O nouă poartă a cerului în Germania

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul sfințirii locului și punerii pietrei de temelie pentru construirea unei biserici românești la München, Germania, duminică, 11 septembrie 2011, pe care îl prezentăm mai jos și în limba germană:

1. Sfințirea locului pentru construirea unei biserici noi este un eveniment deosebit în viața unei comunități ortodoxe.

De ce? Pentru că o biserică nouă, ca locaș de cult, înseamnă o nouă „Poartă a cerului” și o nouă „Casă a lui Dumnezeu” (cf. Facere 28, 22), iar construirea ei adună laolaltă oamenii în rugăciune și în acțiune. Construirea unei biserici noi cere un mare efort fizic și financiar din partea unei comunități. În același timp, construirea unei biserici este o lucrare cu o profundă semnificație spirituală, deoarece o biserică nu este o casă particulară, ci este o casă a comunității eclesiale; ea este învelișul arhitectural protector și inspirator al unei comunități de persoane umane aflate în comuniune spirituală cu Dumnezeu, cu sfinții Lui și întreolaltă. În spațiul sacru al bisericii de zid se întâlnesc pământul cu cerul, timpul cu veșnicia, credincioșii de pe pământ cu cei din ceruri, dar și generațiile între ele. Această adunare a tuturor oamenilor în comuniune de credință și iubire este sfințitoare și mântuitoare, deoarece iubirea născută din rugăciune învinge spațiul și timpul care separă pe oameni unii de alții. Rugăciunile care se citesc la sfințirea locului și la punerea pietrei de temelie pentru zidirea unei biserici ne arată că vocația bisericii – locaș de cult este de-a aduna laolaltă în credință și rugăciune oameni venind din cele patru puncte cardinale ale pământului, est, vest, sud, nord, pentru a-i orienta spre Hristos, Răsăritul Cel de Sus, și a-i aduce în Împărăția Cerurilor sau în Împărăția Preasfintei Treimi, simbolizată de Sfântul Altar. O atenție deosebită este acordată punerii pietrei de temelie, pentru că piatra sfințită cu apă sfințită și cu untdelemn sfințit simbolizează atât pe Hristos, Piatra unghiulară, cât și mărturisirea fermă a credinței în dumnezeirea lui Hristos, ca fiind temelia mântuirii omului, ca unire a lui cu Dumnezeu Cel veșnic viu. De asemenea, Crucea înfiptă în pământ lângă piatra de temelie simbolizează pe Hristos Cel Răstignit și Înviat, izvor de iubire jertfelnică și de bucurie pascală. Prin urmare, este nevoie de multă iubire jertfelnică și din partea credincioșilor pentru zidirea unei biserici noi, ca mai târziu, când biserica nouă se sfințește, toți cei care s-au ostenit sau au dăruit banul lor pentru construirea bisericii să simtă bucuria Învierii în sufletele lor.

Rugăciunea pentru sfințirea locului pe care se va întemeia Pristolul sau Sfânta Masă a Sfântului Altar este cea mai solemnă rugăciune și ea se citește în starea de îngenunchere. De ce? Pentru că Sfânta Masă reprezintă pe Hristos Însuși, Cel ce după ce a cinat la masă cu ucenicii Săi și a instituit Sfânta Euharistie, a mers spre Răstignire, Mormânt, Înviere și Înălțare întru slavă la ceruri. De aceea, oamenii care cred în Hristos, Îl iubesc și împlinesc poruncile Lui, se împărtășesc cu Trupul și Sângele Său din Sfânta Euharistie și se pregătesc pentru a dobândi bucuria vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, biserica de pe pământ este anticamera Împărăției cerurilor, după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila. Încă de la sfințirea locului pe care ea se va construi, noua biserică este pusă sub ocrotirea ori patronajul spiritual al unuia sau al mai multor sfinți, pentru a ne arăta că scopul principal pentru care se construiește o biserică este sfințirea vieții oamenilor și dobândirea mântuirii sau a vieții veșnice în comuniunea lor cu Dumnezeu Cel Sfânt. Cei doi ocrotitori ai noii biserici românești, care se va construi aici la München, sunt Sfânta Cruce (prăznuită la 14 septembrie) și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (prăznuit la 11 aprilie). Astfel, credincioșii ortodocși români, care poartă crucea fenomenului migrației sau a plecării lor departe de țara în care s-au născut, vor simți și bucuria Învierii ca stare de comuniune frățească trăită aici, în biserică, sub ocrotirea Sfintei Cruci și a rugăciunilor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

2. Activitatea spirituală se va împleti cu activitatea socială.

Activitatea liturgică a noii biserici va fi deservită de o comunitate monahală românească și se va împleti cu o activitate social-culturală și social-caritabilă sau filantropică. Mai concret, lângă noua biserică se va construi un așezământ bisericesc, care va cuprinde: sediul episcopal și mănăstirea, un centru educațional pentru copii și tineri, precum și un centru de coordonare a activităților caritabile pentru bolnavi și bătrâni.

Această împletire a vieții spirituale cu activitatea socială a Bisericii este inspirată de însăși lucrarea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos, în care predicarea Evangheliei este urmată de vindecarea bolnavilor și hrănirea săracilor.

3. Construirea noii biserici din München este o lucrare creștin-ortodoxă și ecumenică.

Terenul necesar pentru construirea noii biserici și a edificiilor de lângă aceasta a fost cumpărat de comunitatea ortodoxă română din München cu sprijinul financiar substanțial al Bisericii Evanghelice și al Bisericii Romano Catolice din Germania, cărora le mulțumim astăzi în mod deosebit, apreciind acest gest ca fiind un act de fraternitate și solidaritate creștină în vreme de criză economică.

Mulțumim, de asemenea, Doamnei Barbara Stamm, președintele Parlamentului Bavarez, pentru ajutorul acordat în susținerea proiectului Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Mulțumim tuturor instituțiilor și persoanelor care au contribuit și vor contribui la realizarea acestui proiect religios și social-cultural foarte necesar pentru păstrarea identității religioase și etnice a românilor ortodocși din Germania, dar și pentru integrarea lor în contextul societății germane de astăzi.

Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul românilor ortodocși Germania și pe Preasfințitul Părinte Dr. Sofian Pătrunjel, Episcop-vicar, pentru inițierea acestui proiect, cu valoare simbolică și utilitate practică, demn de urmat și în alte părți ale diasporei române.

Cu părintească și frățească dragoste în Hristos, îndemnăm pe toți românii ortodocși din Germania să ajute cu bani la construirea acestei biserici noi, pentru a primi binecuvântare de ctitor sau binefăcător al ei.

Mulțumim tuturor celor prezenți aici și vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să vedem cât mai curând construită această biserică, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria oamenilor. Amin.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*****

Ein neues Himmelstor in Deutschland

Ansprache Seiner Seligkeit Daniel, Patriarch der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, gehalten aus Anlass der Weihe des Ortes und der Grundsteinlegung für die Errichtung einer rumänischen Kirche in München, Deutschland, Sonntag, den 11. September 2011:

1. Die Weihe des Ortes, wo eine neue Kirche errichtet wird, ist ein besonderes Ereignis im Leben einer orthodoxen Gemeinschaft.

Warum? Weil eine neue Kirche, als liturgisches Gebäude, ein neues „Himmelstor” und ein neues „Gotteshaus” (Siehe Genesis 28, 22) bedeutet, und ihre Errichtung die Leute im Gebet und Tat zusammenbringt. Die Errichtung einer neuen Kirche verlangt von der Seite einer Gemeinschaft eine große physische und finanzielle Anstrengung. Gleichzeitig, ist die Errichtung einer Kirche eine Arbeit mit einer tiefen spirituellen Bedeutung, weil eine Kirche nicht ein Privathaus, sondern ein Haus der kirchlichen Gemeinschaft ist. Dieses Haus ist die schützende und anregende architektonische Hülle einer Gemeinschaft von menschlichen Personen, die mit Gott, mit seinen Heiligen und zwischen einander in geistlicher Verbindung sich befindet. In den heiligen Raum der Mauerkirche treffen sich das Erde mit dem Himmel, die Zeit mit der Ewigkeit, die Gläubigen von der Erde mit denjenigen vom Himmel, aber auch die Generationen unter einander. Diese Versammlung, wo alle Menschen in einer Glaubens- und Liebesgemeinschaft sich befinden, ist heilend und errettend, weil die Liebe, die aus dem Gebet gewachsen ist, den Raum und die Zeit, die die Menschen unter einander trennt, überwindet. Die Gebete, die bei der Weihe des Ortes und bei der Grundsteinlegung für die Errichtung einer Kirche vorgelesen werden, zeigen uns, dass die Anlage der Kirche als liturgisches Gebäude, die aus allen vier Himmelsrichtungen der Erde (Ost, West, Süd, Nord) kommenden Leute zusammen im Glauben und Gebet zu versammeln ist, um sie zum Christus hinzuweisen, und im Himmelsreich oder im Reich der Heiligen Dreifaltigkeit, die durch den Heiligen Altarraum symbolisiert ist, zu führen. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Grundsteinlegung gewidmet, weil der mit Weiwasser und Weihöl geweihten Stein, sowohl Christus, der Eckstein, als auch den festen Zeugnis des Glaubens in Christus Vergöttlichung, das das Fundament des Heilen des Menschen ist, als seine Verbindung mit dem ewig lebendigen Gott, symbolisiert. Ebenso das Kreuz, das in der Erde neben dem Grundstein eingeschlagen ist, der gekreuzigte und auferstandene Christus, als Quelle der opfernde Liebe und österliche Freude, symbolisiert. Infolgedessen, um eine neue Kirche zu errichten, braucht man viel opfernde Liebe auch seitens der Gläubigen, so dass später, wenn die neue Kirche geweiht wird, alldiejenige, die sich bemüht oder ihr Geld für die Errichtung der Kirche gegeben haben, die Freude der Auferstehung in ihren Seelen spüren zu können.

Das Gebet für die Weihe des Ortes, wo der Heilige Tisch des Heiligen Altarraums aufrichten wird, ist das feierliche Gebet, das es im Knien stehend vorgelesen wird. Warum? Weil der Heilige Tisch, Christus, Der das Abendmahl beim Tisch zusammen mit Seinen Jüngern genommen und die Heilige Eucharistie eingesetzt hat, Der Der gegen Kreuzung, Grab, Auferstehung und im Ehre zum Himmel hingefahren ist, Selbst darstellt. Deswegen, die Menschen, die im Christus glauben, lieben Ihm und erfüllen Seine Gebote, empfangen Sein Leib und Seinen Blut durch die Eucharistie und bereiten sich, um die Freude des ewigen Lebens aus dem Gottesreich zu bekommen In diesem Sinn, ist die Kirche von der Erde die Vorkammer des Himmelreiches, so wie der Heilige Nicolae Cabasila sagt. Schon von der Weihe des Ortes, wo sie errichtet wird, wird die neue Kirche unter dem geistlichen Schutz oder geistlicher Behütung einer oder mehreren Heiligen gesetzt, um uns zu zeigen, dass der hauptsächlichen Grund, worum eine Kirche errichtet wird, die Heilung des Leben der Menschen und der Empfang des Heilens oder des ewigen Lebens in ihren Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott, ist. Die zwei Beschützer der neuen rumänischen Kirche, die hier in München errichtet wird, sind das Heilige Kreuz (gefeiert am 14. September) und der Heilige Hierarch Calinic von Kloster Cernica (gefeiert am 11. April). Dementsprechend, werden die rumänisch-orthodoxen Gläubigen, die das Kreuz des Migrationsphänomenon oder des Weggehens weit weg von dem Land, in dem sie geboren wurden, tragen, auch die Freude der Auferstehung, als Zustand der hier, in der Kirche, unter dem Schutz des Heiligen Kreuzes und den Gebeten des Heiligen Hierarch Calinic von Cernica, erlebten geschwisterlichen Gemeinschaft, spüren.

2. Die geistliche Tätigkeit wird sich mit der sozialen Tätigkeit

Die liturgische Tätigkeit der neuen Kirche wird von einer rumänischen monastischen Gemeinschaft bedient und wird sich mit einer kulturellen-sozialen und wohltätigkeits- oder philanthropisch-sozialen Tätigkeit verflechtet. Konkreter gesagt, neben der neuen Kirche wird eine neue kirchliche Anstalt errichtet, die folgende Einheiten beinhalten wird: der bischöfliche Sitz und das Kloster, eine Erziehungsanstalt für Kinder und Jünger, sowie ein Koordinationszentrum der Wohltätigkeiten für Kranken und alte Leute.

Diese Verflechtung des geistlichen Lebens mit der sozialen Tätigkeit der Kirche, ist selbst von der messianischen Tat Jesus Christus, der Erlöser, in der, die Verkündigung des Evangeliums von der Heilung der Kranken und der Ernährung de Armen befolgt ist, angeregt.

3. Die Errichtung der neuen Kirche in München ist eine christlich-orthodoxe und eine ökumenische Tat

Das notwendige Gelände für die Errichtung der neuen Kirche und der Nebengebäuden wurde von der rumänisch-orthodoxen Gemeinde aus München, mit der wesentlichen finanziellen Unterstützung der Lutherisch-evangelischen und der Römisch-katholischen Kirche aus Deutschland gekauft, bei denen Wir Uns heute ganz besonders bedanken. Wir schätzen diese Geste als eine Tat der christlichen Geschwisterlichkeit und Solidarität in Zeiten der wirtschaftlichen Krise.

Danken möchten Wir auch Frau Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags, für die geleistete Hilfe bei der Unterstützung des Projektes der Rumänisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa. Wir danken aller Institutionen und Personen, die bei der Verwirklichung dieses religiösen und kulturellen-sozialen Projektes, das sehr notwendig für die Beibehaltung der religiösen und ethnischen Identität der in Deutschland lebenden orthodoxen Rumänen, beigetragen haben.

Wir gratulieren Seiner Eminenz, Dr. Serafim Joantă, Metropolit der orthodoxen Rumänen Deutschlands und Seiner Exzellenz, Weihbischof Dr. Sofian Pătrunjel, für die Initiierung dieses Projektes, das eine symbolische Wert und einen praktischen Nutzen hat und nachahmenswert auch in anderen Teilen der rumänischen Diaspora ist.

Mit väterlichen und brüderlichen Liebe in Christus, muntern Wir alle rumänisch-orthodoxen Christen Deutschlands auf, bei der Errichtung dieser neuen Kirche mit Geld zu helfen, um eine Segnung als ihrer Stifter oder Wohltätiger zu bekommen.

Danken Wir alldenjenigen, die hier dabei waren, und wünschen ihnen viel Gesundheit, Frieden und Freude. Wir beten Gott an, uns zu helfen, um diese Kirche so schnell wie möglich, für die Ehre der Heiligen Dreifaltigkeit und der Freude der Menschen, errichtet zu sehen. Amin.

†DANIEL

Patriarch der Rumänisch-Orthodoxen Kirche

Comentarii Facebook


Știri recente