Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 8 noiembrie Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, denumiți în popor și „Voievozi”. Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica o dedică îngerilor. Astfel, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngerești. De asemenea, ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită de Biserică începând cu secolul al V-lea. Sărbătoarea se numește „Soborul Sfinților Arhangheli”, deoarece amintește de tradiția care atestă modul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi. În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adînc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ”.După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele îngerești au început să cânte cântare de laudă.

În paginile Sfintei Scripturi sunt consemnate numeroase evenimente la care Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil au participat în mod direct și, pe baza lor, Biserica i-a cinstit în mod special, mărturisind credința în sfinții îngeri și în ajutorul lor.

În canonul de rugăciune către toate puterile cerești și toți sfinții, noi îi cerem lui Dumnezeu: „Înconjoară-ne cu sfinții tăi îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoașterea slavei Tale neapropiate”. Dintre toți îngerii lui Dumnezeu, în istorie un rol deosebit îl au Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt cunoscuți cu numele, aproape de toate popoarele pământului. Acești doi slujitori vrednici ai lui Dumnezeu au participat la toate momentele importante ale istoriei mântuirii, arătând că legătura și comuniunea cu Dumnezeu se face și prin intermediul sfinților îngeri. Cei care nu cinstesc pe sfinții îngeri nu cinstesc nici puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin ei. În pictura bisericească din secolele trecute s-a strecut, datorită influențelor occidentale, imaginea îngerilor pictați în formă de copil, bucălat, pe nori albi. Cine zugrăvește chipul sfinților îngeri trebuie să o facă cu frică și cu cutremur mare, gândindu-se la lucrările lor din istorie, dar și la faptul că ei sunt apărătorii noștri împotriva diavolilor. Îngerii sunt persoane fără trupuri, duhovnicești, și sunt reprezentați în pictura bizantină în mod simbolic după lucrarea pe care o are fiecare de îndeplinit. Îngerii au aripi pentru că străbat spațiul ca gândul și sunt pictați ca oșteni pentru că se războiesc cu duhurile necurate în văzduh, după cum mărturisesc mulți părinți ai Bisericii.

„Cine este ca Dumnezeu?”

Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul dreptății și împlinitorul legii lui Dumnezeu. În ebraică Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, arătând că diavolul și slujitorii lui au căzut din ceruri pentru că au vrut să fie ca Dumnezeu. Numele lui este un advertisment pentru cei care doresc să uzurpe locul lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail este zugrăvit în chip de oștean având în mână o sabie vâlvăietoare de foc, semnul puterii dumnezeiești, dar și al dreptății pe care o înfăptuiește neobosit. Arhanghelul Mihail este și simbolul judecății lui Dumnezeu care pedepsește păcatul și nelegiuirea. Potrivit Apocalipsei, el va aduce biruința finală asupra diavolului și a slujitorilor lui. Despre Mihail se spune că a ars cele două cetăți desfrânate, Sodoma și Gomora, și a salvat pe dreptul Lot și familia lui de la pieire.

Mihail, arhanghelul războinic

Mihail a mers înaintea poporului evreu când a ieșit din țara Egiptului și a contribuit la cucerirea popoarelor cananite care erau în pământul făgăduit de Dumnezeu lui Moise. Sfântul Mihail a fost protectorul poporului evreu. Prin excelență „un războinic” al lui Dumnezeu, Mihail l-a ajutat pe judecătorul Ghedeon să învingă în luptă. El a ajutat dintotdeauna pe cei nedreptățiți. Pe cei trei tineri evrei aruncați de babilonieni în cuptorul cu foc i-a salvat, iar pe Sfântul Apostol Petru l-a scos din închisoare. În Vechiul Testament, Arhanghelul Mihail este pomenit în mod direct de trei ori de către profetul Daniel în cartea sa la capitolele 10 și 12: „Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, și am ieșit biruitor”, „nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail”, „în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău”. În Epistola lui Iuda se redă un episod enigmatic: cearta Arhanghelului Mihail cu diavolul pentru trupul lui Moise. „Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: „Să te certe pe tine Dumnezeu!””. Tradiția învață că Mihail s-a înfățișat Sfântului Constantin cel Mare și i-a arătat pe cer semnul Fiului Omului spunându-i: „Sub acest semn vei învinge!”. Constantin l-a înfrânt în luptă pe Maxențiu și a dobândit tronul Imperiului Roman și această victorie a fost atribuită tot firii luptătoare a Sfântului Mihail.

Gavriil, arhanghelul bucuriei și al blândeții

Sfântul Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeții și milei dumnezeiești, al bunelor vestiri, profețind în Vechiul Testament nașterea proorocilor și a drepților lui Dumnezeu. Gavriil a făcut cunoscută lumii cea mai mare veste: întruparea și nașterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. Episodul întâlnirii Arhanghelului Gavriil cu Fecioara Maria este cel mai frumos și mai tainic moment al istoriei, momentul când firea omenească a spus „da” lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil a vestit și nașterea celui despre care Mântuitorul a spus că este cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul. Gavriil spune despre sine dreptului Zaharia că pururea stă înaintea lui Dumnezeu, arătând că se bucură de o mare cinste în rândul cetelor îngerești, dar că este și cel dintâi care cunoaște voia și planul lui Dumnezeu.

Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil

„Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1, 26-38) (Înformații preluate și din Ziarul Lumina din data de 8 noiembrie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente