Tinerii credincioși – luptători pentru mântuire

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Adunarea de Tineret pe Țară a Oastei Domnului, București, 21 aprilie 2012:

Lumina lui Hristos luminează tuturor. Sensurile misiunii tineretului în Oastea Domnului – este tema din acest an, 2012, a Adunării de Tineret pe Țară a Oastei Domnului. Această temă are o semnificație profundă în ceea ce privește credința, viața și misiunea tinerilor în Biserică și societate.

Întrucât Hristos este Lumina lumii (Ioan 8, 12), lumina Lui luminează tuturor oamenilor, dar în cei ce o primesc prin credință și Botez (numit și „Sfânta Luminare„) lumina Lui devine lumina vieții lor.

Domnului Iisus Hristos ne adresăm în rugăciune, pe El Îl ascultăm în Evanghelie, pe El Îl primim în Sfintele Taine ale Bisericii, prin harul Lui căutăm și pregustăm Împărăția lui Dumnezeu, împlinind poruncile iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Iar pentru a împlini ceea ce Hristos ne cere, trebuie să fim neîncetat în comuniune sau legătură vie cu El.

1. Tinerii credincioși – bucurie pentru familie și pentru Biserică

Mântuitorul Iisus Hristos este izvor de viață, lumină și speranță pentru toți oamenii, dar mai ales pentru tinerii credincioși. De ce? Pentru că tinerii în general au o sensibilitate deosebită și doresc mult să fie iubiți și să iubească, fără motivații de ordin material sau social.

Însă când Hristos este prezent în ei și călăuzește viețile lor prin lucrarea Duhului Sfânt, tinerii credincioși simt că iubirea sinceră, smerită și statornică este în primul rând rod al credinței și al rugăciunii.

Hristos-Domnul, Care a spus despre Sine: „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8, 12), a spus și ucenicilor Săi: „Voi sunteți lumina lumii” (Matei 5, 14). El i-a îndemnat, zicând: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).

De aceea, credința, viața și misiunea tinerilor creștini ortodocși, care se bucură de lumina lui Hristos, trebuie să urmeze aceste îndemnuri sfinte și mântuitoare ale Domnului Iisus Hristos.

Sensul ultim al misiunii tinerilor ucenici în Oastea Domnului este și astăzi, ca și în vremea Sfinților Apostoli: căutarea sfințeniei, fără de care nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu (cf. Evrei 12, 14).

Iar căutarea sfințeniei ca fiind cea mai puternică legătură a omului cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt trebuie să înceapă de la vârsta copilăriei și a tinereții, adică de la vârsta căutărilor. Numai un tânăr în căutare de viață veșnică sau de mântuire poate deveni cu adevărat un tânăr misionar, de mare folos pentru viața și misiunea Bisericii lui Hristos! Tânărul bogat din Evanghelie, care era sufletește nemulțumit, deși poseda multe averi materiale, l-a întrebat pe Iisus: „Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”. Evanghelia după Marcu (10, 17-27) ne spune că Iisus l-a privit cu dragoste sau cu multă prețuire. De ce? Pentru că acest tânăr punea întrebarea sensului sau scopului ultim al vieții umane pământești, și anume dobândirea vieții cerești, veșnice. Prin urmare, tânărul care caută valorile spirituale netrecătoare arată că tinerețea poate fi în lumea aceasta trecătoare simbol al căutării vieții veșnice. În acest sens, citim în Noul Testament că îngerul care a binevestit Învierea lui Hristos femeilor mironosițe avea chipul unui tânăr îmbrăcat în veșmânt alb (cf. Marcu 16, 5), iar Biserica lui Hristos din ceruri în totalitatea ei este prezentată ca o „mireasă frumos împodobită pentru mirele ei” (cf. Apocalipsa 21, 2).

