UN RĂSPUNS EXEMPLAR ÎN VREME DE CRIZĂ SINODUL DE LA IAȘI – 1642

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Simpozionul internațional „Mărturisirea de credință – locul și rolul ei în Tradiția Bisericii Ortodoxe„, Iași, 15 octombrie 2012:

Împlinirea a 370 de ani de la întrunirea Sinodului de la Iași din anul 1642 adună din nou în capitala Moldovei ierarhi, teologi, istorici și alți cercetători în cadrul unui simpozion comemorativ organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Eveniment crucial în istoria Bisericii Ortodoxe Române, organizat de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, cu generozitatea și sprijinul material al domnitorului Vasile Lupu, Sinodul de la Iași dar și „documentul” examinat și diortosit aici, adică Mărturisirea de credință a Sfântului Mitropolit al Kievului, Petru Movilă, fac de mai bine de un secol și jumătate obiectul multor cercetări și dezbateri științifice.

Dacă aniversarea a 200 de ani de la convocarea și desfășurarea Sinodului de la Iași a fost marcată doar de traducerea (din rusește) și punerea în circulație a Mărturisirii de credință de către Arhim. Filaret Scriban (Neamț, 1844), comemorarea tricentenară (1942), în ciuda condițiilor grele ale celui de-al Doilea Război mondial, a angajat instituții (Biserica, Eparhiile, Academia Română, Ministerul Educației Naționale, Cultelor și Artelor), și personalități prestigioase (ierarhi, istorici, profesori de teologie).

Deși împrejurările au făcut imposibilă organizarea unor solemnități bisericești și a unor dezbateri academice, majoritatea revistelor bisericești dar și multe publicații periodice laice au dedicat ample studii sau simple consemnări aniversării Sinodului și importanței covârșitoare a Mărturisirii de credință.

Fără îndoială că cel mai remarcabil moment l-a constituit publicarea (în 1942), cu binecuvântarea eruditului Mitropolit al Bucovinei, Tit Simedrea, a ediției jubiliare a Mărturisirii de credință a lui Petru Movilă, reproducând versiunea ei grecească, stabilită chiar la Iași, în 1642, și versiunea românească în tălmăcirea cărturarilor Radu Greceanu și Constantin Cantacuzino stolnicul tipărită la Buzău în anul 1691, ediție îngrijită științific de către preotul Academician Niculae M. Popescu și preotul istoric Gheorghe I. Moisescu.

În plină dictatură comunistă, evenimentul din 1642 de la Iași și Mărturisirea de credință a Sfântului Petru Movilă adoptată aici, au făcut, de asemeni, obiectul unor interesante cercetări publicate în diverse reviste bisericești și de istorie. În 1981, academicianul Alexandru Elian a tradus din limba greacă și a publicat, prin grija vrednicului de pomenire, Patriarhul Iustin, în Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, o nouă ediție a Mărturisirii ortodoxe, precedată de un substanțial Studiu introductiv.

Aniversarea Mileniului încreștinării rușilor în anul 1988 a însemnat un adevărat reviriment, mai ales în Bisericile Rusă și Ucraineană, al cercetărilor privind personalitatea Mitropolitului Petru Movilă și implicit a importanței Sinodului de la Iași, care a consfințit ortodoxia și autoritatea Mărturisirii sale de credință.

Un nou impuls al intensificării studiilor având ca obiect personalitatea Sfântului Petru Movilă și importanta sa operă a fost dat de canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă din Ucraina în decembrie 1996 și însușirea ei de către Biserica Ortodoxă Română în 1997 și proclamarea ei solemnă la Iași, în 13 octombrie 2002, în timpul arhipăstoririi noastre ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

La Iași a fost republicată în două rânduri (la Editura Junimea, în 1996 și 2002) în manieră anastatică, ediția jubiliară din 1942. Și tot la Iași, în 2001, profesorul Traian Diaconescu, astăzi membru dinamic în Comisia patristică a Patriarhiei Române, a publicat, pentru prima oară la noi, versiunea latină a Mărturisirii ortodoxe însoțită de traducerea în limba română, în Editura Institutului European.

Dacă în 1992, la începutul arhipăstoririi noastre în Moldova, aniversarea a 350 de ani de la marea întrunire panortodoxă a fost subliniată doar prin câteva studii publicate în revistele eparhiale Mitropolia Moldovei și Bucovinei (devenită apoi Teologie și Viață) și Candela Moldovei, în anul 2002, la împlinirea a 360 de ani de la întrunirea Sinodului de la Iași s-au desfășurat evenimente jubiliare importante. A fost organizat, în atmosfera de sărbătoare panortodoxă prilejuită de sărbătoarea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, un colocviu internațional intitulat 360 de ani de la Sinodul de la Iași (1642) cu participarea multor ierarhi români și străini, istorici, filologi, profesori de teologie, a Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, au fost publicate studii speciale în câteva numere ale revistei Teologie și Viață, a fost bătută la Monetăria Statului o monedă jubiliară, dar mai ales a fost editat un valoros și impozant volum dedicat în exclusivitate momentului aniversar intitulat „Sinodul de la Iași și Sfântul Petru Movilă 1642-2002” de către Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cuprinzând pe lângă studii de certă valoare științifică, atât reproducerea facsimilată a manuscrisului grec-latin al Mărturisirii, trimis la 21 septembrie 1673 de către ambasadorul francez Olier de Nointel regelui Ludovic al XV-lea, păstrat în fondul grec al Bibliotecii Naționale din Paris la nr. 1265, copie fidelă a Mărturisirii ortodoxe semnate de Patriarhii răsăriteni după martie 1643, cât și traducerea în limba română realizată de Acad. Alexandru Elian în anul 1981.

Doar la un deceniu de la această ultimă comemorare jubiliară, iată ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează un nou simpozion dedicat aceluiași eveniment.

Desigur că studiul în arhive insuficient explorate, analiza unor texte mai vechi în lumina unor descoperiri mai recente, pot aduce noi lumini în aprecierea justă a importanței Sinodului de la Iași din 1642 pentru Ortodoxia universală în general și pentru Ortodoxia românească în special și a rolului Mărturisirii de credință în apărarea dreptei credințe într-un context foarte defavorabil Ortodoxiei, atât în Imperiul Otoman, cât și în Transilvania, în Ucraina și în alte regiuni europene, confruntate cu un virulent prozelitism romano-catolic, luteran și calvinist-reformat.

Dincolo însă de aceste noutăți pe care le poate aduce fiecare dezbatere științifică asupra acestei teme, Sinodul de la Iași din 1642, prin multele semnificații pentru timpul de acum, rămâne pentru noi o paradigmă a soluționării problemelor urgente care tulbură viața bisericească.

Prin faptul însuși că nu a fost un sinod solemn de episcopi, ci un sinod de lucru, la care, alături de episcopi, au participat teologi competenți și conducători de instituții bisericești importante: școli teologice și mănăstiri, acest sinod arată coresponsabilitate și cooperare internațională în apărarea și expunerea credinței ortodoxe într-un context socio-politic complex și într-un climat interconfesional tensionat, cel al Europei secolului al XVII-lea.

În acest sens, Mărturisirea ortodoxă din 1642, care nu a fost scrisă de Sfântul Ierarh Petru Movilă într-un spirit polemic, este un model de soluționare a crizelor, deși se constituia într-un răspuns dat războiului dus împotriva Ortodoxiei de către alte confesiuni sprijinite de puterile politice. Această expunere pașnică și luminoasă a credinței ortodoxe explică și marea popularitate pe care și-a câștigat-o ulterior, fiind tipărită în greacă, latină, română, rusă, sârbă, olandeză, engleză, franceză și publicată în numeroase ediții (peste 20).

Astăzi, când Biserica se confruntă cu secularizarea, sectarismul și sincretismul, Sinodul de la Iași din 1642 reprezintă un model de cooperare teologică și misionară.

Dorim organizatorilor și oratorilor acestui simpozion binecuvântare și ajutor de la Dumnezeu, iar studenților participanți să descopere bucuria de a aduna lumină în suflet din pilda teologilor erudiți care au apărat Ortodoxia în vremuri tulburi, spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente