Apologetica ortodoxă

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Apologetica ortodoxă, volumul I, în Colecția Cursuri, manuale și compendii de teologie ortodoxă, coordonatorul lucrării fiind Adrian Lemeni, Conf. Dr. în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

„Dat fiind contextul particular al Apologeticii în cadrul învățământului teologic universitar din anii comunismului, elaborarea unui manual care să răspundă nevoilor actuale constituie deopotrivă o probare academică, un demers reparatoriu la nivel teologic și cultural absolut necesar în spațiul românesc, dar și o întreprindere presărată cu numeroase dificultăți. Este cunoscut faptul că regimul comunist a eliminat Apologetica din planurile de învățământ ale facultăților de teologie, întrucât disciplina era considerată periculoasă pentru ideologia comunistă. Regimul urmărea să-și legitimeze ideologia printr-o amplă propagandă militant-atee care a apelat la numeroase rezultate ale științei. În cadrul acestui demers, experiența religioasă a fost considerată obscurantistă, o realitate aparținând unei lumi retrograde și amăgite de religie, cea din urmă fiind considerată un adevărat opium al popoarelor.

În primul rând, în lucrarea de față sunt abordate aspecte care conturează o expresie structurată și concentrată a Adevărului de credință, având ca repere mărturisirile Sfinților Apostoli, ale mucenicilor și apărătorilor dreptei credințe din primele veacuri ale Bisericii. În același timp, manualul urmărește o perspectivă istorică, menționând principalele etape din parcursul gândirii filosofice și științifice din spațiul european. În această privință, considerăm că aducerea în discuție a unor repere istorice este folositoare pentru înțelegerea premiselor care au contribuit la debutul modernității, cu specificitățile ei importante ce privesc raportarea științelor și filosofiei la adevărul de credință. În al treilea rând, manualul oferă o exemplificare sintetică și bogată privind preocuparea deopotrivă critică și valorificatoare, pe care Sfinții Părinți din Răsăritul Creștin au avut-o pentru datele culturii și științelor din vremea lor, urmărind edificarea spirituală a omului și a vieții comunitare.

Considerăm că, prin toate acestea, prezentul manual de Apologetică ortodoxă reface o legătură firească, întreruptă de regimul comunist, între viața și mărturisirea de credință păstrată în Tradiție pe de o parte, și reflecția teologiei ortodoxe contemporane de partea cealaltă. Se întâlnesc, în felul acesta, vigoarea și inspirația tratatelor apologetice ale sfinților autori teologi și apologeți din primele veacuri, cu reflecția recentă a teologilor ortodocși, cu toate considerațiile acestora din urmă privind cultura, filosofia și științele lumii în intenția de a lumina spiritual toate realizările omenești, în efortul de a le pune în drumul devenirii spirituale.

Perspectiva generoasă a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae constituie un temei pentru o dezvoltare echilibrată și nuanțată a Apologeticii. Gândirea marelui teolog român, în același duh cu Sfinții Părinți ai Bisericii se concretizează într-o teologie deopotrivă mărturisitoare și cuprinzătoare. Pe această linie poate fi evitată atitudinea unilaterală de a structura o apologetică în spirit polemic și reducționist, tot așa cum poate fi depășit și riscul unui duh al relativismului și sincretismului, prezent adesea în multe abordări existente astăzi, care încearcă forme de cuprindere a științei și a spiritului omenesc. Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae propune dezvoltarea unei Apologetici mărturisitoare, asumând deopotrivă și exigențele logicii dialogului materializate în întâlnirea dintre diferite tradiții religioase, culturale și științifice.

Lucrarea de față utilizează multe dintre aceste contribuții decisive ale teologiei ortodoxe, făcând adesea trimitere la lucrările multor sfinți autori și la comentariile Părintelui Dumitru Stăniloae, în aspecte importante ce vizează situarea teologiei ortodoxe în raport cu reflecția filosofică și cu realizările culturii. Plecând de la acestea, manualul de Apologetică ortodoxă subliniază în ultimă instanță, legătura dintre cunoașterea și viața persoanei, și Adevăr, dintre înțelegerea lumii, experierea Adevărului și viața Bisericii, în interiorul comunității de credință, propunând în același timp, o valorizare a culturii și a științelor, a expresiilor artistice și reflecțiilor filosofice în lumina sensurilor spirituale ale credinței, în spirit eclesial.

Structurat în două volume, prezentul manual de Apologetică ortodoxă constituie un îndemn la descoperirea potențialului înțelesurilor deopotrivă duhovnicești și cuprinzătoare ale acestei discipline. Parcurgerea elementelor de ordin istoric se va face în sensul identificării a ceea ce poate contribui astăzi la conturarea unei atitudini apologetice mărturisitoare și deschise către un dialog onest, în continuitate strânsă cu Tradiția Bisericii.