Cele trei învieri din morți pe care le-a săvârșit Hristos Domnul pe pământ au fost învieri ale unor tineri: fiul văduvei din Nain, fiica lui Iair și Lazăr din Betania, prietenul lui Iisus. Poate că Hristos Domnul i-a înviat tocmai pe aceștia întrucât a voit să arate că tinerețea este simbol al căutării vieții veșnice. De fapt, cei mai mulți dintre ucenicii care L-au urmat pe Hristos erau tineri. De asemenea, mulți dintre ucenicii Sfântului Apostol Pavel erau tineri. Ei se numeau: Tihic, Trofim, Terțiu, Timotei și Tit. Ultimii doi au devenit episcopi în Efes și respectiv în Creta. Ucenicului său Timotei, Sfântul Apostol Pavel îi spunea: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință, prin curăție” (I Timotei 4, 12).

2. Formarea spirituală a tinerilor pentru misiune

Adesea, tinerii sunt în căutarea unui ideal înalt, sublim, și pentru că sunt nemulțumiți de ce le oferă lumea sau societatea umană înrobită de multe patimi rele. Iisus însă ne învață că schimbarea în bine a lumii trebuie să înceapă din interiorul omului, prin pocăință și prin iubire smerită.

Psalmistul arată tinerilor calea spre sfințenie și adevărata fericire, zicând: „Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale” (Psalmul 118, 9). Iar cuvintele Domnului se află în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii, care este „stâlpul și temelia adevărului” (I Timotei 3, 15).

Cei ce sunt părinți și prieteni duhovnicești ai tinerilor au datoria sfântă de a arăta acestora calea tinereții curate (Vezi Traian Dorz, „Cărarea tinereții curate”, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004) și modul creșterii lor în iubire smerită față de Dumnezeu și de semeni. Pe tineri îi ajutăm cu adevărat îndemnându-i să cultive constant lumina Sfântului Botez, hrănindu-se spiritual din lumina Sfintelor Scripturi, din Scrierile și Viețile Sfinților, din sfaturile Duhovnicului, din pilda vieții oamenilor mărturisitori ai credinței în situații grele, din pilda oamenilor harnici și darnici, cinstiți și drepți, smeriți și curajoși, care L-au primit în sufletul lor pe Hristos drept lumină, comoară și cunună a vieții lor.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel mai tânăr Apostol al lui Iisus, se adresează tinerilor cu aceste sfaturi: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume (…) pentru că tot ce este în lume (…) nu este de la Tatăl. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2, 14-17).

După cum odinioară Hristos a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, tot așa Biserica lui Hristos îi cheamă pe tinerii ei la misiune sau la lucrare sfântă pentru mântuire. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Și tu ești o lumină – nu pentru ca să ai lumina pentru tine singur, ci pentru ca să poți întoarce pe cei rătăciți. Căci ce folos de lumină, dacă ea nu le poate sluji celor ce șed în întuneric? Și ce folos de un creștin, dacă el nu câștigă pe nimeni la fapta cea bună ?” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Sfânta și Marea Marți: Împotriva lenevirii de a veni la Biserică, în „Omilii la Postul Mare”, Editura Anastasia, București, 1997, p. 41).

„Orice suflet, care L-a aflat cu adevărat pe Domnul, se face un vestitor al Domnului. Așa a fost la începutul creștinismului, așa trebuie să fie și azi” (Preot Iosif Trifa, „Ce este Oastea Domnului”, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003, ediția VII, p.138), spunea Părintele Iosif Trifa.

Tinerii se bucură de lumina lui Hristos când trăiesc citirea Sfintei Scripturi ca pe o întâlnire cu Hristos – Cuvântul vieții. În felul acesta ei contribuie la edificarea spirituală a Bisericii în calitatea ei de Trup tainic sau mistic al lui Hristos, luminat de Duhul Sfânt. Iar tâlcuirea Sfintei Scripturi trebuie făcută în comuniune de gândire și simțire cu Sfinții Părinți ai Bisericii, ei fiind până astăzi cei mai siguri interpreți ai Bibliei, deoarece ei au fost luminați de același Duh Sfânt Care a inspirat alcătuirea acesteia și totodată au păstrat dreapta credință în fața multor erezii.

