Ședința anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România

În ziua de 26 aprilie 2012, în sala Conventus din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a avut loc ședința anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, la care au participat cu drept de vot reprezentanți ai următoarelor culte recunoscute:

• Biserica Ortodoxă Română,

• Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara,

• Biserica Romano-Catolică,

• Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,

• Arhiepiscopia Bisericii Armene,

• Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,

• Biserica Reformată din România,

• Biserica Evanghelică C.A. din România,

• Biserica Evanghelică Lutherană din România,

• Biserica Unitariană din Transilvania,

• Biserica Creștină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România,

• Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul mozaic,

• Cultul Musulman din România.

În cadrul acestei ședințe a fost aprobat prin consens Statutul Consiliului Consultativ al Cultelor din România care a fost semnat de către toți membrii prezenți.

1. Tema centrală a acestei ședințe a Consiliului Consultativ al Cultelor din România a fost „Sănătatea – dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană”. În acest sens, participanții au subliniat faptul că sănătatea, ca dar al lui Dumnezeu, este totodată și o responsabilitate a omului, care are datoria de a păstra și cultiva acest dar. Responsabilitatea aceasta revine atât fiecărui individ în parte, pentru propria sănătate, cât și comunității, care are datoria de a ajuta persoanele cu o sănătate precară printr-o susținută activitate de prevenire și de tratare a bolilor. De asemenea, a fost menționată și responsabilitatea Statului pentru cetățenii săi, care plătesc contribuții la asigurările de sănătate. În acest sens, înființarea și organizarea de către cultele recunoscute a unor unități medicale constituie o necesitate evidentă pentru fiecare cult în parte. Întrucât nu fiecare cult poate înființa astfel de unități, cultele din România sunt interesate în promovarea unui sistem sanitar public mai performant și eficient, ținând seama mai ales de faptul că o mare parte a populației României este săracă. Din această perspectivă, sistemul de sănătate trebuie ca, pe lângă performanță și eficiență, să se ghideze permanent după principiile eticii sociale.

În privința noului proiect de lege privind reforma sistemului sanitar românesc, reprezentanții cultelor recunoscute au subliniat faptul că aceasta trebuie să prevadă mecanisme de control astfel încât persoanele cele mai defavorizate să nu fie neglijate sau tratate doar după puterea lor financiară. În această privință, cultele – prin fiecare cult în parte și toate împreună – pot promova în rândul populației un curent de solidaritate comunitară și socială, o cultură pentru sănătate, ceea ce implică educația medicală pentru prevenirea bolilor (medicină profilactică) și pentru susținerea bolnavilor cu posibilități financiare reduse sau inexistente. Se recomandă parteneriate între Culte și unități medicale publice și private.

2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România sprijină inițiativele legislative care apără viața persoanei ca dar al lui Dumnezeu și dreptul la viață din momentul concepției, promovează valorile tradiționale ale instituției familiei și încurajează ocrotirea și creșterea copiilor în mediul familial, inclusiv prin adopții.

3. Consiliul Consultativ al Cultelor din România își manifestă preocuparea pentru protejarea și folosirea responsabilă a întregii creații a lui Dumnezeu pentru a o transminte generațiilor viitoare în puritatea și frumusețea ei. În acest context s-a exprimat îngrijorarea față de folosirea multor aditivi chimici și organisme modificate genetic în producerea alimentelor și se recomandă revenirea la hrana naturală.

4. De asemenea, Consiliul Consultativ al Cultelor din România și-a manifestat sprijinul față de atitudinea Patriarhiei Române și față de recursul Statului Român în cauza Sindicatul Păstorul cel Bun contra României exprimându-și îngrijorarea față de modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) nesocotește autonomia cultelor religioase și specificul vocației pastorale a clerului, acceptând sindicalizarea acestuia.

5. Referitor la proiectul de lege privind despăgubirile în cazul imobilelor naționalizate de regimul comunist, Consiliul Consultativ al Cultelor din România cere respectarea prevederilor constituționale conform cărora proprietatea privată este garantată. Prin urmare, se solicită Statului Român ca inițiativele legislative în domeniul restituirii proprietăților să prevadă că, în situațiile în care nu mai este posibilă retrocedarea în natură, despăgubirea acordată trebuie să fie egală cu valoarea reală integrală a imobilului, indiferent de eșalonarea în timp a sumelor respective.

6. Consiliul Consultativ al Cultelor din România își manifestă îngrijorarea față de continuarea practicii de a se construi imobile de mari dimensiuni în apropierea lăcașurilor de cult care periclitează stabilitatea și integritatea fizică a acestora, precum și viața credincioșilor prezenți în ele.

7. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită autorităților Statului adoptarea de măsuri legislative pentru ca TVA-ul plătit de Cultele recunoscute să fie evidențiat distinct în bugetul de Stat pe anul următor și restituit Cultelor recunoscute pentru activități social-filantropice, cultural-educaționale și edilitar-administrative.

8. Consiliul Consultativ al Cultelor din România a hotărât înființarea a patru comisii de lucru și anume: 1. Comisia medicală și socială, 2. Comisia educațională, 3. Comisia patrimoniu cultelor și patrimoniu național și 4. Comisia economico-juridică. Rolul acestor comisii, formate din specialiști ai Cultelor în fiecare domeniu, este acela de a formula puncte de vedere comune la probleme actuale, inclusiv de a propune amendamente la proiecte de acte normative de interes pentru Culte.

Comentarii Facebook


Știri recente