Primul volum cuprinde trei părți. Prima dintre ele oferă repere de ordin introductiv referitoare la studiul Apologeticii, insistându-se pe dimensiunea mărturisitoare și eclesială a Adevărului întrupat. În a doua parte sunt abordate aspecte ale apologiei creștine de-a lungul timpului: mărturia de viață a Mântuitorului Iisus Hristos ca model al apologiei creștine, apologiile Apostolilor, Martirilor și Apologeților și, deopotrivă, repere apologetice semnificative dezvoltate de Sfinții Părinți. Partea ultimă inventariază momente semnificative care au distorsionat apologetica eclesială în contextul secularizării și al utopiilor generate de rațiunea autonomă (scolastică, renaștere, modernitate).

Volumul al II-lea este dedicat în întregime unor tematici de actualitate care invocă relația dintre teologie, filosofie și știință. Asumând duhul apologeticii biblice și patristice (cu repere evidențiate în volumul I), în volumul al II-lea vom încerca structurarea unei abordări eclesiale cu privire la aceste tematici, vizând rezultate din domenii de referință ale cercetării științifice și a reflecției filosofice din contemporaneitate. Vom propune repere pentru o Apologetică ortodoxă contemporană, urmărind să valorificăm dimensiunea mărturisitoare a Apologeticii ortodoxe în interacțiunea cu diferite concepții și rezultate recente din domeniile științei și filosofiei.

Concret, vor fi evidențiate descoperirile relevante, implicațiile epistemologice și posibilele evaluări teologice ale unor teme din domeniul fizicii cuantice, al matematicilor actuale, al neuroștiințelor, al situațiilor limită din abordările științifice și relevanța lor pentru dialogul cu teologia ortodoxă. Vor fi analizate aspecte ale cosmologiei științifice actuale, ca posibilă interfață în dialogul dintre teologie și știință. Vor fi prezentate aspecte referitoare la evoluționism și implicațiile sale ideologice. De asemenea, va fi precizată perspectiva Apologeticii ortodoxe corelativă provocărilor sociale și culturale din lumea contemporană (consumerismul ca ideologie dizolvantă a reperelor Tradiției religioase, coordonate ale postmodernismului în cheia evaluării ortodoxe, revoluția și implicațiile tehnologiei informatizate, cultura virtuală în cadrul sistemului tehnologizat actual).

În redactarea prezentului manual de Apologetică am cooperat cu autori cu care am avut bucuria ca în ultimii ani să ne regăsim în aceeași perspectivă de asumare, de înțelegere și de mărturisire a conștiinței apologetice, într-un efort comun de a valorifica Tradiția patristică și eclesială în contextul actual marcat de întâlnirea dintre gândirea teologică, cercetarea științifică și reflecția filosofică. Este vorba de Pr. Răzvan Ionescu (coordonatorul direcției Teologie ortodoxă și știință din cadrul Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae”, Paris), Diac. Sorin Mihalache (asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cristinel Ioja (conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad).

În calitate de coordonator al manualului de Apologetică și în numele colegilor autori, mulțumim cu recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată pentru realizarea acestei lucrări. Totodată țin să mulțumesc Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal pentru referatul de sinteză, Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București pentru referatul corelativ conținutului lucrării, domnului Prof. Dr. Constantin Cucoș, profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași pentru referatul focalizat pe aspectele pedagogice și didactice ale lucrării, doamnei Irina Scurtu, corector specialist acreditat pentru munca de corectare a textului, Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu și Pr. Dr. Mihai Hau, consilieri patriarhali pentru cooperarea excelentă și consecventă în procesul de editare și publicare a volumului.

Sperăm ca această lucrare să fie de folos pentru studenții facultăților de teologie și pentru toți cei interesați în studiul Apologeticii, contribuind la conturarea unei perspective deopotrivă eclesială și academică în cercetarea aspectelor corelative acestui domeniu al teologiei. Structurând lucrarea prin experiența de viață a Tradiției eclesiale, avem convingerea că o astfel de Apologetică îl va întări pe omul din lumea de astăzi să dea o mărturie vie despre puterea edificatoare a Adevărului și a comuniunii dintre persoane într-o societate din ce în ce mai relativistă și mai impersonală”, precizează în Cuvânt înainte Conf. Dr. Adrian LEMENI, coordonatorul lucrării Apologetica ortodoxă, vol. I.

Comentarii Facebook


Știri recente