Sfântul Vasile cel Mare în actualitatea slujirii preoțești

Întrunit cu prilejul conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară, întregul cler al Eparhiei Dunării de Jos a fost prezent joi, 11 iunie, la Centrul eparhial din Galați, în duhul Sfântului Vasile cel Mare, al cărui an comemorativ-omagial este marcat în 2009 pe tot cuprinsul Patriarhiei Române. Cei aproape 400 de preoți prezenți s-au rugat și au liturghisit în Catedrala episcopală, sub protia chiriarhului lor, au cinstit moaștele Sfântului Vasile cel Mare și au meditat împreună asupra principalelor învățăminte desprinse din viața și opera marelui Sfânt Capadocian. Întrunirea s-a dorit a fi un semn văzut al unității preoțești, în imediata continuare a sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh, dar și un prilej de analiză a responsabilităților pastorale care stau în fața fiecărui slujitor al sfintelor altare.

În conformitate cu programul-cadru la nivel național bisericesc aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, anul 2009 a fost marcat și în Eparhia Dunării de Jos de o serie de activități liturgice, pastoral-misionare, cultural-educative și social-filantropice menite să readucă în atenția clericilor și credincioșilor opera și lucrarea de excepție ale unuia dintre marii Sfinți Părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, de la a cărui mutare la ceruri se împlinesc anul acesta 1.630 de ani. Printre acestea se numără conferința preoțească care a adunat pe 11 iunie, în Sala mare a Centrului pastoral, misionar și social „Sf. Ioan Casian” din imediata vecinătate a Catedralei episcopale, tot clerul din Eparhia Dunării de Jos.

Aceasta a debutat prin împreună-slujirea tuturor celor aproape 400 de preoți ai eparhiei și prin împărtășirea lor din același Sfânt Potir. Momentul liturgic, emoționant și profund prin participarea unui număr atât de mare de slujitori ai sfintelor altare, a fost trăit cu bucurie de participanți și a fost admirat cu evlavie de credincioșii mireni. „Prezența slujitorilor din parohiile noastre în Catedrala Dunării de Jos este o dovadă a unității noastre ecleziale și spirituale, în Duhul Sfânt, căci nimic nu ne poate uni mai mult unii cu alții și nimic nu ne poate apropia mai mult, în plan uman, unii de alții decât Mântuitorul Iisus Hristos, prezent euharistic în Sfânta Liturghie și în întreaga viață a Bise-ricii. Fie ca acest semn văzut al unității noastre să fie repetat în toate parohiile, prin participarea tuturor credincioșilor la sfintele slujbe și prin integrarea lor mai atentă în programele misionare și culturale pe care le desfășurați”, a arătat Preasfințitul Episcop Casian al Dunării de Jos, în cuvântul său, adresându-se preacucernicilor preoți.

În acest context liturgic, a fost evocată personalitatea bisericească a Sfântul Vasile cel Mare și contribuția sa de excepție la clarificarea doctrinei ortodoxe, la precizarea terminologiei liturgice și la sistematizarea tipicului de rugăciune, aflat în uz până astăzi în întreaga Biserică. „Iscusit promotor și orânduitor al rugăciunii publice și practicant profund al rugăciunii personale, Sfântul Vasile cel Mare ne-a lăsat până astăzi Sfânta Liturghie care îi și poartă numele. Pentru valoarea ei teologică și frumusețea literară a stilului, anaforaua marelui ierarh a fost consfințită în toate Bisericile Ortodoxe locale, alături de cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca un textus receptus, adică definitiv și neschimbabil”, a arătat pr. Costel Toma, de la parohia „Sf. Mc. Brâncoveni” din Protoieria Galați.

Referitor la celelalte sfinte slujbe și rânduieli aduse în cult de Sfântul Vasile cel Mare, pr. Gabriel Molocea, de la parohia Hanu Conachi, Protoieria Covurlui, a completat: „Dacă Regula Mare 37 a Sfântului Vasile cel Mare sintetizează rânduielile de slujbă existente până atunci, stabilind exact ciclul celor 7 Laude zilnice, rugăciunile Ceasurilor, Mijloceasurilor, Vecerniei, Pavecerniței, cuprinse și astăzi în Ceaslov, conțin o teologie înaltă, ce exprimă sensibilitatea duhovnicească pe care trebuie să o caute și să o trăiască fiecare creștin în rugăciune”.

Conferința propriu-zisă a continuat, după ora 12:00, în Sala mare a Centrului pastoral, misionar și social „Sf. Ioan Casian” din imediata vecinătate a Catedralei episcopale, debutând cu un mult așteptat și bine primit cuvânt de învățătură duhovnicească al preacuviosului arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Binecunoscut clericilor din Eparhia Dunării de Jos, părintele Teofil a reamintit unul dintre sfaturile sale de suflet pentru teologi și preoți: „Să nu îți dorești să fii preot înainte de a fi un bun creștin”. Exemplul de viață și de slujire al Sfântului Vasile cel Mare ar trebui să fie un mobilizator îndemn pentru toți slujitorii, care au nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de modele pentru viața lor. Prezența și cuvântul marelui duhovnic în cadrul conferinței au fost, și ele, un model cu totul deosebit pentru mai tinerii slujitori prezenți.

Temele abordate în continuare, în cadrul conferinței, au vizat principalele probleme cu care se confruntă misiunea preoțească astăzi.

Deși monah, Sfântul Vasile cel Mare s-a aplecat cu răbdare și profunzime asupra tuturor problemelor vieții de familie: rela-țiile dintre soți, relațiile dintre părinți și copii, patimile și crizele vieții de familie, remediile și căile pentru înduhovnicirea legăturilor dintre toți membrii unei familii și ai unei comunități întregi. „Prioritare în viața de familie, ca și în cea personală, trebuie să fie valorile spirituale, iar dintre acestea, în mod special rugăciunea și postirea în comun. Viața de familie nu este, în sine, o viață lumească, ci o viață spre îndumnezeire. Ea devine lumească însă atunci când creștinii se îndreaptă spre împlinirea poftelor și a dorințelor lor trupești”, a subliniat pr. Iulian Palade, de la parohia Băneasa, Protoieria Tg. Bujor, arătând și faptul că în protoieria de care aparține programele dedicate în acest an Sfântului Vasile cel Mare au cuprins circa 600 de activități, la care au participat peste 4.400 de persoane.

Din partea monahilor și monahiilor din eparhie, reprezentați la conferință prin conducătorii celor 10 obști călugărești, organizate toate după principiul vieții de obște, ierom. Melchisedec Barbu, de la Mănăstirea Măxineni, a arătat: „Cel ce vrea să trăiască viață plăcută lui Dumnezeu trebuie să trăiască în comuniune cu cei care au în gând același scop și care au toate în comun, în obște. Argumentele pentru viața de obște sunt multiple la Sfântul Vasile cel Mare. Așa cum în viața practică nimeni nu poate să-și procure toate cele necesare traiului zilnic, așa și în viața de mănăstire totdeauna este nevoie de celălalt. Nici poruncile nu se pot împlini desăvârșit în singurătate. Iar în obște, monahul se poate feri mai ușor de multele încercări și ispite ale diavolului”.

Contribuția deosebită a Sfântului Vasile cel Mare la organizarea activității filantropice a Bisericii a fost, de asemenea, subliniată de vorbitori. „Vasiliada cuprindea școli pentru orfani (orfanotrofii), în care aceștia puteau învăța carte și meserii, spitale pentru adăpostirea bolnavilor și chiar a leproșilor (noscomii), azile pentru bătrâni (gherontocomii), o mare clădire pentru călători și vizitatori (xenodohion), un așezământ pentru cei săraci (ptohotrofionul), ateliere de muncă pentru cei infirmi ș.a. Fecioarele care nu aveau protectori erau găzduite în alte clădiri speciale (partenocomii) sau trăiau în cadrul mănăstirii care veghea asupra bunei desfășurări a întregii activități. Despre acest «nou oraș, monument al evlaviei, comoara noastră comună, a tuturor», Sfântul Grigorie de Nazianz are cuvinte elogioase într-una din scrierile sale”, a subliniat pr. Nicolae Blănaru, de la parohia Șerbănești I, Protoieria Tecuci.

„Mare ascet și iubitor de sărăcie, Sfântul Vasile spunea adesea: «De ce-mi alungi din casă pe iubita-mi sărăcie, mama supremei filosofii?». Iar pe alții, chiar săraci fiind, îi îndemna prin cuvinte ca acestea: «Tu, cel sărac, împrumută pe Dumnezeu Cel bogat», arătând că în milostenie se sintetizează toate virtuțile vieții creștinești”, a precizat pr. dr. Ovidiu Soare, de la parohia Lacu Sărat, Protoieria Brăila.

Și, ca o aplicare practică a acestor principii, ultimul dintre conferențiari a evidențiat faptul că, în cadrul acțiunilor organizate cu prilejul Duminicii părinți-lor și copiilor (7 iunie 2009), în Protoieria Brăila au fost vizitați, încurajați spiritual circa 600 de copii defavorizați, care au primit și ajutoare materiale de circa 20.000 de lei.

La final, participanții au putut admira, prin bunăvoința Centrului de Presă BASILICA, frumoase imagini din pelerinajul efectuat de curând de PF Părinte Patriarh Daniel, însoțit de PS Episcop Casian, în Capadocia, ca îndemn pentru posibile alte pelerinaje în patria Sfinților Părinți Capadocieni, dar și pentru o reală apropiere spirituală de duhul, scrierile și viața acestor mari sfinți ai Bisericii noastre.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente