blic. El vine în întâmpinarea u­nei nevoi a pu­bli­cului aflat în că­utarea unor perspective pe ca­re, adesea, pre­sa laică nu poa­te sau nu ştie să le exprime. Fă­când auzit glasul Bisericii Or­todoxe în cetate într-un mod ac­cesibil,Ziarul Luminare­pre­zin­tă o interfaţă uşor de accesat de către oricine este interesat de viaţa Bisericii Orto­doxe Ro­mâne. Prezent statornic în spa­ţiul pu­blic de zece ani, coti­di­a­nul Patriarhiei Române in­vi­­tă societatea la un dialog atât de necesar în jurul şi pe baza va­lorilor creştine.

Cu ocazia împlinirii a zece ani de activitate, împreună toţi co­legii mei de la Secretariatul de Stat pentru Culte dorescZia­ru­lui Luminaani mulţi şi rod­nici.

Ioan Vulpescu: Publicaţie de excepţie

De zece ani,Ziarul Luminaîşi face datoria pe care şi-a a­su­­mat-o, aceea de a informa co­rect cititorii, înfăţişând aspec­te­le rea­lităţii româneşti şi in­ter­­naţi­o­na­le dintr-o perspecti­vă creştin-ortodoxă, face cate­he­­ză şi, nu în ultimul rând, ofe­ră cultură autentică. Este un bi­lanţ remarcabil, care conferă co­tidianuluiLumi­naun statut a­­parte în presa ro­mânească. A­pa­riţia este, în a­ce­laşi timp, ex­pre­sia pluralismului de opinii e­xistent în societatea ro­mâ­neas­că şi o dovadă clară a li­ber­­tăţii de exprimare.

La aniversare, nu vă pot dori decât o viaţă cât mai în­de­lun­ga­tă, căci sunt convins că veţi ră­mâ­ne şi pe mai departe pu­bli­caţia de excepţie care sunteţi azi.

La mulţi ani!

Dorel Vişan:Ani de lumină, de frumoasă şi rodnică existenţă

Cotidianul Patriarhiei îm­pli­neşte 10 ani de lumină, de fru­moasă şi rodnică existenţă. Ci­tim de mult timp cu bucurie pa­ginile acestui ziar. Ce în­vă­ţăm din el, ce ne bucură? În­vă­ţăm să ne apropiem de Dum­nezeu, să devenim din nou oameni, să ne rugăm, să ne aju­tăm semenii şi să refacem în noi chipul lui Dumnezeu.

Grigore Popescu:Zia­rul Lu­mi­nane învaţă la orice vârstă să privim, să iubim, să descoperim lucrurile frumoase

Să vezi… priveşte. Priveşte lu­­mina ochilor copiilor, priveşte scli­pirea de rază a dimineţii de­vre­­me, observă strălucirea de ful­­ger din grăuntele de rouă, vezi culorile de mătase ale frag­­mentului de curcubeu şi miş­ca­rea frământată a norilor de va­ră, vezi greutatea de plumb a căr­ţilor din bibliotecă, dar şi scli­pirea veselă a ochilor, a căutătorilor şi a descoperito­ri­­lor înţe­lep­ţi. Şi în lumina a­ceas­ta a vederii bucură-te de „Lu­mina“ şi ziua, şi noaptea, căci sufletele sunt astfel per­ma­­nent ocrotite de scutul ne­în­ti­nat al luminii lui Hristos. „Lu­mina“ ne învaţă la orice vârs­tă să privim, să iubim, să des­coperim armoniile şi lucru­ri­le frumoase şi să biruim în­tu­ne­ricul cu lumina lui Hristos. (Articol publicat în “Ziarul Lumina” din data de 7 februarie 2015)

Comentarii Facebook


Știri recente