Zi festivă în Senatul Regatului României : Întâiul pas al patriarhului în Senat

Ședința Senatului din 4 noiembrie 1925 a continuat cu discursurile vicepreședintelui Tony Iliescu și al ministrului cultelor Alexandru Lapedatu, care l-au întâmpinat pe patriarhul Miron Cristea. Acesta a rostit, în încheierea ședinței, o alocuțiune în care a mulțumit membrilor Parlamentului și Guvernului pentru buna primire.

Domnul Tony Iliescu, vicepreședintele Senatului, a prezidat ședința din 4 noiembrie 1925, când Camera Parlamentului l-a primit pe patriarhul întronizat Miron Cristea. În numele colegilor senatori, Domnia Sa l-a întâmpinat, de la tribună, pe patriarhul Miron: ‘Înalt Prea Sfințite și fericite părinte, Senatul României-Mari este fericit și mândru că i-a hărăzit Dumnezeu ca să aibă în sânul său pe primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române’. Actul de învestire a primului patriarh, ‘săvârșit și sărbătorit într-o atmosferă nespus de înălțătoare, îndefața Înalt Prea Sfinților reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe surori’, era catalogat drept ‘una din cele mai strălucite pagini ale istoriei și Neamului nostru’. Despre ziua învestiturii, ‘frumoasă zi de veșnică amintire de 1 Noemvrie’, mărturisea că, ‘îndepărtându-ne de cele pământești și înălțându-ne sufletele către Domnul, ne-a făcut să înțelegem și mai bine sublimele taine ale Bisericii și binefacerile credinței întru cele sfinte’.

Mesaj de întâmpinare în Senat

Ședința din 4 noiembrie a fost prezidată de vicepreședinte, întrucât președintele Senatului, Mihail Pherekyde, era bolnav: ‘În numele d-lui președinte al Senatului, care, din nenorocire, fiind încă suferind, regretă din adâncul sufletului că n-a putut personal să ia parte la primirea P.S. Voastre, în numele Senatului și al întregului birou, urându-vă bun sosit în mijlocul nostru, cari vă apreciem, vă admirăm și vă iubim atât de mult, rugăm pe Dumnezeu să vă dea ani cât mai mulți, spre fericirea credincioșilor și spre gloria in aeternum, a sfintei Biserici orientale’.

Cuvântul ministrului cultelor

Ministrul cultelor și artelor Alexandru Lapedatu a vorbit în numele Executivului: ‘Guvernul se asociază, din toată inima, la omagiile de iubire și respect, pe care Senatul țării le aduce I.P.S. Patriarh, în momentul când pentru prima oară pășește în noua demnitate, în această adunare al cărei membru de drept este’. Acesta a amintit domnilor senatori că ‘în organizația și tradiția vieții noastre de Stat, conducătorii Bisericii și în deosebi acei cari au stat pe vremuri în fruntea ei, au avut un rol adeseori hotărâtor’, în special ‘rolul pe care l-au avut mitropoliții celor două țări surori, atunci când a fost vorba să se aleagă cel dintâi domn al unirii noastre dela 1859’.

Autoritate și prestigiu

Ministrul cultelor considera firesc ca, ‘după Constituțiunea României Mari, acela care reprezintă această Adunare, șeful suprem al Bisericii noastre, să aibă în noul Stat român, o autoritate și un prestigiu mărit’. Numărându-se între ‘reprezentanții națiunii’, mărturisea: ‘Suntem fericiți a constata că acela care a ajuns în fruntea Bisericii ca Patriarh, acela aduce nu numai prin demnitatea pe care o reprezintă, această autoritate și prestigiu, ci și prin însăși persoana sa. (Aplause). Autoritate și prestigiu pe care Senatul a avut de multe ori ocaziunea până acum să le constate din cuvântările pe cari le-a rostit în această incintă și le va constata de sigur în viitor, din sufletul său așa de curat românesc și așa de profund creștinesc pe care îl va aduce în desbaterile acestei înalte Adunări’. În încheiere, a urat, ‘în numele guvernului I.P.S. Patriarh sănătate și fericire’ și ‘cât mai mulți ani să fie în mijlocul Senatului, precum va fi pe tronul Patriarhiei, călăuzitor al intereselor superioare ale Neamului și Bisericii. (Aplause prelungite)’.

Colegi și fii duhovnicești

Sanctitatea Sa, patriarhul dr. Miron Cristea, a mulțumit celor prezenți pentru călduroasa primire în Camera Legislativului: ‘D-le președinte și d-lor colegi! Iubirea d-voastre de colegi față de mine pe de o parte, iar pe de altă parte, iubirea voastră de fii duhovnicești către părintele sufletesc al țării, face oare cum, instinctiv, ca privindu-mă la înălțimea la care înși-vă mâați ridicat, să mă vedeți în culori superioare. Din aceasta rezultă, firește, stima, venerațiunea și iubirea pe care în atâtea rânduri mi-ați arătat-o. Eu vă mulțumesc din toată inima atât d-voastre tuturor, cât și d-lor oratori cari vâau tălmăcit sentimentele de felicitare, pentru manifestările de simpatie, cu care salutați întâiul meu pas ce-l fac în incinta acestui Corp legiuitor, acum în calitate de Patriarh, învestit și instalat’.

Binecuvântarea patriarhului

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat și o rugăminte oamenilor de stat prezenți: ‘Această simpatie, această iubire să mi-o păstrați atât mie, cât și instituțiunilor noastre bisericești, și Bisericii noastre române ortodoxe în general, pentrucă simpatia și alipirea d-voastre și a celorlalți credincioși este pentru mine izvorul care îmi primenește puterile și mă întărește, ca să pot purta greaua sarcină pusă pe debilii șfiravi, n.r.ț mei umeri, și care îmi oțelește energia întru a mai contribui și de acum înainte la propoveduirea Evangheliei lui Hristos, și la apărarea intereselor Bisericii, Neamului și a Țării. Totodată vă rog, ca dragostea pe care mi-o arătați mie, să o cultivați cu dragoste frățească și în raporturile cu colegii d-voastre, pe cari țara și încrederea ei vâa trimis aici, ca să lucrați pentru binele ei; căci, iubirea și armonia este în viața socială pentru binele țării, întocmai cum este căldura soarelui pentru buna producțiune a naturii’.

‘Cu aceste cuvinte vă binecuvintez pe toți, binecuvintez lucrările acestui Senat și binecuvintez pe toți iubiții cetățeni de pretutindeni și fii ai mei duhovnicești, cari cu încrederea lor vâau trimis în acest matur corp’. Cuvântarea s-a încheiat în aplauze prelungite și îndelung repetate.

‘ Eu vă mulțumesc din toată inima atât d-voastre tuturor, cât și d-lor oratori cari vâau tălmăcit sentimentele de felicitare, pentru manifestările de simpatie, cu care salutați întâiul meu pas ce-l fac în incinta acestui Corp legiuitor, acum în calitate de Patriarh, învestit și instalat.’ – Cuvântul patriarhului Miron în Senat (Articol publicat în „Ziarul Lumina” din data de 26 august 2010)

Comentarii Facebook


Știri recente

La hramul istoric al Catedralei Patriarhale va fi proclamată canonizarea Sf. Cuv. Teofana Basarab | Programul manifestărilor

Catedrala Patriarhală îşi serbează în 21 mai hramul istoric dedicat „Sfinților Împărați Constantin și Elena”.  Între manifestările organizate este cuprinsă proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. Detalii despre viaţa sfintei, aici. Programul integral: Proclamarea canonizării…