Protocol de colaborare in domeniul incluziunii sociale intre Patriarhia Romana si Guvernul Romaniei

PF Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane si Loctiitor de Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a semnat astazi, la Palatul Victoria, un protocol de colaborare intre Patriarhia Romana si Guvern, in domeniul social. Acest document, care a fost semnat si de primul ministru Calin Popescu Tariceanu, presupune simplificarea procedurilor de cooperare a celor doua institutii in derularea unor proiecte sociale si implicit eficientizarea colaborarii dintre Biserica Ortodoxa Romana si Guvern.

In vederea reglementarii actiunilor de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana,

In temeiul:

– art. 29 alin. 5 din Constitutie;

– art. 7 alin. 1 si 2, art. 9 alin. 3 si 5 si art. 10 alin. 7 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;

– art. 11 alin. 3 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 4 lit. d, art. 6 alin. 2 si art. 24 s.u. din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

– H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania;

– Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane si Regulamentele in vigoare;

– Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de asistenta sociala in Biserica Ortodoxa Romana.

Partile

1. Guvernul Romaniei, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei, nr. 1, sector 1, reprezentat de domnul Calin Popescu Tariceanu, Prim-Ministru,

2. Patriarhia Romana, cu sediul in Str. Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuresti, reprezentata de Prea Fericitul Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei.

Scopul

Protocolul se incheie in scopul reglementarii actiunilor de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre partile semnatare, potrivit competentelor stabilite in documentele de organizare si functionare ale acestora, precum si a dispozitiilor legale cu incidenta asupra activitatilor pe care partenerii le vor derula in cadrul prezentului protocol.

Obiectul

Prin prezentul protocol, partile convin sa coopereze in vederea:

– intaririi mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania;

– promovarii dialogului social pentru imbunatatirea cadrului normativ si institutional din domeniul incluziunii sociale;

– definirii prioritatilor cheie care vor sta la baza elaborarii de programe si proiecte comune in domeniul incluziunii sociale, in vederea gasirii de raspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate in dificultate;

– stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informatii si asistenta.

Durata protocolului

Prezentul protocol se incheie pe o durata de 10 ani. In cazul in care nici unul dintre parteneri nu notifica celeilalte parti intentia de incetare a valabilitatii sale, inaintea expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, prezentul protocol se prelungeste automat pentru noi perioade de cate un an.

Obligatiile partilor

1. Guvernul se obliga ca, prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, precum si prin toate celelalte institutii publice aflate sub autoritatea sa:

a). sa solicite puncte de vedere si sa implice reprezentantii celeilalte parti semnatare in procesul de consultare privind proiectele de acte normative;

b). sa implice membrii celeilalte parti semnatare in grupuri de lucru, seminarii si alte reuniuni care au drept obiectiv dezbaterea si definirea prioritatilor din domeniul incluziunii sociale;

c). sa faciliteze participarea reprezentantilor partenerului la lucrarile Comisiei Nationale privind Incluziunea Sociala, la lucrarile Comisiilor teritoriale privind Incluziunea Sociala, precum si la alte structuri consultative in domeniul social, care implica participarea societatii civile;

d). sa coopereze cu partenerul in vederea initierii de proiecte si programe comune in vederea sustinerii si dezvoltarii sistemului national de servicii sociale;

e). sa informeze cealalta parte semnatara (structurile bisericesti recunoscute ca furnizori de servicii sociale) cu privire la oportunitatile de finantare puse la dispozitie de minister in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale;

f). sa asigure conditii optime in centrele furnizorilor publici de servicii sociale pentru desfasurarea asistentei spirituale a persoanelor beneficiare, inclusiv prin asigurarea unor spatii proprii in acest sens, sub conditia respectarii drepturilor fundamentale si in primul rand a libertatii religiei;

g). sa sprijine demersurile Patriarhiei Romane pentru valorificarea potentialului specific al absolventilor Facultatilor de Teologie Ortodoxa, Sectia Teologie Sociala;

h). sa coopereze in domeniul incluziunii sociale si cu ONG-urile care functioneaza in cadrul si cu binecuvantarea Bisericii Ortodoxe Romane.

2. Patriarhia Romana se obliga:

a). sa desemneze reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane care sa participe la activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative si a programelor privind domeniul incluziunii sociale;

b). sa desemneze reprezentanti in structurile consultative din domeniul social, care implica participarea societatii civile;

c). sa coopereze cu partenerul in scopul furnizarii de servicii sociale in beneficiul persoanelor, familiilor si comunitatilor aflate in situatii de dificultate;

d). sa identifice, prin intermediul preotilor si al personalului implicat in sistemul de asistenta sociala al Bisericii Ortodoxe Romane, si sa comunice partenerului situatii si informatii privind persoanele aflate in nevoie, precum si informatii asupra persoanelor aflate in evidentele proprii, potentiale beneficiare de servicii sociale, prestatii sociale, in vederea facilitarii accesului la asistenta, contribuind astfel la definirea de catre partener a unor strategii sectoriale in domeniul incluziunii sociale;

e). sa ofere consiliere spirituala, cu personal specializat, beneficiarilor de servicii sociale organizate de furnizori publici si privati;

f). sa asigure implicarea resurselor umane si, totodata, a structurilor specializate din domeniul asistentei sociale in programe pentru dezvoltarea infrastructurii sociale si a serviciilor sociale;

g). sa coopereze la implementarea programelor sociale de interes national;

h). sa faciliteze diseminarea informatiilor specifice activitatii de incluziune sociala pe care o deruleaza; sa faciliteze diseminarea modelelor de buna practica;

i). sa ofere informatii privind organizatiile neguvernamentale din domeniul asistentei sociale, care functioneaza in cadrul si cu binecuvantarea Bisericii Ortodoxe Romane.

Incetarea protocolului

Valabilitatea protocolului inceteaza:

1. la implinirea termenului, urmare notificarii uneia dintre parti;

2. prin acordul partilor;

3. la solicitarea unei dintre parti, in cazul in care partenerul nu isi indeplineste obligatiile asumate de comun acord.

Dispozitii finale

1. Prezentul protocol constituie un document cadru de cooperare intre parti, in vederea realizarii obiectivelor comune propuse, putand fi completat sau modificat prin acte aditionale semnate de parti la initiativa oricareia dintre acestea.

2. Partea care are initiativa modificarii si/sau completarii protocolului va transmite celeilalte parti spre analiza, in scris, motivele concrete ce determina aceasta solicitare, precum si propunerea ce face obiectul modificarii/completarii.

3. Orice proiect sau activitate concreta pe care partile vor dori sa le desfasoare impreuna pot face obiectul unor alte conventii sau protocoale.

4. Schimbul de informatii se va face la cerere sau pe baza de voluntariat, chiar daca nu a existat o solicitare anterioara. Solicitarea asistentei se poate face de fiecare parte semnatara, depunandu-se eforturi rezonabile pentru a asigura asistenta celeilalte parti, sub rezerva respectarii legislatiei si politicilor promovate de fiecare parte.

5. Implementarea prevederilor prezentului protocol se realizeaza sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in colaborare cu autoritatile competente.

6. Partile vor desemna cate un reprezentant permanent care sa asigure coordonarea actiunilor de cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmeaza a fi comunicata celeilalte parti in scris.

Prezentul protocol s-a intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si intra in vigoare la data semnarii.

Semnat azi, 2 octombrie 2007, in Bucuresti, la Palatul Victoria.

Guvernul Romaniei Patriarhia Romana

Prim-Ministru, Patriarh,

Calin Popescu Tariceanu Prea Fericitul Parinte Daniel

Comentarii Facebook


Știri recente