Prin citirea Sfintei Scripturi, Cuvântul vieții se înscrie în viața Bisericii și în viața fiecărui creștin, înnoind și sfințind cugetul și simțirea creștinilor. De aceea, toate cărțile de cult ale Bisericii Ortodoxe au fost alcătuite de oameni care erau cititori fervenți ai Sfintei Scripturi și care nu doar foloseau citate din Sfânta Scriptură, ci și gândeau și trăiau în duhul ei. Citirea Sfintei Scripturi precedată și urmată de rugăciune trebuie folosită și ca pregătire temeinică pentru Sfânta Spovedanie și pentru primirea Sfintei Euharistii, întrucât Hristos – Cuvântul vieții este prezent și lucrător al mântuirii atât în cuvintele Sfintei Scripturi, cât și în Sfânta Euharistie, după cum El Însuși mărturisește, zicând: „Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață” (Ioan 5, 24) și „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine și Eu întru el (…) și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 56, 54).

3. Misiunea tânărului creștin de azi este îndeosebi mărturia vieții sale curate

Criza de ideal și de orientare spirituală a vieții umane, care străbate în mod dramatic societatea contemporană secularizată, reprezintă pentru Biserică o provocare pentru a se ocupa mai mult de problemele și aspirațiile tinerilor.

Astăzi, aspirația multor tineri după o iubire neînșelătoare și netrecătoare este deturnată spre o falsă fericire, „fabricată” de consumul de alcool și droguri, de libertinaj, de jocuri periculoase care sfârșesc în violență ș.a. Într-o societate capitalistă decadentă, mercantilă și consumeristă, în care, întrucât se pierd valorile morale și spirituale, se vând pe bani nu numai obiecte, ci și persoane, adică suflete și trupuri. În acest context, tânărul creștin luminat de Hristos, Lumina lumii, prin rugăciune, viață curată și fapte bune, devine o făclie de Paști și un apostol al Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului și al morții. Astfel, prin însăși lumina vieții lui curate, tânărul creștin evlavios cheamă pe cei din jurul său la învierea sufletului din moartea păcatelor, chiar dacă mulți îl consideră că nu este „modern” sau în pas cu moda zilei.

Cu alte cuvinte, tânărul iubitor de rugăciune și de sfințenie este un tânăr creștin luptător (cf. Efeseni 6, 10-17), care apără duhovnicește dreapta credință și sfințenia vieții ca fiind porțile vieții veșnice, cultivă iubirea față de Dumnezeu prin rugăciune și iubirea de semeni prin fapte bune, cultivă iubirea curată în prietenie și în familie. El urmează constant îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare. Și nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani 12, 1-2).

Fidelitatea în prietenie și în familie, sprijinirea celor aflați în suferință, libertatea unită cu responsabilitatea ca maturizare spirituală a persoanei și ajutorarea frățească reprezintă repere majore pentru păstrarea, promovarea și transmiterea valorilor permanente ale credinței creștine tinerei generații de astăzi.

Oastea Domnului, ca mișcare de înnoire duhovnicească prin luptă împotriva păcatelor și cultivarea sfințeniei vieții, se bucură azi mai ales de lumina lui Hristos din sufletele multor tineri ostași, care au întemeiat familii creștine evlavioase, stabile, cinstite, harnice, milostive și pline de bucuria iubirii lui Hristos. Acestea ajută pe alți tineri să înțeleagă că numai comuniunea cu Hristos și cu Sfinții Lui poate dărui fiecărui om forța spirituală de a căuta, de a primi și de a transmite mai departe, în lumea de azi, lumina sfințitoare și mântuitoare a lui Hristos, Cel Răstignit și Înviat.

Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor Sfinților să lumineze și să ocrotească pe toți tinerii Bisericii noastre, pe părinții lor și pe toți cei care îi ajută să cunoască lumina, pacea și bucuria lui Hristos Cel Înviat. În mod deosebit, felicităm astăzi pe membrii Asociației Oastea Domnului care participă la această Adunare de Tineret pe Țară, aici în București. Adunarea a început cu participarea la Sfânta Liturghie, săvârșită în biserica „Sfântul Spiridon – Nou” din București, de către Preasfințitul Părinte Dr. Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne ajute tuturor ca, împreună cu tinerii credincioși iubitori de Hristos și de Biserică, să binevestim în lumea de astăzi Evanghelia iubirii și Învierii Sale, spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente